Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер76.46 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Kultura.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД


за резултатите от извършения одит

на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството

на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.


Одитният доклад № 0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21.01.2004 г.

Одитният доклад е връчен на 15.12.2003 г. на министъра на културата Божидар Абрашев. В законоустановения срок постъпи становище от него. Изготви се мотивирано писмено заключение по чл. 39 от Закона за Сметната палата.

При извършения одит на финансовото управление се установиха в Министерството на културата следните сериозни нарушения на бюджетната дисциплина:

І. При финансовото управление на бюджетните средства на министерството

1. Не са изпълнени задълженията на финансово-счетоводния отдел, определени с т.т. 22 и 23 на чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на културата, тъй като не е упражняван текущ и последващ контрол върху законосъобразността и целесъобразността при изразходването на целево преведените бюджетни средства, отнесени като разход по § 10-98 “Други некласифицирани разходи в другите параграфи и подпараграфи”. За получени бюджетни средства общо в размер на 109 748 лв. не са представили разходооправдателни документи 34 контрагенти. Други са представили нередовни разходооправдателни документи за изразходвани бюджетни средства на обща стойност 59282.38 лв., които са приети и осчетоводени в министерството.

В сключените договори между министерството и контрагентите няма клауза, отнасяща се за санкция или неустойка при неизпълнение на задълженията. Това не задължава контрагентите, които са предимно външни за системата на министерството, да представят разходооправдателни документи.

В договорите няма и клауза, която да задължава контрагентите да възстановяват на министерството неусвоената част от целево преведените бюджетни средства.

Не са изпълнени задълженията на отдел “Административно– правно обслужване”, определени с т.т. 2, 5 и 6 на чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на културата, като участващ в подготовката на договорите, по които то е страна, и отговарящ за спазването на законността и на договорната и финансова дисциплина.


2. В повечето договори за поръчка с пазителки на изложби има две различни дати. Има договори с дати на сключването им, по-късни от датите на крайните срокове за изпълнение на възлаганите задачи. Това означава, че работата е била извършена и постфактум са били оформени договорите.

В договорите за поръчка неправилно е записано, че отчетът за извършената работа е приложение, неразделна част от тях, тъй като той се изготвя по-късно от датата на подписване на договора. Същевременно е допуснато най-важният документ - описът на експонатите, които следва да се опазват от пазителките, да не бъде неразделна част от договорите.

Не са изпълнени задълженията на отдел “Административно- правно обслужване”, определени с т.т. 2 и 5 на чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на културата.


3. В централното управление (ЦУ) на министерството служителите от протокола са изразходвали бюджетни средства основно за закупуване на букети цветя.

През одитирания период от изразходваните 26132.83 лв. за букети - 23419 лв. са изплатени на фирмите Христови, 17989 лв. - на ЕТ “Дани” - Д. Христова, и 5430 лв. - на ЕТ “Фори Д.Х.-Христов”. Фактурите на ЕТ “Дани” - Д. Христова не са данъчни както на повечето от фирмите, които продават цветя. Те са опростени фактури, които през различните месеци на 2003 г. са с повтарящи се номера. Фактурите на всеки следващ месец са с номера по-малки от номерата на издадените фактури през предходните месеци.

Съгласно нормативните разпоредби номерата на фактурите следва да бъдат десетцифрови разрядни числа и задължително се попълват във възходящ ред. Нарушени са разпоредбите на чл. 97 от Закона за данък върху добавената стойност, поради което фактурите, издадени от ЕТ “Дани” – Д. Христова, не следва да се считат за редовни разходооправдателни документи за 17989 лв.

В случая само през деветмесечието на 2003 г. са изразходвани незаконосъобразно 26132.83 лв. от бюджетните средства за букети, без фирмата ЕТ "Дани" - Д. Христова, да е избрана поне между три ценови предложения. Изплатени на фирмите Христови са 23419 лв. от изразходваните общо 26132.83 лв.

Утвърденият бюджет за разходи за представителни цели на ЦУ на министерството за 2003 г., съгласно Протокол № 1 от заседанието на Колегиума на 26.02.2003 г., е 40 000 лв.

Към 30.09.2003 г. в Централното управление на министерството са изразходвани 39113 лв., от които 26132.83 лв., или 66% от тях са изразходвани незаконосъобразно за закупуване на букети. В министерството няма редовни разходооправдателни документи за изразходвани бюджетни средства в размер на 17899 лв. При това незаконосъобразно финансово управление на бюджетните средства за представителни цели от утвърдените бюджетни средства за същите цели за 2003 г. са останали само 887 лв. Фактически бюджетните средства за представителни цели вече са изразходвани.

В във връзка с това не са изпълнени задълженията на финансово-счетоводния отдел към дирекция “Административно-правно обслужване, финансови и стопански дейности”, определени с т.т. 22 и 23 на чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на културата. Не са осъществени необходимите текущ и последващ контрол при осчетоводяване на разходите на министерството за букети, отнесени като разход по параграф 10-98 “Други некласифицирани разходи в другите параграфи и подпараграфи”.


4. След анализ на разшифровките, прилагани към периодичните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, се установи, че аналитичната счетоводна партида “Културни мероприятия в чужбина” със стойност 8615 лв., отразена в разшифровката към отчета за касовото изпълнение за шестмесечието на 2003 г., не фигурира в разшифровката към отчета за деветмесечието на 2003 г. Тя е включена в друга аналитична партида – “Решения на Колегиума на МК” със стойност 28616 лв. Така първата партида се заличава. Тя не може да бъде проследена и анализирана през различните отчетни периоди на 2003 г. Нарушен е основният принцип на счетоводството, регламентиран с чл. 4 , ал. 2, т.4 от Закона за счетоводството. Няма съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди. Нарушени са и разпоредбите на чл. 9 , ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, тъй като не е осигурено равенство на аналитичните счетоводни регистри и връзката между тях.

Отдел “Бюджетно финансиране” към Дирекция “Управление на финансовите ресурси” не е изпълнило задълженията си в съответствие с т.т. 4 и 5 на чл. 27а от Устройствения правилник на Министерството на културата.


5. На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Постановление №16 от 30.01.2003 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2003 г., министерствата извършват транспортни разходи в рамките на средствата по бюджетите, които отчитат като разходи за съответната дейност, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им - фактури и абонаментни карти.

След извършена съпоставка и анализ на приложените фактури и оборотни абонаментни карти като разходооправдателни документи за изразходваните бюджетни средства се установи, че има абонаментни карти с номера, различни от номерата, отбелязани върху фактурите, и те не могат да се приемат за доказателство. Нарушен е основният принцип на счетоводството - принципът на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, залегнал в чл. 4, ал. 3 на Закона за счетоводството.


ІІ. При управлението на имуществото в системата на министерството


1. В инвентаризационните описи на ЦУ на министерството липсват основните идентификационни показатели за дълготрайните материални активи (ДМА) - марка, модел и фабричен номер, по които домакинът е записвал ДМА при тяхното раздаване на служителите. Така е обезсмислен процесът на инвентаризацията. Нарушени са разпоредбата на т. 10 от § 1 на допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, съгласно която инвентаризацията следва да е процес на фактическа проверка на натуралните параметри на активите.


2. Анализирани са контролните процедури, осъществявани от първостепенния разпоредител с бюджетните кредити върху дейността на второстепенните разпоредители. Извърши се проверка на предоставените инвентаризационни описи от 10 и на първични счетоводни документи, свързани с отписване на активи – от 28 второстепенни разпоредители.

Установени са сериозни нарушения: незаконосъобразни начини на извършване на инвентаризациите в нарушение на разпоредбата на т. 10 от § 1 на допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството; незаконосъобразно бракуване, ликвидиране и отписване на ДМА; фиктивно бракуване и ликвидиране на липсващи активи.

Отписването на активите, които следва да се търсят по счетоводни данни, да бъдат в наличност и да се опазват от материално-отговорните лица до тяхната действителна ликвидация е незаконосъобразно, тъй като активите вече не се търсят по счетоводни данни и никой не е задължен да ги опазва и съхранява. Това създава възможности за злоупотреби.

Незадоволително е финансовото управление на имуществото във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Не е осъществяван текущ и последващ контрол и от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити върху управлението на имуществото от второстепенните разпоредители.

Не са изпълнени задълженията на инспектората, определени с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на Министерството на културата, във връзка с осъществяване на основната негова функция - извършване на цялостни и тематични проверки на министерството и на второстепенните разпоредители за правилното и законосъобразното събиране, съхраняване, разходване и отчитане на стоково-материалните ценности.

Не са изпълнени и задълженията на дирекция “Управление на финансовите ресурси”, определени с т.т. 1 и 12 на чл. 27а от Устройствения правилник на Министерството на културата, за контролиране на финансовата дейност, с ежемесечно анализиране на финансовото състояние и финансовите резултати и предлагане на мерки за подобряване на работата в системата на министерството. Тези задължения са свързани с упражняване на контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно отчитането на техните стоково-материални ценности, които оказват съществено влияние върху финансовото състояние на министерството.

Общата оценка е: незадоволително е финансовото управление на бюджетните средства и на имуществото в системата на Министерството на културата.


На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитният доклад, в частта за незаконосъобразно изразходваните бюджетни средства за цветя, заедно с одитните доказателства, е изпратен на Главната данъчна дирекция за проверка на законосъобразността на издадените фактури при закупуване на цветя от ЕТ “Дани” – Даниела Христова, и свързаните с тях задължения за начисляване и внасяне на данъци.

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитният доклад, в частта за незаконосъобразното бракуване, ликвидиране и отписване на дълготрайните материални активи в съответните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, заедно с одитните доказателства, е изпратен на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за причинени вреди от липса на имущество в системата на министерството.


Проф. д-р на ик.н. Иван ДУШАНОВ,

член на Сметната палата и

ръководител на отделение ІІІ

"Финансов одит":


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом