Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът
ИмеВъз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер79.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/afe6529faf13c043c2257830003a9
въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК вр. с чл. 25 и 23 от НК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


НАЛАГА на осъдения М. М. Д., роден на ........ г., с адрес гр. В., ул. “И.” № 30, понастоящем в Затвора в гр. В., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН * едно общо наказание измежду наказанията, наложени му с влезли в законна сила присъди по НОХД № 160/2011г. по описа на РС-В., НОХД № 214/2011г. по описа на РС Б., НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград и НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б., в размер на най-тежкото, а именно наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година.


На основание чл. 25, ал. 2 от НК при изпълнение на общото наказание "Лишаване от свобода" приспада изтърпяната част от наказанието по НОХД № 90/2011г. по описа на РС- Велинград, считано от 08.11.2011г. до влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 59, ал.1, т. 1 при изпълнение на общото наказание приспада времето, през което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение “задържане под стража” по НОХД № 214/2011г. по описа на РС-Б., за времето от 16.06.2011г. до 06.07.2011г. включително, като един ден задържане под стража се счита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 59, ал.2 от НК при изпълнение на общото наказание приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан по реда на ЗМВР за деянието по НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б., считано от 17, 00 часа на 18.08.2010г. до 16, 20 часа на 19.08.2010г.

На основание чл. чл. 61, т. 3 вр. с чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2.


МОТИВИ:


Производството по делото е с правно основание чл. 25 във вр. с чл. 23 от НК

Образувано е по предложение на Р. П. Б. от 10.08.2011г. за кумулиране и определяне на общо наказание по реда на чл.23-25 от НК на наказания, наложени на М. М. Д., измежду наложените му с влезли в законна сила присъди наказания, за които не е извършвано групиране.

В съдебно заседание прокурор от РП Б. поддържа внесеното от прокуратурата предложение, като сочи, че са налице и новонастъпили обстоятелства, а именно влезли в сила присъди след внасяне на предложението от РП-Б., които също следва да бъдат взети предвид. Сочи, че Д. към настоящият момент е осъден по 5 НОХД като са налице основанията за групиране на 4 от тях. Сочи, че общото най-тежко наказание се явява това, постановено по НОХД № 160/2011г. по описа на РС-В. “лишаване от свобода” за срок от 1 година. Същото е отложено за изпитателен срок от 3 години. В тази връзка се прави искане предвид, че се касае до четири отделно извършени престъпления при условията на реална съвкупност общото най-тежко наказание да бъде изтърпяно ефективно. Изразява се становище, че следва да бъде приспаднато времето, през което осъденият изтърпява наказанието по НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград, като се вземе предвид за начало на наказанието датата, посочена от Затвора в гр. В., като се приспадне и предварителното задържане на Д..

В съдебно заседание осъденият Д. се явява лично и със служебен защитник. Последният изразява становище за основателност на направеното от РП-Б. предложение. Не възразява срещу групиране на наказанията така, както се предлага от РП-Б., но сочи, че общото най-тежко наказание следва да се отложи за изпитателен срок от 3 години, предвид принципа за най-благоприятното за осъденото лице.

По делото са събрани писмени доказателства за правното положение на осъдения, за влезлите в законна сила присъди, за изтърпени наказания лишаване от свобода и пробация, както и предварително задържане.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, установи следното:

Осъденият М. Д. е осъждан за престъпления от общ характер както следва:

1. С протоколно определение по споразумение от 06.01.2010г. по НОХД № 1293/2009 г. на Районен съд-В., влязло в сила на 06.01.2010 г. за извършено на 17.07.2009 г. престъпление по чл. 194 ал. 1,вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3НК му е наложено наказание „Пробация” за срок от 8 /осем/ месеца със следните пробационни мерки: ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8 /осем/ месеца с подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8 /осем/ месеца по график, определен от пробационния служител. Наказанието е изтърпяно за времето от 03.02.2010г. до 03.10.2010г.

2. С протоколно определение по споразумение от 04.02.2011 г., по НОХД № 160/2011 г. на Районен съд-В., влязло в сила на 04.02.2011 г., за извършено на 20.01.2011 г. престъпление по чл. 195 ал. 1 т.7, вр. с чл. 194, ал.1, вр. чл. 28 ал.1, вр. чл. 18 ал.1 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година, чието изтърпяване е отложено на основание член 66 ал.1 от НК, с изпитателен срок от 3/три/ години.

3. С присъда № 5205 от 06.07.2011 г., постановена по НОХД № 214/2011 г. по описа на РС – Б., влязла в сила на 22.07.2011 г. , за извършено за времето от 11.08.2010г. до 12.08.2010г. престъпление по член 195, ал.1 т.3, пр.2 и т.7, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 28 , вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК му е наложено наказание „Пробация” за срок от 2/две/ години със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 2/две/ години с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2/две/ години, по график, определен от служителя; „безвъзмезден труд в полза на обществото” с продължителност 100 часа годишно, за срок от две години; „включване в курсове за професионална квалификация”

4. С протоколно определение по споразумение № 101/25.10.2011г. по НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград, влязло в сила на 25.10.2011г., за извършени две престъпления на 24/25.08.2010 г. престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 1, т 3 от НК и по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. с чл. 63, ал. 1, т 3 от НК вр. с чл. 28 от НК му е наложено общо наказание “лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца при общ затворнически режим от открит тип.

5. С протоколно определение № 8905/23.11.2011г. по НОХД № 233/2011г. по описа на БлРС, влязло в сила на 23.11.2011г., за извършено за времето от месец август 2010г. до 19.08.2010 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. с чл. 63, ал. 1, т 3 от НК вр. с чл. 28 от НК му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален общ режим при З. или затворническо общежитие от открит тип.

От писмо с рег. № 14218/01.09.2011г. от МП ”ГДИН” е видно, че осъденият М. М. Д. до настоящият момент не е пребивавал в затворите на страната и в арестите на територията на ОС “ИН” София. От писмо изх. № 494/11 от 28.11.2011г. от Затвора-гр. В. се установява, че към настоящият момент М. Д. изтърпява присъда по НОХД № 90/2011г. на РС-Велинград в размер на 6 /шест/ месеца “лишаване от свобода”, с начало 08.11.2011г. и мярка за неотклонение “задържане под стража” по ДП № 962/2011г. на РУП В.. Едновременно с това от писмо с вх. № И-562/02.12.2011г. на РП-В. се установява, че наказанието по НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград се изтърпява към момента с начало 11.10.2011г. съгласно писмо с рег. № 494/2011г. на ОЗ-В., като няма данни по същото да е взимана мярка за неотклонение “задържане под стража”.

От справка с рег. № И-81017/30.08.2011г. от НСлС се установява, че М. Д. се е намирал в арестите на страната, като е задържан в следствения арест В. на 16.06.2011г. ДП № 1065/2010г.- на 01 РУП Б., на 23.06.2011г. е преведен в следствения арест в Б.. На 06.07.2011г.-споразумение. От справка на ГД “ИН” Областна служба “ИН” В. се установява, че на 16.06.2011г. Д. е задържан в изпълнение на взета с протокол от 01.06.2011г. по НОХД № 214/2011г. по описа на РС-Б. мярка за неотклонение “задържане под стража”, като на 22.06.2011г. е преведен в ОС “ИН” Б., а от справка от ГД “ИН” ОС “ИН” Б. рег. № 4146/01.12.2011г. е видно, че е освободен на 06.07.2011г., поради отмяна на мярката за неотклонение “задържане под стража”. От данните по приложеното към настоящото производство НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б. се установява, че М. Д. е доведен по посоченото производство, след като е установено, че търпи мярка за неотклонение “задържане под стража” взета по ДП № 962/2011г. по описа на РУП-В.. Няма данни по посеченото дело да е търпял мярка за неотклонение “задържане под стража”. Видно от представена по делото справка от ОД на МВР-Б. рег. № 41923/26.09.2011г. М. Д. е бил задържан по ЗМВР в 01 РУП “Б. за времето от 17, 00 часа на 18.08.2010г. до 16, 20 часа на 19.08.2010г. Съпоставяйки датата на задържането с датата на деянието по НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б., както и данните от ДП № 1049/2010г. по описа на 01 РУП-Б., се установява, че същият е бил задържан по ЗМВР именно по посеченото дело.

Видно от писмо вх. № И-562/02.12.2011г. наказанието по НОХД № 1293/2009г. по описа на РС-В. е изтърпяно за времето от 03.02.2010г. до 03.10.2010г.

Анализът на правното положение на осъдения дава основание на съда да прецени, че са налице основанията на чл. 25 и чл. 23 от НК за определяне на общо наказание измежду наказанията, наложени му с влезли в законна сила споразумения и присъди по НОХД № 160/2011г. по описа на РС-В., НОХД № 214/2011г. по описа на РС Б., НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград и НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б., в размер на най-тежкото наказание. Разпоредбите на чл. 25 вр. с чл. 23 от НК са приложими по отношения на тези осъждания, защото и наказаните деяния са извършени преди която и да е от присъдите да е влязла в законна сила и поради това към тях са приложими правилата на съвкупността от престъпления, която следва да бъде наказана с едно общо наказание. Общото най-тежко наказание е "Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година, наложено по НОХД № 160/2011г. по описа на РС-В.. Посоченото наказание е отложено от съда при постановяването му за изпитателен срок от 3 години. В съответствие с разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от НК съдът при групиране на наказанията следва да пререши този въпрос. Съдът счита, че в настоящия случай личността на осъдения се характеризира с изключителна упоритост в умисъла при извършване на престъпления против собствеността на гражданите. Престъпната деятелност и начина на извършване на тези престъпления са насочени от осъдения срещу множество вещи, като са налице различни квалифициращи признаци по тези четири осъждания, три от престъпните деяния са извършени за изключително кратък период – в рамките на 1 месец през 2010г. и от тези престъпления е засегната собствеността на множество граждани, поради което спрямо осъденият Д. определеното общо наказание от ЕДНА ГОДИНА „Лишаване от свобода” следва да се изтърпи ефективно. В тази връзка съдът взе предвид и обстоятелството, че към настоящият момент осъденото лице има още множество висящи и неприключили производство, по едно от които е с мярка за неотклонение “задържане под стража”. Само чрез ефективното изтърпяване на определеното общо наказание на осъдения Д. ще се въздейства възпитателно и предупредително и ще бъдат изпълнени целите на наказанието, предвидени в чл. 36 от НК, а именно наказанието да е съобразено с личната и генерална превенция, предвид високата обществена опасност на дееца и този вид престъпления. Като взе предвид разпоредбите на чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС съдът намира, че същото следва да бъде изтърпяно при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

От общото отмерено наказание за осъденият, на основание чл. 25, ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което той е изтърпявал наказание "Лишаване от свобода" , а именно за периода от 08.11.2011 г. до влизане в сила на настоящия съдебен акт, в който период се търпи от него наказанието, наложено по НОХД № 90/2011г. по описа на РС-Велинград, включено в определената от съда съвкупност. Съдът в тази връзка взе предвид справката от Затвора-гр. В., като намира, че същата е по-обективна, от представеното от РП-В. писмо. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 при изпълнение на наказанието следва да бъде приспаднато и времето, през което спрямо Д. е била взета и търпяна мярка за неотклонение “задържане под стража” по НОХД № 214/2011г. по описа на РС-Б., за времето от 16.06.2011г. до 06.07.2011г. включително, като един ден задържане под стража се счита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК при изпълнение на общото наказание следва да бъде приспаднато и времето, през което Д. е бил задържан по реда на ЗМВР за деянието по НОХД № 233/2011г. по описа на РС-Б., считано от 17, 00 часа на 18.08.2010г. до 16, 20 часа на 19.08.2010г.

Съдът намира, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 24 от НК, тъй като наложените наказания не са от един и същи вид, като едновременно с това намира, че така определеното общо наказание може да обезпечи в достатъчна степен индивидуалната и генерална превенция в случая .

Извън определената от съда съвкупност е деянието по НОХД № 1293/2009г. по описа на РС-В., но наказанието по посоченото дело е изтърпяно за времето от 03.02.2010г. до 03.10.2010г. към настоящия момент и затова съдът не следва отново да се произнася по отношение на него.

Предвид гореизложеното съдът постанови съдебния си акт.

РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрисъди : признава
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 303 ал. 2 от нпк, съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрисъди : признава
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 303 ал. 2 от нпк, съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрисъд и: признава
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 304 и 305 от нпк, съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconЧл. 303 ал. 2 от нпк
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 303 ал. 2 от нпк, съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconВъз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът
Нохд №841/2001г на рс бургас, нохд №41/2006г на рс благоевград, нохд №11302/2004г на Софийски районен съд, нохд №231/2006г на рс...
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconВъз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 25 и чл. 23 от нк във вр с чл. 68 от нк, съдът

Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрисъди: признава
Въз основа на закона и доказателствата и на основание чл. 303 във вр с чл. 301 от нпк, съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрисъди : признава
Въз основа на доказателствата и на основание чл. 303 във връзка с чл. 373, ал. 2 от нпк съдът
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconВъз основа на доказателствата по делото и закона, съдът
Нпк вр с чл. 282, ал. 3 вр с ал. 2, вр с ал. 1, чл. 26, ал. 1 от нк и чл. 20, ал. 2 от нк по отношение на случаите, извършени в съучастие,...
Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк вр с чл. 25 и 23 от нк, съдът iconПрестъпление по чл. 343б ал. 1 Нк, поради което и на основание същия законов текст вр чл. 54 от нк
Въз основа на закона и доказателствата и на основание чл. 301 вр чл. 303 от нпк, съдът
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом