Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск
ИмеНай-добрите практики за оповестяване на кредитния риск
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер361.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.midora.bg/img/151109010119KreditRiskDisclosure_.doc
  1   2   3


Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск


Базелски комитет по банков надзор


Базел

Септември 2000 г.

Резюме

Този документ дава насоки за най-добрите практики за публично оповестяване на кредитния риск в банковите институции. Целта е да се насърчават банките да предоставят на пазарните участници и публиката информацията, която им е необходима за да правят смислени оценки на профила дадена банка по отношение на кредитния риск. Прозрачността в тази област е особено важна, тъй като слабото управление на кредитния риск и лошото качество на кредитите продължават да са основната причина за банковите фалити и за банковите кризи по света.

Издаването на този документ е компонент от постоянните усилия на Базелския комитет да насърчава достатъчната прозрачност и ефективната пазарна дисциплина. Както е посочено в документа на Комитета “Повишаване прозрачността на банките”, добре информираните инвеститори, вложители, кредитори и други банкови контрагенти могат да стимулират дадена банка да поддържа надеждни системи за управление на риска и вътрешен контрол и да осъществява дейността си по начин, който е разумен и съвместим с определените бизнес цели. Освен това, прозрачността укрепва доверието в банковата система, като намалява несигурността при оценката на банките. Затова Базелският комитет счита, че прозрачността на банковите дейности и рисковете, присъщи на тези дейности са ключов елемент на ефективно надзираваната сигурна и стабилна банкова система. Базелският комитет координира усилията си с работата, предприета в други групи, свързана с необходимостта от прозрачност на дейностите и рисковете на финансовите институции, включително работата, извършвана от Комитета по глобалната финансова система.

Насоките за най-добрите практики, представени в този документ, са неразделна част от работата на Базелския комитет по осигуряване на изчерпателно ръководство относно кредитния риск в банковите дейности. Паралелно с този документ, Комитетът представи доклад за надеждните практики в управлението на кредитния риск в банките. Базелският комитет издаде и документ с насоки за надеждните практики на отчитане и оповестяване на кредитите. Насоките за най-добрите практики в този документ допълват препоръките в документа за отчитането на кредитите, тъй като се спират на кредитния риск не само в кредитирането, но и в другите видове банкови дейности, включително търговия, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и управление на активите. Приложената към този документ таблица прави сравнение на насоките за оповестяване на кредитния риск в този документ с тези в документа за отчитането на кредитите.

Насоките за най-добрите практики в този документ се базират на текущите практики на оповестяване в различните страни и върху информационните потребности на пазарните аналитици и другите потребители на информацията. Комитетът предприе фактологично и констативно проучване, включващо интервюта с множество потребители на информация и проучвания на действителните практики на оповестяване, за да установи пропуските в днешните практики на оповестяване на кредитния риск, като това проучване е основа на препоръките в този документ. Насоките обхващат пет обширни информационни области особено важни за оценката на профила на кредитния риск на една банка: счетоводни политики и практики, управление на кредитния риск, кредитни експозиции, качество на кредитите, и приходи.

Базелският комитет признава, че конкретното оповестяване на всяка банка е различно по обхват и съдържание според нивото и вида на дейностите й. Затова може да не е необходимо банката да осигурява цялата оповестявана информация, разгледана в този документ, ако конкретната информация не е от значение за външната оценка на банката. Все пак, от всички банки се очаква да представят достатъчна, своевременна и подробна информация, която да позволя на пазарните участници да правят смислени оценки на профила на банката по отношение на кредитния риск.

Освен че представя най-добрите практики на оповестяване на кредитния риск, документът разглежда и съответните надзорни информационни потребности и видовете информация, която надзорниците събират за кредитния риск.

Този документ първоначално е публикуван за консултиране през юли 1999 г. Комитетът благодари на множеството централни банки, надзорни органи, банкови асоциации и институции, които представиха своите забележки. Тези забележки станаха основа на много полезни подобрения в окончателния вариант на този документ.

І. Общи бележки

1. Въведение

1. Този документ на Базелския комитет по банков надзор1 (Базелския комитет) представя насоки за най-добрите практики за публичното оповестяване на кредитния риск на банковите институции и разглежда съответните надзорни информационни потребности. Тази инициатива е част от продължителната работа на Комитета да насърчава задоволителната банкова прозрачност и силната пазарна дисциплина, като насърчава банките да осигуряват на пазарните участници и обществеността информацията, необходима за да правят точни оценки на финансовото състояние и изпълнение на една банка, нейните бизнес дейности и рискови експозиции. Документът се основава на концепциите, разработени в доклада на Базелския комитет “Повишаване прозрачността на банките2, като представя по-подробни насоки в областта на кредитния риск.

2. Работата в тази област допълва и подпомага усилията на надзорните органи за създаване на сигурни и стабилни банки и банкови системи в цял свят. Смислените и точни оповестявания улесняват пазарната дисциплина и засилват бдителността на публиката, което на свой ред може да стимулира банките да осъществяват дейността си по сигурен, разумен и ефективен начин, да преследват определените бизнес цели и да поддържат надеждни практики за управление на риска и вътрешен контрол3.

3. След издаването на документа “Подобряване прозрачността на банките”, Базелският комитет се стреми да установи празнотите в практиките на оповестяване на кредитния риск. За тази цел той извърши няколко фактологични и констативни проучвания, включващи интервюта с множество потребители на информацията (напр. рейтингови агенции и пазарни аналитици), както и проучвания на действителните практики на оповестяване в различните страни. Резултатите показват, че има очевидно търсене на точна информация за кредитния риск и че има съществени празноти в сега оповестяваната информация. Сред тези празноти са информацията за кредитните деривати, секюритизациите, вътрешните рейтинги по отношение на кредитния риск, и секторната информация в области като браншове, контрагенти и географско разпределение. Публикуването на този документ за най-добрите практики отразява усилията на Базелския комитет да запълни тези празноти, като насърчава оповестяване, което да осигурява по-голяма прозрачност и сравнимост.

4. Работата на Базелския комитет в тази област е съвместима с работната програма, приета от министрите на финансите на страните от Г-7 за укрепване на международната финансова система. Това включва предложение за разглеждане на потребността от прозрачност във финансовите институции от частния сектор. Събитията напоследък (напр. тези, свързани с възникващите пазари и институции с висока степен на подвижност) показаха, че слабостите в осигуряването и използването на информация от финансовите институции могат да бъдат основен източник на създаване и разпространение на финансова нестабилност на отделни пазари и в световната финансова система.

5. Този документ е изготвен от Групата за прозрачност на Базелския комитет4. Тази група има задачата да съдейства за по-добра пазарна дисциплина, за стабилни и ефективни пазари, както и за ефективния и всеобхватен надзор над банковите институции. Тя изпълнява тази задача, като установява проблемите и създава насоки относно информацията, необходима на надзорниците и пазарните участници, за да оценяват банковите дейности и рисковете присъщи на тези дейности5.


2. Цел

6. Целта на този документ е да насърчава адекватната и ефективна прозрачност относно профила на банките по отношение на кредитния риск, като дава насоки на банките за оповестяването на кредитния риск и представя информационните потребностите на надзора по отношение на кредитния риск в банките. Насоките обхващат кредитния риск при всички видове банкови дейности, включително кредитиране, търговия, инвестиции, управление на ликвидността/финансирането и управление на активите6.

7. Насоките в този документ допълват изискванията за отчитането и оповестяването на множество национални рамки на отчитане и оповестяване. Той няма за цел да замени или отмени други рамки за отчитането, които може да са по-детайлни. Все пак, този документ може да е полезен за създателите на счетоводни стандарти, регулаторните и други органи, отговарящи за определянето на стандартите за оповестяване, когато разработват подобрени и по-хармонизирани стандарти за публично оповестяване.


3. Съдържание на документа

8. Раздел ІІ разглежда характера и измерването на кредитния риск и важността на постигането на прозрачност по отношение кредитния риск в банките. Раздел ІІІ дава насоките за най-добрите практики на оповестяване на кредитния риск в пет широки области свързани с кредитния риск: счетоводни политики и практики, управление на кредитния риск, кредитни експозиции, качество на кредитите, и приходи. Раздел ІV разглежда информационните потребности на надзора.


ІІ. Прозрачност в контекста на кредитния риск

9. Кредитният риск възниква тъй като банковите кредитополучатели и други контрагенти може да не желаят или да не могат да изпълнят договорните си задължения. Тази концепция и характеристиките на надеждното управление на кредитния риск са разгледани в документа на Базелския комитет за принципите на оценяване на управлението на кредитния риск в банката7, който се издава едновременно с този документ. По-конкретно, този документ разглежда следните области: (1) създаване на подходяща среда за кредитния риск; (2) опериране при надежден процес на отпускане на кредити; (3) поддържане на подходящо администриране, оценка и наблюдение на кредитите; и (4) осигуряване на адекватен контрол над кредитния риск.

10. Докладът “Подобряване прозрачността на банките” разглежда необходимостта от прозрачност на банковите дейности и присъщите им рискове, включително кредитния риск. По-конкретно, смислената и точна информация, оповестявана своевременно, представлява важна основа за пазарната дисциплина и публичното наблюдение на банките. Запознатите с рисковете банкови контрагенти, в операциите им с банките, могат да засилят банковия надзор, като възнаграждават институции, които ефективно управляват рисковете, и наказват тези, чието управление на риска е слабо и неефективно. Това може да създаде за банките силни стимули да поддържат надеждни системи за управление на риска и за вътрешен контрол, както и да извършват дейностите си и да поемат рисковите си експозиции по начин, който е разумен и съвместим с определените бизнес цели.

11. Докладът “Подобряване прозрачността на банките” разглежда и качествените характеристики на информацията, която осигурява прозрачност. Като се опира на концепциите, разгледани в този документ, информацията за кредитния риск трябва да бъде:

  • Уместна и своевременна. Информацията трябва да се предоставя достатъчно често и своевременно за да дава смислена картина на финансовото състояние и перспективи на институцията. Например, може да се наложи кредитните експозиции при търговските дейности да се отчитат по-често отколкото кредитните експозиции при традиционните банкови дейности, като кредитиране, тъй като съставът на портфейла обикновено се променя по-интензивно при търговския портфейл. Все пак, комплексните или новаторски транзакции с кредитен риск, напр. кредитните деривати, може да изискват по-често отчитане и когато се сключват с други цели, а не с търговска цел. За да бъде уместна, информацията трябва да отразява и финансовите иновации и развития в техниките на управление на кредитния риск, напр. моделирането на кредитния риск.

  • Надеждна. Информацията трябва да бъде надеждна. Обикновено е по-трудно да се получат точни оценки на кредитния риск в сравнение с пазарния риск. Това е така, защото оценката на вероятностите за неизпълнение и степените на възстановяване на сумите обикновено са по-неточни отколкото оценките на промените в цените на ликвидните пазари. Това на свой ред се дължи на фактори като липсата или ограничения на статистически данни, неликвидността и дългосрочния характер на много кредитни експозиции, както и необходимостта да се имат предвид правилата за несъстоятелността и тълкуването и прилагането на тези правила. Това означава, че информацията за кредитния риск трябва да включва разумна степен на предпазливост и да отразява реалистични и предпазливи оценки (измервания).

  • Сравнима. Пазарните участници и другите потребители се нуждаят от информация, която може да се сравнява за различните институции и страни, както и във времето. Различията в оценяването на кредитните експозиции и в определянето на провизиите за загуби по кредити в различните страни, както и необходимостта от известна преценка при всички тези определяния, засилват значението на сравнимостта на оповестяваната информация в областта на кредитния риск. Също така е важно банките да използват сравнима терминология, напр. за обезценени, необслужвани и просрочени активи.

  • Съществена. Оповестяването трябва да е пригодено към обема и характера на дейностите на институцията в съответствие с принципа за същественост. Информацията е съществена, ако пропускането или неточното й представяне може да промени или да повлияе на оценката или решението на потребителя, който разчита на тази информация. Финансовите отчети на банките трябва да представят всяка съществена позиция поотделно. Това означава, че от по-големите банки с международна дейност и комплексни операции се очаква да представят много повече информация в сравнение с по-малките и средно големите местни банки с по-прости операции.

  • Изчерпателна. За да могат пазарните участници и другите потребители на информацията да правят смислени оценки на банките, информацията трябва да бъде всеобхватна. Това често е свързано с агрегиране, консолидиране и оценка на информацията за няколко дейности и правни субекти.

  • Общодостъпна. Макар да е важно да се оповестява информацията, отговаряща на горните критерии, целта не е банките да оповестяват собствена информация. Собствената информация обхваща информация (например за клиенти, продукти или системи), споделянето на която с конкурентите ще направи инвестициите на банката в тези продукти/системи по-малко ценно, а следователно ще накърни конкурентното й положение. Все пак, не очакваме концепцията за “собствена информация” да се използва от банките за неоповестяване на полезна информация и по този начин за създаване на пречки за прозрачността. Презумпцията за неоповестяване на собствена информация няма за цел да позволява на институцията да избягва оповестяването на информация, която би я поставила в неблагоприятна позиция на пазара, когато информацията показва неблагоприятен рисков профил.


ІІІ. Препоръки за оповестяването

12. Базелският комитет препоръчва на банките да предоставят своевременна информация, която позволява на пазарните участници да оценяват профила на банките по отношение на кредитния риск. Препоръките в този документ се основават на предишната работа на Комитета и включват допълнителни, по-конкретни насоки в няколко ключови области8. Комитетът определи следните пет обширни области, в които банките трябва да осигуряват по-подробно оповестяване:

  • Счетоводни политики и практики;

  • Управление на кредитния риск;

  • Качество на кредитите;

  • Доходи.

13. Макар конкретните оповестявания на банките да се различават по обхват и съдържание според нивото и вида дейност, всички банки трябва да осигуряват достатъчно навременна и подробна информация, за да позволяват на пазарните участници да получат пълна и точна картина за профила на банката по отношение на кредитния риск. Освен това, оповестяванията на всяка една банка трябва да са съвместими с информацията, която банката създава и използва вътрешно, за да измерва, управлява и наблюдава кредитния риск. Следователно, паралелно с развитието и усъвършенстването на управленските информационни системи и отчитането за ръководството трябва да се подобряват и своевременността и размера на оповестяването.


1. Оповестяванията в годишните финансови отчети на една банка трябва да се адаптират с обема и характера на операциите на банката в съответствие с принципа за същественост.

14. Всяка една от най-добрите практики за оповестяване, посочени в този раздел, трябва да се прилага в съответствие с принципа на същественост (разгледан в доклада “Подобряване прозрачността на банките” и споменат по-горе9). Затова, институцията не е задължена да оповестява цялата информация, препоръчана по-долу, ако конкретен елемент на оповестяването не е свързан с оценката на банката. От друга страна, от банките, разчитащи на капиталови пазари, и по-големите институции с комплексни операции, като тези със значителни международни операции, обикновено се очаква да оповестяват по-обширна информация.

15. Институциите се насърчават да представят възможно най-много от посочената по-долу информация в одитираните си финансови отчети, т.е. първичните финансови отчети и придружаващите ги бележки. По-конкретно, оповестяването на счетоводните политики трябва да бъде в одитираната част на финансовия отчет. Информацията за политиките за управление и контрол на риска може да се оповестява в неодитираната част на финансовия отчет, напр. в разглеждането и анализа на управлението.

  1   2   3

Свързани:

Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconУправлението на кредитния риск в банковата
Обръщение на г-н Иван Искров, управител на бнб, до участниците в международната конференция на тема „Управление на кредитния риск”,...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск icon1. Същност на корпоративния екологичен рейтинг
Рейтинговата агенция не се стреми да дава консултации за инвестиции или да преценява пазарния риск на дадени ценни книжа (т е риска...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск icon1. Същност на корпоративния екологичен рейтинг
Рейтинговата агенция не се стреми да дава консултации за инвестиции или да преценява пазарния риск на дадени ценни книжа (т е риска...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconДостъп на местните власти в България до най-добрите европейски практики в сферата на заетостта план за действие За повече информация
Достъп на местните власти в България до най-добрите европейски практики в сферата на заетостта план за действие
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconКредитния риск в България -подобрения и слабости кредитен риск – есе
ЕС. Българските банки ще станат част от единния европейски финансов пазар, ще се подчиняват на общите на Евросъюза правила на банкиране,...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск icon30 април -05 май (сряда – понеделник)
Все пак лесбос е известен с най-добрите рибни таверни от гръцките острови, с най-силното и ароматно узо (и най- добрите традиции...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconПротофилософските принципи в зороастризма
Никога не се отричай от трите най-важни добродетели: добрите мисли, добрите думи и добрите дела!”
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconДобрите практики в управлението на продажбите на финансови услугуи
Ето защо в началото на Юни 2010 SeLLeX – Excellence In Sales стартира първото по рода си сравнително изследване на добрите практики...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconДобрите практики в управлението на продажбите на бързооборотни стоки
Ето защо в началото на Юни 2010 SeLLeX – Excellence In Sales стартира първото по рода си сравнително изследване на добрите практики...
Най-добрите практики за оповестяване на кредитния риск iconТехническа помощ по Договор за осъвременяване на стандартите за професионална квалификация предвид най-добрите практики в държавите-членки на ес, по проект
Техническа помощ по Договор за осъвременяване на стандартите за професионална квалификация предвид най-добрите практики в държавите-членки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом