Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област
ИмеЗаседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер38.03 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obstinaruen.com/media/obqvi/24.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- РУЕН, БУРГАСКА ОБЛАСТ


НА 25. 02. 2010 ГОДИНА ОТ 11.00 ЧАСА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУЕН, БУРГАСКА ОБЛАСТ

Изх. № 87 ДО г-н /г-жа /….....................

19.02.2010 г. ……………………………………......

Общински съвет - Руен .......….……………………………….


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Руен на 26.02.2010 г. от 10:00 ч, което ще се проведе в Ритуална зала – Руен при следния


П Р О Е К Т О – Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за трасе на захранващ водопровод за нуждите на проектна водопроводна мрежа на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас

Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


2. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ и заустващ колектор към нея за нуждите на проектна канализационна мрежа на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас


Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект

3. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за трасе на тласкател от ПС “Планиница” към напорен водоем за нуждите на проектна водопроводна мрежа на с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас


Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


4. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план (ПП) за трасе на захранващ водопровод за нуждите на проектна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) от с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас


Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


5. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ и заустващ колектор към нея за нуждите на проектна канализационна мрежа на с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас


Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


6. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно:Актуализация на Наредба № 02 от 2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен

Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


7. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Отмяна на Решение № 199/28.01.2010 г. на Общински съвет – Руен за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 000092, находящ се в местността „Тикенлика” по картата за възстановена собственост (КВС) на землище – с.Билка с единен класификатор за административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) 04056, общ. Руен, обл. Бургас


Докл.: Айдън Гюджен – гл. архитект


8. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: 1.Издаване на запис на заповед от община Руен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 02/322/00241 от 23.10.2009 г. по мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007-2013 за Проект „Реконструкция и модернизиране на уличното осветление в населените места на Община Руен, област Бургас”, сключен между Община Руен и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2.Отмяна на решение №179 от Протокол №21/15.12.2009г.


Докл.: Мирем Дервиш- зам.кмет на Общината


9. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно:Гласуване на мандат на Кмета да представлява община Руен при учредяване на Асоциацията по ВиК и последващи заседания.

Докл.:Снежана Панайотова-секретар на Общината


10. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината – относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса за битови отпадъци на община Руен за 2010 г.


Докл.:Снежана Панайотова-секретар на Общината11. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината - относно: Приемане на обща численост на персонала в местна дейност „Други дейности по икономиката”


Докл.:Снежана Панайотова-секретар на Общината


12. Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на Общината относно: Приемане на бюджета за 2010 г. на Община Руен.

Докл.: Мийрем Сали – началник отдел” С,Б и ФК”


13. Разни.


ЕШЕРЕФ ЕШЕРЕФ

Председател на ОбС – Руен

Община Руен
Свързани:

Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconЗаседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам двадесет и третото заседание на Общински съвет – Руен на 28. 01. 2010г от 10:...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconОбщински съвет – руен, бургаска област
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам тридесетото заседание на Общински съвет – Руен на 29. 11. 2010 г от 10: 00 ч,...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconОбщински съвет – руен, бургаска област
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам петнадесетото заседание на Общински съвет – Руен на 23. 04. 2009 г от 10,00 ч,...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconОбщински съвет-руен, бургаска област
По т. 1 от дневния ред: Докладна записка от Исмаил Осман – кмет на община Руен относно: Кандидатстване по съвместна оперативна програма...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconОбщински съвет-руен, бургаска област
По т. 1 от дневния ред: Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл. 21 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 24 ал. 1 от змсма
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconКомисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, преватизация, следпреватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет 30. 05. 2012г от 10. 00ч
На основание чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconДневен ред на заседание
Попълване съставите и освобождаване на общински съветници от членство в постоянните и временни комисии към Общински съвет Варна
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconЗаседанието на постоянните комисии протече при следния дневен ред: 1
Уважаеми г-н Областен управител, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1от змсма и чл. 39, ал. 5 от подоср бе свикано извънредно заседание...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област icon1. Отчет за дейността на Общински съвет и Постоянните му комисии през второто шестмесечие на 2012г
Днес 21. 03. 2013г от 13: 00 часа в заседателната зала в сградата на община Тервел се проведе заседание на Общински съвет – гр. Тервел,...
Заседание на постоянните комисии. Общински съвет – руен, бургаска област iconОбщински съвет – кърджали
Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 45 от Правилника за организацията и дейността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом