Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
ИмеСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0036/files/Rakovodstvo za beneficienti 2011.doc
1   2   3   4

II.ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТАОрганизацията бенефициент е отговорна пред ЦРЧР за реализацията на проекта за мобилност, както и за използването на получените средства. Организацията бенефициент трябва да установи подходяща вътрешна система за проследяване на извършените по проекта разходи и плащания.


Всички плащания по проекта, чиито размер надвишава равностойността на 1000 евро, задължително се извършват по банков път.


Бенефициентът е отговорен за съхраняването на цялата информация и/или документи, доказващи, че проектът е осъществен в съответствие с изискванията.


Разходооправдателните документи трябва да съдържат всички необходими реквизити, съгласно регламентите на Програма „Учене през целия живот” и българското законодателство. Всяка фактура трябва да съдържа и номера на Договора за отпускане на финансова подкрепа.

II.1. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


  Финансовата подкрепа се състои от следните пера:

□ Средства за организиране на мобилността/Управление на проекта;

□ Средства за ПЕК на крайните ползватели (Средства за подготовка не се отпускат по проектите за мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение – VETPRO);

□ Средства за издръжка и застраховка на ползвателите;

□ Средства за издръжка и застраховка на придружители (Отпускат се по проектите за мобилност на лица, преминаващи първоначално професионално образование и по проекти с участие на ползватели със специални нужди);

□ Средства за транспорт.

II.1.1. Изразходване на средствата за организиране на мобилността
ВАЖНО: от 2010 селекционна година, бенефициентите не следва да представят разходооправдателни документи при отчитане на изразходваните средства за организиране на мобилността. Извършените дейности и съответно реално направени разходи се описват във формуляра за краен отчет и придружаващите го финансови таблици.

Неописаните във формуляра за отчет разходи, подлежат на възстановяване към НА.

ВАЖНО: Бенефициентите са задължени по договор с Националната агенция (НА) и по силата на националното законодателство да съхраняват разходооправдателните документи по посоченото перо в досието на проекта, което да предоставят в случай на проверка на място от страна на звено „Мониторинг”, звено „Вътрешен контрол” към НА и/или национални или европейски одитиращи институции. Досието следва да се съхранява в рамките на проектния период и до 5 години след дата на последното плащане по договора от страна на НА.


Общата сума за организация на мобилността се калкулира като се умножи единичната допустима ставка в размер на 200 евро и броя на ползвателите. Броят на придружителите не се взима под внимание при определянето на сумата по това перо. В случай на намаляване на реалния брой ползватели пропорционално ще бъде намалявана и окончателната сума по това перо.

Средствата за организиране на мобилността покриват разходите за организацията на проекта: закупуване на материали; телефонни, пощенски, интернет разходи; мониторинг и оценка; разходи за пребиваване на представители на организацията бенефициент за провеждане на предварителни посещения; разходи за разпространение на резултатите; разходи за участие в организирани от ЦРЧР обучителни семинари за бенефициентите на мобилни проекти, както и други разходи, които са пряко свързани с реализацията на проекта.


Лица, които се възползват от средствата за организация на мобилността (например – за извършване на дейности по администриране на проекта, за осъществяване на мониторинг на място по време на мобилността, посещение в организацията домакин на мобилността) не могат да бъдат крайни ползватели по проекта и да получават заплащане за извършване предварителна подготовка на ползватели.


За неприемливи се считат тези разходи, които са свързани с обичайната дейност на организацията бенефициент и техният размер не зависи от наличието на проект по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи” (напр. - разходи за наем на офис, разходи за електричество и др.).

Разходите за телефон и интернет за целите на проекта се признават до 50% от общата сума на отчетените разходи за легитимния период на проекта.


  В случаите, когато по причини от различен характер организацията бенефициент не е успяла да проведе мобилността, проектът се счита за неуспешен и отпуснатата финансова подкрепа подлежи на възстановяване към ЦРЧР.II.1.2. Изразходване на средствата за предварителна подготовка


Средства за подготовка се отпускат по проектите за практика на лица, преминаващи първоначално професионално образование (IVT) и лица на пазара на труда (PLM).

Общата сума за предварителна подготовка се калкулира като се умножи единичната допустима ставка в размер на 250 евро и броя на ползвателите. Броят на придружителите не се взима под внимание при определянето на сумата по това перо. В случай на намаляване на реалния брой ползватели, пропорционално ще бъде намалявана и окончателната сума по това перо.

Средствата по това перо трябва да бъда използвани за езикова, културна и педагогическа подготовка на крайните ползватели, като минимум 70% трябва да се изразходят в България.

Езиковата подготовка трябва да бъде обвързана със съдържанието на практиката и да се провежда на езика на практиката (посочен във формуляра за кандидатстване) или на езика на приемащата страна, както и да бъде извършена от професионалисти (според държавните изисквания за длъжността „учител по чужд език”). Езиковата подготовка се извършва изцяло в България.

В случаите, когато бенефициентът е професионална гимназия, е допустимо подготовката да бъде проведена от правоспособен преподавател/преподаватели от самата гимназия. В тези случаи, учебното заведение, следва да издаде удостоверение на всеки участник за успешно завършен курс за езиково обучение, който задължително е извън учебната програма. За целта към отчета на организацията бенефициент следва да бъде приложена декларация, подписана и подпечатана от директора на професионалната гимназия, с която се удостоверява, че проведената подготовка е различна от преподавания материал в професионалната гимназия и е извършена от преподаватели по съответната дисциплина в училището.

Във всички останали случаи, когато бенефициентът не е професионална гимназия, следва да се организира процедура за избор на подходяща организация, която да проведе подготовката в изпращащата страна. За целта е необходимо да се осигури предоставяне на минимум три оферти от минимум три организации. Изборът на организация за провеждане на подготовката, трябва да се документира чрез протокол от направената селекция. При подбора следва да не се допуска конфликт на интереси.

Допуска се педагогическата и културна подготовка да се проведе от служители на изпращащата и/или приемащата организация, само ако може да се докаже, че те разполагат с необходимата квалификация да извършат качествено планираните подготвителни дейности. Документи за доказване: Europass автобиографии на обучителите.

II.1.3. Изразходване на средствата за пребиваване и застраховка


Средствата за пребиваване се отпускат на базата на определените от ЕК ставки за издръжка (Приложение 2). ЦРЧР отпуска 80% от определената от ЕК ставка за съответната страна за съответната продължителност на мобилността. Средствата за издръжка покриват разходите за храна, настаняване, местен транспорт, застраховка, както и други разходи по време на пребиваването в чужбина за всеки един ползвател/придружител.

За проекти на лица, преминаващи първоначално професионално образование (IVT) се допуска предвиждането на разходи за придружители. На група до 10 души се отпускат средства за един придружител, при по-големи групи броят на придружителите е пропорционален на броя на крайните ползватели, а именно на група до 20 души се полагат двама придружители.

За всички проекти, които включват ползватели със специални нужди, броят на придружаващите лица е определен в договора, на база конкретната необходимост.

Окончателният размер на финансовата подкрепа по това перо ще се определя въз основа на документи, доказващи реалния брой ползватели/придружители, взели участие в мобилността, и реалната продължителност на мобилността в работни дни. Към крайния отчет бенефициентът трябва да приложи документи, доказващи престоя в страната домакин на мобилността: документи Europass Мобилност/сертификати, подписани от ръководителя на приемащата организация, с ясно посочени начало и край на дейността в страната домакин, командировъчни заповеди за придружаващите лица, билети, бордни карти, както и други необходими документи, доказващи участието в мобилността (вж. Приложение № 1).

Една седмица мобилност се равнява на период от седем последователни дни, включително пътуването (минимум 5 работни дни).

II.1.4. Изразходване на средствата за транспорт


Средствата за транспорт за участниците се основават на действително направени разходи за пътуване и трябва да бъдат подкрепени със съответните документи (заверени копия на билети, бордови карти, фактури/протоколи, касови бележки, платежни нареждания и др.).

Приемливите разходи за транспорт покриват:

 • Пътуването от населеното място, в което се намира изпращащата организация в България до мястото на настаняването в приемащата страна.

 • Допълнителна нощувка за ползвателите в случай, че пътуването не може да бъде осъществено в рамките на един ден.

Пътуването от мястото на настаняването до мястото на провеждане на практиката (В случаите, когато ползвателите са настанени в град „Х”, а местата на практиката са извън града).

Бенефициентите следва да използват най-икономичния начин на пътуване. В случай на пътуване с автомобил се признава стойността на един двупосочен ЖП билет, независимо от броя на пътуващите в един автомобил. При използване на нает транспорт към отчета се представят три оферти от независими една от друга транспортни фирми, протокол за проведен избор на транспортна фирма, договор с избраната фирма, фактура, платежно нареждане и списък с пътуващите, заверен от транспортната фирма. Допълнителни разходи за пребиваване на шофьорите и престой на превозното средство по време на мобилността не се признават.

II.1.5. Приемливост на разходите


Приемливостта на разходите ще се оценява в зависимост от общия им контекст, вид и размер.

Определени типове разходи се считат за неприемливи в следните случаи:

 • Разходи, свързани с движение към страни извън Европейския съюз

 • Разходи, които са били извършени извън легитимния период на проекта;

 • Разходи, които нямат пряка връзка с проекта;

 • Разходи, които не са правомерни за настоящата дейност;

 • Разходи, които вече са финансирани от друг източник

 • Лихви върху заеми;

 • Загуби, свързани със сделки по обмяна на валута;

 • ДДС, освен ако организацията бенефициент не докаже, че тези средства са невъзвръщаеми;

 • Закупуване на трайни материални активи;

 • Прекомерни и необмислени разходи;

 • Разходи, свързани с подготовката на предложението за проект по Програмата „Учене през целия живот”;

 • Разходи, свързани с разкриването и поддържането на банкова сметка;

 • Разходи, свързани с издаването на документи, необходими при подаването на предложението, извършване на одит и др.Забранено е взимането на такси за участие в мобилността, за регистрация и други от крайните ползватели, участващи в секторна програма „Леонардо да Винчи".


1   2   3   4

Свързани:

Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом