1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични
Име1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер199.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.stenli-bg.com/tu/FKSU/Izmervaniq_v_elektronikata/GUNS_GOT_IE-_1.doc
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката.

Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични – инструмен-тални - външни- субективни

*според закономерността на появяване:- систематични

- случайни- груби *според околната среда:- основни

- допълнителни *според начина: абсолютна грешка:

∆Х=Х-ХN където Х – изме-рената ст-т, ХN-реална ст-т –относителна (спрямо изме-рената ст-т) δ = ∆X.100 / XN ≈ ∆X/X .100%

- приведена грешка (спрямо максималното показание на уреда) δ ps≈∆X/Xmax . 100% *според зависимостта от абсолютната грешка:- ади-тивни –абсолютната ст-ст е неизменна по цялата измер-вателна скала. –мултиплика-тивна – абсолютната грешка зависи от ст-ста на измерва-ната величина.Измервате-лни преобразуватели Все-ки четириполюсник, чиято статична предавателна хар-ка Y=F(x) е подчинена на определени метрологични изисквания се смята за изме-рвателен преобразувател.
В реалния свят изх. величи-на зависи само от вх. вели-чина Х, но и от допълнител-ни смущаващи фактори. А1…Аn => Y=F(x, A1… An) след разлагане на части (ред на Тейлор) dy= ∂y/∂x . dx+ ∂y/∂A1. dA1+…… ∂y/∂An . dAn = ∂y/∂x. dx +∑ ∂y/∂Ai

Линейни преобразователи – идеалната функция на прео-бразуване е Yn=kn.x Реалната ф-цияY=Kx. Y0, X0=Y0/K,δm= k-kn/kn, δац =X0/X x>=x min
Нелинейни преобразуватели

δNL1=У-УL1N/YL1N
3 Методи за повишаване на точността: Две групи

а) конструктивно-техноло-гична – състои се в употре-бата на високо-стабилни градивни елементи (резис-тори, операц. усилватели)

б) структурни методи – широко разпространени са прилагането на отрицателни обратни връзки – последова-телна структура

∂к =∑ ∂к

структура на ООВ
∆Х=Х-βу; Коов=у/х=к/1+βк

δкоов=∆Kоов/Коов=δк/1+βк

+δβ(1-1/1+ βк) Структур-ните методи за достигане на инвариантност се основават на търсене на такива струк-турни решения на измерва-телни прибори, при които влиянието на допълнителна-та функция се снижава рязко.


2 При единично изме-рване на случайна грешка правим n бр. измервания на строго изменена величина с един и същ измервателен уред, при определени вън-шни условия и получаваме показания Х1,Х2……Хn и разделяме схемата на пока-занията на равни интервали
h=∆n/n∆x

h(x) плътността на раз-пределение.Вероятността P(x) за получаване на показание х от единично измерване се определя от Р (x)=h(x)dx, а вероятността да се получи резултата в интервал х1<=x<=х2 ще се определи от заградената площ х1 и х2.
h= ∆n/n∆x

n → ∞

x → Ф(празно пространств)

=> Гаусово разпределение


4 Характеристики на генераторите1.Честотен обхват – широколентов измервателен генератор работи в обхват от 10 Нz до 10МНz 2.Формата на генераторните сигнали – синусоидални, модулирани, импулсни, шумови 3.Нестабилност на честотите λ=∆F/f ; 4.Грешки при установяване на честотите:

Абсолютната грешка се определя от израза ∆f=I(δf +Fост),където δ относителна грешка, fост- минимална абсолютна грешка 5.Ниво на изходното напрежение 1МV до 150V; 6.Полезна мощност 1mW до 5W;

7.Изходно съпротивление

*RC Генератори на ниско-честотни синусоидални с-ли
1.Задаващ генератор – усил-вател с резисторен товар обхванат от положителна обратна връзка.
Коефициент на предаване на ПОВ ˙β=Ż2/Ż1+Ż След заместване Ż

Ż=R1+1/jωC1; Ż=R2 / 1+ jωC2R2; С=1/ωRC; ω=1/√RC; f0=1/2π√RC и R1=R2 C1=C2 => β =1/

3+j(ωRC-1/ωRC) Усилвател обхванат от обратна връзка
|β - Y| K =1

Y- коефициент на предаване


5Структурна схема


С ключа К се избира фор-мата на изходното напреже-ние.Тригерният изход служи за пускане на др. схеми и устройства. Вход по М-мо-дулация – осъществява се честотна модулация на с-ла. ЕВ-ел.врата – се използва за управление на генерациите с външни импулси. Функци-оналния генератор работи в честота 1nHz-1MHz.Има възможности за програмно управление на параметрите на изх. с-ли. В него може програмируемо да се задават честотите на генераторните с-ли, тяхната амплитуда, постоянно токово ниво и продължителността на пра-воъгълните импулси. Позво-лява честотната модулация на входа М. Компилатора е от регенеративен тип с хис-терезис.Принципна схема
U2= -1/RC ∫ U1dt

U1=const;U2= -U1(t2-t1)/ RC

Uпраг./R2=E0/R3

Uпр= + E0.R2/R3

Програмиране параметрите на генерираната честота: честотата е в линейна зависимост с напрежението U1изменението й може да се управлява програмно. Ако U1се сумира с перио-дично изменящо се напреже-ние в схемата се получава честотна модулация.

f=1/4RC .R2/R1 .U1/E0


6 Импулсни генератори – създават импулсни по форма напрежения с възможност за изменение на параметрите в широки граници.В общия случай представлява устрой-ство с два изхода . основен и тригерен.Тригерният изход е най-често с TTL нива.Могат да се управляват следните параметри:td-закъснение на импулсите спрямо тези на тригерния вход tw-широчи-на на импулситеА- амплитудTmin=1/fmax=tr+tp1+tp2+tf – минимален период на гене-рация tr-продълж. Фронта на нарастване tp1-плато на имп.

tp2-пауза в рамките на пери-ода tf-продълж на фронта на спадане Синтезатор на чест
f ref/n = f out/k => f out = f ref . k/n ФД –да регистрира разликата на честотите и периода на сигнала. Методи-те за синтез на честота се де-лят на кохерентни и некохе-рентни. При първия метод синтезът се извършва на основата на няколко изход-ни еталонни честоти. Преоб-разуването може да бъде пряко или косвено.Прякото прилага непосредствено ме-тодите на делене,умножение и смесване на честоти. Кос-вените методи използват принципа на обратната връз-ка.Принцип на действие: Основава се на фазово срав-няване на високостабилната честота f ref с честота на ГУН. Фазовия детектор из-работва постоянна съставка пропорционална на фазови-те разлики м/у двата с-ла. Тази съставка управлява че-стотата на ГУН, така че фа-зовата разлика м/у двата с-ла се свежда до 0.По този начин се получава изравня-ване на честотата на с-ла ге-нериран от ГУН с високо прецизната чест f ref. Голям бр. високостабилни честоти, установявани през определе-на дискретна стъпка се по-лучават чрез използването на 2 програмируеми брояча.

7
Използват като краен пре-обрзувател електронно лъче. тръба.Сформирания ел. лъч се фокусира от А1Ускоряват се електроните,с х и у се из-вършва отклонение на лъча. Концентрирания сноп елект. Бомбардират луминизира-щия екран.Кинетичната енер

Гия на електроните се транс формира в светлина.Ку=У/n Kx=Tp/Xmax; Обобщена сх.
Получаване на период. сигн

М/у плочите за отклонение на лъчи в хоризонт. Посока се подава напреж.,изменящо се по линеен закон с времето

Тогава ос х става со на врем.

М/у плочите за отклонение във верт. посока се подава период. сиг. Тогава от сота У се отчита ст-ти на напреж.

Линейното напреж. се изме-ня периодично.В канала за отклонение във верт. Посока е вкл. Мащабиращ усилват.с подходящо изменение на коефициента на предаване на напреж се променя чувст-вителността на отклонение по У,за оптимално разполо-жение на фиг. в/у екрана.

Основни параметри: Чувст-вителността на отклонение по Х и У 2до20 V/см пораж-да грешка от линейност. Послесветене на лъча- продължителността се опре-деля от времето,за което яркостта спада с 10% след прекратяване на възбужда-нето на екрана(0,01до0,15s)

Максимална скорост на записване – гранична скорост на пробягване на лъча по екрана, при която яр

костта на напреж. намалява с предварително избрана ст-ст.Линейни изкривявания – влиянието на капацитета м/у отклонителните плочи,

който определя спад в амп-литудно-честотната хар-ка на с-мата.Гранична честота – времето на прелитане на елеектронеи м/у У плочите. Ако периода на синусоидал-но по форма напреж. е равно на това време, отклонението на лъча в изх. край на плочи

те ще е 0. Видове развивки :

Линейна непрекъсната на Х плочите се подава линейно изменящо се напрежение
Линейно чакаща – развива-що напреж. към Х, а изслед-вания към У лъча прави 1 цикъл на прав и обратен ход, след което развивката се пре

Кратява и чака следващия импулс, който ще я пусне отново


Синусоидална-


Синусоидално развиващо напреж. към Х. Кръгова–на Х и у се подават 2=напреж., но дефазирани .

Спирална развивка - архимедова спирала - подаваните напрежения са или линейно нарастващи или затихващи.


8
q= Ts/^T

Във първия период на изсле-двания сигнал се взема него-вата нулева ст-ст, в следва-щия период ст-ста му след ∆Т и т.н. По този начин це-лия период ще се дискрети-зира след време Ts’=Ts.q, където Tsе периода, а q= Ts/∆T е бр. на взетите диск-ретни ст-сти. При прилагане на линейна развивка към Х-плочите с продължителност Tp=Ts един период на с-ла ще се изработи с q на бр. светещи точки, но в мащаб на времето увеличен q пъти.Дискретизацият се осъществ

Посредством ключа К и запомнящия кондензатор С

Скоростни осцилоскопи: При свръх високи честоти времето на прелитане на електрони м/у отклонител-ните плочи трябва да се отчита. Известни са два начина за преодоляване на отрицателния ефект от кр. време на прелитане на елект

При първия се използват намалени геометр. Размери на отклонителните плочи. С помощта на спец. оптика и голямо ускорение се постига качествено изображение. Вторият начин е с употребата на специална ел-лъчева тръбатип бягаща вълна.Те позволяват да се постигне равенство м/у скоростта на разпростране-ние на елмагнитната вълна по дължина на У отклоните-лната система и скоростта на лъча.По този начин се получава не само неутрали-зиране на вредните ефекти от времето на прелитане на електроните, но и усилване на изследвания сигнал.


9 Запоммнящи осцилос- копи – позволяват изследва-нето на много бавни и еди-нични процеси, тъй като запазват изображението и след прекратяване на възбуж

дането. Използва се специал

на ел.-лъчева тръба.Тръбата притежава два елек

тронни прожектора.Единият по нищо не се различава от

останалите ЕЛТ.Втората е възпроизвеждаща.Тя създава широко поле от бавно движ-ещи се електр. Насочени перпендикулярно към мише-ната.Мишената е запомняща

та част.Когато няма запис повърхността на диелектри-чния слой на мишената има 0 потенциал,спрямо катода на възпроизвеждащия про-жектор. Бавните електрони не могат да минат през нея. Когато лъча от записващия прожектор се удари в мише-ната се получава вторична емисия-съответните участъ-ци се зареждат положител-но. Главните електрони по-падат в/у тях с по-голяма кинетична енергия поната-тъшна вторична електронна емисия.Това изравнява поте-нциалите на положително заредените точки на мишена

та и попадат в/у луминатора допълнително ускорени от високото положително нап-режение на екрана, предиз-виквайки светене в съответ-ните точки. По този начин записаното трасе се пренася на екрана. Цифрови осцилоскопи.
АЦП-аналог.цифр. преобр. Под управление на микр. проц. Система осъществява дискретизация на с-ла по време и квантоване по ниво.

Получената информация се запомня в паметта и след обработка от MPU се разгръ

ща изображение в/у екрана. При дискретизация в реално време всички дискрет ст-сти се вземат при еднократно преминаване на с-ла => мог-ат да се изследват и еднокра

тни процеси. Характерен въ-зел в цифр. Осцилоскопи е АЦП. Неговото бързодейс-твие е от голямо значение за получаване на мин. раздел. Способност по отношение на времето. Памет-бърз вход -бавен изход(FISO)Понякога записът се извършва с често-тата на дискретизац. Ако f=200мHz цикъла на запис е 5ns. Процесор – мощността му оказва голямо влияние в/у възможностите на осци-лоскопа, от което зависи не само скоростта на управле-ние на измервателния про-цес, но и необходимостта да се обработват данни, така че да се изобразяват в/у дисп-лея временни интервали фронтови на нарастване и спадане на импулсни сигна-ли, честоти и др.


10 Обобщена структурна схема на ел. измервател уред

X=N.a, X-измервана величи-на, N-числова ст-ст, а-един-ица мярка(х=32.5а)
Входен преобразовател-преобразува измерваната величина х в ел. напрежение

Междинен преобразовател- преобразува напрежение във величина способна да задей-ства индикаторните у-ва. Индикаторни у-ва-стрелкови и цифрови. Аналогов волтметър.ВД-вх. Делител в комбина-ция с мащабиращия усилва-тел се осигурява достатъчно на бр. измерв. Подобхвати

МУ –мащабиращ усилвател осигуряващ нормализирано напрежение към вх. На АЦП за всички подобхвати. Коефициент на усилване Ku=U0/Ui=-R2/R1,при А=00 а Ri=0 при A#00; K’u = -R2/R1.1/1+(1/β А); β=R1/R1+R2. Измерване на променливи напрежения и ток-самото измерване е съпроводено с преобразува-не от променливи в постоян-ни с помощта на детектира-щи схеми. Детектиращите елементи са диоди. Детекто-ри на дадена ст-ст. –еднопо-лупериодичен
Ссссссс

Схемите на пасивни детек-тори изискват високо ниво на пасивните с-ли. В проти-вен случай се внася грешка от нелинейност

100% ПОВ –Ux0=Ud0/A, където Ud0 е праговото нарпрежение(~0,6V)

Двутактен активен детектор

Uoutop=(1-R4/R1 . R2/R1).Uinp2√2/π

Детектор на ефективна ст-ст

Ukms= √1/T. ∫от 0до 1 U² (t)dt0

Uout= √KU²inp


11В момент t0се стартира преобразуването и Uinp се включва към входа на интег-ратора чрез ключа К.

-1/RC.∫от0 доТ1Uinpdt = -1/RC∫от 0 до ТхUrefdt,

При Uinp=const за T1 => UinpT1/RC=UrefTx/RC, акоT1=N1t0 и Tx=Nxt0 => UinpN1t0/RC=UrefNxt0/RC

UinpN1=UrefNx; Nx=Uinp.N1/Uref

Има предимство по отноше-ние на смущаващите сигнал.

Структурна схема на циф. Волтметър с двутактно интегриране.Броячът отброява импулса с периода на повторение T0. Така започва първия такт. При отброяване на n-тия импулс брояча се нулира. Втория такт продължава до момента, в който изходното напрежение на интегратора стане 0. Тогава УУ изработ-ва импулс LSза запис на съдържанието на брояча в паметта, след което се поставя началото на нов цикъл за измерване и т.н.

δ =δ uref+1/Nx + 1/N1²≈0.


12Формира се временен интервал пропорционално на входното неизвестно напрежение чрез неговото сравняване с еталонноразме-нящо се напрежение форми-рания временен интервал се запълва с еталанна честота, като броя на отброените импулси, интервалът е равен на входното напрежение.
Ux = k(t1-t2) = k.Nx.t0; Nx=f0/k.Wx; f0=1/t0 От Ux=k.Nx.t0 => δ=δк+1/Nx +δf0 =>грешка от тактова честота 1/Nx – грешка от ди-скретизация. АЦП по метод на преобразуване на напре-жение в честота – става чрез линейно нарастващо напре-жение със скорост на разви-ване пропорционално на вх. Напрежение до момент на компенсация с еталонно по-стоянно напрежение. Ux.k.tx=Uref; fx=k.Ux/Uref от Ux=Uref.fx/k => δ=δuref+ 1/Nx + 1/k²; където δuref – зависи от марката; 1/Nx – от времето, в което ще се отчи-та. 1/k² - от помяна на коефициента на предаване.


13 Това са цифрови волт-метри, при които чрез не сложни преобразуватели става възможно измерването на ток, съпротивление (температура).Превключвател – режим на работа. –Резисторни матри-ци – набор прецизни резис-тори. – Превключвател на променливо в постоянно напрежение. Автоматична компенсация на нулата.Кратковременно К1 и К2 са в положение”1”.Тогава в С се зап. Входното напреже-ние. В положение „2”, К1 и К2 обработват полезния сигнал, ОВ е изключена и полезния сигнал се усилва Кn пъти.Измерване на напре

жение (U). Uinp=Ux=R2/ R1+R2
Измерване на ток: Uinp=R.Ix
Измерване на съпротивле-ние: Uref=I.Rref ; Uinp=I.Rx;

Nx=Rx.N1/Rref
14 Аналогови измервате-ли по фазова разлика – фазо-вата разлика се преобразува в коефициент на запълване. φ /360 = Т φ / Тх Двата сигнала да са с еднакви честоти.
Преобразуване на честотата в напрежение Uср=∆T/Tx.E

Uср=fx. ∆T.E/K
Преобразуване на честота в ток:
Ключът К се управлява от сигнал с честота t, която се измерва в първата половина на периода T в положение „1” и С се зарежда Uc=E, Q=C.E през втората половина на Т, К е в положение „2”. С се разрежда през R2. I=Q.fx ;

I = C.Efx


15 Принципа на работа на този уред се основава на из-мерване на броя импулси за определен интервал от вре-ме. Често се наричат елект-ронни броячи. Когато с еле-ктронните броячи се измер-ва честота те са цифрови честотомери. – точни при измерване; - широки измер-вателни обхвати; - голямо бързодействие; - възмож-ност за запомняне на резул-тата. *Измерватели на честоата:
Входно устройство – състои се от усилвател – атенюатор и формировател на импулси. Усилвателя – усилва входни импулси. Генератор на еталонна честота – сърцето на честотомера. Схема И ел. врата – на изхода на И се получават поредица от импулси с честота fref и интервал Т0. Т0=к/fет=k.Tет =>цифрово деление на честота.*Грешка при измер-ване на честота. δ1=±(∆N/N +∆fет/fет) *Грешка от диск-ретизация: ∆дискр.=±1/fxT0

*Измерване на период:
Ел вратата се отваря за интервал равен на периода Tx и брояча се запълва с импулси. – Грешка от дискретизация – ωx = Tx/Tет = Tx.fет.

- Квадратична грешка от fет Tx = Nx/fет


16 Дискретно измерване на честоти над 100МHz се ограничава то недостатъчно бързодействие на електрон-ните броячи. Съществуват делители на честота, чрез които измервателния обхват може да се разшири до 500 МHz – 1,5GHz. За целта се използват хетероидни мето-ди, с които предварително се трансформира честотният спектър в по-ниска честотна област.
Е

Електрическа схема с бипо-лярен транзистор на входа. Подават се две напрежения – постоянно U0 и халмони-чен сигнал. *Апроксимира-на х-ка на транзистора ic = f(Uве) * Ъгъл на отсечка на колекторния ток: cos θ= Uве0n – U0/ Um, където Uве0n е напрежението на базата. *Хармоничен анализ, чрез ф-ции на Берг: I0 = S.U1m.гама(θ) – постоянна съставка, Im1 = S. U1m.гама1(θ)-първи хармоник, Imk = SU1m гама к (θ) – к-ти хармоник. Ако трептящия кръг, включен в колекторната верига на транзистора е настроен на честотата на i-тия хармоник, на тока, то в изхода на схемата се получава напрежение U2 = Imi.R()e. Този метод се използва в умножителите на честота. С повишаване на номера на хармоника амплитудата на тока намалява. Поради тази причина коефициентите на умножение на честотата достигат ст-сти, не по-големи от 10-20.


17 Моделите на реалните RLC елементи с повишаване на работната честота се усложняват. * Идеални двуполюсници.*Реални двуполюсници
Необходимостта от опреде-ляне на параметрите на реалните двуполюсници налага различни методи за измерването им. – резонан-сни методи – за мерене на капацитети и индуктивност.

- мостови; - методи на преобразуване на честота във временен интервал и в напрежение. *Трептящ кръг.
Резонансната честота w0 = 1/корен кв. LC; Ik = E/ ZL+Zc+j(ωL-1/ωC); качествения фактор Qk=ωL/ZL ; Uk=QkE

*Мостов метод;
ẑ1.ẑ3 = ẑ2.ẑ4

|Z1||Z3|.e j(φ1+φ3) = |Z2||Z4|.e j(φ2+φ4) =>

|Z1||Z3|=|Z2||Z4|

φ1+ φ3 = φ2 + φ4


18 Измерване RLC по метода на функционалния генератор.
Ix = 4Cref . R1/R2 . Rx

На изхода ще имаме линейно-развиващо напрежение.

*Z-преобразуване
Токът в измерваната верига се определя посредством преобразуването му в напрежение.

Ủ = е. ẑ2/ ẑ1+ẑ2

*Метод на операционен усилвател.
Ủout = ẑef/ẑx . e


19 Когато изследваният елемент се представя като четириполюсник, различава-ме следните видове х-ки:

* входни, изходни, х-ка на правото предаване, х-ка на обратното предаване. При двуелектродни прибори тези х-ки се трансформират в ед-на волт-амперна х-ка. Съще-ствуват 4-ри вида в-а х-ки: -стабилизатор на напреже-ние, - стабилизатор на ток, - х-ка от N-тии, - х-ка от S-тии. Методи за снемане на в-а х-ка: Обобщена сх-ма
- метод за измерване с пос-тоянно напрежение и ток – осъществява се с помощта на управляващ стабилизатор на постоянно напрежение. Х-ката се снема точка по точка. R0 – ограничава тока през веригата. – метод за измерване в импулсен реж-им – работната точка се създава в правоъгълни импулси. – основни източ-ници на грешки ~ инстру-ментална грешка на измер-вателни средства на I и U. ~ методическа грешка от влия-ние на парам. на инструмен-ти; ~ от пада на напре-жение в съединяващите проводни-ци. Схема на ВАХ на диоди
*Снемане на ВАХ на тун.-диод


*Снемане на ВАХ от тиристор
20 Режим на работа на модули СИМ – програмиру-еми у-ства с възможност за работа в 4 режима; - U/I режим – генератор на напре-жение – измервател на ток.

- I/U режим – генератор на ток- измервател на напреже-ние. – GND режим – късо съединение . – OFF режим – отворена верига.
Ако имаме програмируем източник на напрежение и атакуваме изходната верига => в нея ще потече ток. Ако имаме генератор на ток и атакуваме изходната верига там ще се образува напреже-ние => при атакуване на изходната получаваме глав-ната рефлексна величина, следствие от закона на Ом.

*Схема изясняваща смяната на режима на работ на СИМ.
УМ-усилвател на мощност. Две обратни връзки по ток и напрежение, които се превк-лючват. В положение 1 тока се затваря по ОВ, а напреже-нието към АЦП. Имаме генератор на ток – измерване на напрежение. Колкото извода има прибо-ра, толкова СИМ на бр. ни трябват.


21 *Операционен усилва-тел; Генератор доставя променливо напрежение с достатъчно ниска честота, така че честотните свойства на усилвателя да не влияят върху резултата.

При Ud = U1/101

Коефициент на усилване A = U0/Ud

А може да се измери със схема със затворена верига с обратна връзка.
A = U0/Ud


22 Х-ки и параметри на ЦИС. – статични – захранва-що напрежение, консумиран ток от захранващия източ-ник; входящи токове, ел. ни-ва на сигналите на вх. и изх.;

- динамични – време на закънение; време на фронто-вете на нарастване и спадане

гранична честота. *Функционални проверки във връзка с параметрите - елементарен статичен тест – установява се схема в електр състояние. – статичен тест – съвкупност от статични еле-ментарни тестове, изпълня-вани в определена последо-вателност. – статичен конт-рол – регулира се със ста-тични тестове. – елемента-рен динамичен тест- съвкуп-ност от сигнали, която осигурява превключване на ИС отт едно състояние в др.

- динамичен тест – на база динамични тестове. * Във връзка с тестването се въве-ждат; - входен набор сигна-ли. – изходен набор сигнали; - установяващ набор от сиг-нали;- елементарен функци-онален тест – състои се от двоични сигнали за описа-ние на ИС.Подава се входен набор сигнали и изходния набор се сравнява с етало-нен набор. *Функционални изпитания на ЦИСПроверка на функционална ЦИС, включена в самото цифрово устройство, за което е предназначена. Използва се диаг. Програма на цялото устройство.

Свързани:

1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconI. Анализ на пв при възникване на грешка
Средствата за контрол обхващат интегрално целия блок д и затова дори при единична грешка, целия блок д се счита за повреден. Грешка...
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconОценяваме параметрите на модела, при който хипотезата, е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес. Анализа започва от, това че трябва да се
Оценяваме параметрите на модела, при който хипотезата, е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес. Анализа започва...
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconКритерии за оценка на есе
Граматика – максимален брой точки 5 (за всяка граматическа грешка се отнемат от 25 до 50 точки според тежестта на грешката)
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични icon1. В едно от лицата на глагола скокна е допусната грешка при формата му в минало свършено време. Открийте грешката!
В едно от лицата на глагола скокна е допусната грешка при формата му в минало свършено време. Открийте грешката!
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconДава ход на делото докладва
Областния У. е приел. От комисията има грешка, обаче грешката ще се коригира, но аз Ви моля да се продължи срока, понеже комисията...
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconТехнически университет – София. Катедра "Електроенергетика"
Кратност на тока при 10 грешка. Използуване на волт-амперна характеристика за определяне на грешката и допустимото натоварване
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconЛекция 6 Цена на труда
В широкия смисъл цената на труда е сумата за която работодателя придобива правото да използва наетите работници според техните квалификации....
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconЧовека и… аерозола
Казвам “уж”, защото според изследванията, направени до момента, и двамата със съпруга ми сме в отлично здравословно състояние. След...
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconЗа да се избяга от затрудненото положение се казва: Няма смисъл от абсолютни принципи
Не можем много да се учудваме от лекотата, с която хората се примиряват с незнанието на това, което е най-важно да знаят и не можем...
1Винаги при измерването се извършва грешка. Измер-вателния процес придобива смисъл след като се опреде-ли степента на грешката. Грешките се групират по различни принципи:* според източника,който ги пораж-да:- методични iconДуалистична методология защото допуска грешка при индуктивно и дедуктивно; трябва да има връзка, а той не я вижда
Смит разгл. Обществото като съюз за размяна, в чиято основа лежи размяната на различни видове труд. Личността разглежда като иконом...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом