Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
ИмеМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер98.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vidin.government.bg/094/uploads/2572.file/metodika.doc
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


 1. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”.
 1. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.
 1. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:
  1. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
Показател

Тежест в КО

ФП

Финансов показател

40%
Предложена цена • ФП – е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П4 е 100 точки;

 • Максимален брой точки – 100, получава офертата чиято цена е най-близка до получената средна цена.

 • Точките на кандидатите се определят по следната формула:


П4 = Asr - /AiAsr/ x 40, където

Asr


Asr – представлява средната предложена цена – получава се като се сумират предложените цени на участниците, чиито оферти са пълни, отговарят на минималните изисквания и са допуснати до оценяване и получената сума се раздели на броя на тези участници;

Ai – представлява цената за изпълнение на поръчката, предложена от i-тия кандидат

i – Аsr/ - абсолютна стойност на разликата между цената, предложена от съответния участник и средната цена.  1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Показател

Тежест в КО

ТП

Технически показател

60%

ТП1

Срокове за изпълнение на поръчката
ТП2

Начин на изпълнение
ТП3

Гаранционен срок за изпълнени СМР


Техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката по следните показателите и формула:


ТП = ТП1 х 30% + ТП2 х60% + ТП3 х10%   1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ТП1) е показател отразяващ броя точки, които получава i-тия участник, за предложен срок за изпълнение на поръчката и график напълно съобразен с предложената методология и организация на изпълнението.

 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ТП1 е 100 точки;
 • Показателят се формира от сбора на два подпоказателя, при теглови коефициент - 30% за формиране оценката на техническия показател (ТП). Оценката се определя по формулата


ТП1= ТП1.1 + ТП1.2, където:


ТП1.1 е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата срок за изпълнение на поръчката


 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на подпоказател ТП1.1 е 50 точки;

 • Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък реален срок за изпълнение;

 • Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула


ТП1.1 = (Amin / Ai) х 50, където


Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката

Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i – тия кандидат


ТП1.2 е показател, отразяващ броя точки, които получава i-тия участник, за пълнота и реалистичност на предложения график за изпълнение в зависимост от доказаната налична ресурсна обезпеченост Оценката се извършва като се оценява степента, в която предложения график, етапност и последователност на изпълнението са съобразени с нуждите и целите на поръчката, с предложената методологията и организацията на изпълнението от офертата на участника, възможностите за реално вместване в посочения график при наличната ресурсна обезпеченост на участника.

 • Подпоказателят ТП1.2 се формира по следния начин и при следните условия:

ТП1.2

Пълнота и реалистичност на предложения график за изпълнение на СМР

Комисията оценява степен на съответствие между линеен график за изпълнение на СМР и график на работната ръка с останалите части на работната програма, в това число възможностите за реално вместване в посочения график при наличната ресурсна безпеченост на участника.50 т. - Представения линеен график е пълен и реалистичен, в съответствие с предложения Работен план, изискванията на Възложителя, с нуждите и целите на поръчката и действащите технически нормативи в РБългария.

20 т. - Представения линеен график е в съотвествие с изискванията на Възложителя и действащите технически нормативи в РБългария, но е в частично несъответствие и установено повече от 1 противоречие между предложената организация на работа на строителните процеси и наличната ресурсна обезпеченост на участника.

10 т. - Представения линеен график е адекватен спрямо предложените График на работната ръка и Работна програма, но нереалистичен спрямо действащите технически нормативи в РБългария и е в противоречие с нуждите и целите на поръчката.
   1. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ТП2) е показател, отразяващ броя точки, които получава i-тия участник, за предложена концепция на работа, по отношение на приложимост, ефективност и целесъобразност, и обезпечение за качественото и точно изпълнение на възложената работа. Показателят отчита чрез сравнителен метод на степента на съответствие на представеният план за изпълнение на обекта и потребностите и целите на поръчката, в това число и действащите технически и нормативни изисквания и приложимите стандарти. Показателят се формира от сбора на три подпоказателя, при теглови коефициент - 60% за формиране оценката на техническия показател (ТП)

 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ТП2 е 100 точки;

 • Всеки един от подпоказателите на ТП2 се формира по следния начин и при следните условия:


Подпоказател

Начин на оценка

Оценка и условия за получаване

П 2.1

Работен план и организация на строителството

Предмет на оценка е предложеният от участника подход, организация и методи на изпълнение, технологична последователност на строител-ните процеси недопускане

преустановяване и нарушения в пропускателния режим на автомобилен и пътникопоток, инциденти, опашки и натрупвания на автомобили, включително възпрепятстване изпълнението на професионал-ните задължения на служителите


Извършва се чрез сравняване на представените концепции за работа, обосновки и доказателства в отделните оферти

50 т. - Предложената програма е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, спецификата на обекта и действащите нормативни изисквания в РБългария. Пълно и детайлно описани организация, план за работа, при стриктно спазване изискванията на приложимите нормативи за технологична последователност, недопускане нарушаване обичайната дейност на граничния пункт с точно описание на методи на координация и разпределение във времето на техническите и човешките ресурси.

30 т. - Пропуски в предложената програма, непълно описание на организация, и план за работа, частично съответстващо на обхвата и спецификата на обекта, включително установено 1 нарушение на технологичната последователност на строителните процеси и/или пропуски в организацията, които са предпоставка за нарушаване обичайната дейност на граничния пункт или установено 1 противоречие в предложеният подход за изпълнение и наличните ресурси на участника.

10 т. - Предложена непълна програма и/или частично неадекватна или в частично противоречие с действащата нормативна уредба и не покрива изискванията на Възложителя и/или установени повече от едно неъсответствие в предложеният подход за изпълнение и наличните ресурси на участника и/или нарушена технологична последователност.

П 2.2

Програма и методи осигуряване на качеството

Комисията дава оценка на предложените методи и организация относно

адекватност на предложените мерки и тяхното управление, включително степен на практическа приложимост, в това число степен на осигуряване на качеството за постигане целите на Възложителя30 т. - Предложени систематични мерки за осигуряване на качеството, включително конкретни механизми за оценка и контрол на качеството, адаптирани към обхвата и спецификата на обекта, категорични доказателства за високо качество на предложените материали, в съотвествие с приложимите стандарти.

20 т. - Предложени непълни и/или в частично противоречие с приложимите стандарти системи и мерки за осигуряване на качеството за изпълнение на предвидените дейности и вложените материали; Установен един съществен пропуск в контрола и управлението на предложената система; Установено едно противоречие между предложените мерки и капацитета на участника.

10 т. - Предложените мерки имат общ описателен характер без да се отчита конкретиката и спецификата на обекта и условията за работа

П 2.3

Идентифициране на рисковете и предложения за преодоляването,

Комисията оценява ефективността, приложимостта и целесъобразността адекватността на предложените мерки и тяхното управление


20 т. - Посочени (идентифицирани) най-голям брой възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на предмета на поръчката и предложени съответно за всеки риск мерки за преодоляването им (при настъпване)

10 т. - Идентифицирани възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на договора, но предложените мерки за преодоляването им са несъотносими и неадекватни без да отчита конкретиката и спецификата на обекта и условията за работа

5 т. - Идентифицирани възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на договора, но не предложени ефективни мерки за преодоляването им3.3. ПРЕДЛОЖЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П3) – е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата гаранционен срок


 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П3 е 100 точки;

 • Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг реален гаранционен срок;

 • Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-дългия реален гаранционен срок по следната формула


П3= (Ai / Amах ) х 100, където


Amах – представлява най-дълъг предложен реален гаранционен срок

Ai – представлява гаранционния срок, предложен от i – тия кандидат


Сроковете следва да бъдат убедително доказани с приложени сертификати или аналогични документи. В противен случай Възложителят ще приема за доказан срока, посочен в съответният сертификат или аналогичен документ. При липсата на документ съответният срок ще се приема за нула.


Предложения, които обективно противоречат на Наредба №2 от 31 юли 2003 г., касаеща минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти ще получат НУЛА точки за този показател по съображения за нереалистичност. 1. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по двата показателя, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула:


КО = (ТП х 0.6) + (ФП х 0.4) 1. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 (сто) точки.
 1. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.
 1. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
 1. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор.

Свързани:

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconМетодика за определяне на комплексната оценка и класиране на офертите Методика за оценка на офертите
Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по технически и финансов критерий. Комплексната оценка представлява сумата от...
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconПоказатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „Икономически най-изгодната оферта”
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconМетодика за определяне комплексната оценка на офертите
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране...
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconМетодика за оценка на офертите към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Ср min = най-кратък срок за изпълнение на обекта предложен от участник в процедурата
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconКритерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconМинистерство на правосъдието
За определяне на комплексната оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconПриложение №2 усбале "акад. Иван пенчев" еад софия
Критерии, показатели, относнителната им тежест и методика за изчисляване на комплексната оценка на офертите
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconПроект bg051PO001
За определяне на комплексната оценка на офертите в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите iconРешение за откриване на процедура
Показатели относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом