И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер61.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
и за да се произнесе взе предвид следното:

От проверката по приложените по делото съдебни книжа съдът констатира,че срокът за допълнителен отговор по чл.373 ал.1 ГПК е изтекъл за ответниците ,които не са подали такъв.В изпълнение на даденото указание с определение №693/21.03.2012г. ищецът е представил поправена искова молба .Тъй като се касае само за корекция в титулната част на исковата молба за отстраняване на указаното с посоченото по-горе определение несъотвествие ,не се налага повторна размяна на книжа .С призовката за първото по делото заседание следва да се връчи препис от коригираната в посочената по-горе насока искова молба.Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се произнесе по направените от страните доказателствени искания и да им съобщи проекта за доклад по делото.

Проектът за доклад е следният:

Претендира се установяване на съществуването на парично вземане в размер на 328 731,70лв ,произтичащо от ценна книга-запис на заповед ,издаден на 18.08.2011г. от ответното дружество-"И. Б.Т." О. чрез законовия му представител управителя С. Г. ,с място на издаване-Б.и падеж-31.10.2011г. Паричното вземане на ищеца по менителничния ефект е обезпечено с менителничното поръчителство /авал/ на управителя на дружеството-издател-С. Г.,поето в лично качество като ФЛ .За вземането по записа на заповед ищецът се е снабдил със заповед за незабавно изпълнение по чгр.д.№1506/2011г. по описа на РС-Г.Делчев.След подадено в срока по чл.414 ал.1 ГПК възражение от длъжниците по заповедта за изпълнение ,РС е указал на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си.От отбелязаната при постъпване на исковата молба в БлОС дата и приложеното към заповедното производство съобщение за връчване на определението с указания за предявяване на иска, се установява ,че исковата молба е подадена пред компетентния по правилата на родовата подсъдност съд в срока по чл.415 ал.1 ГПК.

В исковата молба ищецът не навежда обстоятелства за каузално правоотношение между него и издателя на менителничния ефект.В писменото становище на ищеца,подадено в срока за допълнителна искова молба се твърди ,че претенцията за паричното вземане -предмет на иска се основава само на записа на заповед като едностранна абстрактна сделка ,а отговорността на втория ответник произтича от обезпечителния характер на авала .

В срока за отговор ответниците са възразили,че издаденият от първия ответник запис на заповед обезпечава изпълнението на договор за извършване на СМР /по естеството си представляващ договор за изработка/,по който възложител е дружеството-издател на записа на заповед,а изпълнител-ищцовото дружество .Твърди се от ответниците,че първият от тях като възложител по каузалната сделка не е получил изпълнение от ищеца и поради това не дължи плащане на сумата по записа на заповед,издаден за обезпечение на паричното задължение на възложителя по каузалната сделка.Отсъствието на реална престация по каузалното правоотношение освобождава издателя на менителничния ефект да плати по него,тъй като липсва основание за плащане.В отговора двамата ответници подробно излагат обстоятелства за сключването и неизпълнението от страна на ищеца на договора за възлагане на СМР,сключен между страните за изпълнение на възложена обществена поръчка на трето лице за обект "Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Б.,Б.,Б.,Г.,Д.,К. и Л."-всички в Община Г.Д..Ответниците твърдят,че ищецът не е изпълнил възложените му СМР по каузалното правоотношение ,предвид което възнаграждение по чл.266 ал.1 ЗЗД не му се дължи.При условията на евентуалност ответниците са предявили възражение за нищожност на каузалната сделка -договора за СМР от 10.08.2011г. на основание чл.26 ал.2 ЗЗД-поради невъзможен предмет .

Правното основание на предявения иск е чл.422 ал.1 във вр. с чл.415 ал.1 ГПК.

Възражението на ответниците ,че записът на заповед обезпечава изпълнението на договор за изработка и че поради неизпълнение на тази каузална сделка от страна на ищеца той няма възникнало вземане ,което менителничният ефект да обезпечава ,е основано на чл.565 ал.1 ТЗ и на разбирането ,че българското материално право не познава абсолютно абстрактните сделки.Затова ответниците поддържат,че издадения от първия ответник в полза на ищеца запис на заповед не удостоверява подлежащо на принудително изпълнение вземане,тъй като ищецът не е изпълнил задълженията си по каузалната сделка и менителничният ефект не обезпечава валидно възникнало вземане.Направеното при евентуалност възражение на ответниците касае установяване на нищожност на каузалната сделка на основание чл.26 ал.2 ЗЗД-поради липса на предмет.

Ответниците не са оспорили валидността на записа на заповед предвид формата и задължителните реквизити на съдържанието по чл.535 ТЗ, нито на поетото от втория от тях менителнично поръчителство /авал/ .Затова следва да се обяви за безспорно,че записът на заповед отговаря на изискванията за действителност на менителничният ефект,а поетото от втория ответник менителнично поръчителство обезпечава вземането по ценната книга,ако се установи,че е възникнало валидно по соченото от ответниците каузално правоотношение.Спорният предмет е установяване съществуването на парично вземане на ищеца ,обезпечено с издадения от първия ответник запис на заповед.

По разпределението на доказателствената тежест:

В тежест на ищеца е да установи с пълно главно доказване съществуването на паричното си вземане против ответниците ,за което се е снабдил със заповед за незабавно изпълнение.В негова тежест е да установи изпълнение по каузалното правоотношение ,посочено от ответниците ,защото в противен случай рискува задължените по менителничния ефект длъжници да му противопоставят успешно личните си менителнични възражения.

Ответниците носят доказателствената тежест да установят твърдяната в отговора каузална сделка .

По направените от страните доказателствени искания:

Следва да се приемат представените с исковата молба писмени доказателства и да се приложи и приобщи в цялост чгр.д.№1506/2011г- по описа на РС-Г.Д./заповедното производство/.

Представените с отговора на исковата молба писмени доказателства също са допустими и относими за изясняване на спора от фактическа страна,поради което следва да се приемат.

Искането на ответниците за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по принцип е допустимо,но задачата на експерта не е формулирана правилно,поради което и на основание чл.7 ал.1 ГПК съдът следва да назначи извършването на ексепртизата при служебно формулирана задача.

По изложените съображения и на основание чл.374 ГПК ,съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ОБЯВЯВА на страните проекта си за доклад по делото ,изложен в обстоятелствената част на настоящето определение.

УКАЗВА на страните,че могат да изразят становище по проекта за доклад в първото по делото заседание,след което съдът ще го обяви в окончателен доклад по чл.146 ал.1 ГПК.

ДОПУСКА и ПРИЕМА като писмени доказателства приложените към исковата молба документи,както и тези ,представени от ответниците с отговора на исковата молба.

ДОПУСКА прилагането на чгр.д.№чгр.д.№1506/2011г. по описа на РС-Г.Делчев и приобщава писмените доказателства,приложени в него.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,изпълнението на която възлага на вещото лице Р. Д. ,която след проверка на счетоводните записвания при ищеца да отговори на следните въпроси: осчетоводено ли е по счетоводните книги на ищеца вземането му по процесния запис на заповед?;Има ли осчетоводени като изпълнени СМР по представения от ответника договор за СМР от 10.08.2011г. и ако има -въз основа на какви първични счетоводни документи е извършено това.;Има ли извършено авансово плащане съгласно чл.5ал.1 т.1 от посочения договор за СМР.

Експертизата да се извърши при депозит от 200лв,платим от ответниците по сметка на БлОС в едноседмичен срок от връчване на настоящето определение.

УКАЗВА на ответниците,че при неизпълнение на даденото указание за внасяне на депозит за експертизата,вещото лице няма да започне работа по извършването й и това доказателствено средство ще остане несъбрано.

УКАЗВА на ищеца,че не сочи обстоятелства и доказателства за тях за валидно възникнало вземане по каузално правоотношение,обезпечено с издадения от първия ответник запис на заповед при менителничното поръчителство на втория ответник.

УКАЗВА на ищеца,че може да посочи нови доказателства в изпълнение на даденото по-горе указание най-късно до приключване на първото по делото заседание,след което настъпва преклузията по чл.146 ал.3 предл.второ ГПК.

НАСРОЧВА делото в открито съд-заседание на 17 май 2012г.-14.00ч.,за която дата да се призоват страните и вещото лице.

Определението не подлежи на обжалване.Преписи от него да се връчат на страните с призовките за първото съд.заседание.На ответниците да се връчат преписи от представената на 06.04.2012г. поправена искова молба без указания за нов отговор,тъй като се касае само за корукция на титулната й част.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом