Доклад за дейността Доклад за дейността резюме
ИмеДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер58.05 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.infostock.bg/download/BVH/3019/bg/2011_03_31_doklad.docБУЛВЕСТА ХОЛДИНГ”АД


София 1700, “Витоша ВЕЦ - Симеоново” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,

e-mail: b.v.h@vivesta-bg.com, web page: www.bulvesta-bg.com


Междинен доклад за дейността


Доклад за дейността - резюме


Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този отчет не е заверен от регистриран одитор.


БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД, със седалище: гр. София, и адрес на управление: гр. София, район”Лозенец”, „Витоша- ВЕЦ – Симеоново” № 999, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121531884, /с първоначална регистрация по ф.д. № 13415/1996 по описа на Софийски градски съд – фирмено отделение, 5 състав за 1996 г. и вписано в търговския регистър под парт. № 37, том 2, стр. 20/, тел.: 02/962-87-68, факс: 02/962-87-58, e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com.


„Булвеста Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса - София, Неофициален пазар на акции, сегмент „В, с борсов код: 5BV.


Дружеството основно оперира като компания-майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на дружествата от групата.


Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 2 дъщерни дружества, едно асоциирано дружество.


През отчетният период не е настъпила промяна в броя или състава на лицата, упражняващи контрол върху „Булвеста Холдинг”АД. Мажоритарен собственик на капитала остава „Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Членовете на СД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството.


I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2011 г. до 31 март 2011 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.


Анализ на дейността

През отчетния период „Булвеста Холдинг” АД не е реализирал приходи от участия.

При анализа на разходите на „Булвеста Холдинг”АД се отчита намаление на разходите по икономически елементи, спрямо направените през предходния период, в абсолютен размер 149 хил.лв. При разходите за персонал се отбелязва намаление с 77% или в абсолютна стойност 51 хил.лв.,спрямо същия период от миналата година. При разходите за външни услуги се отчита намаление, спрямо направените през същият период миналата година, в абсолютна стойност с 87 хил. лева.


Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 13 хил.лв., при загуба в размер на 36 хил.лв.през предходния период.


Обемът на нетекущите финансовите активи на „Булвеста Холдинг„ АД към края на периода е 1924 хил. лева. Промяна спрямо 31.12.2010г. няма.


При краткотрайните активи няма изменение във вземанията от свълзани лица – те са 196 хил.лв.


Няма промяна в основния капитал на „Булвеста Холдинг „АД към края на отчетния период той е 720 хил. лв. Законовите резерви към края на отчетния период са 390 хил.лв. Няма промяна спрямо предходния период.


Сравнителен анализ на паричните потоци

Нетния паричен поток от оперативна дейност към края на периода е положителна величина в размер на 3 хил. лева.


Наблюдава се увеличение на паричните средства спрямо предходния период с 3 хил.лв.


Основните показатели за финансово-счетоводен анализ на „Булвеста Холдинг“ АД за първо тримесечие на 2011 г., спрямо предходен период са следните:


Показател

31 март 2011

30 дек. 20101.Коефициент на рентабилност на собствения капитал

-0,5

-1,42.Коефициент на рентабилност на пасивите

-86,6

-2,113. Коефициент на рентабилност на активите

-0,5

-1,44.Обща ликвидност

34,26

29,885.Бърза ликвидност

34,26

29,886.Незабавна ликвидност

20,86

18,237.Абсолютна ликвидност

0,73

0,478.Коефициент за финансова автономност

162,3

1449.Коефициент за задлъжнялост

0,006

0,006
Както е видно дружеството има добра ликвидност и висока степен на финансова автономност.

През отчетният период в „Булвеста Холдинг” АД работят по основен трудов договор трима служители: директор връзки с инвеститорите- висше икономическо образование, финансов директор-висше икономическо образование и касиер –висше образование.


Към момента не са настъпили съществени фактори, които да са повлияли негативно на дейността на Дружеството.


Дружеството не извършва собствена изследователска дейност ,както и трансфер на иновации. През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.


II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Булвеста холдинг” АД.

Рисковете, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Булвеста Холдинг” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.

- кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск от „Булвеста Холдинг” АД представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса, в конкретния случай той е минимален.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти.

„Булвеста холдинг” АД не планира набирането на такива средства и към края на първо тримесечие на 2011г. е в добра ликвидност.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За „Булвеста холдинг” АД към датата на баланса не съществува значителен риск на паричният поток.


Информация за инвеститори и заинтересовани лица:

През изминалото първо тримесечие на 2011 г.:

  • цената на акциите на „Булвеста Холдинг” АД през първото тримесечие на 2011г. е 1,47 лв.

  • процентно изменение на цената на акциите – 0%

  • най-висока цена – 1,47 лв.

  • най-ниска цена – 1,47 лв.

  • общо сделки – 0

  • прехвърлен обем (бр.): 0


През изтеклото тримесечие на 2011г. „Булвеста Холдинг” АД уведомяваше периодично КФН, БФБ и обществеността за настъпили важни събития. Дружеството публикува в законоустановения срок:

-в м.януари - тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2010г.;

-в м.февруари - тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2010г.

-в м.февруари - годишен финансов отчет за дейността за 2010г.

-в м.март - дружеството представи документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която „Булвеста холдинг”АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава, съгл. чл. 82б от ЗППЦК;ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През изминалото тримесечие на 2011г. дружеството не е сключвало големи сделки.

IV. Инвестиции, направени през периода.

Няма.


12 април 2011 г. Изпълнителен директор:

гр. София (Виктор Серов)

Свързани:

Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Доклад за дейността Доклад за дейността резюме iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 100 н, ал. 4, т. 2 и ал. 7 от зппцк, чл. 32,ал. 1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом