Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г
ИмеСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер433.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/118877COM_2012_281_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА

Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г.

1. Въведение

Съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на Европейската комисия се възлага отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС в рамките на наличните бюджетни кредити и като се вземат предвид принципите на доброто финансово управление. В разпоредбата се предвижда държавите членки да си сътрудничат с Комисията, за да гарантират, че бюджетните кредити се използват в съответствие с тези принципи.

Като приема този обобщаващ доклад, на основата на гаранциите и резервите, направени от нейните генерални директори и ръководители на служби в техните ГОД, Комисията поема общата политическа отговорност за управлението на бюджета на ЕС.

В обобщаващия доклад Комисията също така определя главните управленски проблеми, които следва да бъдат преодолени с предимство, и действията, които трябва да бъдат предприети за справяне с установените слабости.

През 2011 г. за четвърта последователна година Палатата изрази неквалифицирано положително становище за консолидираните отчети на ЕС за 2010 г. По отношение на законосъобразността и редовността на плащанията Палатата изчисли процента на грешка1 за плащанията като цяло между 2 % и 5 %, което е добро постижение в сравнение със ситуацията през 2006 г., когато най-вероятният процент на грешка беше над 7 %. Това показва, че мерките, предприети в течение на времето за премахване на установените слабости, са ефикасни и това е доказателство за постоянните усилия, полагани от Комисията.

Комисията разбира, че Палатата е решила да въведе методологични промени. Тези промени се отнасят до новото определяне на съответните операции в нейната одитна извадка (с изключение на предварителното финансиране и включително уравняването на сметки) и до метода за количествено определяне на сериозни нередности при обществените тръжни процедури във всички области на политиката. Финансовата 2011 година ще служи като упражнение за новата методология на Палатата. Новият подход, който ще се прилага от 2012 г. нататък, вероятно ще увеличи механично докладваните равнища на грешка от 2012 г. нататък.

Комисията разбира, че тези промени ще бъдат ясно обяснени и процентите на грешка ще бъдат представени в годишните доклади по такъв начин, че да се запази съпоставимостта с предишни години. Комисията обаче се опасява от въздействието, което увеличението на публикуваните равнища на грешка може да има върху разходите за контрол, тъй като заинтересовани страни могат да поискат допълнителни проверки, което ще окаже допълнителна административна тежест за бенефициерите и за службите на Комисията.

2. Укрепване на основите за достоверност

2.1. Верига на отчетността

Колегията делегира оперативното изпълнение на политическите и управленските цели на генералните директори и ръководителите на служби, които в качеството си на оправомощени разпоредители с бюджетни кредити (ОРБК) получават инструменти за действие. Тази децентрализирана управленска организация се характеризира с ясна дефиниция на отговорностите на различните действащи лица. Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити имат пълното право да определят най-подходящата и ефективна система за контрол за осигуряването на добро и ефективно управление на ресурсите, за които те са отговорни. Годишните отчети за дейността (ГОД) са основното средство, чрез което ОРБК се отчитат за управлението на човешките и финансовите ресурси, за които отговарят. Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити докладват за изпълнението на своите задължения в ГОД2, което включва подписана декларация за достоверност, обхващаща наред с друго и законосъобразността и редовността на финансовите операции. ГОД е докладът, в който те документират всички въпроси, възникнали при тяхното управление, които трябва да бъдат представени на вниманието на Колегията за признаване на политическо равнище. Във всеки ГОД изрично се потвърждава, че отговорният(те) комисар(-и) е (са) информиран(-и) за основните аспекти на ГОД, включително резервите, които оправомощените разпоредители с бюджетни кредити възнамеряват да включат, преди окончателното подписване на декларацията за достоверността.

Настоящият обобщаващ доклад се приема от Колегията след проведено обсъждане на едно от седмичните заседания на Комисията.

2.2. Качество на годишните отчети за дейността

ГОД представляват основен източник на информация за Сметната палата и органа за освобождаване от отговорност. В своя годишен доклад за 2010 г. Палатата оцени качеството на двадесет и един ГОД за 2010 г. от общо четиридесет и девет. Палатата счита, че дванадесет одитирани ГОД за 2010 г. дават „справедлива оценка на финансовото управление по отношение на редовността“ и девет одитирани ГОД за 2010 г. дават „частично справедлива оценка“. За седем от тези девет ГОД Палатата бе на мнение, че обхватът или размерът на дадена резерва е следвало да бъде по-широк. Годишните отчети за дейността за 2011 г. обясняват как съответните служби са работили за справяне с проблемите, посочени от Палатата.

Постоянните инструкции за ГОД за 2011 г. бяха допълнително адаптирани, за да се повиши качеството на данните, представени в подкрепа на направените уверения, и да се подобри четимостта на отчетите. Анализите на Комисията сочат, че като цяло преразгледаните инструкции са били изпълнени адекватно в цялата Комисия. Всички служби са отчели показатели за редовността, обхващащи всички значими области от бюджета и управленски методи, а тези, които са докладвали за по-нататъшни събития, са го направили съгласно преразгледаните инструкции.

Комисията отбелязва значителни подобрения към по-обективно и точно определяне на обхвата на резервите и произтичащите финансови рискове. Тези подобрения включват по-добра съгласуваност в използването на терминология, в представянето на процентите на грешка, в изчисляването на рисковата сума и прилагането на критерии за същественост, както и използването на най-добрата надеждна информация на разположение на Комисията в областите на споделено управление.

В постоянен стремеж към подобрение, централните служби на Комисията продължават да бъдат ангажирани на ранен етап чрез подпомагане на генералните дирекции в изготвянето на ГОД, обсъждайки ключови въпроси с генералните дирекции и службите и предоставяйки необходимите насоки за подобряване на качеството на окончателните текстове. (Предварителните) партньорски проверки отново се доказаха като ефективна платформа за различните служби, като партньори, за обмен на становища относно формулиране на редица „хоризонтални въпроси“ в техните ГОД, за начините за постигане на съгласуван подход и адекватно преодоляване на установените слабости.

ГОД са главното средство, чрез което ОРБК документират отчетността си пред Колегията и са източник на доказателства за декларацията за достоверност и точност на отчетите (DAS). Комисията е ангажирана постоянно да подобрява четимостта и съпоставимостта на ГОД. Комисията инструктира Генералния секретариат и Генерална дирекция „Бюджет“ постоянно да предоставят насоки на генералните дирекции и службите посредством редовен преглед на постоянните инструкции, бележки с насоки, мерки за обучение, преглед на качеството на проектите на ГОД и срещи, свързани с (предварителните) партньорски проверки.

2.3. Докладване за процентите на грешка

Генералните директори включват резерви в своите декларации за достоверността въз основа на своите оценки на съществеността на слабостите и/или забележки по отношение на градивни елементи от техните ГОД. Ключов елемент, използван за определяне дали дадена резерва е необходима, е оценката на откритите или докладвани проценти на грешка и свързаните с тях финансови рискове.

Службите на Комисията имат различни подходи при предвиждане и изчисляване на процентите на остатъчна грешка, като вземат под внимание специфичните особености на областите на политиката, за които отговарят. Когато е възможно, Генералният секретар и генералният директор на ГД „Бюджет“ насърчават хармонизирането на различни аспекти, по-специално използването на процента на остатъчна грешка. Постоянните инструкции бяха засилени, с цел да се осигури последователна употреба на терминологията и критериите от всички служби по отношение на процента на остатъчна грешка, както и да се използва многогодишен подход и понятието „последващи събития“ (събития, настъпили в периода от края на годината до подписването на доклада от ОРБК в края на март).

Голям брой ГД вече възприеха многогодишния подход към докладването за грешки. Комисията инструктира другите служби, които работят с многогодишни програми, да оповестяват в своите ГОД кумулативен финансов риск в рамките на многогодишна стратегия за контрол, така че това ще бъде единственият подход от 2012 г. нататък.

През отчетната година генералните дирекции, отговарящи за структурните фондове, работиха по определянето на нов общ подход за дефиниране на съществеността. Понастоящем решението дали да се включи резерва се основава на тристепенен подход:

 • оценяване на националните системи за управление и контрол;

 • пълно отчитане на очакваните проценти на грешка, установени от националните органи и докладвани в годишните доклади за контрол, когато те могат да бъдат утвърдени, вместо да се използват предварително определени равнища на изчислената грешка3; и

 • прилагане на кумулативен остатъчен риск за всяка програма, за да се наблюдава коригиращият капацитет на многогодишните системи за управление и контрол.

Този подход също така означава, че ГОД оповестяват резултатите от оценката на Комисията за всички системи за контрол на оперативните програми, като се вземат предвид различните нива на уверение и националните одитни становища. Това е в съответствие с принципа на единствена одиторска проверка и също така подчертава факта, че държавите членки носят отговорност за собствената си контролна среда.

Комисията смята, че тези усилия за хармонизиране на критериите за същественост са важно подобрение, допринасящо за съгласуваността, четивността и прозрачността на ГОД. Тя инструктира генералните дирекции за регионална политика, заетост, социални въпроси и социално приобщаване, земеделие и развитие на селските райони и морско дело и рибарство да продължат тази хармонизация и да се споразумеят за един-единствен набор от критерии и формат на ГОД за 2012 г. Генерална дирекция „Вътрешни работи“, въпреки че има различни правни основания, трябва да се присъедини до възможно най-голяма степен към този процес на хармонизация.

2.4. Вътрешен одит

Комитетът за контрол на одити (ККО) продължи да информира Колегията по въпросите на одита, включително въпросите с корпоративно измерение. ККО също така информира Колегията за напредъка, постигнат в прилагането на приети препоръки по отношение на одита до края на 2011 г. 80 % от всички приети препоръки в периода 2007—2011 г. бяха осъществени. От общо 118 много важни препоръки, които не бяха изпълнени до края на 2011 г., само за 24 имаше закъснение над 6 месеца спрямо първоначално планираната целева дата.

През май 2012 г. Службата за вътрешен одит на Комисията представи годишния доклад за вътрешен одит за 2011 г., както е посочено в член 86, параграф 3 от Финансовия регламент. Той придружава второто общо становище на Службата за вътрешен одит на Комисията. Становището се основава на работата, извършена от структурите за вътрешен одит и Службата за вътрешен одит през периода 2009—2011 г., като част от координирания стратегически одитен план. Становището е насочено към финансовото управление.

Общото становище дава положително становище относно финансовото управление в Комисията с изключение на областите, за които са изразени резерви от генералните директори в годишните отчети за дейността. Очакваният потенциален финансов ефект от тези резерви е по-малко от 2 % от бюджета като цяло, но не всички резерви могат да се изразят количествено, а представляват потенциални рискове за репутацията.

Комисията също така отбелязва, че в параграфа за обръщане на внимание, приложен към общото становище, Службата за вътрешен одит подчертава редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани от службите на Комисията:

 • по-нататъшно хармонизиране на изчисляването на процента на остатъчна грешка в Комисията;

 • открити слабости в областта на външната помощ във връзка с централизирани и децентрализирани покани за представяне на предложения, и по-специално необходимостта от подобряване на планирането, докладването и мониторинга на проверките, извършвани от делегациите на ЕС в областта на управлението на безвъзмездни средства;

 • области на политиката, в които рискът от грешки е твърде висок, и специфичните проблеми, свързани със споделеното управление в областта на политиката на сближаване;

 • необходимост от по-добро координиране и хармонизиране на стратегиите за контрол на ниво семейство политики, по-специално програмите за проверки на място в генералните дирекции, отговорни за политиката на научните изследвания;

 • недостатъци в системите за контрол в държавите членки, по-специално проверките на първо ниво върху вземания от службите, отговарящи за прилагане на схеми за помощ;

 • мерки, които все още са в процес на изпълнение в края на 2011 г., за преодоляване на някои значителни рискове, като например подобряване на управлението, управлението на проекти и отчитането на дълготрайните активи за глобалните навигационни сателитни системи (ГНСС); подобряване на ефективността на предварителните проверки на застрахователните обезщетения, изплатени в областта на научноизследователската дейност; насочване на разработките на информационните технологии с цел да се избягва дублиране; наблюдение от няколко служби на сроковете за плащане и изпълнение на стратегия за борба с измамите.

3. Достоверност, постигната посредством ГОД, и резерви, изразени от генералните директори

След като разгледа ГОД, и по-специално декларациите, подписани от всеки генерален директор, Комисията отбелязва, че всички декларации са дали достатъчни уверения относно използването на средствата за целта, за която са били предназначени, относно спазването на принципите на доброто финансово управление и относно факта, че използваните процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции. Някои ОРБК установиха остатъчни слабости и изразиха резерви в своите ГОД, без да поставят под въпрос дадената цялостна достоверност.

Четиринадесет генерални директори и двама директори на изпълнителни агенции изразиха общо двадесет и седем резерви в своите ГОД за 2011 г. Резерви са формулирани в 17 служби, които заедно представляват над 90 % от финансовите операции на Комисията (разходи и приходи). Те включват четиринадесет от седемнадесетте резерви, вече направени през 2010 г., по които действията все още продължаваха в края на 2011 г., плюс тринадесет нови резерви. Три от резервите за 2010 г. бяха оттеглени.

Общата рискова сума, определена количествено в резервите, се е увеличила значително — от 600 млн. EUR в ГОД за 2010 г. до потенциален максимум от 3 564 млн. EUR4 в ГОД за 2011 г. Това увеличение в броя на резервите и в паричната експозиция на рисковите суми не е резултат от влошаване на качеството на финансовото управление в Комисията. То се дължи по-скоро на комбинирания ефект от множество технически и структурни фактори:

 • От тези двадесет и седем резерви, шест се отнасят до един и същи проблем и една и съща програма (7РП). Това е така, защото Седмата рамкова програма (7РП), която набра инерция през 2011 г. (вж. глава 3.5), се управлява от пет дирекции и една изпълнителна агенция и следователно води до множество резерви.

 • Относителната точка на зрялост в многогодишния цикъл на изпълнение на бюджета:

  • в прякото управление, поколението от програми за периода 2007—2013 г. вече са достигнали ниво на изпълнение, което позволява изготвянето на заключенията от последващите одити (което обяснява въвеждането на резервите за 7РП);

  • при споделеното управление държавите членки започват да докладват резултатите от одита на по-голяма извадка от текущите оперативни програми (което обяснява отчасти увеличението на обхвата на резервите на Генерална дирекция „Регионална политика“);

  • повечето от програмите за периода 2007—2013 г. вече са напълно функциониращи. Повишеното ниво на изпълнение на програмите за периода 2007—2013 г. доведе до по-високи обеми на плащанията и следователно носи по-висок вътрешноприсъщ риск от грешки в сравнение с предишни години.

 • В областта на политиката на сближаване заместването (вж. гл. 3.3) на фиксираните управленски приблизителни оценки с действителни данни за грешките, докладвани от органите по одита в държавите членки, доведе до по-добра оценка на рисковете за редовността, но също така означава, че по-голям брой програми са с резерви, което съответства на по-големи суми.

 • Новоиздадените насоки за това как да се разглежда предварителното финансиране при изчисляване на процентите на остатъчна грешка и рисковите суми изискват от службите да включват предходното предварително финансиране, което е приключено, заедно с междинните и окончателните плащания на салдото, и по този начин ги възпрепятстват от усредняване на процентите на грешка, открити при междинните и окончателните плащания, с новите разходи за предварително финансиране, за които процентът на грешка все още е нула.

 • За редица програми рискът за редовността е много близък до прага на същественост от 2 %. Незначителни годишни измененията в открития процент на грешка около този праг доведоха до периодични резерви във времето.

Всички генерални директори и ръководители на служби са идентифицирали основните причини за своите резерви и са посочили корективни действия за справяне с тях. Като цяло най-общите опасения произлизат от с
  1   2   3   4

Свързани:

Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconОтносно стратегията на комисията за борба с измамите съдържание
Съобщение от комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет, комитета на регионите и сметната...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconПрограма на Комисията за 2011 г. Приложение І: Стратегически инициативи, планирани за приемане през 2011 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета и европейския икономически и социален комитет втори преглед на нормативната уредба относно наноматериалите
Настоящото съобщение представлява продължение във връзка с приетото от Комисията през 2008 г съобщение, озаглавено „Наноматериалите...
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconКомисия на европейските общности
Съобщение на комисията до европейския парламент, до съвета и до европейската сметна палата
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconРаботен документ на службите на комисията
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconРаботен документ на службите на комисията
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconРаботен документ на службите на комисията обобщена оценка на въздействието
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета и сметната палата обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2011 г iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом