Fmias – "Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004
ИмеFmias – "Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер129.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.askana.com/FMIASII.doc

FMIAS – “Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия”


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН No. 2 – декември 2004 1. Структура и разработване на учебните модули

 2. Дейности по разпространението

 3. Предстоящи дейности за следващите 6 месеца

 4. Контактна информация за партньорите


1. Структура и разработване на учебните модули

През втората половина на 2004 година партньорите по проекта насочиха своите усилия към:

 • Разработване на учебните модули в съответствие с Плана за разработване на продуктите, приет на срещата, проведена на 10 -11 юни 2004 в Лутон - Великобритания;

 • Разпространение на брошурата за нуждите от обучение на целевите групи, подготвена от ТУ-Габрово и Бизнес училището в Лутон и първия информационен бюлетин за проекта, изработен от CNIPMMR.

Основна цел на проекта е да се подобри счетоводството и финансовото отчитане на МСП, така че да се осигурява полезна финансова информация за широк кръг потребители и да се засили положителното възприемане на счетоводството като средство за управление и развитие на малкия и среден бизнес. Управленските умения, придобити от мениджърите на МСП, ще им помогнат по-добре да ръководят своите фирми, да подобрят конкурентноспособността и адаптивността им към технологичните и организационни промени.

В рамките на проекта се разработват три учебни модула:

 • Първият модул “Основи на счетоводството и финансовото отчитане” е предназначен да подпомогне счетоводния персонал от микропредприятията при създаване на съдържателна, вярна и сравнима отчетна информация.

 • Вторият модул “МСФО за МСП” е насочен към счетоводния персонал от малките и средни предприятия. Целта му е да осигури знания за определени Международни стандарти за финансови отчети (МСФО – терминът включва МСФО и всички Международни счетоводни стандарти, действащи в момента), които регламентират отчетните ситуации, възникващи в МСП.

 • Третият модул “Финансов мениджмънт” е предназначен за управленския персонал на МСП. Състои се от две части. Част I “Основи на счетоводството и МСФО за мениджъри на МСП” цели да запознае мениджърите на МСП с основните счетоводни принципи и концепции и да им помогне в разбирането на финансовите отчети. Част II “Финансов мениджмънт” е предназначена да осигури на управленския персонал от МСП знания, свързани с използването на счетоводната информация и финансовите отчети при вземане на решения, при финансови анализи и при осъществяване на дейностите по планиране и контрол.

Учебните модули се разработват след обстойно проучване на специфичните нужди от обучение на мениджърите и счетоводния персонал на МСП в областта на счетоводството, финансовото отчитане и мениджмънта.

На срещата на работните групи в Лутон на 10 -11 юни 2004 бяха представени и обсъдени общите отчети за резултатите от проучването на потребностите от обучение на мениджърите и счетоводния персонал от малките и средни предприятия в областта на Международните счетоводни стандарти и финансовия мениджмънт. Беше проведена дискусия относно методите и подходите, които трябва да се приложат в процеса на разработване на учебните модули. Беше предложен общ подход за създаване на учебните материали и партньорите го одобриха. Партньорите приеха, че всеки учебен модул ще включва обучителни материали, казуси, речник и тестове за оценка на знанията и уменията на обучаемите. Проведе се подробна дискусия за структурата на модулите, темите, които да бъдат включени във всеки един от тях, и обема на учебните материали. Партньорите, отговарящи за разработването на модулите, представиха примерни учебни програми и учебно съдържание на всеки модул. Бяха определени партньорите, които ще разработват отделните модули. Темите, включени в съдържанието на модулите, бяха разпределени между партньорите. Всеки партньор определи хора от персонала си, които ще работят по учебните модули.

Членовете на работните групи проучиха различни източници на информация и събраха подходящи материали с цел включване на добри практики и опит в създаваните продукти. След кореспонденция между отговорниците и членовете на работните групи бяха определени темите и съдържанието на всеки учебен модул. Представителите на работните групи работиха по съдържанието на модулите в съответствие с Плана за разработване на продуктите и поддържаха постоянна електронна връзка с отговорниците за всеки модул.

Учебните материали, казусите, речниците и тестовете за оценка на знанията и уменията на обучаемите, които ще бъдат включени в модулите, се разработиха на езика на съответния участник и след това се превеждат на английски език.

ТУ - Габрово (P1) и KTC (P6) работят по създаването на учебния модул “Основи на счетоводството и финансовото отчитане”. KTC (P6) е отговорник за този модул, а Пранас Милиус е ръководител на екипа.

AСКАНА ООД (P2) и COFIMP (P5) разработят по учебния модул “МСФО за МСП”. Отговорник за разработването на модула е ASKANA Ltd. (P2), а ръководител на екипа – Мария Босолова.

ТУ - Габрово (P1) и Luton Business School (P8) работя по част I “Основи на счетоводството и МСФО за мениджъри на МСП” на модула “Финансов мениджмънт”. ТУ-Габрово (P1) отговаря за тази част, а Людмила Мермерска ръководи екипа.

VUSTE ENVIS Ltd. (P4) и CNIPMMR (P7) работят по част II “Финансов мениджмънт” на модула “Финансов мениджмънт”. VUSTE ENVIS Ltd. (P4) е отговорник за тази част, а Яна Маркова е ръководител на екипа.

Учебните модули се разработват в съответствие със следните учебни програми, приети от партньорите:

Учебен модул І “ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ

 1. Основни счетоводни принципи.

 2. Активи, пасиви, приходи, разходи, печалби и загуби – основни определения.

 3. Модел на сметкоплан.

 4. Дълготрайни активи – признаване, оценяване и отчитане.

 5. Материални запаси – методи за оценяване (FIFO, LIFO, други).

 6. Вземания и задължения - признаване, оценяване и отчитане.

 7. Модел на финансови отчети - Счетоводен баланс, Отчет за дохода.

 8. Тълкуване на финансовите отчети

Учебен модул ІІ “МСФО ЗА МСП”

 1. Същност и значение на счетоводната информация. Отчитане на активи, пасиви, приходи, разходи, печалби и загуби – МСС 1, 7, 8, 10, 12, 18, 24

 2. Имоти, машини, съоръжения и оборудване, нематериални активи и инвестиционни имоти – признаване, оценяване и оповестяване - МСС 16, 40, 17, 23, 38, 36, МСФО 5.

 3. Стоково-материални запаси – методи на отписване и оценка – IAS 2.

 4. Вземания, задължения, дарения и доходи – признаване, отчитане и последваща оценка – МСС 32, 39, 20, 37, 19.

 5. Свързани лица и специфични оповестявания – МСС 24, 21, 31.

 6. Изготвяне на счетоводна политика и финансови отчети в съответствие с МСФО. Прилагане за първи път на МСФО – МСФО 1.

УЧЕБЕН МОДУЛ III “ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ”

Част I “Основи на счетоводството и МСФО за мениджъри на МСП”

 1. Защо е нужно счетоводството? Финансово и управленско счетоводство.

 2. Счетоводни понятия – активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. Основни типове сметки. Счетоводни принципи.

 3. Счетоводен цикъл. Счетоводни техники за отразяване на стопанските операции. Двойно записване.

 4. Основни финансови отчети – Счетоводен баланс и Отчет за дохода.

 5. Отчет за паричните потоци.

 6. Оценка на МСФО. Устройство на регулаторния орган.

 7. Съществуващи счетоводни разпоредби в контекста на МСП в Европа.

 8. Резюме на МСФО, засягащи МСП.

 9. Влияние на МСФО върху МСП.

 10. Как мениджърите на МСП да извлекат полза от прилагане на МСФО?

Част II “Финансов мениджмънт”

 1. Анализ на зависимостта “разходи-обем-печалба”.

 2. Определяне на разходите и приходите, които са съществени при вземане на управленски решения.

 3. Разпределяне на разходите към отделните продукти или дейности.

 4. Методи на калкулиране. АВС калкулиране.

 5. Вземане на решения, свързани с ценообразуване, и анализ на доходността.

 6. Вземане на инвестиционни решения.

 7. Анализ на финансовия риск и несигурност.

 8. Съставяне на бюджети (краткосрочни планове).

 9. Системи за управленски контрол на дейността.

 10. Определяне на нормативни разходи и анализ на отклоненията.

 11. Управление на разходите.

 12. Стратегическо управленско счетоводство.

 13. Анализ на финансовия отчет.

 14. Анализ на паричните потоци.2. Дейности по разпространението

Беше събрана информация относно срещата на работните групи в Лутон, резултатите от проучването, осъществяването и оценката на проекта, необходима за актуализиране на електронната страница. Съдържанието на българската и английската версия на страницата беше обновено.

Всички партньори изработиха на националните си езици дипляни, съдържащи информация за целите, предвижданите резултати, потенциалните потребители и за електронната страница на проекта. Дипляните бяха разпространени сред представители на МСП, организации, предлагащи обучение за МСП, и обществени институции. При участието на партньорите в срещи, конференции и други форуми бяха осъществени представяния на проекта.

На базата на информацията, събрана на семинара за обмен на опит и добри практики в сферата на обучението в МСП по счетоводство и финансов мениджмънт, както и в резултат на проведеното проучване в тази област, партньорите от АСКАНА ООД (P2) подготвиха статията “Проблеми на обучението на мениджъри и счетоводен персонал от МСП по МСС”. Тя беше публикувана в специализираното списание “Данъчна практика, счетоводство и финанси на фирмата” и на електронната страница на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия http://www.apac-bg.org/news/index.htm. Информация относно втората среща по проекта, проведена в Лутон, и за обсъдените на нея въпроси и постигнатите резултати беше поместена и на електронната страница на CNIPMMR (http://www.smeprojects.ro).

Бяха събрани данни за основни доставчици на обучение в областта на счетоводството и финансовия мениджмънт, бизнес училища, колежи и университети с цел информиране и поддържане на по-нататъшни контакти с тях. Партньорите изготвиха списъци с адреси и данни.

Първият електронен информационен бюлетин по проекта, подготвена от CNIPMMR, беше публикуван на електронната страница на проекта (www.fmias.org) и на сайта на CNIPMMR (http://www.smeprojects.ro). Той също беше изпратен по електронен път на основни доставчици на обучение в областта на счетоводството и финансовия мениджмънт, бизнес училища, колежи, университети и сертифициращи организации.

Брошурата, съдържаща информация относно резултатите от проучването на нуждите от обучение на целевите групи, изготвена от ТУ-Габрово и Бизнес училището в Лутон, беше публикувана на електронната страница на проекта и на сайта на ASKANA Ltd. (P2) (http://www.smeprojects.ro, http://www.askana.com).

Всички партньори изпратиха електронния информационен бюлетин и брошурата на евентуални бенефициенти, сред които мениджъри и счетоводен персонал на МСП, доставчици на обучение за МСП и други, проявили интерес страни, с цел запознаването им с дейностите, осъществявани в рамките на проекта.

Информацията за целите на проекта, разработваните модули за обучение и потенциалните им потребители, партньорите и електронната страница беше разпространена сред представители на организации, осъществяващи обучение за МСП, като например регионалните бюра на Българската търговско-промишлена палата в различни градове.

*

В резултат на данните, получени от проведеното проучване за нуждите от обучение на целевите групи, във всяка от страните-партньорки бяха избрани пилотни МСП, които ще вземат участие в пилотното прилагане и тестване на учебните модули. Пилотните МСП предоставиха писма в подкрепа на проекта и неговите цели.

Мениджърът на проекта и контактните лица от партньорските организации поддържаха постоянна кореспондентска връзка с цел набавяне на информацията и документите, необходими за управлението и координирането на всички проектни дейности. Извършваше се ежедневен мениджмънт и координиране на осъществяваните дейности. Финансовото управление и счетоводство на всички разходи по проекта се изпълняваше в съответствие с изискванията на програма Леонардо да Винчи.


3. Предстоящи дейности за следващите шест месеца

През следващите шест месеца работата по създаване на учебните модули ще продължи. Усилията на партньорите ще бъдат насочени към оформянето на учебните модули на езиците на всички партньори. ТУ-Габрово ще разработи електронните версии на модулите. Във всяка от страните-участнички ще се проведе пилотно тестване на модулите.

Конкретни дейности, които предстоят:

 1. Превеждане на съдържанието на модулите на езиците на всички партньори.

 2. Изработване на изисквания към ИКТ специалистите и създаване на електронните версии на учебните модули.

 3. Отпечатване на хартиените копия и изработване на CD ROM-копия на учебните модули от всеки от партньорите.

 4. Електронно базиране на учебните модули на сайта на проекта.

 5. Организиране и провеждане на кратки курсове за обучение в пилотните МСП, имащи за цел да тестват създадените учебни модули. Тестване на електронните версии на модулите сред мениджъри и счетоводен персонал от МСП по Интернет.

 6. Разработване на въпросници за изследване на качеството на учебните модули и тяхното съответствие на нуждите на обучаемите. Провеждане на проучване сред участниците в пилотното тестване. Обработване на попълнените въпросници и изготвяне на доклад за резултатите от тестването на модулите за обучение.4. Контактна информация за партньорите


Технически университет – Габрово, България , координатор на проекта


Информация за контакти:

адрес: ул. Х. Димитър 4, Габрово, 5300 телефон: + 359 66 223495

факс: + 359 66 801475

e-mail: projects_vt@tugab.bg

уеб сайт: http://www.tugab.bg


CNIPMMR, Румъния


Информация за контакти:

адрес: str. Victor Eftimiu, nr.2, intrarea 5, parter, camera 62, sector 1, 010154 Bucuresti, Romania

телефон: + 40 21 312 6893

факс: +40 21 312 9198

е-mail: office@smeprojects.ro; dp@cnipmmr.ro уеб сайт: http://www.cnipmmr.ro;

http://www.smeprojects.ro


АСКАНА ООД, България


Информация за контакти:

адрес: бул. Македония 12, София, 1606 телефон: + 359 2 9886430

факс: + 359 2 9886435

е-mail: office@askana.com

уеб сайт: http://www.askana.comЛутонски университет,

Великобритания


Информация за контакти:

адрес: Vicarage Street, Luton, LU1 3JU телефон: + 44 1582 743134

факс: + 44 1582 743926

е-mail: yanqing.duan@luton.ac.uk

уеб сайт: http://www.luton.ac.uk/depts/s_lutonbus.shtml

ДЗАЛИ ООД, България


Информация за контакти:

адрес: ул. Н. Войновски 10, Габрово, 5300 телефон: + 359 66 800350

факс: + 359 66 800349

е-mail: Hristina.Krasteva@zalli.bgVUSTE ENVIS, Чехия


Информация за контакти:

адрес: Velflíkova10, Prague 6, 160 41 телефон: + 420 2 24322258

факс: + 420 233334341

е-mail: envis@vuste-envis.cz

уеб сайт: http://www.vuste-envis.cz

COFIMP, Италия


Информация за контакти:

адрес: via di Corticella 1/2, Bologna, 40128

телефон: + 390514165711

факс: + 39051360757

е-mail: lamaida@cofimp.it

уеб сайт: http://www.cofimp.it/PortaleКаунаски технологичен университет - Регионален бизнес инкубатор, Литва

Информация за контакти:

адрес: Studentu g. 65, Kaunas, 3031

телефон: + 370 37 300808

факс: + 370 37 451599

е-mail: virgis@ktc.lt

уеб сайт: http://www.ktc.lt
Този информационен бюлетин е изготвен от CNIPMMR, Rумъния

За допълнителна информация вижте официалния електронен сайт на проекта FMIAS: www.fmias.org

Свързани:

Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconFmias – "Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия" информационен бюлетин no. 3 – май 2005
Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия”
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconFmias обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия
Проектът се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на програма “Леонардо да Винчи”
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconОснови на счетоводството
Характеристика на нормативните актове, регламентиращи счетоводството Закон за счетоводството, Национални стандарти за финансови отчети...
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconДоклад за дейността " цба асет Мениджмънт"
Международните счетоводни стандарти, издание на Комитета за международни счетоводни стандарти и приети за приложение от Европейския...
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconКурс за обучение по международни счетоводни стандарти, организиран със съдействието на българска фондова борса уважаеми Колеги
Имаме удоволствието да Ви поканим на специализиран курс за обучение по Международни счетоводни стандарти на тема
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconДоклад за дейността
Международните счетоводни стандарти, издание на Комитета за международни счетоводни стандарти и приети за приложение от Европейския...
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconГодишен финансов отчет за годината завършваща на 31. 12. 2009 научно технически съюз по машиностроене
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconПриложение към годишния финансов отчет за 2011 г на Политическа партия „Нова Европа към 31 декември 2011 г
Закона за счетоводството и приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (нсфомсп) с последни...
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconЗакон за счетоводството
Проверка на оповестяванията по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (нсфомсп), приложими за годишни...
Fmias – \"Обучение по Международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия\" информационен бюлетин no. 2 – декември 2004 iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом