Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
ИмеСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0036/files/Rakovodstvo za beneficienti 2011.doc
1   2   3   4

III. ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА
Организацията бенефициент се отчита пред ЦРЧР, като спазва определените в договора за отпускане на финансова подкрепа срокове и изисквания за отчитане.

Всички документи, които се представят пред ЦРЧР, следва да бъдат описани и класифицирани (това правило важи и за финансовите документи, за които подреждането и поставянето на съответна сигнатура е задължително).


Представените документи, следва да бъдат подписани и подпечатани за вярност с оригинала на всяка страница.


Отчетът трябва да включва документи, описващи всеки един етап от проекта, както и всички разходооправдателни документи, свързани с неговото реализиране.


Формулярите за отчет се публикуват на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси: www.hrdc.bg, Леонардо да Винчи, Проектна документация.

Списък на необходимите документи при отчитането на проектите се съдържа в Приложение 1.


За проекти с продължителност над 12 месеца, бенефициентът следва да подаде междинен отчет, който има силата на молба за допълнително финансиране. Условие за отпускане на следващия транш от договореното финансиране е доказване изразходването на 70% от отпуснатото авансово финансиране.


Балансово плащане се извършва след одобряване на краен отчет от страна на ЦРЧР. Всички проекти, независимо от тяхната продължителност, изпращат краен отчет по проекта, като крайният срок за неговото представяне е посочен в договора с ЦРЧР.

III.1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДРЕДБАТА НА ОТЧЕТА


Отчетът включва, както информация за съдържателната, така и информация за финансовата страна на проекта. Крайният отчет се представя в един класьор А4 и следва да бъде подреден по следния начин:


 • Междинен / Краен отчет – формулярът за отчет за съответната селекционна година и приложенията към него, следва да бъдат попълнени изцяло, като подробно бъдат описани дейностите осъществените дейности;

 • Договори - с партньор/и;

 • Молби за участие на одобрените крайни ползватели

Важно: Молбата за участие следва да съдържа декларация, че до момента, кандидатът не е участвал в проект по програма „Леонардо да Винчи” по дадената целева група (IVT и PLM).

 • Договори с крайните ползватели;

 • Сертификати за предварителна подготовка;

 • Сертификати, удостоверяващи успешното провеждане на мобилността;

 • Отчети - от партньор/и (ако е приложимо) и на крайните ползватели (задължително и по формата от приложението);

 • Оферти и договори за ПЕК и транспорт (ако транспортът е нает, а не редовна линия);

 • Финансови таблици, като след всяка една следват разходооправдателните документи, номерирани и класифицирани според съответното финансово перо.


Всички документи относно съдържателното отчитане на крайните ползватели следва да бъдат събрани в индивидуално „досие” за всеки ползвател (молба за участие, договор, сертификат за езикова подготовка, сертификат за практика, отчет и др.).


Всички приложени разходооправдателни документи следва да съдържат необходимите реквизити, съгласно националното законодателство, например: сключените договори да бъдат номерирани и датирани и да бъдат съпроводени с отчети за извършената дейност; документите на чужд език (напр. договорите с партньорите), да бъдат придружени с превод на български език; счетоводните документи, които постъпват на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език на съдържанието на отразените в тях операции.

Отчетът се изпраща по пощата, като за дата на предаване важи датата на входящия номер в ЦРЧР или полагане на подписа, при подаване на място. Отчетът се изпраща на адреса на ЦРЧР, посочен на заглавната страница на договора за отпускане на финансова подкрепа, като на плика се поставя и надпис „Отчет за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”.

За отчитане и разпространение на резултатите от проекта бенефициентът следва да използва електронните системи и форми за отчитане, изисквани от Националната агенция и Европейската комисия.

III.2. ДДС


Към крайния отчет организацията бенефициент задължително представя декларация за регистрация/липса на регистрация по Закона за ДДС. ДДС трябва да бъде включен във финансовите сметки на проекта, ако той представлява крайното парично задължение, т.е. не е възвръщаем за организацията бенефициент.

III.3. ВАЛУТНИ КУРСОВЕ


Организацията бенефициент се задължава при представяне на финансовите отчети да посочи всички суми в евро. За тази цел бенефициентът трябва да изчисли реално направените разходи в евро, като използва месечния курс, приложим към деня на подписване на договора от НА, определен от Европейската Комисия и публикуван на нейния сайт: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Списък на необходимите документи за отчитане на проекти по дейност „Мобилност”, секторна програма „Леонардо Да Винчи”


Съдържателна част

 1. Попълнен, подписан и подпечатан формуляр за отчет – краен и/или междинен (Приложение II към договорa за отпускане на финансова подкрепа), заедно със всички приложения към него;

 2. Заверени копия на договор/и с чуждестранния/ите партньор/и, придружен/и с превод на български език, заедно с подробна програма на мобилността по дни и часове (заверена и от 2-те страни по договора);

 3. Заверени копия на договори с българския/ите партньор/и (ако е приложимо); Забележка: В тази категория не попадат договорите с ЦРЧР и подизпълнителите.

 4. Молби за участие в проекта на одобрените ползватели, съдържащи декларации, че до момента, кандидатите не са участвали в проект по дейност „Мобилност” по секторна програма „Леонардо да Винчи” за дадената целева група (IVT и PLM);

 5. Заповед за сформиране на селекционна комисия за подбор на бенефициенти с посочени критерии за избор;

 6. Протокол от заседание на селекционната комисия за подбор на бенефициенти с резултат от избора;

 7. Заверени копия на договори с крайните ползватели със съответните приложения (за IVT и PLM – споразумение за обучение и качествено провеждане на практиката; за VETPRO - работна програма на мобилността);

 8. Документи удостоверяващи провеждането на ПЕК: - Програма на подготовката; Присъствен лист от подготовката, съдържащ подис на всеки участник; Europass CV на извършилите подготовката и документи, удостоверяващи тяхната правоспособност да преподават по съответната дисциплина; При извършване на ПЕК от гимназията –Декларация от директора, че проведената подготовка е различна от преподавания материал в редовната програма, и че е извършена от преподаватели по съответната дисциплина в училището, под формата на извънкласна дейност (свободен текст), както и заповед за извършването й;

 9. Сертификати за успешно завършена предварителна подготовка (ако е приложимо);

 10. Заверени копия на сертификати, издадени на крайните ползватели, за проведената мобилност от приемащата страна;

 11. Заверени копия на отчетите на крайните ползватели;Финансова част:

 1. Заверени копия на документи (фактури, платежни нареждания, РКО и др.), удостоверяващи извършените разходи;

 2. При пътуване със самолет – заверени копия на билети+бордни карти;

 3. При пътуване с влак/автобус – заверени копия на билети;

 4. При пътуване с автомобил - справка от агенция за стойността на един двупосочен железопътен билет до мястото на мобилността към датата на мобилността;

 5. При нает транспорт – заверени копия на три оферти* за транспортна услуга, протокол от избор по определени критерии, заверено копие на договор за нает транспорт, лиценз на превозвача, фактура, платежни документи и списък с пътувалите, заверен от превозвача.

 6. Заверени копия на застрахователните полици на крайните ползватели за времето на мобилността;

 7. Три оферти* на организации, които са правоспособни да провеждат съответния вид предварителна подготовка (ПЕК) на крайните ползватели (ако е приложимо);

 8. Заверено копие на протокол за избор на организация за провеждане на предварителна подготовка (езикова и педагогическа) (ако е приложимо);

 9. Заверени копия на договор, фактура, платежни документи за проведена предварителна подготовка (ако е приложимо); В случай, че подготовката е извършена от преподавател в гимназията – копие от граждански договор, отчет за извършената работа и сметка за изплатени суми.

 10. Декларация за регистрация или липса на регистрация по ДДС /свободен текст/;

 11. Декларация, че средствата, отчитани по договора, не се покриват със средства от други източници, по-специално със средства от ЕК /свободен текст/;*Забележка: За легитимна оферта се приема документ съдържащ необходимите реквизити, съгласно българското законодателство. Офертата следва да бъде подписана и подпечатана от оферента – юридическо лице и да съдържа период на валидност. Отказ не се приема за легитимна оферта.


Забележка: ЦРЧР си запазва правото да изисква допълнителна документация от организацията бенефициент в зависимост от спецификата на съответния проект.


Всички отчетни документи следва да съдържат номера на проекта.

Всички представени копия на документи следва да имат мокър печат на организацията бенефициент и подпис за “Вярно с оригинала”.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2


За 2011-та селекционна година ЦРЧР отпуска 80% от максималните ставки за пребиваване, определени от ЕК и посочени в таблицата по-долу:

Ставки за издръжка (в евро) според държавата домакин и продължителността на престоя на участници в мобилност

Забележка:

За VETPRO (Специалисти в областта на ПОО): мин. продължителност 1 седмица - макс. 6 седмици.

За IVT (Лица, преминаващи ППО): мин. продължителност 2 седмици - макс. 39 седмици.

За PLM (Лица, намиращи се на пазара на труда): мин. продължителност 2 седмици – макс. 26 седмици.

* За седмици 3-12 и 14-45, допълнителните пълни седмици са преброени въз основа на сумата, посочена в графа "Допълнителна сума на седмици 3-12 и 14-45".

** Това включва определена сума, покриваща разходите за пътуване и визи, тъй като те са включени от 13 седмица нататък. Методът на изчисление за "непълна" седмица е броят на допълнителните дни, умножен с 1/7 от сумата, посочена в графа "Допълнителна сума на седмица" за седмици 3-12 и 14-45. Изключение се прави за втора непълна седмица, за която базата за изчисляване е броят на допълнителните дни, умножен по 1/7 от разликата между сумите за една седмица и две седмици.

В случай на престой в периода между 12-та и 13-та седмица (т.е. незавършена 13-та седмица) изчислението ще се извършва на база сумата за 12 пълни седмици, увеличена с 1/7 от сумата, посочена в колоната „Допълнителна сума на седмица” за всеки допълнителен ден от 13-тата седмица. Получената по този начин обща стойност не покрива пътни разходи и разходи за визи.

1   2   3   4

Свързани:

Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом