Варненски свободен университет "черноризец храбър"
ИмеВарненски свободен университет "черноризец храбър"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер61.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/konspekt_DI_ikonomika.doc
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

катедра " Икономика"


ВЪПРОСНИК

за държавен изпит по специалността "ИКОНОМИКА"

за степента "БАКАЛАВЪР"

Раздел I: Микро- и макроикономика.

  1. Въведение в ОИТ.

Генезис на икономическото познание. Основни школи.Предмет на ОИТ. Микроикономика и макроикономика.Функции и методология на ОИТ.

  1. Пазар и цена.

Същност, структура, типология и функции на пазара. Видове пазари.

  1. Механизъм на пазарното равновесие в микроикономиката.

Скали, криви и коефициенти на еластичност на търсенето и предлагането. Същност на пазарното равновесие. Моментно, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

  1. Потребителско поведение и търсене.

Полезност и потребителски вкусове. Законът за намаляващата пределна полезност и потребителският избор. Криви на безразличието и пределна норма на заместване. Бюджетни ограничения и кривите "доход - потребление" и "цена - потребление".

  1. Производство и разходи на фирмата. Производствена функция. Производството в краткосрочен и в дългосречен период. Видове разходи и минимизиране на разходите на фирмата.

  2. Организация на бизнеса. Борси.

Разновидности на фирмената организация. Акционерно дружество и акции. Борси, борсови операции и борсови индикатори.

  1. Фирмата в условията на съвършена конкуренция.

Обща характеристика на съвършената конкуренция. Разходи и приходи на фирмата при съвършена конкуренция.

  1. Несъвършени пазарни структури.

Причини, форми и измерване на несъвършенството (на пазарната власт).

  1. Факторни пазари.

Обща характеристика. Печалбата, лихвата, рентата и работната заплата като факторни доходи.

  1. Измерване на макроикономическите променливи. Брутен вътрешен продукт. Същност и методи на измерване на БВП. Номинален и реален БВП.

  2. Пазарно равновесие в макроикономиката.

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви. Класическият и кейнсианският подходи за определяне на обема на производството. Функции на потреблението и на спестяването. Мултипликаторът и принципът на акселератора.

  1. Цикличност на производството. Икономически кризи.

Същност и фази на икономическия цикъл. Теорията за дългите вълни на Н. Кондратиев.

  1. Измерване на макроикономическите променливи. Безработица.

Същност, причини, форми, измерване. Естествено равнище на безработицата.

  1. Измерване на макроикономическите променливи. Инфлация.

Същност, видове, измерване на инфлацията и антиинфлационна политика.

  1. Фискална политика.

Същност и инструменти. Фискалната политика и разривите в БВП.


Раздел II. Специални икономики

  1. Индивидуално предлагане на труд.Максимизация на полезността и предлагането на труд. Влияние на равнището на заплащане върху индивидуалните решения за предлагане на труд. Крива на индивидуалното предлагане на труд. Приложение на теорията за индивидуалното предлагане на труд.

  2. Банкова система. Структура на банковата система. Роля и място на Централната банка в банковата система. "Свободна" и централизирана банкова система. Универсален и специализиран тип банкова система - предимства и недостатъци. Надеждност и стабилност на банковата система. Функции на институциите за гарантиране на банковите депозити и на органите за банков надзор. Специфични особености на българската банкова система.

  3. Банковият мениджмънт. Баланс на търговските банки - основни елементи. Базисната банкова операция. Основни принципи на управление на банковите активи и пасиви. Управление на кредита и лихвения риск. Извънбанкови операции на банките. Прогнозиране на рентабилността на търговската банка - уравнение за базисната. печалба. Структура на отчета за приходите и разходите на търговската банка.

  4. Цели и инструменти на паричната политика. Видове инструменти на монетарната политика. Крайни и междинни цели на монетарната политика. Особености на структурата и политиката на БНБ

  5. Теория за международната търговия.Теорията за абсолютните и сравнителни преимущества. Моделът Хекшер-Олин: факторна интензивност и факторна надареност. Ефектите на търговията.

  6. Външнотърговска политика. Основни лостове. Мито - видове, ефекти върху благосъстоянието. Номинална и ефективна митническа защита. Нетарифни ограничения в международната търговия. Протекционизъм. Съвременни тенденции в развитието на външнотърговската политика.

  7. Международна икономическа интеграция. Теория за интеграцията. Видове интеграция. Базисна теория за митническия съюз. Европейска икономическа интеграция. Създаване и етапи. Интеграционни институции. Проблеми на валутния и политически съюз. Разширяването на Европейския съюз.

  8. Теория на международните финанси. Валутен пазар. Валутен курс - определяне. Фактори, влияещи върху валутния курс. Системи на валутен курс - плаващ и фиксиран валутен курс. Международна валутна система. Платежен баланс.

Раздел III. Управление и финанси

  1. Стратегия на фирмата. Същност и видове стратегии на фирмата. Модел на стратегическо управление. Стратегически план. Избор на стратегическа позиция.

  2. Бизнес-планиране. Същност и видове. Бизнес-планирането в процеса "мениджмънт". Бизнес-среда и бизнес-планиране. Съдържание и структура на бизнес-плана.
  1. Управление на човешките ресурси. Същност и основни характеристики на човешките ресурси и тяхното управление. Корпоративната култура като елемент на човешките ресурси. Управление на възнаграждението. Развитие на човешките ресурси.

  2. Маркетинг и международен маркетинг. Предмет, основни концепции. Маркетинговия микс - същност, управление на предлагането, канали на реализация, насърчение на продажбите. Проектиране на оптималния микс.

  3. Финансово планиране и стратегия на фирмата. Същност, видове, подходи, показатели, източници на информация, "технология" на финансовото планиране. Финансова стратегия на фирмата. Финансов мениджър.

  4. Анализ на финансовото състояние на фирмата. Същност, задачи, показатели, източници на информация. Рентабилност и ликвидност:. като .основни характеристики за финансовото състояние на фирмата. Финансови съотношения.

  5. Капитали на фирмата и капиталово бюджетиране. Видове капитали на фирмата и тяхната характеристика. Капиталова структура. Същност и методи на капиталово бюджетиране.

  6. Баланс на фирмата. Отчет за приходи и разходи на фирмата. Същност, предназначение, съдържание. Балансът и отчетът като инструменти при финансово-счетоводната дейност на фирмата.

  7. Приходи и разходи на фирмата. Същност, структура и източници на приходите. Елементи на приходната система.

  8. Бюджет - същност и видове. Бюджетна система. Бюджетна политика. Експанзионистична и рестриктивна бюджетна политика.

Литература:

 1. Димов,Иван и други, Обща икономическа теория, част І-ІІ, С., "Нова звезда", 8-мо изд., 2005

 2. Димов,Иван и други, Обща икономическа теория, част ІІІ, С., "Нова звезда", 6-то изд., 2006

 3. Икономикс, колектив под ред. на проф.д.ик.н. Ст.Савов,"Тракия-М",1998

 4. Коландър, Д., Основи на икономиката, том 1: Макроикономика, 1999

 5. Савов.Ст., Световно стопанство, В.Търново, 1995г.

 6. Миркович, К, Международна иконимика, 2000

 7. Тонкова, С. и П. Горанова Модели за макроикономически анализ и прогнозиране. - В.Търново, ИПК "Се. Евтимий Патриарх Търновски, 2000

 8. Бодурова П, Стратегиите в бизнеса", ИК "Ромина, 1999г.

 9. Недялкова А,. Ръководство за самоподготовка по УЧР, С.ИК "Люрен, 1999г.

 10. Мирчев.А., - Производствен мениджмънт - Варна, "Принцепс", 1996г.

 11. Георгиев Пл., Съвременният маркетинг, 1998г.

 12. Кънчев М., Основи на управлението 1 и 2ч., 1998г.

 13. Мескон,М., М.Альберт, Фр.Хедоури, Основь/ менеджмента, Пер. с англ. Москва, "Дело", 1993.

 14. Ангелов,А., Основи на мениджмънта - София, ЕТЕвтимов-Илинда", 1995г.

 15. Й.Коев, Предпривмачеството: теория и приложение в България,В. ИК Тедина,199б

27.Дръкър,П., - Мениджмънт за бъдещето, Вн, 1997г.

 1. Тейлър.Ф.У., - Научното управление - 1989г.

 2. АрмстронгМ.,Управление на човешките ресурси, Делфин прес, Бургас,

1993

 1. Канев,Д.,- Икономика на труда - 1992

 2. ДанаиловД., Финансов мениджмънт в бизнеса,София,"Люрен", 1996

 3. ДанаиловД., Бизнес анализи на фирмата, София, УНСС,1'996.

Свързани:

Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconВарненски свободен университет Черноризец Храбър. Научна конференция Приложна психология и социална практика, IV. Варна. 2005. Приложна психология и социална практика. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005. Без сведение за цена
Академично партньорство за развитието на човешките ресурси специфика, опит и възможности на университетите от Югоизточна Европа и...
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconВарненски свободен университет „черноризец храбър
Магистърска програма „реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconБиография Име,Презиме,Фамилия
Висше: Варненски Свободен Университет ‘Черноризец Храбър’, специалност: психология
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconВарненски свободен университет "черноризец храбър"
Общи правила за оценка на активите и пасивите и измерване на разходите и приходите
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconВарненски свободен университет "черноризец храбър" Конспект ппп-4
Регистриране на Web страница в машини за търсене, връзка към свързани сайтове и др
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconАкадемия за наследство летен археологически семинар трапезица, 19 юли – 1 август списък на участници варненски свободен университет „Черноризец Храбър
Анелия Хорозова – II курс, спец. „Информационни фондове на културно-историческото наследство”
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Администрация и управление” при Стопански факултет на Варненски свободен...
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconНа ценностни приоритети
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Админист-рация и управление” при Стопанския факултет на Варненския...
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconПрограма Семинар на Нотариалната камара на Република България
Нбу,ПУ”Пайсий Хилендарски”, всу”Черноризец Храбър” и Бургаски свободен университет. (Въпроси към нея относно темата и за семинара,...
Варненски свободен университет \"черноризец храбър\" iconDvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 9/12- деп в 3 екз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом