I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
страница1/4
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер388.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/53270212.docx
  1   2   3   4

Строителство
Номер 53 от 27.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община град Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 9300

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт:: Община град Добрич, ул. ”България” № 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail:: dobrich@dobrich.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 058 600166

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: ул. ”България” № 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на:: Силвия Енчева и Николай Великов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: http://www.dobrich.bg/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 058 600001

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Р. България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: общи обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1” по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG332

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: територията на град Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство: Изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой оператора

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосноваване на рамково споразумение,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в година/и

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месец/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: „„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1” по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1. Обществената поръчка включва 5 /пет/ обособени позиции (ОП).Строителните работи, които следва да се извършат се състоят от реконструкция и подмяна на съществуващите канализационни и водопроводни мрежи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 45231300: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45232151: Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 45232150: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 44141000: Канализация

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: само една позиция

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: ОП 1 - водопроводи с дължина 20 536,3 метра;ОП 2 - водопроводи с дължина 23 298,6 метра;ОП 3 - водопроводи с дължина 21 455 метра;ОП 4 - водопроводи с дължина 14 874 метра;ОП 5 - канализация с дължина 6 140 метра.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 60906540.97

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата: 01/12/2014

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: 1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на: ОП 1: 100 000 лева; ОП 2: 100 000 лева; ОП 3: 100 000 лева; ОП 4: 50 000 лева; ОП 5: 140 000 лева. 1.2. Гаранцията за участие в откритата процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:- гаранция за участие под формата на парична сума, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF.- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по указания образец (Образец 21) и със срок на валидност - срока за валидност на офертите.1.3. Сумите, внесени от участниците като гаранции за участие в процедурата, се освобождават от възложителя, както следва: - на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;- на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.- При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.1.4. Възложителят има право да задържи гаранцията, когато участникът:- оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител - до решаване на спора; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договораa) Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на обществената поръчка без ДДС.b) Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF. - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Образец 22) и със срок на валидност, най-малко 30 календарни дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на договора. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане3.1. Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за авансово плащане в 30 – дневен срок от Дена на достъп – съгласно прокто-договора за изпълнение на обществената поръчка в една от следните форми: парична сума в размер 5 /пет/ % от стойността на договора /предложената цена от Изпълнителя/, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF; или оригинал на банкова гаранция на същата стойност.3.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за авансово плащане. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка.3.3. Сумата по гаранцията за авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 5 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС по Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013 (ОПОС), "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ДОБРИЧ – ФАЗА І".Начинът и условията на плащане са уредени в Общите и Специфични условия на проекто Договора. Предвиждат се авансово плащане, в размер на 5 % от договорната сума, междинни плащания и окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПравна форма: Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП във връзка с изискване на Възложителя за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Участникът представи пред Възложителя нотариално заверено копие на регистрация в Агенцията по вписванията или единен идентификационен код на създаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от подадената оферта. Съгласно чл. 42, ал. 1, т.1 от ЗОП договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи документ за регистрация в съответствие с това изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно:- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;- е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; - има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“: 1. Оферта за участие – (Образец 1); 2. Сведения за участника – (Образец 2); 3. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице –копие от документ за самоличност. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод; 4. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 2 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 5. Документ /в оригинал/, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в откритата процедура. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция - (Образец 21); 6. Документ за закупена документация - заверено от участника копие; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - (Образец 3); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП - (Образец 4); 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП - (Образец 5); 10. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - (Образец 6); 11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията - (Образец 7); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за спазване на изискванията за минимална цена на труда - (Образец 8); 13. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията - (Образец 9); 14. Декларация, че участникът е запознат с обекта, условията на строителната площадна и инвестиционния проект, както и с обстоятелствата, които биха повлияли на техническото и ценовото му предложение - (Образец 10); 15. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - (Образец 11); 16. Декларация, че участникът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията - (Образец 12); 17. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде изрично и подписано от лицето, което по закон представлява участника; 18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 19. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците - съгласно Указанията; 20. Доказателства за технически възможности и квалификация на участниците.ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“:1. Попълнена и подписана Техническа Оферта на участника за изпълнение на поръчката – (Образец 18). 2. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на СМР – (Образец 19). 3. Непопълнен и парафиран на всяка страница проект на договор (Част IV, Приложение IX).ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“: 1. Ценово предложение се попълва по приложения към документацията - (Образец 20), с приложена Количествено – стойностна сметка на хартиен и електронен носител в EXEL формат и Анализ на Единични цени.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП:1. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите, както и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия) на участника за последните 3 /три/ приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно ЗС (заверено от участника копие). Изискването не се прилага за участници, които са регистрирани в Търговския регистър и са публикували годишните си финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; 2. Информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника - (Образец 13). 3. Копие от застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на участника; 4. Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства от участника – издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура - оригинал; Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, обект на поръчката – отнася се за ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4 и ОП 5.• Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение/консорциум, всеки подизпълнител или всеки един от членовете в обединението/консорциума трябва да притежава валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство;2. За осигуряване на ритмичност по време на изпълнение на договор, Участникът следва да представи удостоверение от банка за достъп до кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер не по-малък от: по ОП 1 - 4 000 000 (четири милиона) лева; по ОП 2 - 4 000 000 (четири милиона) лева; по ОП 3 - 4 000 000 (четири милиона) лева; по ОП 4 - 2 000 000 (два милиона) лева; по ОП 5 - 6 000 000 (шест милиона) лева. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/ консорциума като цяло. 3. Участникът трябва да има общ оборот за последните три приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от: по ОП 1 - 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева; по ОП 2 - 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева; по ОП 3 - 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева; по ОП 4 - 15 000 000 (петнадесет милиона) лева; по ОП 5 - 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева. и оборот от строително-монтажни работи на обекти, подобни/сходни на обекта на поръчката за последните три приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от: по ОП 1 - 15 000 000 (петнадесет милиона) лева; по ОП 2 - 15 000 000 (петнадесет милиона) лева; по ОП 3 - 15 000 000 (петнадесет милиона) лева; по ОП 4 - 10 000 000 (десет милиона) лева; по ОП 5 - 21 000 000 (двадесет и един милиона) лева. * оборот от строително-монтажни работи на обекти, подобни/сходни на обекта на поръчката са:- оборот от строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи водопроводни мрежи - отнася се за ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4.- оборот от строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи – отнася се за ОП 5. Когато участникът е обединение/консорциум, изискването е за обединението/ консорциума като цяло. Когато участникът е предвидил подизпълнител/и, минималните изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на участника за изпълнение на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка или еквивалентен документ (при участие на чуждестранни лица);2. Копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството. (заверено от участника копие);3. Копие от валиден сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда (заверено от участника копие);4. Копие от валиден сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството (заверено от участника копие);5. Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.), сходни с предмета на поръчката, с посочени име на възложител, предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение, описание на дейностите - (Образец 14). Задължително всеки от посочените в списъка договори трябва да бъде придружен от референции/препоръки за добро изпълнение, в които се посочват: стойност, дата на строителството и дали то е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания.Участникът сам избира вида и обема доказателства, но същите трябва недвусмислено да доказват изпълнението на минималните изисквания.6. Справка- декларация за ключовите експерти на участника, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - (Образец 16).За доказване на образованието и професионалната квалификация в съответната област на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на дейностите, участникът трябва да приложи само за минимално изискуемите лица следните документи: копие на трудов или граждански договор; копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях (Образец 17).; Декларация за разположение във формата на (Образец 23) – представя се за ключовите експерти: Един Ръководител на обекта; Един Групов технически ръководител; Двама технически ръководители; Един Геодезист - инженер или техник; Един Пътен инженер; Един Експерт - контрол на качеството; Един Експерт - координатор по безопасност и здраве!7. 7. Справка- декларация за техническо оборудване, машини, съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката, и съответните доказателства (заверени от участника) за основанието, на което ползва тази техника - собственост, наем, лизинг и други - (Образец 15). Задължително се прилагат само за минимално изискуемата техника, както за собствена така и за наета, следните документи: документи за доказване на собствеността или правото на ползване (инвентарна книга и/или фактури и/или договор за наем); документи за доказване на съответните параметри на техниката; документи за доказване на техническа изправност и експлоатационна годност на техниката.8. Списък на техническия персонал, определен за изпълнението на поръчката, придружен с документи за квалификация на работниците, покриващи минималните изисквания на възложителя по т. 2.2.6 от Раздел II. (списък по образец на участника). Когато участникът е обединение/консорциум, минималните изисквания са за обединението/консорциума като цяло. Когато участникът е предвидил подизпълнител/и, минималните изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за четвърта група строежи от втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи – отнася се за ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4 и ОП 5.В случай на участие на чуждестранните лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка. (чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите);2. Участникът трябва да има доказан опит в изграждането и/или рехабилитация на В и К мрежи в периода между 2007 г. 2011г. Участникът трябва да докаже изградени и/или реконструирани водопроводни мрежи с диаметър до DN 600 на поне 10 000 м. водопроводна мрежа, които трябва да са изпълнени и въведени в експлоатация за периода 2007 – 2011 г. – отнася се за ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4. - Участникът трябва да докаже изградени и/или реконструирани канализационни мрежи с диаметър до DN 1 200 и/или яйцевидни профили и/или полигонални сечения на поне 3 000 м. канализационни мрежи, които трябва да са изпълнени и въведени в експлоатация за периода 2007 – 2011 г. – отнася се за ОП 5. 3. Участниците трябва да имат успешно изпълнени и въведени в експлоатация в рамките на последните пет години (2007 г.- 2011 г.) не по-малко от 5 договора за строителство на обекти с предмет подобен/сходен на обекта на поръчката, като минимум 1 договор подобен/сходен с предмета на поръчката изпълнен, съгласно договорните условия на FIDIC – Жълта или Червена книга. * с предмет подобен на обекта на поръчката са: - строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи водопроводни мрежи - отнася се за ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4. - строителство на нови и/или рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи – за ОП 5. 4. Участниците трябва да притежават сертификати - за всички ОП, както следва: Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка. 5. Участникът за всяка обособена позиция трябва да разполага за изпълнение на поръчката с ключови експерти на трудов договор или граждански договор: Един Ръководител на обекта; Един Групов технически ръководител; Двама технически ръководители; Един Геодезист - инженер или техник; Един Пътен инженер; Един Експерт - контрол на качеството; Един Експерт - координатор по безопасност и здраве;6. Участниците трябва да разполагат с необходимия брой технически персонал назначен на трудов или граждански договор: Минимум - 6 броя Заварчици на ПЕВП тръби; Минимум – 2 броя оператори на сондажни машини/ сондьори; Минимум – 6 броя монтажници ВиК; Минимум – 15 броя общи работници; 7. Участниците трябва да разполагат със следните собствени или наети машини и оборудване: За обособена позиция ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4: Комбиниран багер-товарач - 1 брой;Самосвал 8 – 12 т - 6 броя; и др.За обособена позиция ОП 5: Верижен багер с тегло 25-30 т., дълга стрела и кофа за земни почви с широчина 1.40 м. – 2 броя;Самосвали 16 – 20 т - 6 броя;Метално инвентарно укрепване с дължина 4 – 6 м. и височина 4.0 – 7.0 м. – 2 броя; и др.Поради ограничение в броя на символите и невъзможност да се запишат всички минимални изисквания в тази графа, посочваме че пълно описание на всички минимални изисквания са записани в Указанията към настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

  1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Свиленград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Троян" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Разград" ад
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом