Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
ИмеСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0036/files/Rakovodstvo za beneficienti 2011.doc
1   2   3   4

I.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

I.2.1. Управление на проекта


В началото на проекта трябва да бъде определен екипът, който ще осъществи планираните дейности:

 • Координатор на проекта, който ще отговаря за цялостната организация на работата. Най-често това е лицето за контакт с Националната агенция (ЦРЧР), посочено във Формуляра за кандидатстване;

 • Служители, които ще участват в осъществяването на дейностите по проекта - информиране и подбор на ползвателите, организиране на подготовката на ползвателите, разпространение на резултатите и т.н.;

 • Финансово отговорно лице, което трябва да следи за изрядността на отчетната документация;

Не е задължително тези функции да се извършват от различни лица.

Важно е да се осигури успешното реализиране на планираните дейности още в самото начало на работата по проекта.

I.2.2. Информиране и подбор на крайните ползватели


Информирането и подборът на крайните ползватели трябва да бъдат извършени в съответствие с процедурата, описана от бенефициента във Формуляра за кандидатстване.

Процедурата за подбор на ползвателите трябва да бъде документирана по надлежен начин. Заверени копия на документите, доказващи извършването на процедурата за подбор на крайните ползватели, трябва да бъдат приложени към отчета на бенефициента.


Не е допустимо лице, което участва в комисията за подбор на ползватели, да бъде краен ползвател по проекта.


Крайните ползватели следва да отговарят на изискванията за право на участие, приложими за съответната целева група:

 • IVT – лица, преминаващи първоначално професионално образование;

 • PLM – лица на пазара на труда;

 • VETPRO - специалисти в сферата на професионалното образование и обучение.

I.2.3. Подготовка на крайните ползватели


Подготовката на крайните ползватели трябва да се организира по начин, който осигурява максимално добра основа за постигане на целите на мобилността.

Средства за предварителна подготовка се отпускат по проектите за практика на лица, преминаващи първоначално професионално образование (IVT) и на лица на пазара на труда (PLM).

Предварителната подготовка на ползвателите по проектите за практика (IVT и PLM) съдържа следните елементи:

 1. Езикова подготовка на ползвателите, която се провежда или на езика, на който ще бъде проведена практиката/мобилността, или на езика на страната домакин. Езиковата подготовка трябва да бъде проведена от квалифициран преподавател от организация, която предоставя езиково обучение по съответния език. В края на подготовката се провежда проверка на получените от ползвателите езикови познания и на базата на това организацията, провела подготовката, издава сертификат на всеки ползвател. В случай че бенефициентът е професионална гимназия, езиковата подготовка може да бъде проведена от преподавател по езика в съответната професионална гимназия. В този случай сертификатите за успешно провеждане на подготовката се издават от професионалната гимназия.


Езиковата подготовка се провежда изцяло в изпращащата страна.


 1. Педагогическа подготовка, която е свързана с професионалното направление, към което е насочена практиката. Тази подготовка може да бъде извършена от компетентен служител на организацията бенефициент, от външен експерт или от организацията домакин на мобилността.

 2. Културна подготовка, която е свързана с историята, културата и специфичните характеристики на страната домакин. Културната подготовка може да бъде извършена от компетентен служител на организацията бенефициент, от външен експерт или от организацията домакин.


N.B! Минимум 70% от сумата за ПЕК следва да бъде изразходена в България.


Няма да се признава за легитимно участието в мобилност с цел практика на лица, които не са завършили успешно предварителната подготовка по проекта.


Преди началото на мобилността, ползвателите трябва да бъдат запознати подробно с програмата й, както и да бъдат инструктирани относно практическите й аспекти: начин на пътуване, настаняване, прехрана, лица за контакт в организацията домакин, организация на работата, задължения, очаквания по отношение на знанията и уменията, които трябва да придобият, изпитни форми, които трябва да преминат за признаване на обучителния период, начин на признаване на мобилността.

По проектите за мобилност на професионалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO) не се отпускат средства за предварителна подготовка на ползвателите. Въпреки това, бенефициентът е длъжен да осъществи дейностите за подготовка на ползвателите, ако такива са заложени във формуляра за кандидатстване

I.2.4. Осъществяване на мобилността


Мобилността се осъществява в съответствие с работната програма и с предварително договорените с приемащата организация условия. Окончателната работна програма, както и условията за пътуване и престой на ползвателите в страната домакин, задължително трябва да бъдат уточнени преди началото на мобилността.

I.2.5. Мониторинг и оценка на проекта


За успешната реализация на проекта е важно от страна на бенефициента да бъде осигурено наблюдение и оценка на неговото развитие, както и на постигнатите резултати. Дейностите за мониторинг и оценка следва да бъдат извършени в съответствие с планираните такива в проектното предложение. При възникване на проблеми в осъществяването на дейностите е необходимо да бъдат предприети коригиращи мерки.


При възникване на проблеми, свързани с реализацията на проектните дейности, следва да се изпрати уведомително писмо до ЦРЧР.


Мониторинг на място по време на мобилността може да бъде осъществен от максимум 2 представители на организацията бенефициент, в случай че това е предварително заложено във Формуляра за кандидатстване. Продължителността на провеждания мониторинг не може да бъде повече от 5 календарни дни (включително дните за път).

Предварително посещение (за сключване на договор и др.) не се счита за мониторинг.

I.2.6. Признаване на придобитите от ползвателите знания, умения и компетенции


С цел удостоверяване на проведената мобилност на всеки ползвател се издава сертификат за участие:

- За проектите за мобилност с цел практика (IVT и PLM) - документ Europass Мобилност, който се подписва от изпращащата организация, приемащата организация и крайния ползвател. Документът задължително трябва да съдържа трите имена на ползвателя, заглавието на проекта, номера на проекта, началната и крайната дата на мобилността, мястото на мобилността, програма на обучителните дейности по дни, както и придобитите в резултат на мобилността знания и умения.

- За проектите за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO) - сертификат, който се издава и подписва от приемащата организация. Документът задължително трябва да съдържа трите имена на ползвателя, заглавието на проекта, номера на проекта, началната и крайната дата на мобилността, мястото на мобилността.

Europass мобилност е стандартен документ, който се използва в цяла Европа, за да се опишат и удостоверят уменията и компетенциите, придобити от дадено лице по време на период на мобилност в друга европейска държава.

За да получи бланка на документ Europass мобилност, организацията бенефициент трябва да се изпрати e-mail на следния адрес: europass@hrdc.bg. Писмото трябва да съдържа името на изпращащата институция, заглавието на проекта и езика, на който ще бъде издаден документа. Въз основа на тази информация ще бъде получена празна бланка и инструкции за попълването й.

I.2.7. Разпространение на резултатите от проекта


Бенефициентът е задължен да организира дейности за разпространение на резултатите от проекта, така че информация да достигне до най-широк кръг заинтересовани страни. Минимално изискване е да бъдат извършени дейностите, заложени във Формуляра за кандидатстване. Бенефициентите се насърчават да използват и допълнителни средства за разпространение на информация за проекта.

Организацията бенефициент следва да обвърже изпълнението на проекта за Мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи" с факта, че той се финансира по линия на Програма „Учене през целия живот”, като за целта се използват визуалните идентификационни знаци (емблемата) на Програмата ”Учене през целия живот” с посочване на секторната програма и дейност "Мобилност". Емблемата на Програма ”Учене през целия живот” следва да присъства на всички печатни издания по проекта и при всички дейности за разпространение на резултатите. Всяка публикация, свързана с проекта и/или финансирана със средства по проекта трябва да съдържа текст, който посочва, че проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и публикацията отразява единствено възгледите на автора и че Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана. За повече информация посетете интернет страницата на ЦРЧР (www.hrdc.bg) или пишете на info@hrdc.bg.

I.2.8. Съхранение на документацията, мониторинг и контрол


Документацията по проекта се съхранява в отделна папка, т.нар. „Досие” на проекта. Организацията бенефициент се задължава да съхранява досието на проекта заедно с финансовата документация най-малко пет години след датата на последното плащане по договора за отпускане на финансова подкрепа от страна на ЦРЧР или датата на възстановяване на дължими суми от страна на бенефициента.


По време на проектния цикъл, организацията бенефициент може бъде посетена от представител на ЦРЧР с цел провеждане мониторинг/текущ контрол по проекта и проследяване на неговото изпълнение и консултиране. В срещата трябва задължително да участват пряко ангажираните в проекта лица (лице за контакт, счетоводител) и при възможност други участници в него (лице, което представлява организацията бенефициент, крайни ползватели, тихи партньори).

За нуждите на мониторинга организацията бенефициент следва да информира ЦРЧР за:

 • Провеждането на информационни срещи по съответния проект, които се организират за подготовка на крайните ползватели преди провеждане на мобилността. В писмото следва да се съдържа информация за датата, часа и мястото на провеждане на срещата, като бъде приложена и програма на събитието. Информацията трябва да бъде изпратена най-късно до 10 дни преди провеждане на информационната среща.

 • Списък на крайните ползватели с техните ЕГН и номерата на мобилните им телефони 3 седмици преди заминаването на групата, като се посочат: актуални адреси и данни за контакт на приемащата организация, точните дати за начало и край на мобилността и вида транспорт.

Информацията следва да бъде изпратена по електронната поща на вниманието на звено „Мониторинг” – monitoring@hrdc.bg.

Проверки на изпълнението на проекта и на документите, свързани с изпълнението на проекта, могат да бъдат извършвани през периода на договора, както и след приключването му. Съгласно условията на договора, бенефициентът се задължава да осигури достъп до пълната документация, свързана с изпълнението на проекта, резултатите от него и изразходването на финансовата подкрепа. Ако в резултат на проверките бъдат установени нелегитимни/неправомерни разходи, те подлежат на възстановяване от страна на бенефициента.

1   2   3   4

Свързани:

Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом