Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1)
ИмеРегламент (еио) №1408/71: член 26 (1)
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер99.47 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/E120BG - N. Andreeva.doc
А

Е 120


BG
ДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ
(1)

ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В НАТУРА ЗА ПРЕТЕНДИРАЩИ ЗА ПЕНСИЯ ЛИЦА И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Регламент (ЕИО) № 1408/71: член 26 (1)

Регламент (ЕИО) № 574/72: член 28Компетентната институция попълва част А на формуляра и изпраща два екземпляра на заинтересованото лице, което ги представя на институцията в мястото на пребиваване. При получаване на двата екземпляра институцията в мястото на пребиваване попълва част Б и да изпрати един от двата екземпляра на институцията, посочена в раздел 6. При целесъобразност и двата екземпляра се изпращат най-напред на институцията, която трябва да попълни раздели 5 и 6.

Моля попълнете с главни печатни букви, като пишете само върху пунктираните линии. Формулярът се състои от 3 страници.


А. Съобщение за признаване на права1

Институция в мястото на пребиваване (2)


  1. Наименование:……..………………………………………….………………………………………………………..…

  2. Идентификационен номер на институцията:……………………………………………………………………….…..

  3. Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Референтен номер: Вашият формуляр Е 107 от ……………………………………………………………………….
2


Лице, претендиращо за пенсия


  1. Фамилия (3): Фамилия по рождение (ако има разлика):

..……………………………………….…….. ……….…………………………………………………….…

  1. Име и презиме: Дата на раждане:

………………………….. ………………………. ………………………………………………………………

  1. Адрес в страната на пребиваване:…………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

  1. Персонален идентификационен номер: ….………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………….…….
3

Попълва се от институцията, в която е подадена молба за отпускане на пенсия


  1. Посоченото по-горе лице, претендиращо за пенсия, представи на …………………………………………………………………………

писмено заявление за отпускане на пенсия за:

ڤ старост ڤ инвалидност ڤ наследствена

ڤ трудова злополука ڤ професионална болест

  1. ڤ При разглеждането на заявлението се оказа, че заинтересованото лице има право да получава пенсия

при нас
4


Институция, която е попълнила каре 3


  1. Наименование:……………………………………………………………………………………………………..……….

  2. Идентификационен номер на институцията: …………………………………………………………………..…….. .

  3. Адрес: …………………………………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4 Печат 4.5 Дата: ………………………………….…………

  1. Подпис:

……………………………………………………

5

Е 120

Попълва се от институцията, в която е подадена молба за отпускане на пенсия, или от

институцията, компетентна по въпросите на осигуряване за болест и майчинство в страната,


  1. ڤ идентификационен номер на институцията, разглеждаща заявлението

  2. ڤ На молителя, посочен в каре 2 и членовете на неговото семейство, е предоставено правото на обезщетение в натура при болест и раждане

  3. ڤ от …………………………….. до отмяна на настоящето удостоверение

5.4 ڤ за една година, започвайки от…………………………………………………………… (дата)


в която е подадено заявлението за отпускане на пенсия


6..

Институция, която е попълнила каре 5


  1. Наименование:………………………………. .. …………………………………………………………………………

  2. Идентификационен номер на институцията: ………………………………………………….………………………..

  3. Адрес:…… ………………………………………… ………………. ………………………….………………………..

……..……………………………………………………….……….……………………………………………………..

  1. Печат 6.5 Дата: …………………………………………………….

6.6 Подпис:

…………………………………………………..……….

Б. Съобщение за регистриране или за отказ на регистрация7..

ڤ(4)


  1. Посоченото в каре 2 претендиращо за пенсия лице и членовете на неговото семейство не могат да бъдат регистрирани, защото

………………………………………………………………………………………………………….. ……………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………..…


8..

ڤ(4)


  1. Посоченото в каре 2 претендиращо за пенсия лицеи членовете на неговото семейство бяха регистрирани на ………..……………………………………………………………………………………………………………(дата)
9.

Регистрираните членове на семейството


9.1 Фамилия (2) Име и презиме (3) Пол Дата на раждане Персонален идент. номер

M F

9.2 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………..….…….

………………………… …………………………. …………………. ………………………………...….

9.3 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….

………………………… …………………………. …………………. …………………..……………….

9.4 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….

………………………… …………………………. …………………. ………………………..………….

9.5 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….

………………………… …………………………. …………………. …………………………………….

9.6 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….

………………………… …………………………. …………………. …………………………………….

9.7 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….

………………………… …………………………. …………………. …………………………………….

9.8 ……………………….. …………………………. ڤ ڤ …………………. …………………………………….


9.10……………………………. ………………………….. ………………….. ………………………………
10.


  1. Наименование:……………………………. .. ……………………………………………………………………………

  2. Идентификационен номер на институцията: ………………………………………………………………...…….…..

  3. Адрес:…… ……………………………………………………. ………………………………………………………....

……………………………………………………….……….…………………………………………………………....

  1. Печат: 10.5 Дата:

…………………………………………………………...

10.6 Подпис:

………………………………………………………….….


Институция в страната на пребиваване
Указания за осигуреното лице


(

Е 120

а) Този формуляр дава право на членовете на Вашето семейство на обезщетения в натура за болест или майчинство в страната, в която пребивават.


(б) Вие трябва във възможно най-малък срок, да предоставите две копия от този формуляр, с който разполагате, на една от следните осигурителни институции по ваш избор:


в Белгия, избран от Вас местен фонд за осигуряване за болест (mutualité/local sickness insurance fund);

в Република Чехия, здравноосигурителният фонд (Zdravotni pojist’ovna) в мястото на пребиваване;

в Кипър, Министерството на здравето (Υπоργείо Υvειaς / Ministry of Health, 1448 Letkosia). При кандидатстване, въпросното лице ще получи кипърска карта за медицинско обслужване, без която не могат да се предоставят никакви обезщетения в натура в държавни медицински заведения

в Дания, общинските власти в мястото на пребиваване;

в Германия, здравноосигурителния фонд (Krankenkasse) в мястото на пребиваване;

в Гърция, обикновено регионалния или местен клон на Института за социално осигуряване (IKA). Офисът на съответния клон следва да предостави на лицето “здравна книжка”, без която не могат да бъдат отпускани обезщетения в натура;

в Испания, Провинциалната дирекция на институцията за социална сигурност (Direcciơon Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social/Provincial Directorate of the National Social Security Institution) в мястото на пребиваване. Ако имате нужда от обезщетения, може да се обърнете към медицинските и болнични служби на испанската система за здравно осигуряване. Формулярът следва да бъде представен заедно с едно фотокопие;

в Естония, Естонския здравноосигурителен фонд (Eesti Haigekassa)

във Франция, местния фонд за осигуряване за болест (Caisse primaire d’assurance-maladie/ Local Sickness Insurance Fund).

в Ирландия, Съвета по здравеопазване, в чийто обхват на дейност попада искът за обезщетение

в Италия, обикновено местното звено на администрацията по здравеопазване (Unità sanitaria locale–USL/local health administration unit), което отговаря за съответния район.

в Латвия, Държавната агенция за задължително здравно осигуряване (Veselibas obligätäs apdrošinäšanas valsts aģentüra/Health Compulsary Insirance State Agency)

в Литва – Териториалния фонд за пациенти (Teritoriné ligonio kasa/Territorial Patient Fund), медицинското обслужване е възможно, без да се осъществява контакт с институцията на първо място;

в Люксембург, здравноосигурителния фонд на работниците, които извършват ръчен труд (Casse de la maladie des ouvriers / sickness fund of manual workers);

в Унгария, в Унгария, компетентния Регионален фонд за осигуряване за болест (Megyei Egéeszséegbitositási Péenztár / Regional Sickness Insurance Fund);

в Малта, Министерство на здравеопазването (Ministry of Health), Валета;

в Нидерландия, който и да е компетентен осигурителен фонд в мястото на пребиваване;

в Австрия, компетентния Регионален фонд за здравно осигуряване в мястото на пребиваване (“Gebietskrankenkasse” - “Regional Fund for Sickness Insurance”);

в Португалия, за континентална Португалия, Регионалния център за солидарност и социална сигурност в мястото на пребиваване (Centro Regional de Seguranca Social/Regional Social Security Centre); за Мадейра, Регионалната дирекция за социална сигурност във Фунчал (Direccaõ Regional de Seguranca Social/Regional Social Security Directorate); за Азорските острови: Център за парични обезщетения (Centro de Prestaçõ Pecuniárias / Centre for cash Benefits) в мястото на пребиваване;

в Словения, компетентното регионално звено на Здравноосигурителен институт на Словения (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenje (ZZS)/Health Insurance Institute of Sloveniq) в мястото на пребиваване.

в Словакия, Здравноосигурителнотo дружество (Zdravotná poist’оvňa / health insurance company) по избор на осигуреното лице;

във Финландия, местният офис на Института за социално осигуряване (Kansaneläkelaitos/ Social Insurance Institution.

в Швеция, службата за социално осигуряване (försäkringskassan/Local Social Insurance Office)в мястото на пребиваване.Медицинското обслужване (болница, лекар, стоматолог и др.) може да бъде поискано, без осъществяване на контакт с институцията на първо място;

в Исландия, Държавният институт за социална сигурност, Рейкявик (Tryggingastofnun rikisins/ State Social Security Institution);

в Лихтенщайн, Службата за национална икономика, (Amt für Volkswirtschaft/Office of National Economy), Вадуц;

в Норвегия, Службата за обществено осигуряване (locale trygdekontor/ Local Insurance Office) в мястото на пребиваване;

в Швейцария, Съвместна институция по Федералния закон за осигуряване за болест (Instituzione commune LAMal – Gemeinsame Einrichtung KVG / Joint institution under the Federal Sickness Insurance Act), Солотурн..


(в) Вие трябва да информирате осигурителната институция, на която представяте формуляра, относно промени в обстоятелствата, които могат да се отразят върху правото за получаване на обезщетения в натура, като например отпускане на пенсията, за която претендирате, или настъпила промяна в мястото на пребиваване или престой на Вас или Вашето семейство.

Е 120
БЕЛЕЖКИ


(1) Символ на държавата, чиято институция попълва формуляра: BЕ = Белгия; CZ = Република Чехия;

DK = Дания; DE = Германия; EE = Естония; GR = Гърция; ES = Испания; FR = Франция; IE = Ирландия;

IT = Италия; CY = Кипър; LV = Латвия; LT = Литва; LU = Люксембург; HU = Унгария; MT = Малта;

NL = Нидерландия; АТ = Австрия; PL = Полша; PТ = Португалия; Sl = Словения; SK = Словакия;

Fl = Финландия; SЕ = Швеция; UK = Великобритания, IS = Исландия; LI = Лихтенщайн; NO = Норвегия;

CH = Швейцария


(2) Попълнете само, ако формулярът се издава по молба на институцията в мястото на пребиваване. Ако лицето,

претендиращо за пенсия, пребивава във Великобритания, двете копия от формуляра се изпращат директно на

Департамента по труда и пенсиите, Служба “Пенсии”, Център за задгранични пенсии, Тайнвю парк, Нюкасъл

на Тайн.


(3) Посочете фамилните имена в реда, в който фигурират в личната карта или в паспорта.


(4) Попълнете каре 7 и 8 както е целесъобразно и поставете кръстче в съответното квадратче.Свързани:

Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент (еио) №1408/71: член 19(1)(б); член 22(1)(а)(II), (б)(II) и (в)(II); член 25(1)(б); член 52(б)
Моля попълнете с главни печатни букви, като пишете само върху пунктираните линии. Формулярът се състои от 2 страници и приложение,...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент(еио) №1408/71: член 19(1)(a); член 19(2) и член 25(3)(I)
...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър министър
Република България съгласно Регламент на Съвета (еио) 1408/71, Министърът на труда и социалната политика, в качеството си на компетентен...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент (еио) №1408/71: член 28 (1)(а)
Удостоверение за регистриране на пенсионери и членове на техните семейства и актуализиране на списъците
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент (еио) №574/72 на съвета
Регламент (еио) №1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент на съвета (ЕО) №118/97
Регламент (еио) №1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент на комисията (ЕК) №89/2001
Регламент на Съвета (еио) №574/72 относно въвеждането на процедура за прилагане на Регламент (еио) №1408/71 относно прилагането на...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент (ЕО) №118/97 на съвета
Регламент (еио) №1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент на Съвета (еио) №574/72
Регламент (еио) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица,самостоятелно заети лица и членове на техните...
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1) iconРегламент (еио) №1408/71: член 19(2)
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом