Литература Основни цели
ИмеЛитература Основни цели
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер111.35 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-ruse.bg/ird/tempus/S1/Docs/Part1.doc

Част 1.Въведение в теорията на инвестирането


 1. Нова динамика на икономическия растеж чрез освобождаване на остарели структури и начин на мислене

 2. Обекти на инвестирането

 3. Подходи към оценката на инвестициите

 4. Двата основни принципа в теорията на инвестирането

 5. Ключови думи

 6. Литература


Основни цели:


 • да обясните

 • структурните промени чрез конкуренция, гъвкавост и инвестиции;

 • подходите към оценката на инвестициите

 • да дискутирате

 • стойността на парите във времето:

 • взаимната връзка между риск и възвръщаемост

 • да препоръчате

 • предпазни мерки за намаляване на инвестиционния риск

1.1.Нова динамика на икономическия растеж чрез освобождаване на остарели структури и начин на мислене
1.2.Обекти на инвестирането


В ежедневния език на общуване под “инвестиция” се разбират средствата, които се харчат днес с надеждата да се получи по-голяма сума в бъдеще. Това означава, от една страна - възстановяване на изразходеното в пълен размер, а от друга – осигуряване на минимален процент на нарастване. Ако сме взели например заем от 100 лв. при 15% годишна лихва и с парите сме закупили акции, нашите разчети - за времето на притежанието им или след повторната им продажбата - трябва да покажат възстановяването на стоте лева и прираст надвишаващ 15 %.

За една стопанска организация това разбиране за инвестициите претърпява развитие в две посоки: от една страна, към конкретизиране на обектите на инвестиране; от друга страна, към източника на придобиване на финансовите средства.

Нагледна представа за обектите на инвестиране и за източниците на финансиране ни предлага фирменият счетоводен баланс. На Фигура 1.2 .1 са представени част от балансовите позиции в агрегиран вид. В лявата част са дадени активите, в дясната – пасивите, като пропорциите са към общите активи, съответно пасиви.

За да осъществява дейността си предприятието се нуждае от реални активи. Последните могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В баланса те се делят на краткотрайни и дълготрайни.

Краткотрайните активи, намиращи се в лявата част на баланса, са ресурсите, които са необходими за посрещане на ежедневните нужди. В тях се включат запасите, краткосрочните вземания, краткосрочните ценни книжа, паричните средства и др. За производствените фирми те обикновено представляват сравнително малък дял от всички активи.Въздействие на инвестициите върху баланса на предприятието
Фигура 1.2.1


Дълготрайни активи (наричани още “капитални”) са средствата, които се използват в многократно в процеса на производство (вж. сенчестата площ в лявата част на графиката). Към тях се причисляват земята, постройките, машините и оборудването и др. Те имат потенциала да създават стойност за фирмата в бъдеще и поради тази причина образуват преобладаващата част на фирмените активи в производствените предприятия.

Придобиването на активи се извършва след плащане на цената им, което означава че предприятието трябва да разполага с необходимите финансови ресурси. Дясната част баланса съдържа информация за това, как са финансирани активите. Източниците се формират от собствени и привлечени средства, като последните могат да имат дългосрочен (напр. задължения по получени дългосрочни заеми, отсрочени данъци и др.) или краткосрочен (напр. задължения към персонала, бюджета или доставчиците, задължения по получени краткосрочни заеми и др.) характер.

От микроикономическа гледна точка инвестициите се свързват с придобиването на дълготрайни активи, а финансирането - с осигуряване на дългосрочни източници на средства за закупуването им. Периодичните покупки на суровини и материали за нуждите на производството не се включват към инвестициите.1 В този порядък и тегленето на заеми за оборотни средства не се смята за финансиране.

Инвестиционните решения засягат в решаваща степен не само баланса на фирмата, но и отчета за приходите и разходите. Те определят в значителна степен структурата на разходите на предприятието и преди всичко - отношението между постоянни и променливи разходи. Преобладаването на постоянните разходи например е предпоставка, фирмата да преследва стратегията за продажби на най-ниски цени (поради икономиите от мащаба). От друга страна, добавяйки дълготрайни активи, мениджърите изместват, образно казано, критичната точка2 в посока дясно и нагоре, увеличавайки по този начин риска, на който е изложена фирмата.

1.3.Подходи към оценката на инвестициите


От казаното по-горе става ясно, че целта на инвестирането е да се намери актив, който има по-голяма стойност от тази, на която е закупен. Как можем да открием доходоносния актив? Как да оценим, дали една инвестиция си струва?

Нека разполагаме с 350 000 лв. Предоставя ни се възможност да закупим офисни помещения в новопостроена сграда. Очакваме, че след една година цените на офисите ще се повишат и ще можем да продадем помещенията за 400 000 лв. Ще спечелим 50 000 (12.5 %). Може ли да твърдим, че ще направим добра инвестиция?

Верният отговор на този въпрос изисква да се проучат допълнително две неща:

Първото е свързано с възможностите за избор. Имаме ли друга алтернатива и каква е тя? За щастие даже и слаборазвитите пазарни икономики предлагат инвестиционни алтернативи – в държавни ценни книжа, търговски кредити, корпоративни ценни книжа, валута и др.

Второто се отнася до конкретния избор на алтернативния вариант. Да се спрем накратко на възможността да се закупят държавни ценни книжа. Те се предлагат свободно на публиката. Разходите, свързани с покупката, са минимални. Доходността им е 7 % на годишна основа. При вложение от 350 000 лв. това прави 24 500 лв. печалба, или след една година ще разполагаме с общ доход от 374 500 лв. Това е значително по-малко, отколкото при инвестицията в офиса, но няма риск.

На тази плоскост не можем да дадем отговор, коя инвестиция е по-добра. Трябва да намерим алтернатива на инвестиране при риск, съизмерим с този, отнасящ се до закупуването на офис. Да допуснем, че това са корпоративните облигации, например от емисията на компанията АБВ АД. Те обещават лихва 12 %. При вложение от 350 000 лв. това прави 42 000 лв. или общ доход след една година – 392 000 лв.

Сега вече можем да направим извода, че нашият замисъл да инвестираме в закупуване на офис е едно добро начинание: след една година ще спечелим 8 000 лв. повече, отколкото ако инвестираме в корпоративните облигации!

Тук е мястото да кажем няколко думи за изчислителните процедури и да се спрем някои основни понятия, без които е невъзможно да прилагаме успешно теорията на инвестиционните разчети.

В примера ние изхождаме от това, че разполагаме с определена сума, която смятаме да инвестираме. Известни са и процентите на нарастване. Това ни дава възможност да изчислим алтернативните бъдещи стойности на нашето вложение и да сравним алтернативите.

Такъв подход е допустим, но на практика трудно приложим, тъй като най-често се налага да сравняваме инвестиционни проекти с различен срок на съществуване. “Животът” на различните капиталовложения е различен, следователно за целите на сравнителния анали трябва да подходим обратно: да преценим какви постъпления очакваме от изпълнението на инвестиционната програма в бъдеще и да изчислим тяхната настояща стойност. Ясно е, че в този случай ще трябва да делим, а не да умножаваме!

За демонстрация ще използваме данните от горния пример. За да получим настоящата стойност на сумата, която очакваме от продажбата на недвижимия имот след една година (400000 лв.), делим на коефициента на нарастване, който ни предлага алтернативното вложение – 1.12 (този коефициент се нарича коефициент на дисконтиране или дисконтен фактор). Получения резултат (357143 лв.) сравняваме с първоначално вложените средства от 350000 лв. Разликата представлява нетната настояща стойност. Тя в случая е положителна величина (+7143 лв.), следователно инвестицията си струва! Проверка: 7143 лв. при 12% лихва след една година, при леко закръгляне в изчисленията, ще нараснат точно на 8000 лв.

Какво означава фактът, че нетната настояща стойност е положителна или отрицателна величина? 3

Положителната нетна настояща стойност показва, че ако предприемем инвестицията, богатството ни след една година ще се увеличи със 7143 лв. Следователно проектът може да се приеме или да се включи в списъка на проектите, които продължават да се изследват.

Ако нетната настояща стойност е отрицателна величина, реализацията на инвестицията е свързана със загуби, които ще намалят нашия разполагаем капитал. Следователно на този етап проектът следва да се отхвърли.

Как ще процедираме в случай, че инвестиционният проект е разтеглен във времето и се осъществява за период, по-дълъг от една година? В този случай постъпленията през всеки от разглежданите период ще се коригират с различни коефициенти на дисконтиране. За целта могат да се използват предварително съставени таблици, в които различните коефициенти на дисконтиране са отнесени към различни периоди от време (вж. Error: Reference source not found).

1.4.Двата основни принципа в теорията на инвестирането


От казаното до тук може да се обобщи, че в основата на инвестирането и на концепцията за нетната настояща стойност стоят два основополагащи принципа:

Първият принцип засяга проблема за различна стойност на парите във времето. Принципът за различната стойност на парите във времето се базира на старата максима, че наличните в настоящето средства са по-ценни от парите, които очакваме да получим утре. Това за конкретния инвестиционен проект означава следното: колкото - при равни други условия – той ни осигурява по-бързо възвръщане на вложените средства, толкова обектът на инвестиция е по-привлекателен.

Нека разгледаме следния пример (Таблица 1):

Таблица 1: Две инвестиции с различни схеми на парични потоци
Проект А

Проект Б

Разлика

Год.

Чист доход (лв.)

Пари-чен поток

Дискон-тен фактор

Наст. с-ст на пар. Поток

Чист доход (лв.)

Пари-чен поток

Дискон-тен фактор

Наст. с-ст на пар. поток

Пари-чен поток

Наст. с-ст на пар. поток

1

2000

500

0.86957

435

2000

0

0.86957

0

500

435

2

2000

2500

0.75614

1890

2000

0

0.75614

0

2500

1890

3

2000

3000

0.65752

1973

2000

6000

0.65752

3945

-3000

-1973

Σ

6000

6000
4298

6000

6000
3945

0

353


Два проекта носят един и същ чист доход от по 6000 лв. При проект А имаме постъпления през всичките три години след инсталиране на мощностите, докато при проект Б те започват едва през третата година. Нека да предположим, че положителната разлика от 500 лв. паричен поток на проект А, валидна за първата година, може да се реинвестира при годишна лихва от 15%. Други 2500 лв. ще се добавят към инвестицията през следващия период. В същото време от реализацията на проект Б няма постъпления през първите две години. Едва през третия период проект Б обръща тенденцията, като генерирайки два пъти по-висок паричен поток, отколкото проект А.

Въпреки, че за тригодишния период паричните потоци на двата проекта като цяло са еднакви, проект А има по-висока настояща стойност в сравнение с проект Б. Разликата от 353 лв. се получава в следствие на това, че проект А има възвръщаемост от постъпленията през първите два периода. Изводът е, че при равни други условия проектите, които в плановия хоризонт генерират парични потоци по-рано, създават и по-голям общ паричен поток.

Вторият третира въпроса за зависимостта между риска за инвеститора и очакваната от него възвръщаемост.

Рискът за инвеститора е свързан евентуалното отклонение между плановите и отчетните показатели на инвестиционния проект. Количествен измерител на риска е варирането на оценявания параметър (приходи, разходи, печалби, възвръщаемост и др.). Възвръщаемостта отразява съотношението между ефекта и вложените средства.

Зависимостта между риск и възвръщаемост е обратна: колкото е по-висок очакваният риск, толкова по-висока следва да бъде бъдещата възвръщаемост от реализирането на проекта. Реализирането на тази зависимост може да се постигне по два начина:

Първо, чрез разработване на няколко варианта на проектни параметри (приходи, разходи, печалби, парични потоци), например оптимистичен, песимистичен и вероятен. Целта е да има готовност за адекватно реагиране при изменение на обстоятелствата, свързани с реализирането на проекта.

Второ, чрез определяне на дисконтен коефициент, който да отразява желаното от фирмата равнище на инвестиционен риск. Конкретната стойност в този случай на коефициента се получава в зависимост от начина на финансиране на проекта. Като правило: колкото е по-висока нормата на дисконтиране, толкова “летвата” спрямо проектите, изложени на риск, се поставя по-високо.

1.5.Ключови думи


“Стоп на растежа”

Преструктуриране

Реформа

Конкурентноспособност

Инвестиция

Възвръщаемост

Финансиране

Инвестиционен риск

Дисконтен коефициент

Бъдеща стойност

Настояща стойност

1.6.Литература


 1. Орешарски, Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК “Люрен”, София, 1996.

 2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, “Отворено общество”, София, 1996.

1 Разбира се, когато дадено вложение води след себе си увеличение на равнището на материалните запаси, прирастът им също следва да се причисли към тази инвестиция.

2 Точката, в която линията на продажбите в модела “производство-приходи/разходи” пресича, линията на общите разходи. Тази точка определя равнището на производство, при което фирмата няма печалба или загуба.

3 Макар и по-рядко, възможно е нетната настояща стойност да получи нулево значение. В този случай инвестиционно намерение следва да се отхвърли или приеме на базата на оценката, извършена с помощта на други методи.

Свързани:

Литература Основни цели iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Общата идея за нея се формулира обикновено в абстрактна фирмена мисия. Фирмената мисия, от своя страна, се конкретизира в стратегически...
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Периодично се емитират дцк с различен срок на финансиране на държавния бюджет, т е на бюджетния дефицит
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Инвеститорите от виф по този начин не притежават интереси в пула от ценни книжа, а акции от дружеството, което ги притежава
Литература Основни цели iconЛитература Основни цели
Ценните книжа са документи за съществуващо задължение или вземане, които носят доходи на своите притежатели и са обект на покупко-продажба....
Литература Основни цели iconЛитература цели на обучението по български език и литература в четвърти клас

Литература Основни цели iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Литература Основни цели iconПрограма за изпита по старобалгарска литература за докторантски изпит
...
Литература Основни цели iconЛитература      Възприемане и осмисляне на литературно произведение
Обучението по български език и литература във втори клас се осъществява в параметрите, зададени от дои. Ориентирано е към формирането...
Литература Основни цели iconКакви дидактически цели си поставяте с проекта?
Влиянието й върху Земята. Изграждане на основни умения в астрономията за наблюдаване. Използване на основни величини и закономерности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом