Програма за националната олимпиада по астрономия
ИмеПрограма за националната олимпиада по астрономия
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер68.37 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/petmit/WWW/UPB/Documents/Programa 11-12 klas.doc
ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

11-12 клас


*Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 11 и 12 клас включва и:

1. Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7, 8, 9 и 10 клас – задължителна подготовка.

2. Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 5-6, 7-8 и 9-10 клас.

3. Темите от предишните кръгове за същата възрастова група.

4. Умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.ТЕМИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ ОТ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА,

ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ

I кръг

6 задачи*

I. Светлина

1. Разпространение, отражение и пречупване на светлината

 • показател на пречупване

 • прилагане на законите за отражение и пречупване на светлината

 • пълно вътрешно явление

2. Вълнови явления при светлината

 • спектър на видимата светлина

 • зависимост на показателя на пречупване от дължината на вълната

 • качествено обяснение на явленията интерференция и дифракция на светлината

 • интензитет на светлината

 • принцип на Хюйгенс

 • условия за възникване на интерференчни – максимуми и минимуми

 • дифракционна решетка


II кръг

3 задачи*

2 задачи*

3. Спектрални уреди. Спектрален анализ.


4. Видове лъчения и техните източници

  • видове спектри на излъчване

  • спектрален анализ

  • закон на Стефан и закон на Вин за излъчване на абсолютно черно тяло

5. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчиI. Механика

1. Кинематика на постъпателно движение на материална точка. Свободно падане. Движение на хвърлено тяло по парабола.

 • векторно описание на положението, скоростта и ускорението

 • графично решаване на кинематични задачи

2. Динамика на материална точка Закона на Нютон за гравитацията.Закони на Кеплер.

 • инерциални отправни системи

 • принципи на механиката

 • сила на триене

 • движение по окръжност

 • центростремителна сила

 • планетни конфигурации, сидерични и синодични периоди.

3. Закон за запазване на импулса. Движение на центъра на масите. Закон за запазване на пълната механична енергия - запазване на енергията при движението на небесните тела.

4. Движение на идеално твърдо тяло.

 • въртене на идеално твърдо тяло около постоянна ос

 • равновесие на идеално твърдо тяло

 • енергия на въртеливото движение

5. Специална теория на относителността. Релативистко уравнение на движението, релативистки импулс и енергия, връзка между енергия и маса, запазване на енергията и импулса Релативистки ефект на Доплер.

 • галилеев принцип на относителността

 • принципи на теорията на относителността

 • лоренцови трансформации

 • релативистки ефекти

 • ефект на Доплер

II. Термодинамика

6. Идеален газ - уравнение на състоянието на идеален газ.

7. Молекулно- кинетична теория на идеален газ.

 • налягне и температура чрез движението и ударите на молекулите;

 • степен на свобода на молекула;

 • средна дължина на свободен пробег

 • средна кинетична енергия на молекулите и вътрешна енергия на идеален газ чрез температура.
III кръг

Теоретични задачи

1 задачa*

2 задачи*

6. Светлинни кванти. Квантова теория на светлината

 • енергия на фотона

 • уравнение на Айнщайн

 • вълнови свойства на частиците


II. От атома до Космоса

7. Атоми и атомни преходи

  • модел на Бор за водородния атом

  • спектрални серии

8. Атомно ядро

 • състав

 • ядрени сили

 • енергия на връзката

 • масов дефект

9. Ядрени реакции

 • ядрен синтез

 • термоядрен синтез

 • 10. Елементарни частици

    • лептони и кварки

11. Взаимодействия и реакции между елементарните частици

12. Звезди. Диаграма спектър-светимост. Еволюция на звездите

 • вътрешен строеж на звездите

 • еволюция на звездите

 • крайни стадии на звездите

13. Поглед към Вселената

 • Млечен път

 • Класификация на галактиките по Хъбл

 • Други класификации

 • Купове галактики

 • Закон на Хъбл за червеното отместване

14. Минало и бъдеще на Вселената

 • Мащаби на Вселената

 • Космологичен принцип

 • Минало на Вселената-реликтово излъчване

 • Бъдеще на Вселената
Звездна астрономия. Небесна сфера.

 1. Пресмятане на разстоянието до физическия хоризонт.

 2. Галактична координатана система.

 3. Геометрия върху сфера.


Земя. Движение на Земята. Време и календар.

  1. Аналема.


Небесна механика

  1. Влияние на центробежните сили при околоосното въртене на Земята и особеностите на фигурата на Земята върху теглото на предметите на различна географска ширина – качествено обяснение.

  2. Пресмятане на разликите в теглото на предметите на различни географски ширини, дължащи се на центробежните сили.

  3. Реактивно движение. Пресмятане на реактивната тяга.

  4. Ефект на гравитационната прашка – качествено обяснение, примери.

  5. Светлинно налягане и космически платноходи.

  6. Проблем за трите тела – общи сведения за точките на Лагранж и повърхностите на Рош – примери (спътници , космически станции и телескопи)

  7. Орбитални елементи (ефемериди).


Основи на астрофизиката. Слънце. Звезди.

 1. Оптически свойства на атмосферите на планетите и междузвездната среда. Разсейване и поглъщане в атмосферата на Земята, в междупланетната и междузвездната среда. Зависимост от дължината на вълната.

 2. Елементарни процеси на излъчване и поглъщане.

 3. Електромагнитен спектър, изследван в астрофизиката.

 4. Непрекъснат и линеенен спектър. Спектър на излъчване и на поглъщане.

 5. Спектроскопия – получаване на спектри, спектрални линии.

 6. Влияние на околоосното въртене и движението на звездите върху вида на спектралните линии.

 7. Фотометрични системи и цветни индекси.

 8. Гравитационно червено преместване.

 9. Фактори, влияещи върху спектъра на звездите – температура, налягане, плътност, химичен състав, електромагнитни полета, околоосно въртене и движение на звездите.

 10. Представа за вътрешния строеж на звездите.

 11. Източник на енергия на Слънцето и звездите. Термоядрени реакции и равновесие на звездите.

 12. Образуване на химически елементи в недрата на звездите.

 13. Образуване на звездите.

 14. Зависимост на еволюцията от масите на звездите.

 15. Крайни стадии от еволюцията на звездите.

 16. Нови и свръхнови звезди.

 17. Бели джуджета.

 18. Неутронни звезди и пулсари.

 19. Черни дупки. Радиус на Шварцшилд.Галактична и извънгалактична астрономия. Космология.

 1. Галактики- класификация активни галактики, квазари, купове и свръхкупове.

 2. Определяне на разстоянието до галактиките.

 3. Червеноотместване в спектъра на Галактиките. Закон на Хъбл за разширение на Вселената.

 4. Гравитационни лещи.

 5. Едромащабна структура на Вселената.

 6. Общи сведения за Големия взрив, ранната Вселена, реликтово излъчване, основни проблеми на космологията.

 7. Модели на Фридман, критична плътност

 8. Начални сведения от специалната теория на относителността, обща представа за Лоренцовите преобразувания. Ефект на Доплер – формула с отчитане на релативистичните ефекти.


Астрономически инструменти и методи за наблюдения

 1. Разлагане на светлината, обща представа за призмите и дифракционните решетки.

 2. Спектрални уреди.

 3. Радииотелескопи и радиоинтерферометри.
Практически задачи*
1 задачa*
Работа с изображения на космически обекти, спектри и др.

А. Построяване на калибровъчни графики.

Б. Оценяване на точността на измерванията.


Основни елементи на теорията на грешките

А. Систематични и случайни грешки

Б. Абсолютна и относителна грешка

В. Грешки при измерванията

Г. Най-прости методи за повишаване на точността при измерване

Д. Многократни измервания на една и съща величина

Е. Оценяване на грешката на резултат от пресмятане


Интерполиране.


Метод на хордите.Наблюдателни задачи*
3 задачи*Свързани:

Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма за Националната олимпиада по астрономия за 7 и 8 клас включва и
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Видимо денонощно движение на звездите. Понятията "изгрев", "залез" и "кулминация" на светилата
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от XIII международна олимпиада по астрономия
...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconВпечатления от хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия
Хiii-тата Международна олимпиада по Астрономия се проведе в Центъра по теоритична физика в град Триест, Италия. Състезанието протече...
Програма за националната олимпиада по астрономия iconРегламент на националната олимпиада по информационни технологии
Долуподписаният егн ученик в клас, учащ в гр заявявам, че при разработката на проект, рег номер с който участвам в Националната олимпиада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом