Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер44.55 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/fiak.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по

ФИНАНСОВ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

Професия: ФИРМЕН МЕНИДЖЪР

Специалност: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТРАЗДЕЛ I. ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ КАТО ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ – 2 ч.

1.1. Същност и необходимост от финансово-икономически анализ и контрол.

1.2. Цели и задачи на финансово икономическия анализ и контрол.

1.3. Предмет и обект на финансово-икономическия анализ и контрол.

1.4. Функции на финансовия икономически анализ и контрол –

информационно-артументираща, приложно-познавателна и социално-психолигическа.

РАЗДЕЛ II. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ – 2 ч.

2.1. Същност и видове източници на информация.

2.2. Счетоводен баланс.

2.3. Отчет за приходи и разходи.

2.4. Отчет за собствения капитал.

2.5. Отчет за паричните потоци.

2.6. Други вътрешни и външни източници.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ФИНАНСОВО- ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ – 4 ч.

3.1. Сравнителен анализ.

3.2. Структурен анализ.

3.3. Метод на сравнението – балансов, метод на верижните замествания и графичен метод.

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ – 4 ч.

4.1. Анализ на печелбата от обичайната дейност на предприятието.

4.2. Класификация и характеристика на факторите, причиняващи измението на размера на печалбата

 • външни: икономически , политически , социални , технологически;

 • вътрешни: обемни, структурни, индивидуални показатели за възвръщаемост.

РАЗДЕЛ V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 4 ч.

5.1. Необходимост от оценка на ДМА и на КМА на предприятието.

5.2. Структурен анализ на ДМА и на баланс на предприятие.

5.3. Анализ на финансовата структура на активите и пасивите на предприятието.

5.4. Анализ на имуществената структура, дял на краткотрайните и дълготрайни активи.

5.5. Показатели:

- коефициент за интезивност

- нетни активи

- постоянен капитал

- функциониращ капитал

- инвестиран капитал.

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 6 ч.

6.1. Цел и задачи на анализа и оценката на финансовата устойчивост на предприятието.

6.2. Основни показатели:

 • коефициент на собственост

 • коефициент на финансова независимост

 • коефициент на финансова автономност

 • коефициент на предприемаческата дейност

 • коефициент на осигуреност на собствен оборотен капитал

6.3. Фактори, влияещи върху финансовата устойчивост на предприятието.

РАЗДЕЛ VII. АНАЛИЗ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 6 ч.

7.1. Неоходимост от анализ. Източници на информация.

7.2. Показатели за анализ на платежоспособността на предприятието –

коефициент на покритие със собствен капитал.

7.3. Показатели за анализ на ликвидността на предприятието:

 • коефициент на обща ликвидност

 • коефициент на бърза ликвидност

 • коефициент на незабавна ликвидност

 • коефициент на ликвидност на оборотния капитал

 • коефициент на ликвидност на приходите

 • коефициент на ликвидност на капитал

7.4. Фактори, влияещи върху платежоспособността на предприятието.


РАЗДЕЛ VIII. АНАЛИЗ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 6 ч.

8.1. Показатели за анализ на задлъжнялостта на предприятието:

 • коефициент на обща задлъжнялост

 • коефициент на дългосрочна задлъжнялост

 • коефициент на краткосрочна задлъжнялост.

РАЗДЕЛ IХ. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ – 6 ч.

9.1. Същност на анализа. Източници на информация.

9.2. Показатели за измерване на икономическата ефективност на стопанската дейност:

 • общи: рентабилност на продажбите, рентабилност на разходите, рентабилност на общия капитал;

 • специфични : рентабилност на стоковите инвенстиции , рентабилност на продажбите.

9.3. Фактори влияещи върху рентабилността на стопанската дейност – външни и вътрешни.

РАЗДЕЛ Х. АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 6 ч.

10.1. Анализ на капитала. Подходи и източници на информация.

10.2. Показатели за анализ на капитала на предприятието:

 • коефициент на ефективност на инвестирания капитал

 • коефициент на брутна икономическа ефективност

 • коефициент на ефективността на собствения капитал.

10.3. Фактори, влияещи върху ефективността на капитала на предприятието.

РАЗДЕЛ ХI. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – 6 ч.

11.1. Обща характеристика на финансово-икономическия анализ на предприятието.

11.2. Източници на информация – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток.

11.3. Показатели за анализ и оценка на финансовото състояние на предприятието:

 • коефициент на ликвидност

 • коефициент на управление на наличните пари.

11.4. Анализ на оборотния капитал – показатели:

- коефициент на обръщаемост

- коефициент на натовареност

- коефициент на обръщение в дни

- коефициент на задлъжнялост

- възвращаемост на капитала.

11.5. Фактори, влияещи върху финансовото състояние на предприятието.


V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


1. Геров, А. Фирмено планиране – част първа и втора, С. 1995 г.

2. Тимчев, М. Финансово стопански анализ на фирмата, С. 1999 г.

3. Консулов, В. Финансов анализ на фирмата , С. 1994 г.

4. Айнаджиев, А. и Петков, И. Анализ на стопанската дейност на предприятието, 1998 г.

5. Михайлов, М. и колектив Анализ на търговския бизнес, изд. “Абагар”ВТ. 2005 г.

6. Орешарски, П. Финансов анализ и управление на инвестициите, С. 1992 г.

7. Закон за счетоводството

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по иновации и иновационна политика
Класификация на иновациите. Роля на иновациите в съвременните икономически условия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по финансов икономически анализ и контрол iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом