Пресслужба Областна администрация – Варна
ИмеПресслужба Областна администрация – Варна
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер53.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/novini/2003/05/sporazumenie.rtf

Пресслужба

Областна администрация – Варна

тел./факс 052/600-617 моб.: 087 829961

тел.: 052/234-483 kalina.tzacheva@dir.bg

Преслав, 26 www.vn.government.bgСПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


между


Варненска областна администрация (Република България)


и


Одеска областна държавна администрация (Украйна)


Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни,

вземайки под внимание подписания Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Украйна и Република България от 5 октомври 1992г., Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Украйна за търговско-икономическо сътрудничество от 20 ноември 1995година,

вземайки под внимание положенията от “Европейската Рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа (Мадридска конвенция) от 21 май 1980година”

изразявайки своята убеденост в това, че настоящото Споразумение ще съдействува за задълбочаване на добросъседските отношения между Република България и Украйна,

зачитайки взаимната заинтересованост от разширяване на сътрудничеството и основавайки се на принципите на равноправие


се договориха за следното:


Член 1


Страните ще развиват сътрудничество на основата на установяване и развитие на взаимноизгодни преки икономически и социално-културни връзки, в частност, в следните направления:

  • регионално развитие

  • икономика, конкретно: морско стопанство, комунално стопанство, селско стопанство и преработване на селскостопанска продукция, промишленост,строителство, транспорт телекомуникации и търговия;

  • пространствено планиране;

  • екология и рационално използване на природните ресурси;

  • наука, техника и образование;

  • здравеопазване и социална помощ;

  • култура и изкуство;

  • спорт и туризъм;

  • развитие на демокрацията и изграждане на гражданско общество;

  • други отрасли, които представляват взаимен интерес.Член 2

Страните ще инициират и подкрепят сътрудничеството между органите на местното самоуправление, стопанските субекти, организациите и културните институти, науката и образованието. Сътрудничеството се финансира от заинтересованите субекти.

Член 3


Страните ще съдействуват за развитие на контактите между гражданите от Варненска област и Одеска област, в частност, обмен на ученическа и студентска младеж, актьорски и творчески колективи, в съответствие със законодателството на приемащата Страна.

Член 4


Страните ще обменят информация, отнасяща се до разнообразни аспекти на икономиката и представляваща взаимен интерес, а така също и ще съдействуват за провеждане на изложби и изложения на продукция от предприятия от Варненска област и Одеска област.


Член 5

Страните ще си сътрудничат с цел привличане и ефективно използване на средства по конкретни взаимноизгодни проекти в рамките на Европейския съюз и други фондове, а така също и ще подкрепят взаимноизгодни инициативи в тези направления.


Член 6

С цел реализацията на това Споразумение Страните ще съставят съвместна работна група. На основата на Споразумението работната група ще подготви конкретен план, който ще влезе в действие след одобряването му от Страните. Разходите, свързани с организацията на заседанията на работната група поема приемащата Страна. Срещите ще се провеждат последователно на територията на Варненска област и на Одеска област не по рядко от един път на полугодие.

Работната група ще бъде съставена до два месеца от датата на подписване на това Споразумение.


Член 7

Изпълнението и действието на това Споразумение ще се осъществява съобразно законите на Република България и законите на Украйна.


Член 8

Спорове, свързани с тълкуването или прилагането на положения от Споразумението, ще се разрешават чрез взаимни консултации между Страните.


Член 9


Настоящото Споразумение се сключва за срок от 5 години и автоматично се продължава за следващи 5 години, ако три месеца до изтичане на срока някоя от страните не уведоми другата Страна за своите намерения да прекрати действието на настоящото Споразумение.

Прекратяването на действието на настоящото Споразумение не оказва влияние на проектите и програмите, които вече са в процес на реализация и отговарят на положенията в даденото Споразумение, освен ако Страните не се договорят друго.

Изменения и допълнения към настоящото Споразумение се внасят след взаимно писмено одобрение от Страните и се оформят с протоколи, които стават неделима част от настоящото Споразумение.

Член 10


Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете Страни.


Съставено в гр.Варна на ....... май 2003 година в два еднообразни екземпляра, всеки на български и украински език, при което и двата текста имат еднаква сила.


За Варненска област За Одеска областУправител на Варненска Управител на Одеска областна

областна администрация държавна администрация


Яни Янев Сергій Гриневецький

Свързани:

Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Отворена администрация Варна” в присъствието на г-н Димитър Калчев, Министър на държавната администрация; г-н ю сънг Кю, съветник...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Днес се проведе щабна тренировка на Постоянната областна комисия за защита на населението от бедствия аварии и катастрофи
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
В 08: 00 часа днес 30 март /сряда/ 2005 г се проведе щабна тренировка на Постоянната областна комисия за защита на населението от...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
На свое заседание днес 7 февруари в 18: 00 часа Постоянната областна комисия за защита на населенрето от бедствия, аварии и катастрофи...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Обобщена информация за обстановката и проведените спасителни мероприятия във Варненска област
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Слово на областния управител Яни Янев по повод откриването на регионалния преглед на българското народно творчество
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Проектът ще се изпълнява в следните 12 общини : Видин, Монтана, Русе, Тетевен, Търговище, Силистра, Бургас, Сливен, Хасково, Пазарджик,...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Настоящите проучвания са проведени по възлагане от Областния управител на Област Варна, и във връзка с констатациите от експертна...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Обобщена информация за обстановката и проведените спасителни мероприятия във Варненска област към 09: 00 часа на 8 февруари /вторник/...
Пресслужба Областна администрация – Варна iconПресслужба областна администрация варна
Извлечение от списъка с искания за целево финансиране от Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом