Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
ИмеСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер326.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0036/files/Rakovodstvo za beneficienti 2011.doc
  1   2   3   4

"ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"

секторна програма в областта на професионалното образование и обучение

Програма „Учене през целия живот”проекти за мобилностРЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ


2011 СЕЛЕКЦИОННА ГОДИНА


СЪДЪРЖАНИЕI. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 3

I.1.1. Взаимоотношения между ЦРЧР и организацията бенефициент 3

I.1.2. Взаимоотношения между организацията бенефициент и партньора / партньорите 3

I.1.3. Взаимоотношения между организацията бенефициент и крайните ползватели 4

I.1.4. Взаимоотношения между организацията бенефициент и други изпълнители 4

I.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА 5

I.2.1. Управление на проекта 5

I.2.2. Информиране и подбор на крайните ползватели 5

I.2.3. Подготовка на крайните ползватели 5

I.2.4. Осъществяване на мобилността 6

I.2.5. Мониторинг и оценка на проекта 6

I.2.6. Признаване на придобитите от ползвателите знания, умения и компетенции 7

I.2.7. Разпространение на резултатите от проекта 7

I.2.8. Съхранение на документацията, мониторинг и контрол 7

II.ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 8

II.1. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 8

II.1.1. Изразходване на средствата за организиране на мобилността 8

II.1.2. Изразходване на средствата за предварителна подготовка 9

II.1.3. Изразходване на средствата за пребиваване и застраховка 10

II.1.4. Изразходване на средствата за транспорт 10

II.1.5. Приемливост на разходите 11

III. ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА 11

III.1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДРЕДБАТА НА ОТЧЕТА 12

III.2. ДДС 13

III.3. ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 13

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 16Важно – Всички дейности по проекта следва да бъдат изпълнени така, както са заложени в проектното предложение, освен ако не са в противоречие с ръководството за бенефициенти. За всяка промяна на първоначално заложените дейности следва да се иска писмено разрешение от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)!


Ръководството е разработено от ЦРЧР и има за цел:

  • Да подпомогне организациите бенефициенти по проекти за Мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи” в процеса на управление на проектите;

  • Да осигури правилни (регламентирани) взаимоотношения между различните участници в проектите чрез определяне на рамката за управление на проекта.

    На интернет страницата на ЦРЧР са публикувани необходимите за управление на проектите документи: http://hrdc.bg, Леонардо да Винчи, Проектна документация.I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТАI.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ

I.1.1. Взаимоотношения между ЦРЧР и организацията бенефициент


Основният документ, който определя взаимоотношенията между ЦРЧР и организацията бенефициент, е Договорът за отпускане на финансова подкрепа. Договорът се изготвя от ЦРЧР и се предоставя на бенефициента. Договорът се подписва от лицето/лицата, което/които официално представлява/т организацията бенефициент или от упълномощено за целта лице, за което е представено нотариално заверено пълномощно, подпечатва се с печата на организацията, попълва се дата и място на подписване. След това Договорът се подписва от страна на ЦРЧР и влиза в сила. В Договора е посочен периодът, в рамките на който, извършените дейности и разходи по проекта могат да бъдат приети за легитимни.

При подписването на Договора за отпускане на финансова подкрепа, ЦРЧР изисква от бенефициентите да предоставят следните допълнителни документи:

  1. Оригинални писма за намерение от приемащите партньори;

  2. Формуляр за финансова идентификация (ако е приложимо).


Организацията бенефициент е отговорна за изпълнението на дейностите по проекта така, както те са заложени във Формуляра за кандидатстване. Когато в течение на проекта се наложат промени в Договора за отпускане на финансова подкрепа или в планираните във Формуляра за кандидатстване дейности, бенефициентът е длъжен да поиска разрешение от ЦРЧР с официално писмо, като предостави информация и документи, доказващи необходимостта от промяна. Писмото трябва да бъде изпратено най-малко един месец преди датата, от която трябва да настъпи евентуалната промяна. При всяка кореспонденция с ЦРЧР организацията бенефициент трябва да посочва номера на договора, в съответствие с номерацията, дадена от ЦРЧР.


При промени, които не касаят Договора за отпускане на финансова подкрепа или съдържанието на проекта (например – промяна на лице за контакт) се изпраща уведомително писмо.


При промяна на лицето за контакт в уведомителното писмо до ЦРЧР следва да присъстват актуални телефонен номер и адрес на електронна поща на новото лице за контакт.

I.1.2. Взаимоотношения между организацията бенефициент и партньора / партньорите


С цел ефективно управление на проекта за мобилност, организацията бенефициент следва да предостави на всеки партньор цялата необходима за осъществяване на проекта информация и документация. Организацията бенефициент е отговорна за поддържането на ефективна комуникация и сътрудничество с партньора/партньорите с цел осъществяване на планираните дейности и резултати. Ако бенефициентът не е единственият "изпращащ партньор", той трябва да сключи договор с останалите изпращащи партньори.

Договорът между организацията бенефициент и организацията домакин трябва да съдържа задълженията на изпращащия и приемащия партньор и подробна информация за мобилността, като: номер на договора с ЦРЧР, начална и крайна дата на мобилността, брой крайни ползватели, подробна програма на мобилността (по дни и часове), размер на плащанията към партньора. Плащанията към партньорите задължително се осъществяват по банков път.

На интернет страницата на ЦРЧР, секция „Леонардо да Винчи”, раздел „Проектна документация е публикуван шаблон за договор с приемащ партньор.

I.1.3. Взаимоотношения между организацията бенефициент и крайните ползватели


Правата и задълженията на изпращащия партньор и на всеки краен ползвател трябва да се оформят в индивидуален договор. За целта трябва задължително да бъде използвана бланката на договор с краен ползвател, която е приложение към Договора за отпускане на финансова подкрепа (Приложение III.1, както и на интернет страницата на ЦРЧР, раздел „Проектна документация”). За крайните ползватели, които са непълнолетни, организацията бенефициент сключва тристранен договор, който съдържа подпис на родител или настойник. Важно изискване към индивидуалния договор с ползвателите е в него да се посочва номера и заглавието на проекта, както и секторната програма, която го финансира. Договорът следва да съдържа конкретни суми, които се отпускат за осъществяване на мобилността. Необходимо условие е към този договор да се приложи програмата на мобилността. Организацията бенефициент е задължена да спазва изискванията на българското законодателство по отношение на пътуване на непълнолетни ползватели.

За проектите за практика (IVT и PLM) между изпращащата организация, приемащата организация и всеки краен ползвател се сключва и тристранно Споразумение за обучение и качествено провеждане на практиката, което задължително трябва да е във формата на съответните приложения (Приложение III.2 и Приложение V) към Договора за отпускане на финансова подкрепа. В случай че в партньорството има и организация посредник, Споразумението се подписва и от тази организация.

За проектите за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO), изпращащата организация, приемащaта организация и всеки краен ползвател подписват Работна програма на мобилността, която задължително трябва да е във формата на Приложение III.4 към Договора за отпускане на финансова подкрепа. В случай че в партньорството има и организация посредник, Работната програма се подписва и от тази организация.


В рамките на програма ”Леонардо да Винчи” дадено физическо лице може да се възползва само веднъж от финансиране за участие в дейност „Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, преминаващи първоначално професионално обучение” (IVT) и веднъж в дейност „Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, намиращи се на пазара на труда” (PLM).

С цел спазване на това ограничение бенефициентът следва да изиска от ползвателите декларация, че не са получавали финансиране за участие в Мобилност по програма ”Леонардо да Винчи” за съответната целева група. Лицето следва да декларира, че в случай на предоставяне на невярна информация ще възстанови отпуснатите му по проекта средства.

Повторно участие на едно и също физическо лице в дейност „Мобилност на специалисти по професионално образование и обучение и/или човешки ресурси” (VETPRO) следва да е надлежно обосновано (например: нови потребности, ново съдържание) в писмо и в крайния отчет към Националната агенция.

I.1.4. Взаимоотношения между организацията бенефициент и други изпълнители


Взаимоотношенията между организацията бенефициент и други изпълнители във връзка с осъществяването на дейности по проекта, като например организиране на езикова, културна и педагогическа подготовка или нает транспорт, се оформят в договор. Договорите трябва да съдържат подробна информация за задълженията на страните. В договорите с изпълнител/и следва да са посочени номера на договора на бенефициента с ЦРЧР и заглавието на проекта.

Изборът на изпълнители за провеждане на предварителна подготовка в изпращащата страна и/или за нает транспорт се извършва чрез процедура за набиране на минимум три оферти от различни лица, осъществяващи съответната дейност (търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, други институции или организации). Изборът на изпълнител трябва да бъде формализиран в протокол. При избора на изпълнители бенефициентът се задължава да спазва принципите на прозрачност и равнопоставеност към потенциалните изпълнители, като избягва конфликт на интереси. Заверени копия на документите, доказващи извършването на процедурата за подбор на изпълнител/и, трябва да бъдат приложени към крайния отчет на бенефициента.

В дейностите по проекта могат да се включат и други организации, като „тихи партньори”. Тези организации не могат да получат финансиране за своите дейности от отпуснатия по проекта бюджет. Като „тихи партньори” могат да се включат и организации от страни, които не участват в Програмата ”Учене през целия живот”.

  1   2   3   4

Свързани:

Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом