Резюме
ИмеРезюме
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер224.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ghg-reporting.com/resources/docs/Ceramics BG.doc

Резюме

РЕЗЮМЕСправочният документ (BREF) за определяне на НДНТ (най-добрите налични техники), озаглавен „Производство на керамика“, отразява обмена на информация, осъществен съгласно член 16, параграф 2 от Директива 96/61/EО на Съвета (Директива КПКЗ, Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Настоящото резюме включва основните получени данни, кратко изложение на принципните заключения за НДНТ и съответните потребление и нива на емисиите. То трябва да бъде четено заедно с увода, който пояснява целите на документа; неговото предназначение и законовите условия. Резюмето може да бъде четено и разбирано като самостоятелен документ, но в качеството си на обобщение то не представя пълния документ в неговата комплексност. Следователно то не е предназначено да бъде заместител на пълния документ в качеството му на инструмент в процеса на вземане на решение за НДНТ и трябва още веднъж да се подчертае, че настоящото резюме не може да бъде тълкувано правилно, ако не се чете заедно с глави 4 и 5.


Обхват на настоящия документ


Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 3.5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно:


‘3.5. Инсталации за производство на керамични изделия чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочки, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 m3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 kg/m3.


За целите на настоящия документ промишлените дейности, обхванати в това описание, ще бъдат наричани „керамична промишленост”. Основните сектори, които имат за основа произвежданите керамични изделия (керамика), са следните:


 • плочки за облицовка на стени и подове

 • тухли и покривни керемиди

 • сервизи, съдове и декоративна керамика (керамика за домакинството)

 • огнеупорни изделия

 • санитарен фаянс

 • техническа керамика

 • тръби от глазирана глина

 • керамзит

 • абразиви с неорганично свързващо вещество


Освен за основните производствени дейности, настоящият документ се отнася и за пряко свързаните с тях дейности, които биха могли да окажат влияние върху емисиите или замърсяването. Следователно настоящият документ обхваща дейности от подготовката на суровините до експедицията на готовия продукт. Някои дейности, като например добиването на суровините в кариерите, не са обхванати, тъй като не се считат за пряко свързани с основната дейност.


Керамичната промишленост


Обикновено терминът „керамика” (керамични изделия) се използва за неорганични материали (евентуално с някои органични съставки), изработени от неметални съединения и направени трайни посредством процес на изпичане. Освен материалите, изработени на основата на глина, съвременната керамика включва и разнообразни продукти с ниско съдържание на глина и такива, които изобщо не я съдържат. Керамиката може да бъде с глазура или без глазура, порьозна или глазирана.


Изпичането на керамичните изделия предизвиква зависещи от времето и температурата на обработката трансформации на съставките, които обикновено се превръщат в смес от нови минерали и стъкловидни фази (стъклофази). Керамичните продукти се характеризират с голяма здравина, износоустойчивост, дълъг срок на служба, химическа инертност и нетоксичност, устойчивост на температура и огън, (обикновено) високо електрическо съпротивление, а понякога и специфична порьозност.

Изходният материал глина е широко разпространен в цяла Европа, така че керамични продукти като тухли, които са сравнително евтини (но с високи транспортни разходи поради теглото), се произвеждат в почти всички държави-членки. Архитектурните традиции и наследени виждания обуславят различия в размерите им в отделните страни. По-специализирани продукти, които съответно са и с по-високи цени, се произвеждат главно в няколко държави, които разполагат с необходимите специални суровини и – което е също толкова важно – с традиционни умения и специални познания.


Основни проблеми, свързани с околната среда


В зависимост от специфичните производствени процеси, инсталациите, произвеждащи керамични изделия, изпускат емисии във въздуха, водите и почвата (отпадъци). Освен това околната среда може да се окаже под въздействието на шум и неприятни миризми. Типът и количеството на замърсителите в атмосферния въздух, на отпадъците и на отпадъчните води зависят от различни параметри. Тези параметри са например използваните суровини, влаганите спомагателни вещества, използваните горива и производствените методи:


 • емисии в атмосферата: производството на керамични продукти може да генерира прахови частици/прах, сажди, газообразни емисии (въглеродни окиси, азотни окиси, серни окиси, неорганични съединения на флуора и хлора, органични съединения и тежки метали)

 • емисии във водите: генерираните от производствения процес отпадъчни води съдържат главно минерални съставки (неразтворими прахови частици) и други неорганични вещества, малки количества различни органични материали, както и някои тежки метали

 • технологични загуби/отпадъци: свързаните с производството на керамичните продукти технологични загуби обикновено се състоят от различни утайки, парчета от счупени изделия, използвани гипсови форми, използвани сорбенти, твърди остатъци (прах, пепел) и отпадъци от опаковките

 • потребление на енергия/емисии на CO2 емисии: всички сектори на керамичната промишленост са енергоемки, тъй като основна част от процеса представлява сушенето, последвано от изпичане при температури между 800 и 2000 ºC. Понастоящем за изпичането се използват природен газ, втечнен нефтен газ (пропан и бутан) и мазут EL, но като енергиен източник за горелките роля могат да играят и тежкият мазут, втечненият природен газ (LNG), биогаз/биомаса, електричеството и твърдите горива (например въглища, нефтен кокс).


Прилагани процеси и техники


Производството на керамични изделия се осъществява в различни типове пещи, с широка гама от суровини и в различни форми, размери и цветове. Основният процес на производство на керамичните продукти обаче е по-скоро еднотипен, освен факта, че за производството на плочки за облицоване на стени и подове, домакинска керамика, санитарен фаянс и техническа керамика, често се прилага многоетапен процес на изпичане.


Обикновено суровините се смесват и за постигане на желаната форма се изливат във форми, пресоват се или се екструдират. За доброто размесване и формоване често се използва вода. Тази вода се отстранява в сушилни и продуктите се поставят в пещта или ръчно – особено в случая на пещи с подвижен под, които работят в периодичен режим, или се поставят на колички, които се придвижват през непрекъснато работеща тунелна или ролкова пещ. За производството на керамзитови изделия се използват въртящи се пещи.


Правилната обработка на продуктите изисква по време на печенето да се постигне точно определен температурен градиент. След това трябва да се извърши контролирано охлаждане, така че продуктите да отдават постепенно своята топлина и да запазят керамичната си структура. Следва опаковане на продуктите и съхраняването им до експедицията.


Емисии и потребление


Емисии


Обработката на глини и други суровини за производството на керамика неизбежно води до образуването на прах – особено в случая на сухи материали. Сушенето (включително и сушенето чрез пулверизиране), финото смилане, пресяването, смесването и транспортирането, всички те могат да доведат до освобождаването на фин прах. Известно количество прах се образува и по време на украсяването и печенето на изделията, а също така и по време на основната и фината обработка на изпечените изделия. Емисиите от прах се дължат не само на суровините, както е описано по-горе. За тези емисии във въздуха допринасят и горивата.


Газообразните съединения, които се освобождават по време на сушенето и печенето, се отделят основно от изходните материали, но за газообразните замърсители допринасят и горивата. По-конкретно това са SOX, NOX, HF, HCl, летливи органични съединения (ЛОС) и тежки метали.


Отпадъчна вода се генерира главно при промиването на глината и суспендирането ѝ в течаща вода по време на производствения процес и при почистването на съоръженията, но емисии във водата се отделят и при пречистването на отработените газове в мокрите скрубери. Директно добавената към керамичната смес вода впоследствие се изпарява в атмосферата по време на сушенето и изпичането.


Загубите от производствения процес често могат да бъдат рециклирани и използвани отново в инсталацията съгласно спецификациите на продуктите или изискванията към процеса. Материалите, които не могат да бъдат рециклирани в рамките на завода, се изнасят извън него, за да бъдат използвани в други производства или се изпращат към съоръжения за рециклиране или депониране.


Потребление


Основното потребление на енергия в керамичната промишленост се пада на пещите за изпичане, а също така, при много процеси, интензивен консуматор на енергия е и сушенето на междинния продукт или на формованото изделие.


Вода се използва практически при всички процеси в производството на керамика и доброто качество на водата е от съществено значение за подготовката на глината и на глазурния шликер, на глинените смеси за екструдиране, на промитата глина за формоване, за подготовката на изсушени чрез разпрашване (пулверизиране) прахообразни вещества, за мокрото стриване/смилане и за операциите на миене или почистване.


Керамичната промишленост консумира широк спектър от суровини. Те включват съставките на основната смес, които са многотонажни, а също така и различни добавки, свързващи вещества и декоративни материали за нанасяне върху повърхността, които се използват в по-малки количества.


техники, които се вземат предвид при определянето на НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ


Основните проблеми, които доведоха до въвеждането на директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването в керамичната промишленост, са необходимостта от понижаване на емисиите във въздуха и водите, от ефективно използване на енергията, суровините и водата, минимизиране, възстановяване и рециклиране на загубите от процеса/отпадъците и на отпадъчната вода, както и въпросът за ефикасна система за управление.


Към изброените по-горе проблеми отношение имат редица интегрирани в производствения процес методи и методи в края на технологичния процес (методи „в края на тръбата”), като трябва да се има предвид приложимостта им в деветте отделни керамични сектора. В този контекст, в настоящия документ са представени приблизително 50 метода за предотвратяване и контрол на замърсяването, групирани под следните седем тематични заглавия:


Намаляване на енергопотреблението (енергийна ефективност)


Изборът на енергиен източник, на метод на изпичане и на метод за повторно използване на топлината са основните при проектирането на пещта и едни от най-важните фактори, оказващи влияние на околната среда и на енергийната ефективност на производствения процес.


Основните методи за намаляване на потреблението на енергия, които могат да бъдат приложени поотделно или в комбинация, са изброени по-долу и са разгледани подробно в настоящия документ:


 • подобрен дизайн на пещите и сушилните

 • оползотворяване на излишната топлина от пещите

 • комбинирано генериране на топло- и електроенергия/централи за комбинирано генериране на топло- и електроенергия

 • замяна на тежкия мазут и на твърдите горива с горива с ниски емисии

 • промяна на керамичните тела


Прахови емисии (прахови частици)


За предотвратяване на дифузните и на канализираните прахови емисии са описани различни методи и мерки, които могат да бъдат приложени поотделно или в комбинация. Това са:


 • мерки за генериращи прах операции

 • мерки за участъците, в които се съхраняват насипните материали

 • сепариране/филтърни системи


Газообразни съединения


За предотвратяване на емисии от газообразни замърсители на въздуха (и по-специално SOXx, NOXx, HF, HCl, летливи органични съединения (ЛОС)), са описани първични и вторични мерки/методи, които могат да бъдат прилагани поотделно или в комбинация. Това са:


 • ограничаване на влагането на прекурсори на замърсители

 • добавянето на богати на калций присадки

 • оптимизация на процеса

 • сорбционни устройства (адсорбери, абсорбери)

 • доизгаряне


Отпадъчна вода от производствения процес


Целите и решенията за намаляване на количеството на отпадъчните води (емисии и потребление на вода) са представени под формата на мерки за оптимизация на процеса и на системи за пречистване на отпадъчните води. За намаляване на емисиите на отпадъчни води и за понижаване разхода на вода обикновено се прилагат комбинации от тези мерки.


Производствени загуби/отпадъци


Във връзка с получаващите се в процеса на производството на керамични изделия утайка и производствени загуби на твърди вещества/твърди отпадъци, целите и решенията за намаляване на количеството на производствените загуби/отпадъците са представени под формата на мерки/методи за оптимизация на процеса, за рециклиране и повторна употреба. За намаляване на загубите от производствения процес/отпадъците обикновено се прилага комбинация от тези мерки/методи.


Общи съображения относно шума


Показани са възможностите за намаляване на шума, възникващ в няколко етапа от производството на керамични изделия. Представено е обобщение и кратък преглед на възможностите за ограничаване на шума.


Инструменти за управление на опазването на околната среда/системи за управление на опазването на околната среда (EMS)


Системите за управление на опазването на околната среда са важни за минимизиране на въздействията върху околната среда, дължащи се на промишлените дейности като цяло, а някои мерки са особено важни за керамичната промишленост. Поради това системите за управление на опазването на околната среда са представени в настоящия документ като инструменти, които предприятията могат да използват за да решават проблемите на проектирането, конструкцията, поддръжката, експлоатацията и прекратяването на дейност по един систематичен и показателен начин.

НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ в производството на керамични изделия


В главата за НДНТ (Глава 5) са показани тези методи, които на базата на съдържащата се в Глава 4 информация и предвид определението в член 2, параграф 11 за НДНТ и съображенията, изложени в приложение IV към директивата, са преценени като най-добри налични техники в най-общия смисъл. Както е описано по-подробно в увода, в главата за НДНТ не се установяват и предлагат норми за емисиите, а се препоръчват нива на емисиите и потреблението, които са свързани с прилагането на една или на комбинация от няколко НДНТ. При формулирането на подходящи условия за издаване на разрешително за изграждане на нова инсталация, ще трябва да се вземат предвид и местните, специфични за производствената мощност фактори като техническите характеристики на конкретната инсталация, нейното географско положение и местните условия на околната среда. В случая на съществуващи инсталации трябва да се вземат предвид освен това и съществуващите икономически и технически възможности за тяхното модернизиране.


В текста по-долу са обобщени основните заключения относно НДНТ за керамичната промишленост, отнесени към най-тясно свързаните с тях проблеми на опазването на околната среда. Заключенията относно НДНТ са направени на две нива. Точка 5.1 представя общите заключения за НДНТ, т.е. тези, които са приложими към цялата керамична промишленост. Точка 5.2 съдържа по-специфични заключения за НДНТ, т.е. тези за деветте основни керамични сектора, които влизат в обхвата на документа. „Най-добрите налични техники” за една специфична инсталация обикновено ще се състоят в прилагането на една или на комбинация от техниките и мерките, които са изброени в съответната глава за общите и секторно специфичните НДНТ.


Трябва да се отбележи, че в настоящото резюме направените в документа заключения относно НДНТ са представени в съкратен вид. За да се запознаете с пълния текст на заключенията относно НДНТ, вижте съответните точки в Глава 5 на документа.


Общи НДНТ


Точката за общите НДНТ в документа съдържа обяснени и подробно изложени общите заключения за НДНТ, отнасящи се за деветте сектора.


Трябва да се има предвид, че в настоящото резюме направените в документа заключения относно НДНТ са представени в съкратен вид. Отново ще обърнем внимание, че това обобщение за НДНТ, както и съответните BAT AEL-интервали от допустими стойности, споменати в резюмето, не могат да бъдат тълкувани правилно, докато не бъдат прочетени заедно с Глава 4 и съответните пълни текстове за заключенията относно НДНТ в Глава 5 на настоящия документ.


Опазване на околната среда


Прилагане и придържане към Система за управление на опазването на околната среда (EMS), която, според конкретните условия, включва основните характеристики, изброени в точка 5.1.1. на настоящия документ, .


Потребление на енергия:


Да се намали енергопотреблението чрез прилагането на комбинация от няколко от изброените в раздел 5.1.2.a на настоящия документ техники, които могат да бъдат обобщени както следва:


 • подобрен дизайн на пещите и сушилните

 • оползотворяване на излишната топлина от пещите, особено на тази от зоната им на охлаждане

 • смяна на горивата за пещта за изпичане (замяна на тежкия мазут и на твърдите горива с горива с ниски емисии)

 • промяна на керамичните тела


Да се намали първичната консумация на енергия чрез прилагане на комбинирано производство на топло- и електроенергия/инсталации за комбинирано генериране на топлина и електрическа енергия, на базата на разход на полезна енергия в рамките на енергийни регулаторни схеми, които са икономически оправдани.


Дифузни емисии на прах


Дифузните емисии на прах трябва да се намалят чрез прилагането на комбинация от няколко метода, които са изброени в точка 5.1.3.1 на настоящия документ и които могат да бъдат групирани в мерки за водещи до запрашеност операции и мерки за участъка, в който се съхраняват насипните материали.


Канализирани емисии на прах от водещи до запрашеност операции, различни от тези при сушенето, сушенето чрез пулверизиране или изпичането:


Да се намалят генерираните от водещи до запрашаване операции канализирани емисии на прах до 1 – 10 mg/m3 (средна стойност за половин час), като за целта се използват ръкавни филтри. Интервалът от стойности може да бъде и по-висок, в зависимост от специфичните работни условия.


Емисии на прах от процесите на сушене:


Праховите емисии от процеса на сушене да се поддържат в интервала 1 – 20 mg/m3 (средна стойност за половин час), като за целта се извършва почистване на сушилнята, не се допуска натрупване на остатъци от прах в нея и се въведат адекватни протоколи за поддръжката ѝ.


Емисии на прах от процесите на изпичане в пещи:


Да се намалят праховите емисии от отработените газове на пещите за изпичане до 1 – 20 mg/m3 (средна дневна стойност) чрез прилагането на комбинация от няколко от методите, които са изброени в точка 5.1.3.4 на настоящия документ. Тези методи могат да бъдат обобщени като използване на горива с ниско съдържание на пепел и минимизиране на образуването на прах при зареждането на изделията в пещите за изпичане.


При прилагането на сухо пречистване на димните газове с помощта на филтър, НДНТ предполагат ниво на запрашеност в пречистения газ от изгаряне в пещта под 20 mg/m3, а при прилагане на адсорбери от каскаден тип с уплътнен (набит) слой , НДНТ съответства на ниво на емисиите на прах в пречистения димен газ под 50 mg/m3 (за керамзит виж раздела за специфични НДНТ).


Газообразни съединения/първични мерки/методи:


Да се намалят емисиите на газообразни съединения (например HF, HCl, SOX, ЛОС, тежки метали) от димните газове на пещите за изпичане чрез прилагането на един или комбинация от няколко от методите, изброени в точка 5.1.4.1 на настоящия документ. Тези методи могат да бъдат обобщени като ограничаване на използването на прекурсори на замърсяване и оптимизация на кривата на нагряване.


Да се поддържат нивата на емисиите на NOX от димни газове от пещите за изпичане под 250 mg/m3 (средна дневна стойност, изразена като NO2) при температура на газа в пещите под 1300 ºC, и под 500 mg/m3 (средна дневна стойност, изразена като NO2) при температура на газа в пещите, равна или по-висока от 1300 ºC, като за целта се приложи комбинация от първичните мерки/методи, изброени в точки 4.3.1 и 4.3.3 на документа (за керамзит виж раздела за специфични НДНТ).


Да се поддържат нивата на емисиите на NOX от димни газове от инсталациите за комбинирано генериране на топло- и електроенергия под 500 mg/m3 (средна дневна стойност, изразена като NO2), като за целта се приложат мерки за оптимизиране на процеса.


Газообразни съединения, вторични мерки/методи, а също и в комбинация с първични мерки/методи:


Да се намалят емисиите от газообразни неорганични съединения чрез димните газове от пещите за изпичане посредством прилагането на един или комбинация от няколко от методите, изброени в точка 5.1.4.2 на настоящия документ, които могат да бъдат обобщени като адсорбери от каскаден тип с уплътнен слой и сухо очистване на димния газ с помощта на филтър.


Таблица от точка 5.1.4.2 по-долу показва свързаните с НДНТ емисионни нива за газообразни неорганични съединения от димни газове от пещите за изпичане, постигнати чрез прилагане на комбинация от първичните мерки/методи, указани в точка 5.1.4.1.a и/или вторични мерки/методи, указани в точка 5.1.4.2 на настоящия документ.


Параметър

Мерна единица, като средна дневна стойност

BAT AEL1)

Флуорид като HF

mg/m3

1 – 102)

Хлорид като HCl

mg/m3

1 – 303)

SOX като SO2

Съдържание на сяра в суровината ≤0.25 %

mg/m3

<500

SOX като SO2

Съдържание на сяра в суровината >0.25 %

mg/m3

500 – 20004)

1) Интервалите зависят от съдържанието на замърсител (прекурсор) в суровините, т.е. за процесите на изпичане на керамични продукти с ниско съдържание на замърсител (прекурсор) в суровините - НДНТ съответстват на по-ниските стойности в рамките на интервалите, а за процесите на изпичане на керамични продукти с високо съдържание на замърсителя (прекурсора) в суровините - по-високите стойности в рамките на интервала представляват допустими нива на емисиите (BAT AEL).

2) По-високото НДНТ-ниво може да бъде по-ниско, в зависимост от характеристиките на суровините

3) По-високото НДНТ-ниво може да бъде по-ниско, в зависимост от характеристиките на изходните материали Освен това по-високите BAT AEL-нива не възпрепятстват повторното използване на отпадъчните води.

4) По-високото НДНТ-ниво се отнася само за суровини с изключително високо съдържание на сяра.


Отпадъчни води от процеса (емисии и потребление):


Да се намали потреблението на вода чрез прилагането на няколко от оптимизиращите процеса мерки, изброени в точка 4.4.5.1 на настоящия документ, като те могат да бъдат приложени поотделно или в комбинация.


Да се пречистват отпадъчните води посредством прилагането на няколко от изброените в точка 4.4.5.2. на настоящия документ мерки за обработка на отпадъчни води, които могат да бъдат приложени поотделно или в комбинация, с цел осигуряване на адекватно пречистване на водата, така че да може тя да бъде използвана отново в производствения процес или да бъде заустена директно във водни басейни или непряко в градската канализационна система.


В таблицата от точка 5.1.5 са дадени свързаните с НДНТ нива на емисии на замърсители в зауствана отпадъчна вода:


Параметър

Единица

BAT AEL

(2-часова съставна проба)

Суспендирани твърди в-ва

mg/l

50,0 

AOX (абсорбируеми органохалогенни съединения)

mg/l

0,1 

Олово (Pb)

mg/l

0,3 

Цинк (Zn)

mg/l

2,0 

Кадмий (Cd)

mg/l

0,07


Ако повече от 50% от използваната в процеса вода се връща отново в производствения процес, по-високи концентрации на тези замърсители могат да продължават да представляват BAT AEL, дотогава, докато специфичното натоварване със замърсител на единица количество от процеса (kg от обработения изходен материал) не надвиши натоварването, което се получава при количество на рециклираната вода, по-малко от 50%.


Утайка:


Утайката да се рециклира/използва повторно чрез прилагането на система за рециклиране и/или да се оползотвори при производството на други продукти.


Загуби на твърди вещества при процеса/твърди отпадъци:


Да се понижат загубите от процеса под формата на твърди вещества/твърдите отпадъци с помощта на комбинация от няколко от изброените в точка 5.1.7 на настоящия документ методи, които могат да бъдат обобщени както следва:


 • обратно връщане в процеса на несмесените суровини

 • обратно връщане на счупените изделия в производствения процес

 • използване на производствените загуби от твърди вещества в други производства

 • електронно управление на изпичането

 • оптимизиране на зареждането на пещта


Шум:


Да се понижи нивото на шума чрез прилагане на комбинация от няколко метода, които са изброени в точка 5.1.8 на настоящия документ и могат да бъдат обобщени както следва:


 • изолиране на съоръжението в затворена конструкция

 • виброизолация на съоръженията

 • използване на шумозаглушители и нискооборотни вентилатори

 • разполагане на прозорците, вратите и шумните агрегати далеч от съседите

 • добра изолация на прозорците и стените

 • затваряне на прозорците и вратите

 • извършване на шумните дейности (на открито) само през деня

 • поддържане на инсталацията в добро състояние


Специфични за сектора НДНТ


Разделът за специфичните за сектора НДНТ съдържа специфични заключения за НДНТ по отношение на всеки от деветте сектора, които са обяснени и описани в настоящия документ. Отново ще обърнем внимание, че това обобщение за НДНТ, както и свързаните с тях обхвати на допустими нива на емисии, споменати в резюмето, не могат да бъдат интерпретирани правилно, докато не бъдат прочетени заедно с Глава 4 и съответните пълни текстове за заключенията относно НДНТ в Глава 5 на настоящия документ.


Канализирани прахови емисии:


Плочки за облицовка на стени и подове, домакинска керамика, санитарен фаянс, техническа керамика, тръби от глазирана глина:


Да се намалят канализираните емисии на прах от процеса на глазирането с пулверизиране на 1 – 10 mg/m3 (средна стойност за половин час) чрез прилагането на ръкавни филтри или синтеровани ламелни филтри.


Плочки за облицовка на стени и подове, домакинска керамика, техническа керамика:


Да се намали канализираната емисия на прах от процеса на сушене чрез пулверизиране на 1 – 30 mg/m3 (средна стойност за половин час) с помощта на ръкавни филтри или на 1 – 50 mg/m3 чрез прилагането на циклони в комбинация с мокри прахоотделители при съществуващи инсталации, ако водата за промиване може да бъде използвана отново.


Керамзит:


Да се намали канализираната емисия на прах от горещите отходни газове до 5 – 50 mg/m3, колкото е средната дневна норма, чрез прилагането на електростатични филтри или мокри прахоотделители.


Емисии на прах от процесите на изпичане в пещи:


Плочки за облицовка на стени и подове:


Да се намалят емисиите на прах чрез отпадъчните газове на пещите за изпичане на 1 – 5 mg/m3 (средна дневна стойност), като за целта се приложи сухо очистване на димните газове с ръкавен филтър.

Газообразни съединения/първични мерки/техники:


Тухли и покривни керемиди:


Да се намали емисията на газообразни вещества (например HF, HCl, SOX,) от димните газове на пещите за изпичане чрез използването на богати на калций добавки.


Керамзит:


Емисиите от NOX от димните газове при изпичането във въртящи се пещи да се поддържа под 500 mg/m3, колкото е предписаната средна дневна норма (като NO2), като за целта да се прилага комбинация от първични мерки/методи.


Газообразни съединения/вторични мерки /методи:


Плочки за облицовка на стени и подове, домакинска керамика, санитарен фаянс, техническа керамика:


Да се намалят емисиите от газообразни неорганични съединения от димните газове, генерирани при изпичането, посредством прилагането на модулни абсорбери, особено при по-ниски скорости на потока на димните газове (под 18000 m3/h) и когато концентрацията на различни от HF неорганични съединения (SO2, SO3, HCl) и на прах в непречистения газ са ниски.


Плочки за облицовка на стени и подове:


Да се намалят емисиите от HF чрез генерираните при изпичането димни газове на 1 – 5 mg/m3, като средна дневна стойност, като за целта се приложи например пречистване на отработените газове с ръкавен филтър.


Летливи органични съединения (ЛОС)


Тухли и покривни керемиди, огнеупорни изделия, техническа керамика, абразиви с неорганично свързващо вещество:


Да се намалят емисиите на летливи органични съединения от димните газове, генерирани при изпичането – с концентрация на непречистения газ до над 100 - 150 mg/m3 в зависимост от характеристиките на непречистения газ, например състав, температура – до 5 – 20 mg/m3, представен като средно дневно количество под формата на общ С, като за целта се приложи термично доизгаряне в термореактор с една или с три камери.


Огнеупорни изделия, третирани с органични вещества:


Да се намалят емисиите на летливи органични съединения в ограничените по количество отпадъчни газове, възникващи при обработването с органични съединения, като за целта се използват филтри от активен въглен. При големи обеми отпадъчни газове, НДНТ предполагат намаляване на възникващите при обработката с органични съединения емисии на летливи органични съединения до концентрация 5 – 20 mg/m3 с помощта на термично доизгаряне.


Повторна употреба на отпадъчните води:


Плочки за стени и подове, домакинска керамика, санитарен фаянс:


В производствения процес да се използва повторно отпадъчната вода, при съотношение на рециклиране на генерираната от процеса отпадъчна вода 50 – 100 % (при плочки за облицоване на стени и подове, в зависимост от типа на произвежданата плочка), или 30 – 50 % (при производството на домакинска керамика и санитарен фаянс), като за целта се прилага комбинация от мерки за оптимизиране на процеса и системи за пречистване на генерираните от процеса отпадъчни води.


Повторно използване на утайката:


Плочки за облицовка на стени и подове:


При подготовката на керамичната смес следва да се използва повторно получаващата се при пречистването на отпадъчните води утайка в съотношение 0,4 – 1,5% добавена изсушена утайка по отношение на масата на керамичната смес, като за целта се използва система за рециклиране на утайката, когато това е приложимо.


Загуби на твърди вещества при процеса/твърди отпадъци:


Домакинска керамика, санитарен фаянс, техническа керамика, огнеупорни изделия:


Да се намали количеството на технологичните загуби от твърди вещества/твърди отпадъци под формата на използвани гипсови форми, като за целта се приложи една или комбинация от следните мерки:


 • замяна на гипсовите форми с пластмасови

 • замяна на гипсовите форми с метални

 • използване на вакуум-смесители за разбъркване на гипса

 • повторно използване на гипсовите форми в други производства


Най-нови техники


Някои нови техники за минимизиране на въздействието върху околната среда са в процес на разработка или намират ограничено приложение и са класифицирани като най-нови техники. Пет от тях са разгледани в Глава 6:


 • горивни камери с излъчващи тръби

 • усилено с микровълново лъчение изпичане и микровълнови сушилни

 • нов тип сушилна система за огнеупорни продукти

 • отвеждане и пречистване на отпадъчните води с включено повторно използване на глазурата

 • несъдържаща олово глазура на висококачествените порцеланови сервизи


Заключителни бележки


Главата „Заключителни бележки“ съдържа информация относно крайъгълните камъни при изработването на настоящия документ, степента на съгласие, постигнато по отношение на предложенията за НДНТ за керамичната промишленост и все още съществуващия информационен недостиг, по-специално на данни, които не бяха предоставени в периода на информационния обмен и следователно не можаха да бъдат взети предвид. Дадени са и препоръки за бъдещата изследователска работа и събирането на информация, и накрая – препоръки за актуализация на НДНТ в производството на керамика.


Чрез своите програми за изследвания и технологично развитие (RTD) Европейският съюз пуска в ход и подкрепя серия от проекти, свързани с чистите технологии, най-новите методи за пречистване на отпадъчни води и технологии за рециклиране, както и с управленските стратегии. Тези проекти имат потенциала да дадат полезен принос за бъдещото преразглеждане на справочните документи (BREF). Ето защо приканваме читателите да уведомят Европейското бюро за КПКЗ (EIPPCB) за евентуално получени научни резултати, които имат отношение към обхвата на настоящия документ (виж също така и увода към документа).MB/FS/EIPPCB/CER_Final Draft Версия септември 2006 г. xi

Свързани:

Резюме iconАрхитектура, строителство – съвременност
Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме
Резюме iconМеком" ад проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Меком" ад част IІІ резюме
Това Резюме представя накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на “Меком” aд и предлаганите акции и следва...
Резюме iconРезюме от Балканската Конференция #
Принцес”, гр. София се проведе Балканска конференция “Инициатива за Европа – дневен ред на гражданите”. Настоящото резюме включва...
Резюме iconЕдно : Пролог Резюме
Резюме: Прологът се случва точно след всички останали събития във филма Пруг си припомня след като Емо си е отишъл. Сцената показва...
Резюме iconМоля, прочетете внимателно правилата за написване на резюме и доклад. Правила за написване на резюме: Обем
Изисквания за написване на доклад на български език. Ако докладът е представен на английски език (препоръчително при възможност),...
Резюме iconИзследване тенденцията зА използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса Велизара Пенчева, Димитър Грозев, Асен Асенов Резюме
Резюме: в работата са изследвани тенденциите за въвеждане на електромобили в схемата на лекотоварните таксиметрови превози в градовете...
Резюме iconАнализ на алгоритмите за обмен на информация в цифрова мрежа за интегрирани услуги (isdn) Митко Господинов цлмп-бан секция "спркио" e-mail: -bg com Резюме
Резюме: Основната цел на доклада е изследване ефективността на методите за управление на маршрутизацията и интензивността на информационните...
Резюме iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
Резюме iconРезюме на изследователската програма на Световната туристическа организация за пазарите генериращи еко-туризъм Mr. Gabor Vereczi, Programme Officer
Резюме на изследователската програма на Световната туристическа организация за пазарите генериращи еко-туризъм
Резюме iconБизнес проект
Резюме
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом