Република българия
ИмеРепублика българия
страница1/4
Дата на преобразуване05.11.2012
Размер428.69 Kb.
ТипРешение
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_DO_490_02.doc
  1   2   3   4

Образец № 8


Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗУОРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ№ 09 – ДО – 490 - 02 от 14.03.2012г.


Във връзка със заявление № УО - 172 от 03.02.2012 г. на ET „СТЕФКА ЛУЛЧЕВА”

и

на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


РАЗРЕШАВАМ


за срок от 14.03.2012г. до 14.03.2017 г.

на

ЕТ „СТЕФКА ЛУЛЧЕВА”


ЕИК:115306331, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Садово, с.Катуница, ул. (бул.)”Зоя Космодемянска”, № 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Стефка Борисова Лулчева, адрес: област Пловдив, община Садово, с.Катуница, ул. (бул.)”Зоя Космодемянска”, № 1, сл. тел: 03117/2126,


ІA. Да извършва дейности по на отпадъци на обекти:


) Площадка № 1 с местонахождение:област Пловдив, община Садово, с.Катуница, парцели № III и №IV от кв.91 по плана на стопански двор №1 на селото.

Съгласно представено Удостоверение № 11 – 00 - 1139/28.11.2011г. от кмета на община Садово, площадката, на която ще се извършват дейностите с отпадъци отговаря на чл. 13 а, ал. 3 от ЗУО /ДВ, бр. 86/2003, посл.изм. ДВ, бр. 99/2011 г./.

На посочената площадка да извършва дейностите по R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване /предварително третиране – разглобяване, демонтиране, трошене, сортиране, уплътняване и балиране/ и R–13 – съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване на отпадъците, посочени в таблицата*:

Вид на отпадъка

Дейности,

кодове ¹


Количество

(тон/год.)

Произход

Състав и свойства

Код

Наименование1

2

3

4

5

6

1

02.01.04

Отпадъци от пластмаса от селското стопанство

R13- съхраняване;


5 т/год

От юридически, физически лица

Полимери

2

07.02.13

Отпадъци от пластмаси

R13- съхраняване;


20.0

т/год.

От производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси

Полимери

3

12.01.05

Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

R13- съхраняване;


55.0 т/год

От формоване, физична и механично повърхностна обработка на пластмаси

Полимери

4

15.01.01

Хартиени и картонени опаковки

R13- съхраняване;


150.0 т/год.

От производство и разделно събрани от бита

Целулоза

5

15.01.02

Пластмасо-ви опаковки

R13- съхраняване;


30.0

т/год.

Приемани от физически и юридически лица –от бита и промишле-ността

Полимери

6

15.01.04

Метални опаковки

R13- съхраняване;


100.0 т/год

Приемани от физически и юридически лица – от бита и промишле-ността

Черни и цветни метали

7

17.02.03

Пластмаса

R13- съхраняване;


30.0 т/годПриемани от физически и юридически лица – от строителство и събаряне / от бита и промишленост- та /

Полимери

8

20.01.01

Хартия и картон

R13- съхраняване;


100.0 т/год.

От

физически и юридически лица- от бита, търговски, промишлени и административни дейности

Целулоза

9

20.01.39

Пластмаси

R13- съхраняване;


25 т/год.

Разделно събрани-приемани от физически и юридически лица

Полимери

10

16 01 04*


Излезли от употреба превозни средства*


R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотво-ряване,

освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване ;

R 12 – размяна за оползотво-ряване/разкомплектоване, демонтиране, трошене, уплътняване/


100.0 т/год.

От

физически

и юридически лица

Съдържат течности или други опасни компоненти

11

16.01.06

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат опасни компоненти

R13- съхраняване на отпадъците, до извършването на която и да е от операциите по оползотво-ряване,

освен временното съхраняване до събирането им от мястото на тяхното образуване ;

R 12 – размяна за оползотво-ряване /разкомплектоване, демонтиране, трошене, уплътняване/200 т/год

От физически и юридически лица

Метали

12

16.06.01*

Оловни акумулатори*

R13- съхраняване;25 т/ год.

Събрани от физически и юридически лица, и негодни от ИУМПС

Олово, оловен оксид, сярна киселина

13

20.01..36

ИУЕЕО, различно от 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*, несъдържа-що опасни компоненти

R13- съхранява-не;

R12 – размяна за оплзотворяване; разкомплектоване, демонтиране, трошене, уплътняване/


20.0 т/год

От юридически, физически лица, администра-тивна дейност и бита

Метали, полимери, силикати1Б) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, допълнително се попълва следната таблица:


Код на отпадъка съгласно Наредба № 3/2004г.

Категории електрическо и електронно оборудване1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16 02 09*


16 02 10*


16 02 11*


16 02 12*


16 02 13*


16 02 14


20 01 21*


20 01 23*


20 01 35*


20 01 36


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X1В) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, допълнително се попълва следната таблица:


Код на отпадъка съгласно Наредба

3/2004г.

Автомобилни

батерии и акумулатори1

Индустриални батерии и акумулатори1

Портативни

батерии и акумулатори1

1

2

3

4

16 06 01*

X

X

X

16 06 02*16 06 03*16 06 0416 06 0520 01 33*20 01 34

В случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО:
  1   2   3   4

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом