1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Име1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер259.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/kachestvo.doc
1. Качество и управление на качеството


1.1. Въведение


Управлението на качеството на съвременния етап в повечето предприятия е задача на неутрални, независими отдели. С този метод на организация се цели да се осигури обективност в управлението на качеството. В миналото, в условията на централно планиране на стопанството, много предприятия, работещи на този принцип са успявали да предложат сравнително качествени продукти и услуги. Заедно с това обаче неутралността и независимостта на отделите по управление на качеството водят до висока самостоятелност на същите. Това развитие превръща управлението на качеството в скъп контрол на качеството на продуктите.

Преди всичко скока в икономическото развитие на Япония показа неотдавна, че чрез други стратегии е възможно по-ефективно управление на качеството при същевременно намаляване на производствените разходи. Най-общо тези стратегии се обединяват под понятието „Тотално управление на качеството“ (Total Quality Management) [1]. Съществен фактор за успех на тази философия е разглеждането на понятието „качество“ от гледна точка изискванията на клиентите, както и разглеждането на управлението на качеството като всеобхватна концепция за цялото предприятие. За ефективното управление на качеството тези стратегии изискват качеството да се планира, проектира и произвежда, а не само да се контролира.


1.1.1. Качеството като стратегическа цел на предприятието.


Успехът на дадено предприятие се определя основно от способността за обновяване и модернизация, от производителността и качеството на продукцията.

Способността за обновяване и модернизация се характеризира от способността за въвеждане и налагане на пазара на нови продукти и технологии. Този фактор определя успехът на дадено предприятие в дългосрочен аспект. На настоящия етап все по-често предлагането на продукти и услуги превишава търсенето (позар на купувачите, клиентите). Последиците от това са висока конкуренция по отношение на качеството и цените на продукцията. За да не загубят позициите си на пазара предприятията трябва да разработят стратегии за запазване на своята конкурентноспособност. Поради бързото въвеждане на нови технологии, обновяването на продукцията прераства във важен маркетингов инструмент. Степента на обновяване е индикатор за способността на предприятието да се пригоди към променливите пазарни условия.

Причините за повишената производителност през последните десетилетия са приложението на усъвършенствани технологии и електронното обработване на данните. Все по-често се използват системи за автоматизирано управление на технологичните процеси (CAM - computer aided manifacturing). Но все по-често повишаването на производителността се ограничава поради изчерпване на възможностите за рационализиране на технологиите.

Към групата на неценовите фактори, чрез които предприятието може да запази позициите си на пазара и да устои на натиска на конкуренцията, се включва и качеството на продуктите и услугите. Продукцията с по-ниско равнище на качеството не могат да се наложат на пазарите с високи и средни цени за този вид продукция. Тайната за успеха на японските промишлени продукти на европейските пазари се крие в предлагането на най-нова техника с високо качество при сравнително ниски цени. Следователно осигуряването на качеството е важен инструмент за запазване конкуренстноспособността на предприятието.

Качеството придобива все по-голямо значение като стратегическа цел в предприятията, тъй като клиентите все по-често обръщат внимание на качествените показатели на продукцията при вземане на решение за покупка. Предприятие с висок имидж за производство на качествена продукция печели от създаденото доверие в клиентите и може да си позволи да продава на по-високи цени от конкурентите си. Това се отнася и за спечеления висок имидж за производство на качествена продукция като цяло на дадена държава. Така например означението „Made in Japan“ поражда в клиента по-голямо доверие в качеството на продукцията, отколкото ако тя носи означението „Made in Hong Kong“.

Ефективното осигуряване на качеството води и до повишаване на производителността на продукцията, за това в предприятията се обръща голямо внимание на качеството на продукцията. Подобряването на качеството позволява намаляване на разходите от поправим и непоправим брак, а следователно и производствените разходи за единица изедлие.


1.1.2. Качеството като фактор за конкурентноспособност

Фиг.1.1 КСЦ ­ триъгълник


Успехът на едно предприятие се определя от това, до колко то спомага за разрешаването на даден пробем на клиента чрез предлаганите от него услуги или продукти. Решаващите фактори за успех в условията на конкуренция са срока за доставяне на продукта или за извършване на услугата, приемливата цена, която се определя от производствените разходи и качеството на продукта или услугата (фиг.1.1). Значението на качеството в тази група от фактори нараства във все по-голяма степен и придобива решаваща роля за пазарния успех на дадено предприятие. Завишените изисква­ ния по отношение на фактора качество се основават на развитието на пазарите, на законовите положения и на изискванията за опазване на околната среда.

В условията на потребителски пазар, характеризиращ се с нарастваща тенденция към специфични доставки и услуги за различни групи клиенти и с нарастваща отговорност за ефективността от използването на даден продукт, решаващо значение за успеха придобива доверието на клиента към качеството на продукта.

При едно изследване на пазарите за нови автомобили, проведено от Merzedes-Benz през 1989 година се вижда, че надеждността на автомобилите, която по своята същност е един от показателите за качество на този продукт, се поставя от повечето клиентите на първо място като мотив за покупка (Табл.1.1) [2].


Таблица 1.1


ФРГ

Великобри-тания

Франция

Италия

Япония

САЩ


надеждност 35%

Надеждност 42%

надеждност 55%

надеждност 37%

сигурност

35%

стабилност

33%

лоялност към марката


34%

Стойност при препродава-не

29%

сигурност


25%

стил


21%

надеждност


16%

надеждност


14%

сигурност


21%

Лоялност към марката

28%

препоръки от приятели

17%

комфорт


20%

индивид. изисквания

14%

имидж


11%


Според друго, така нареченото PIMS - изследване (Profit Impact of Market Strategies) на SPI, The Strategic Planning Institute, Cambridge, USA, качеството като мотив за покупка е от решаващо значение за постигането на добри цени на пазара. Анализите на тези изследвания се използват при разработването на стратегията за развитие на дадено предприятие. На фиг.1.2 са показани резултатите от едно такова изследване. Представено е възвръщането на инвестициите като величина, характеризираща постигнатите цени на пазара, в зависимост от относителния пазарен дял и относителното качество. За всеки случай с високо относително качество, независимо от пазарния дял, е налице висока възвращаемост на инвестициите. Водещото по отношение на качеството предприятие на даден пазар или пазарен сегмент, може да постигне значително по-високи цени на продуктите в сравнение с конкурентните предприятия.

При по­нататъшното разглеждане на качеството не само на продуктите, но и на спомагателните (обслужващи) процеси, още по­добре се изяснява връзката между клиентите и доставчиците. При анализиране на реакцията на клиентите в фирмата се е установило, че клиентите често оценяват качеството на отделните, независими от продукта дейности по собствени критерии. Така например неучтивата телефонистка или грешната и неакуратна кореспонденция могат да накарат клиента да се откаже от покупката.


1.1.3. Качеството като фактор за намаляване на производственните разходи


Политиката по отношение на качеството във всяко предприятие се намира както всяка друга група мероприятия под диктата на законите на икономиката. Основно правило е, че предпазването от грешки е икономически по­изгодно от допускането, търсенето, откриването и отстраняването на същите. Това разсъждение е онагледявано многократно в хумористична форма. Един подобен пример е показан на фиг.1.3. Качеството не трябва да се контролира при вече произведеното изделие, а трябва последователно да се проектира, конструира и произвежда.
Фиг.1.2 Възвращаемост на инвестиците
Фиг.1.3


За съвкупността от всички дейности по откриването на грешките, коригирането им и поддържането на последиците от тях в определени граници се използва понятието „предприятие в предприятието“. В него работят квалифицирани сътрудници, майстори и инженери и точно тук се крият най­големите потенциали за съкращаване на производствените разходи при същевременно повишаване на качеството.

Важно е и разбирането, че предпазването от грешки е особено ефективно в началните фази от производството. Колкото по­късно бъде открита и коригирана дадена грешка, толкова по­високи разходи възникват (фиг.1.4). В етапа на конструиране често е достатъчна само промяната на дадена линия от чертежа, докато в етапа на произвеждане на прототипа е необходимо да се променя създадения вече модел. Промените в текущия производствен процес са придружени с големи разходи, които могат да достигнат при изправянето на дефектите в готовата продукция до невероятни размери.

Фиг.1.4 Възникване и отстраняване на грешките през възпроизводствения цикъл


1.1.4. Еволюция на дейността по качеството


Още в началото на производството на стоки хората са започнали да контролират готовите продукти и да оценяват техните свойства. Вземането на проба като разновидност на извадковия контрол се е практикувало още в древни времена, например при оценяване качеството на зърното или памука. Вземането на проба от чувала със зърното или от балата с памука съответства на вземането на извадка. Колко такива "извадки" да се вземат и как да се оцени качеството на стоката по тях е било споразумение между продавача и купувача, а не резултат на статистически изчисления. До появата на манифактурите през седемнадесети век и индустриалната революция в началото на деветнадесети век производството и дейността по осигуряване на качеството се характеризира с:

- производството и контрола на стоките се извършва от занаятчиите;

- продължително обучение за предаване на опита;

- еднаква производствена програма или незначителни изменения в произвежданите стоки в продължение на няколко поколения.

С въвеждането на разделение на труда се разделя и контрола на качеството на продукцията. Един работник вече не може да отговаря за качеството на цялата продукция.

Научното обосноваване на управление на качеството, предимно необходимия обем на на извадката и заключенията за генералната съвкупност, както и въвеждането на статистическите методи на управление на качеството започва доста по-късно. Началото датира от 1924 година, когато Walter Andrew Shewhart въвежда в САЩ техниката на регулиране на технологичните процеси с контролни карти.

Shewhart работи в лабораторията „Bell Telephone Laboratories“.Издава две книги по статистически контрол на качеството. В негова чест е учредена наградата Shewhart на Американското дружество за контрол на качеството (American Societty for Quality Control), която се присъжда всяка година от 1947 г. насам.

Втори пионер в статистическото управление на качеството е Harold French Dodge. Той също работи в лабораторията „Bell Telephone Laboratories“ и допринася за разработването на основите на статистическия приемателен контрол. През 1944 г. публикува таблици за едностепенен и двустепенен контрол.

По доизграждането на статистическите основи на управлението на качеството работят още Jerzy Neyman, Egon Pearson, R. A. Fischer.

Съществува тясна връзка между статистическото управление на качеството и теорията за статистическите тестове. Статистическото управление на качеството е практическо приложение на теорията за тестове. През последните 50 години те взаимно подпомагат своето развитие.

Теорията за тестовете дава вероятността за отхвърляне за даден тест като функция от тествания параметър. В приемателния контрол при оценяване на извадковите планове се използва така наречената оперативна характеристика, даваща вероятността за потвърждаването на нулевата хипотеза от даден тест.

След II-рата световна война недостигът на материали води до разработване на контролни методи с минимален брой изпитвани единици (особено при разрушаващия контрол).

Abraham Wald разработва в САЩ теорията за последователни тестове и статистическо оценяване. Приложението на тази теория се оказва толкова ефективно (разходите се снижават до 60 %), че тя е въведена в САЩ като държавна тайна и се публикува едва след войната.

Днес управлението на качеството все повече се схваща като задача, обхващаща цялото предприятие. Значителен принос по дефинирането на понятието качество като философия на дадено предприятие има W. Deming.

Той дефинира качеството като стратегическа цел на предприятието и предписва пътищата за постигането на тази цел.

В началото на 50-те години води обучение за техници и мениджъри в Япония. В резултат на това към края на 60-те години американците губят превъзходството си на световния пазар, а през 70-те години настъпва кризата в американската индустрия, където на качеството на продукцията не се отдава необходимото значение. И отново Deming разпространява теорията за същността на качеството в САЩ (телевизионно предаване „Ако японците могат, защо ние да не можем?“).

Може да се твърди, че днес статистическото управление на качеството е достигнало високо стъпало в своето развитие и разполага с добър методичен апарат. Ако човек овладее методите на статистическо управление на качеството, това все още не означава, че той е специалист по управление на качеството. Необходими са и познания в областта на техниката, икономиката и правото. В почти всички развити национални икономики съществуват организации по качеството. Например в САЩ съществува от 1946 год. ASQC (американско дружество за контрол на качеството). Други подобни организации са: в Германия - DGQ, в Европа EOQ (European Organization for Quality), в България - Комитет по качество и стандартизация.

Както споменахме, управлението на качеството е един от факторите за успеха на едно предприятие. Забелязват се следните три тенденции:

- нарастващо приложение на статистическите методи при планиране на качеството (планиране на експеримента);

- преместване на контрола на качеството в началото на възпроизводствения цикъл на продукта, с цел предпазване от брак и дообработване;

- нарастващо автоматизиране на управлението на качеството, използване на компютри при измерване и оценяване.

Докато по-рано се е практикувал контрол на качеството след производството (приемателен контрол), то днес все повече се прилага контрола в етапа на производство.


1.2. Дефиниране на понятието „качеството“


Новото разбиране на понятието качество води до необходимостта от въвеждането на нова дефиниция. В стандарта ISO 8402 е дадена следната дефиниция за качеството:

Съвкупност от характеристиките и свойствата на даден продукт по отношение на неговата пригодност да удовлетворява определени и предварително зададени изисквания.


В дефиницията се открояват следните основни положения:

­ съвкупността от предварително установените изисквания образуват общото изискване към качеството;

­ съвкупността от характеристиките и свойствата на даден продукт определят неговия тип или клас;

­ само сравнението на реализираните характеристики и свойства на продукта с изискванията позволява да се прецени точно нивото на качеството.

Интерпретацията на тази дефиниция от гледна точка на клиентите означава изпълняване на изискванията както по отношение качеството на продуктите, така и на процесите. Под процеси в дадения случай се разбират не само производствени, но и спомагателни (пласмент, обслужване и др.). Качеството на продуктите, съответно процесите, се влияе от следните фактори: машина, метод, материал, работна среда и субективния фактор (фиг.1.5).

Фиг.1.5 Фактори, влияещи върху качеството.


В актуалното издание на ISO 8402, понятието „продукт“ се използва най-общо, при което не се прави различие между материални продукти и услуги. Продуктът е резултат от дейности и процеси и може да бъде материален, нематериален, или комбинация от двете.

В стандарта на ISO по управление на качеството е дадена следната класификация в четири категории продукти:

­ хардуер (детайли, компоненти, сглобени единици)

­ софтуер (програми, способи, информации, данни)

­ суровини и материали

­ услуги (застраховане, банково дело, транспорт).


За онагледяване на взаимозависимостта на различните дейности от възпроизводствения процес и тяхното влияние върху качеството на продуктите се използва т. нар. „кръг на качеството“(фиг.1.6)


1.3. Концепции за дефиниране на качеството


Philip B. Crosby дефинира качеството чрез следните четири правила [3]:

­ изпълняване на изискванията към качеството;

­ метода за постигане на качеството е предпазване, а не контрол;

­ цел трябва да бъде постигането на резултати с т.нар. метод на „нула дефект“;

­ показател за качеството са разходите от неизпълнение на изискванията.

Чрез дефиниране, съответно точно установяване на изискванията, дадено предприятие ще бъде в състояние да произвежда качествени продукти. Когато са изпълнени изискванията, е постигнато и планираното качество; всяко установено отклонение от установените изисквания е идентично според Crosby на недостатък в качеството.

Фиг. 1.6 Кръг на качеството


„Предпазване е по-добре от лекуване“, тази стара поговорка отговаря по съдържание на второто правило на Crosby. Грешки, които не съществуват, не могат да бъдат и допуснати и следователно може да отпадне скъпото изпитване на продукцията.

Дефинирана цел е, че всяка работа трябва отначало да се извършва правилно. Според Crosby грешките се причиняват от следните два фактора: незнание и невнимание (фиг. 1.7).

Непълноти в познанията могат да се отстранят чрез набавянето на необходимата информация. По-трудно е преодоляване на невниманието или безразличието. Тук е необходимо да се намери верния път за мотивиране на всички сътрудници.

Същността на четвъртото правило е равнопоставянето на разходите, причинени от ниско ниво на качеството с разходите от неизпълнение на изискванията, т.е. разходи от дефектна продукция. Отстраняването на тези разходи е основна цел на политиката по качеството.


Armand V. Feigenbaum дефинира следните три нови и важни акцента на понятието „качество“ [4]:

- очакванията на потребителя определят качеството;

- за качеството е отговорен всеки, от главния мениджър до производствените работници:

- качеството се произвежда навсякъде, във всички области на предприятието.

Той разяснява също така и възможните промени в изискванията на клиентите/потребителите към даден продукт през различните фази на възпроизводствения цикъл. Задача на мениджърите е да разпознават променящите се очаквания на клиентите.

Концепцията за качеството на Feigenbaum е доста всеобхватна и детайлизирана. Ударението пада върху предотвратяването и предпазването от грешки. Но при него отсъства целенасоченото използване на качествените показатели като фактор за повишаване на конкурентноспособността.

Фиг.1.7 Причини за грешки по Crosby


Какви затруднения води със себе си точното и правилно дефиниране на качеството е осъзнал един от най-известните специалисти по управление на качеството Edwards W. Deming. Решаващ инструмент според него е статистическото интерпретиране на събитията, от който се определя качеството. Той се е стремял да състави възможно най-прецизни дефиниции за качеството и да насочи вниманието към точното разглеждане на изискванията за качеството. Основният проблем при дефиниране на качеството е в преобразуването на изискванията на потребителите в измеряеми величини, което да позволи проектирането и производството на продукт, отговарящ напълно на изискванията на клиентите.

Концепцията на Deming се изразява в следните 14 точки:


1.

Създай постоянство в подобряването на качеството на продуктите и услугите.


2.

Приеми новата философия за качеството и не позволявай никакви грешки.


3.

Не се доверявай на масовия (100%) контрол, а само на статистическия контрол.


4.

Изисквай от доставчиците да ти предоставят статистически оценки като доказателства за качеството.


5.

Подобрявай постоянно и винаги всеки етап от системата.


6.

Подобрявай обучението и квалификацията на всички сътрудници.


7.

Подобрявай контролинга.


8.

Отстранявай недоразуменията в организацията.


9.

Поощрявай комуникацията и кооперирането.


10.

Отстранявай призиви и изказвания, които не съдържат точни доказателства за подобряване на качеството.11.

Използвай статистическите методи за непрекъснато подобряване на качеството и производителността.


12.

Отстранявай затрудненията там, където сътрудниците не са доволни от резултатите от своята дейност.


13.

Създай система за специализация на сътрудниците.


14.

Дефинирай точно задълженията на главните мениджъри към качеството.От първостепенна важност в концепцията на Deming за понятието „качество“ са статистическите оценки и социалната система, понеже той отдава голямо значение на държанието на сътрудниците по отношение на сътрудничеството, общуването, свободното изразяване на мненията и добрия микроклимат в предприятието. Важно, и при това ново в тази концепция е изискването за постоянно подобряване на качеството.

Joseph M. Juran се ограничава до описанието на техническата система. Той представя всеобхватна система [5] за подобряване на качеството, отличаваща се с прецизност и яснота. Той също приема в началото, че главните мениджъри са отговорни за даване на инициативата и за приложението на системите по качеството. Това обаче най­често води до създаването на отдел или област в предприятието, отговорни за всички задачи по управление на качеството. Juran обозначава това положение, при което само един отдел носи отговорността за качеството в предприятието, като абсурд. Той за първи път прилага понятието „клиент“ за всички сътрудници, участвуващи в процесите на обработване в различните области от предприятието до произвеждането на даден продукт. Той въвежда понятието „вътрешни“ клиенти.

Продуктът или първоначално идеята за продукта се предава от един отдел към друг, например маркетинг, проектиране, конструиране, снабдяване и производство. Така например производството е вътрешен клиент на снабдяването. Изразено по друг начин, отдела за материално снабдяване има за клиент производството и трябва да се съобразява с неговите изисквания към качеството на продукта.

Juran дефинира качеството кратко и цялостно като

fitness for use“ - годност за употреба.

Японския експерт по въпросите на качеството K. Ishikawa представя в своята книга „What is Total Quality Control“ най­успешната концепция и следователно всеобхватния отговор на въпроса за качеството. Шест елемента характеризират японската позиция (Таблица 1.2 )


Таблица 1.2
Елемент


Характеристика на елемента

1

Качеството първо

Доверие на потребителя  Разрастване  Добра печалба  Сигурен мениджмънт Повишена конкурентноспособност


2

Качество означава:

Изпълняване изискванията на клиентите

Дефиниране на качеството чрез потребителя  Съобразяване във всички области в предприятието  От значение е проучването на пазара


3

Включване на всички функции в предприятието

Всички области са отговорни и компетентни по отношение на качеството4

Непрекъснато подобряване

Възможност за подобряване на всяко състояние  Анализиране и елиминиране на всяка грешка


5

Включване на всички нива

Японско откритие  Провеждане на обучение и квалифициране във всички нива: от главния мениджър до работника  делегиране на повече авторитет и компетентност на сътрудниците


6

Съобразяване със субективния фактор в предприятието

Цел: Задоволяване потребностите на хората  Всеки в предприятието да се чувства успял и доволен  Оптимални стил на ръководство, сътрудничество, информация, климат, мотивация  Сътрудниците имат възможност да изявят пълноценно своите способностиТри гледни точки в японската концепция са нови:

­ Непрекъснато подобряване с целенасочено използване на качествените показатели като мотиви в рекламата;

­ Последователно включване на всички нива и на всеки сътрудник;

­ Силно съобразяване със социалната система.


На базата на разгледаните концепции може да се направи следното обобщение:


1. За понятието „качество“ съществуват различни представи и дефиниции.

2. Качеството е абстрактно понятие, което може да се опише само чрез изискванията към него и характеризиращите го параметри.

3. Безсмислено е да се изисква качество или да се говори за качествени продукти без да са дефинирани изискванията към качеството.

4. Качеството на дадено изделие се определя от качеството на изработване и от качеството на процесите.

5. Качеството трябва да бъде съставна част от общата философия в предприятието.

6. Качеството има и икономически ефект за предприятието.

7. Качеството може да се дефинира и чрез разходите или цените. Даден продукт е качествен, когато задоволява определени потребности срещу приемлива цена.

8. За да се постигне качество е необходимо изискванията към качеството да се преведат на езика на техниката.

9. При еднакви продукти е възможно в зависимост от фазите на възпроизводствения цикъл използването на различни показатели.

10. Теорията за управление на качеството се е променяла в течение на десетилетия. Различните характеристики на концепциите на създателите на теорията по управление на качеството са дадени в таблица 1.3.

11. За бъдещото развитие на управлението на качеството в България съгласно новите дефиниции трябва да се направят следните формулировки:

11.1. Качество е съгласуване с изискванията на клиентите по отношение на функции, цена, срок на доставка, сигурност, надежност, опазване на околната среда, ремонтопригодност, разходи, сервизна дейност, консултации и др.

11.2. Качество е преди всичко въпрос на вътрешна нагласа на всеки за резултатите от собствената работа. Необходимо е не само да се изисква качество от другите, но и да се осигури качеството и в собствената област. Всички ние имаме своите клиенти ­ както външни, така и вътрешни, и тяхното задоволство при удовлетворяване на потребностите им трябва да бъде за нас основна цел.


Таблица 1.3


Концепция/Страна

Характеристика на концепцията


Crosby

­ Способност за въодушевяване на клиентите;

­ Доколкото е възможно не се разглеждат техническите елементи.


Feigenbaum

­ Ударението пада върху сътрудничеството;

­ Технически подробности и детайлирана подготовка.


Deming

­ Набляга се на статистическите оценки;

­ Включва се и социалната система.


Juran

­ Прецизна, ефективна и компактна концепция;

­ Пренасяне на изискванията на „вътрешните клиенти“.


Япония

­ Всеобхватна;

­ Включва всички нива и функции в предприятието;

­ Ударението пада върху социалната система;

­ Стремеж към постоянно подобряване.


България

­ Подчертани технически елементи;

­ Бюрократично.
1.4. Показатели за качество


Количествената характеристика на дадено свойство или състояние на продукцията се нарича параметър.

Количествената характеристика на едно или няколко свойства на продукцията, определящи нейното качество в условията на създаване, експлоатация и потребление се нарича показател за качество.

Параметрите характеризират количествено свойствата на продукцията, в това число и тези, определящи качеството на продукцията.

Показателите са частен случай на параметрите. Параметърът характеризира свойство и се отнася непосредствено до продукта. Показателят е функция на един или няколко параметъра и се отнася до качеството на изделията.


Класификация на показателите за качеството:

- за предназначение (ефект от използване)

- надежност (комплексни, при определени условия)

- технологичност (ефективност на конструктивните решения)

- стандартизация и унификация

- икономически (разходи)

- ергономични

- екологични, естетични, патентно-правни и др.

- единичен показател - 1-во свойство

- комплексен показател - няколко свойства

- интегрален показател - съотношение между полезен ефект / разходи за създаване.


В математическата статистика: различаваме


Параметър - стойност, значение на параметър.


Продукт - Параметър - Стойност / Значение

ягоди - цвят червени / зелени

- тегло


Стойността на параметъра се определя чрез измерване, преброяване или класифициране. При определяне на значението на параметъра се използват различни скали за измерване:


Номинална скала - оценяване по критерия „равен“ или „различен“ на дадена стойност. Значенията могат да бъдат класове, наименования и др. Не се дефинира последователност на стойностите.


Ординална (рангова) скала - класифициране в някаква естествена последователност от значения (нарастваща или намаляваща).

- по-голямо / по-малко

- повече / по-малко

Често значенията се изразяват чрез натурални числа (рангове, рангови числа 1, 2, 3...)


Пример: вкус на хранителна стока

1 - много добър, 2 - добър, 3 - задоволителен, 4 - незадоволителен

Трансформиране в монотонно нарастваща/намаляваща последователност от числа - 1, 2, 3, 4.


Кардинална (метрична) скала - установяват се допълнително и състояния или отношения за стойностите на параметрите. Стойностите са реални числа с дименсия, единица.

- интервална скала ???- дефинират се отстояния между стойностите при избрана нулева стойност

- относителна скала ??? - естествен нулев пункт, в системни единици

- абсолютна ??? - в естествени единици (брой дефекти в партидата)


Качествени (алтернативни) параметри се оценяват по номинална или рангова скала. Количествени параметри се оценяват по кардинална скала. Различаваме дискретни количествени параметри, приемащи само определени стойности и непрекъснати количествени параметри, приемащи произволни стойности в дадени граници. Типът на параметъра определя методите на измерване и оценяване на данните. В таблица 1.4 са съпоставени различните видове скали.


Таблица 1.4


Вид скала

Номинална

Ординална

Интервална

Относителна / абсолютна

Параметри

Качествени

Количествени

Дефинирана зависимост

= 

 

 

 

 

+ -

 

 

+ -

х :


Интерпретация

равно / раз-лично

по-малко/по-голямо*

отношенията са от емпирично естество*

отношенията са от емпирично естество*


Статистически показатели

Мода, Честота

Медиана, Квартил*

Средноаритме-тична стойност, средноквадра-тично отклоне-ние*

Средногеомет-рична стойност, дисперсионни коефицинти*Пример

Означение на продукция

Оценки, класове

Температура в С, F, календарни дати

Температура в К, измервания в SI-системаСтепен на информация

Чувствителност към грешки


* важи и това, което е вляво


Необходимо е да се дефинират и следните понятия:


  •  Номинална стойност - стойност на параметъра, отклоненията от която на действителните стойности да бъдат минимални.
  •  Гранична стойност - договорена, предварително определена минимална / максимална стойност. Чрез граничната стойност количествените параметри могат да се оценяват по алтернативен признак.

  •  Грешка - неизпълнение на поставено изискване (DIN 55 350, Т. 11). Възникването на грешката е случайно събитие, а самата грешка е състояние. Например стойности в рамките на допуска не са грешки, въпреки че се различават от номиналната стойност.

Свързани:

1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconУказания за финансиране на проекти
България. Всяка колона на нишата на пмп за всяка стратегическа цел описва всички типове проекти за тази конкретна цел. Някои от типовете...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconСтратегическата цел
Ес и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconСтратегия на община варна в областта на младежката политика
Стратегическа цел: Подобряване самоорганизирането на младите хора и стимулиране  развитието на младежките дейности чрез дейности...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconЕвропейска комисия
ЕС, която от своя страна е стратегическа цел на работния план на Комисията за 2005—2009 г. 1 Бяха предприети подготвителни действия...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconЦентрален проблем 1: Недооценяване на необходимостта от борба с опустиняването и последствията от него на всички нива от държавната администрация
Стратегическа цел 1: Извеждане на борбата с опустиняването като един от приоритетите в работата на съответните компетентни органи...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconПостигане на модерно и устойчиво развитие на икономиката и общинската инфраструктура, ефективно използване и разширяване на ресурсовия потенциал за осигуряване на поминъка и повишаване качеството на живот за всички жители на община мадан
Настоящият Мандатен план в своята същност съставлява програма за управление за срока на мандат 2012-2015 година. По приоритети, специфични...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconE-learning – Това ли е верният път към гъвкаво обучение? Пътуващите Конференции
През 2000г в Лисабон беше поставена стратегическа цел за бъдещето на обединена Европа: “Да превърнем Европа до 2010г в икономически...
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
1 Качеството като стратегическа цел на предприятието iconФорма и съдържание на авариен план на предприятието и/или съоръжението
Аварийният план на предприятието и/или съоръжението се съставя с цел да докаже на компетентния орган, че операторът е постигнал високо...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом