План за икономическо развитие на община Царево
ИмеПлан за икономическо развитие на община Царево
страница1/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.2 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsregion.org/Bul/Documents/MuniPlans/Tzarevo.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


БУРГАСКА ОБЛАСТ

Община ЦАРЕВО

План за икономическо

развитие на община Царево

за периода 2007 – 2013 год.


Разработил:

Екип на „Одико-69” ООД


април 2006 год.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Община Царево

3

1. Териториална конфигурация на населените места
2. АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО към 2006 год.

4

2.1. Оценка на природните дадености, природния комплекс и историческото развитие, икономиката и инфраструктурата – основа за развитие на туризма

4

2.1.1. Географско разположение на община Царево

4

2.1.2. Анализ и оценка на териториалните ресурси

4

2.1.3. Анализ и оценка на поземлените ресурси

5

2.1.4. Анализ и оценка на горския ресурс

6

2.1.5. Анализ и оценка на водния ресурс

7

2.1.6. Териториална организация на община Царево и елементи на природния комплекс – основен показател

7

2.1.7. Населението на община Царево-качествена и количествена характеристика

8

2.1.8. Икономическо развитие на Общината

9

2.2. Анализ на развитието на туризма – като важен структуроопределящ отрасъл и неговия потенциал

10

2.3. Оценка развитието на аграрния сектор и на поземлените ресурси като предпоставка за развитие на туризма

12

2.4. Отвореност на общината към сродни общини и развитие на интеграционни процеси, подпомагащи развитието на туризма

12

2.5. Опазване на околната среда и екологическото равновесие

13

2.6. Оценка качеството на живот, социална инфраструктура и урбанизацията

14

2.7. Анализ и оценка на пазара на труда

15

2.8. Оценка на селищната мрежа и урбанизацията

16

2.9. Анализ и оценка на развитие на техническата (инженерна) инфраструктура

17

3. Анализ на общинската икономика

18

3.1. Обща оценка на общинската икономика

18

3.2.Структура и проблеми на общинската икономика по отрасли

19

II. SWOT – анализ

20

1. Приложение на SWOT анализа за определяне на силните и слаби страни, възможностите и опасностите

20

III. Стратегия за развитие на община царево

24

1. ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

24

1.1. Община Царево – планиране на регионалното й развитие. Въведение

24

1.2. Законово-нормативна рамка при разработка на стратегията и плана за общинско развитие (ОПР)

24

1.3. Структура и задачи на Общинската стратегия и Общинския план за развитие

25

1.3.1. Структура на Общинския план за развитие

25

1.3.2. Задачи на Стратегията и Плана за общинско развитие

25

1.4. Принципи при разработката на Общинската стратегия и Общинския план за развитие

26

1.5. Етапи при разработката на общинската стратегия за развитие и съчетаването с Националната стратегия за регионално развитие, като основа при разработка на Общинския план за развитие

27

2. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ, ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

28

2.1. Визия за развитие на община Царево за периода 2007 – 2013г.

28

2.2. Стратегически цели за развитието на община Царево

29

2.2.1. Задачи на общинската администрация

30

2.2.2. Предпоставки и условията за развитието на туризма на територията на община Царево като основен приоритет и структуроопределящ отрасъл

31

2.3. Приоритетни направления в развитието на община Царево

32

2.3.1. Обективни предпоставки за определяне на приоритетите за периода 2006 – 2013г.

32

Хронологичен ред на приоритетите в развитието на община Царево

32

ПРИОРИТЕТ № 1 РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА С ОСНОВНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ

32

ПРИОРИТЕТ № 2 ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА

38

ПРИОРИТЕТ № 3 ПОСТИГАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛЕН БАЛАНС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ И СИСТЕМАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

40

ПРИОРИТЕТ № 4 СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

41

ПРИОРИТЕТ 5 МОНИТОРИНГ/НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ И ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

42

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО (приоритети, цели и проекти)

43
 1. Община Царево

  1. териториална конфигурация на населените места

Територията на община Царево е 513,32 кв. км. В общината са включени 13 населени места с 9564 жители. Административен център – гр. Царево.

От общата площ на община Царево земеделските територии са 86,27 кв. км., горските територии – 409,74 кв. км., населени места и урбанизирани територии – 10,47 кв. км., водни площи – 2,73 кв. км., територии за добив на полезни изкопаеми – 0,05 кв. км. територии за транспорт и инфраструктура – 1,88 кв. км.

Плажни ивици – 19 с обща площ 349 273 м2, обща дължина 9 184 м и средна ширина 33,6 м.

Населени места – 13

Град Царево, гр. Ахтопол, с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи, с. Бродилово, с. Изгрев, с. Велика, с. Фазаново, с. Кондолово.

Община Царево и съставните населени местаНаселени места

Население

1.

гр. Царево

6186

2.

гр. Ахтопол

1304

3.

с. Лозенeц

522

4.

с. Варвара

262

5.

с. Синеморец

243

6.

с. Резово

43

7.

с. Кости

340

8.

с. Българи

131

9.

с. Бродилово

366

10.

с. Изгрев

35

11.

с. Велика

68

12.

с. Фазаново

34

13.

с. Кондолово

30

Излазът на Черно море е предпоставка за развитието на пристанищното дело, туризма, риболова и търговията. Най-крайната точка на Южното Българско Черноморие. Отстои от София на 393 км. и 270 км. от Пловдив.

Община Царево заема югоизточната част на България и се намира на 70 км. южно от Бургас на международна магистрала Е-87 на границата с Турция. Мястото и възможностите на община Царево се определят от нейните икономически, социални, демографски и инфраструктурни характеристики.

На основание на обективно определени и обосновани критерии и показатели община Царево в съседство с община Малко Търново формират един от 21-те региона за трансгранично сътрудничество.

2. АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО към 2006 год.

2.1. Оценка на природните дадености, природния комплекс и историческото развитие, икономиката и инфраструктурата – основа за развитие на туризма.

2.1.1. Географско разположение на община Царево.

Географското разположение на общината е условие за създаване на конкурентни предимства по няколко направления.

Районът има излаз на Черно море, което е много важна предпоставка за развитие на туризма.

Географската среда, нейните физически характеристики, климатичните дадености и особености, както и богатата флора и фауна на обективно предимство.

Привлекателността на общината Царево се определят от:

 • Община Царево е разположена в най-крайната югоизточна част на България и се намира на 70 км. южно от Бургас на международна магистрала Е-87 на границата с Турция. Възможностите за обмен на туристи са налице.

 • Българската част на Приморска Странджа – разделена по долината на р. Резовска от държавната граница между България и Турция е великолепна среда за развитие на развлекателните програми и пакет от туристически услуги.

 • Ниските и полегати хълмове на Странджа планина, обрасли с дъбови гори, се спускат към морето и нарязват брега на десетки малки заливи и полуострови, ползвайки нов тип застройка на туристически обекти, хотели, къмпинги и др., както и организиране на планински, полупланински и селски туризъм, съчетан с морския, балнолечебен и рекреационен туризъм.

 • Планината и морето несъмнено играят важна роля в развитието на района на общината и са основата за изграждане на МТБ за туризъм като приоритет пред другите сфери на икономиката.

 • Плажни ивици – 19 с обща площ 349 273 м2, обща дължина 9 184 м. и средна ширина 33,6 м. е най-важният компонент за привличане на туристи.

 • На територията на общината съществуват две пристанища – гр. Царево и гр. Ахтопол.

 • Общата дължина на пътната мрежа е 105 км., от които 38% първокласни пътища – тази инфраструктура играе все по-важна роля.

2.1.2. Анализ и оценка на териториалните ресурси.

Сред комплекса от териториални ресурси от гледна точка на потребностите не само на сегашните, а и на бъдещите поколения, се открояват т.нар. невъзобновими природни ресурси. Такива са:

 • Поземлените ресурси;

 • Водите;

 • Минерално-суровинните ресурси и др.

2.1.3. Анализ и оценка на поземлените ресурси.

От невъзобновимите териториални ресурси, с които разполага община Царево определено значимо място заемат поземлените ресурси. Поземлените ресурси на общината са една от основните предпоставки за развитието на аграрния сектор, горското стопанство, туризма, инфраструктурата и селищната мрежа.

Местната икономика на община Царево както на настоящия етап, така и през следващите години ще отчита възможностите за използване на тези поземлени ресурси.

Данните в таблица № 2 сочат, че общата площ на общинската територия възлиза на 51 332 ха., или на 513,32 км2. По отношение на този показател община Царево попада в групата на общините със среден размер на територията – между 400 и 500 км2.

Поради осъществени промени в административно-териториалното деление на община Царево през 1997 г. (отделяне на гр. Приморско и с. Писменово и обособяването им в самостоятелна община заедно с още няколко селища от община Созопол) и преминаването на гр.Китен към община Приморско настъпиха промени в териториалния обхват и в площта на общината:

 • През 1994 г. е намалял общият размер на площта на общината – от 65 285,4 ха., през 1998 г. – на 53 014,9 ха. и на 51332 ха. през 2006 год.

Видове поземлени ресурси

Размер (ха)

1998 г.

Структура

(%)

1998 г.

Размер

(ха)

2006 г.

Структура

(ха)

2006 г.

1. Земеделски територии

11 277,5

21,3

8 627

16,81

2. Горски територии

39 787,2

75,0

40 974

79,82

3. Населени места и урбани-зираните територии

628,0

1,2

1 047

2,04

4. Водни течения и водни потоци

286,8

0,5

273

0,53

5. Територии за добив на полезни изкопаеми

851,8

1,6

5

0,01

6. Територии за транспорт и инфраструктура

183,6

0,4

188

0,37

Други218

0,42

Всичко поземлени ресурси

53 014,9

100,0

51 332

100

Анализът на данните дава възможност да бъдат направени следните изводи:

Първо. За посочения период не се забелязват съществени промени в размера на територията на община Царево – тя е в рамките на 513 км2.

Второ. В структурата на поземлените ресурси се наблюдават някои особености, които са предопределени от характера на релефа. Земеделските територии са в рамките на 17% от общата площ на общината. Останалите видове земи, са с по-скромни размери – от 0,37% (териториите, заети от линейни и точкови елементи на техническата инфраструктура – пътища, ел. станции, електропроводи и др.) до 0,01% (територии за добив на полезни изкопаеми – основно кариери за строителни материали) от общинската територия.

Трето. Значителните изменения в структурата на поземлените ресурси на общината. Намалението на размера на обработваемите земи с 2650,5 ха. и увеличение на териториите, заети от населени места и урбаризираните територии – с 419 ха.

Нарастването на териториите, заети от населени места и урбанизираните територии е значително. То е обусловено от включването на значителни площи и новия ТУП на Община Царево главно в крайморската част и индикира обезпокоителна тенденция в използването на земите.

От така представената структура на поземлените ресурси с най-голяма значимост са: горските територии; земеделските територии; част от териториите, заети от водни течения и водни площи, в т.ч. плажните ивици на черноморското крайбрежие.

Горските територии в по-голямата си част са включени в природен парк “Странджа”. При определен режим тук се осъществяват стопански дейности – дърводобив, лесокултурна дейност и др. Макар и само с 16,81% от територията на община Царево, земеделските територии се диференцират по отношение на функционалното им предназначение – ниви, трайни насаждения, ливади и т.н.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

План за икономическо развитие на община Царево iconПлан за изпълнение на Стратегия за развитие на Община Царево Приет с Протокол №42/26. 05. 2003г на Обс царево
Ако е вярно, че бъдещето започва от днес, то стават очевидни предимствата и възможностите, които ни дава разработката на едно цялостно...
План за икономическо развитие на община Царево iconПлан за развитие на Община Малко Търново 2007 2013 г
Национален план за икономическо развитие, Национален план за регионално развитие, Национален план за развитие на земеделието и селските...
План за икономическо развитие на община Царево iconСтратегия и план за икономическо развитие на малцинствените групи в община търговище /резюме
Стратегия и план за икономическо развитие на малцинствените групи в община търговище
План за икономическо развитие на община Царево iconОбщински план за развитие на община Димитровград
Анализ на ситуацията. Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Димитровград 13
План за икономическо развитие на община Царево iconОбщинацарев о
Протокол №46/29. 03. 2011г на Общински съвет Царево и Заповед № рд – 01 -279/02-05. 2011г на Кмета на Община Царево,обявява конкурс...
План за икономическо развитие на община Царево iconСтратегическа програма за икономическо развитие на община елена
Оценка на географското положение и природните ресурси като фактор за икономическо развитие
План за икономическо развитие на община Царево iconОбщински план за развитие 2007-2013
Планът за развитие на община Бяла е документ, която определя основните насоки за социално-икономическо развитие в средносрочен период....
План за икономическо развитие на община Царево iconОбщински план за развитие на община свищов (2007 г. 2013 г.) Визия, приоритети и цели на община Свищов
Визия: Община Свищов проспериращ образователен, промишлено-аграрен, търговски и транспортен център на река Дунав с национално и европейско...
План за икономическо развитие на община Царево iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Одз „Ален мак” – гр. Царево, цдг „Митко Палаузов – гр. Ахтопол, Детска млечна кухня – Царево, Домашен социален патронаж – Царево,...
План за икономическо развитие на община Царево iconОбщините и бизнеса – партньори за икономическо развитие
Семинарът е подготвен от екип от сертифицирани специалисти по икономическо развитие, представители на Министерство на икономиката...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом