Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
ИмеНаредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://193.22.248.196/Dokumenti/naredba_25.rtf
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Издадена от председателя на Комисията по финансов надзор, обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. изискванията към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества и договорните фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност от инвестиционните дружества и договорните фондове;

2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на инвестиционните дружества и договорните фондове, за определяне на нетната стойност на активите, изчисляване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционните дружества от отворен тип и на дяловете на договорните фондове;

3. дейността по продажба на акции на инвестиционни дружества, съответно на дялове на договорни фондове;

4. съдържанието на рекламите и публикациите във връзка с акциите на инвестиционните дружества и дяловете на договорните фондове;

5. съдържанието на договорите на инвестиционното дружество с управляващото дружество и с банката депозитар, съответно на управляващото дружество с банката депозитар във връзка със съхраняването на активите на договорните фондове;

6. преобразуването и прекратяването на инвестиционно дружество и договорен фонд;

7. другите изисквания към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите.

Чл. 2. Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за дружеството, не могат да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

Чл. 3. (1) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество или на управляващото дружество и свързаните с тях лица, както и други лица, които работят по договор за управляващото дружество, не могат да бъдат страна по сделки с инвестиционното дружество освен в качеството си на негови акционери.

(2) Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и свързани с тях лица, както и други лица, които работят по договор за управляващото дружество, не могат да бъдат страна по сделка с управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд, освен в качеството им на притежатели на дялове в договорния фонд.

(3) Сключването на сделки с ценни книжа от страна на лицата по ал. 1 и 2 се извършва в съответствие с правила за личните сделки на членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и свързаните с тях лица, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.

Чл. 4. (1) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, както и другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество, при встъпване в длъжност или при започване на дейност за дружеството предоставят на ръководителя на отдела за вътрешен контрол информация за притежаваните от тях и/или от свързаните с тях лица ценни книжа, с изключение на държавни ценни книжа.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя и при всяко последващо придобиване или разпореждане с ценни книжа до края на работния ден, следващ деня на получаване на потвърждението за сключената сделка.

Чл. 5. (1) Инвестиционното дружество трябва да има правила за вътрешната си организация, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.

(2) Инвестиционното дружество трябва да има отдел за вътрешен контрол, който да следи за спазването на чл. 3 , 4 и чл. 74, ал. 2 , както и да изпълнява други функции, възложени му с правилата по ал. 1.

(3) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол се избира, отчита се и се освобождава при условия и по ред, определени в устройствените актове на инвестиционното дружество.

(4) Отделът за вътрешен контрол на управляващото дружество, което управлява договорния фонд, следи за спазването на чл. 3 и чл. 74, ал. 2 по отношение дейността на договорния фонд.

Глава втора

ОТНОШЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО И ДОГОВОРНИЯ ФОНД С

УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО И С БАНКАТА ДЕПОЗИТАР

Раздел I

Отношения на инвестиционното дружество с управляващото дружество или с лицето по чл. 61 ЗППЦК и съдържание на договора между тях

Чл. 6. (1) Дейността на инвестиционното дружество от отворен тип по набиране на парични средства чрез публично предлагане на акции и тяхното инвестиране в ценни книжа, както и по обратно изкупуване на акциите на дружеството задължително се управлява от управляващо дружество съгласно сключен договор.

(2) Дейността по ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип, с изключение на обратното изкупуване на акции, може да се управлява от управляващо дружество или от управителния орган на инвестиционното дружество, като в последния случай дружеството сключва договор с лице по чл. 61 ЗППЦК , което има право да извършва инвестиционни консултации.

(3) В случаите, когато управляващо дружество управлява дейността по ал. 1, включително по администриране на акциите на инвестиционното дружество, и изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, то задължително води счетоводството и поддържа и съхранява отчетността на инвестиционното дружество, като изпълнява всички задължения, които произтичат за инвестиционното дружество във връзка с това.

(4) Управляващото дружество може да управлява рекламната и маркетинговата дейност на инвестиционното дружество, ако това е предвидено в сключения между тях договор.

(5) Управляващото дружество може да изготви проспект от името на инвестиционното дружество за публично предлагане на акциите на дружеството, ако това е предвидено в сключения между тях договор.

Чл. 7. Договорът с управляващото дружество се сключва при предложените от управляващото дружество общи условия, одобрени от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя", и съдържа най-малко:

1. данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване в регистъра на комисията, номера и датата на издадения лиценз, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;

2. предмета на договора;

3. инвестиционните цели и политика на дружеството, както и ограниченията съгласно закона, устава и проспекта на дружеството относно инвестиционната му дейност, в рамките на които управляващото дружество взема инвестиционни решения;

4. ограниченията съгласно чл. 169 , 170, 172 и 175 ЗППЦК спрямо отношенията между инвестиционното и управляващото дружество;

5. правата и задълженията на страните, включително:

а) разпределението на правата и задълженията между управителните органи на инвестиционното дружество и на управляващото дружество във връзка с управлението на дейността на инвестиционното дружество;

б) своевременно разкриване на дължимата информация между дружествата и правилата за ефективно предотвратяване и/или разрешаване на конфликти на интереси между тях;

в) задължението на инвестиционното дружество да даде на банката депозитар съгласие за незабавно инкасо, както и да изпрати на управляващото дружество копие от това съгласие;

г) възможността за упълномощаване на управляващото дружество от инвестиционното дружество за участие в общи събрания на емитентите, в чиито ценни книжа последното е инвестирало;

д) задължението на инвестиционното дружество да уведоми незабавно управляващото дружество за наложена му принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК и задължението на управляващото дружество да уведоми незабавно управляваното от него инвестиционно дружество за наложена му във връзка с управление дейността на това инвестиционно дружество принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;

6. условията и реда за издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип чрез управляващото дружество;

7. условията и реда за администриране на акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, разпределение на дивиденти, изпълнение на договори, водене на отчетност;

8. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора, включително в случаите, когато управляващото дружество е уведомило инвестиционното дружество за взето от управляващото дружество решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане на лиценза на управляващото дружество.

Чл. 8. Договорът с лицето по чл. 61 ЗППЦК , което ще извършва инвестиционни консултации за инвестиционното дружество от затворен тип, трябва да съдържа съответно данните по чл. 7, т. 1 - 4, т. 5, букви "а", "б" и "д" и т. 8 , както и:

1. дължима грижа от страна на инвестиционния консултант при изпълнение на договора;

2. размера, условията и реда за формиране и изплащане на възнаграждението на инвестиционния консултант;

3. задължение на инвестиционния консултант да уведоми незабавно инвестиционното дружество за приложена спрямо него принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;

4. отговорност на всяка от страните за неизпълнение на договорните й задължения;

5. приложим закон и начин на разумно и справедливо уреждане на споровете.

Чл. 9. (1) При разваляне на договора поради неизпълнение на задълженията от страна на управляващото дружество инвестиционното дружество писмено нарежда на управляващото дружество незабавно да прекрати управлението на дейността му. В този случай управляващото дружество е длъжно да предаде на инвестиционното дружество цялата налична при него информация и документация във връзка с договора за управление в 3-дневен срок от получаване на нареждането.

(2) При прекратяване или разваляне на договора с управляващото дружество управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен незабавно да уведоми за това банката депозитар и инвестиционните посредници, упълномощени от инвестиционното дружество да изпълняват нарежданията на управляващото дружество.

Раздел II

Отношения на договорния фонд с управляващото дружество при отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество

Чл. 10. (1) При отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, което управлява договорен фонд, то прекратява управлението на фонда и незабавно предава на банката депозитар на фонда цялата налична при него информация и документация във връзка с управлението на фонда.

(2) В 14-дневен срок от възникване на обстоятелство по ал. 1 банката депозитар сключва и представя в комисията проект/проекти на договор с едно или повече управляващи дружества за поемане управлението на договорния фонд, всяко от които трябва да отговаря на следните условия:

1. да притежава разрешение за организиране и управление на договорен фонд;

2. капиталовата му адекватност и ликвидност да отговарят на нормативните изисквания и да не бъдат нарушени вследствие поемане управлението на договорния фонд;

3. през последните две години, предхождащи сключването на договора, да не му е налагана имуществена санкция, а на членовете на управителния или контролния му орган административни наказания за нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

(3) В проектите на договорите по ал. 2 се урежда встъпването в правата и задълженията на управляващото дружество по ал. 1 във връзка с управлението на договорния фонд.

(4) Към всеки проект на договор се прилага заявление по образец, установен от комисията, и документите по чл. 37а от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) (Наредба № 11).

(5) В случаите, когато комисията е поискала допълнителни сведения и документи или е поставила допълнителни изисквания към съдържанието на представените по ал. 2 проекти на договори, тя определя достатъчен срок за предоставянето им, съответно за съобразяването им с поставените изисквания.

(6) Комисията се произнася по заявленията по ал. 4 с решение, в което посочва управляващото дружество, което да поеме управлението на договорния фонд, и му издава разрешение за управление на договорния фонд.

(7) Ако банката депозитар не изпълни задължението си по ал. 2 или комисията не посочи по реда на ал. 6 управляващо дружество, което да поеме управлението на договорния фонд, банката депозитар започва процедура по прекратяване на фонда по реда на чл. 25 и 26 .

Раздел III

Отношения на инвестиционното дружество с банката депозитар и съдържание на договора между тях. Съдържание на договора на управляващото дружество с банката депозитар във връзка със съхраняването на активите на договорния фонд

Чл. 11. (1) При сключване на договор с банка депозитар инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, когато действа за сметка на договорен фонд, е длъжно да изиска сведения и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 173, ал. 2, 3 и 8 ЗППЦК .

(2) Договорът с банката депозитар трябва най-малко да съдържа:

1. данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и договорния фонд в регистъра на комисията, номера и датата на издадения лиценз на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и номера и датата на издаденото разрешение за организиране и управление на договорен фонд, номера и датата на разрешението (лицензията) от Българската народна банка на банката депозитар, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;

2. предмета на договора;

3. правата на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, когато действа от името на договорния фонд, включително правото да изисква от банката депозитар информация за поверените й активи и за извършените от нея операции с тях;

4. задълженията на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, включително:

а) да изпрати на банката депозитар копие от устава си, съответно правилата на договорния фонд, проспекта, договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество или с инвестиционен консултант и договорите с инвестиционните посредници, правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите по чл. 180, ал. 1, т. 6 ЗППЦК (наричани по-нататък "правила за оценка на активите"), както и да я уведомява за промените в тези документи;

б) да уведоми незабавно банката депозитар при прекратяване или разваляне на договора си с управляващото дружество, с инвестиционен консултант или с инвестиционен посредник;

в) да заплаща възнаграждение на банката депозитар съгласно сключения договор;

5. правата на банката депозитар, включително правото да изисква да й бъдат предоставени документите, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по сключения договор;

6. дължимата грижа на банката депозитар съгласно чл. 173, ал. 10 ЗППЦК и уредба на задълженията на банката депозитар, включително:

а) да отчита отделно паричните средства и другите активи на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, и да отделя непаричните им активи от собствените си активи;

б) да осигури издаването (продажбата), обратното изкупуване и обезсилването на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип и на дяловете на договорния фонд в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, проспекта, устава на дружеството, съответно правилата на фонда;

в) да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип и дяловете на договорния фонд, съответно да следи тяхното изчисляване от страна на управляващото дружество да се извършва в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, устава на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд, проспекта и правилата за оценка на активите;

г) да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на инвестиционното дружество и активите на фонда, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

д) да осигури събирането и използването на приходите на инвестиционното дружество и договорния фонд в съответствие със закона, устава на инвестиционното дружество и правилата на фонда, включително да следи дали възнаграждението на управляващото дружество е изчислено и изплатено в съответствие със закона и устава на инвестиционното дружество и правилата на фонда и дали е спазено ограничението на чл. 171 ЗППЦК;

е) да се разпорежда с поверените й активи на инвестиционното дружество и договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на устава на дружеството, съответно на правилата на фонда, или на договора за депозитарни услуги;

ж) да уведоми незабавно инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорен фонд, когато е отказала да изпълни отправено до нея нареждане поради противоречието му със закона, устава на инвестиционното дружество, съответно на правилата на фонда, или договора за депозитарни услуги;

з) да се отчита пред инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорен фонд, най-малко веднъж месечно за поверените й активи, включително парични средства и ценни книжа, и извършените операции с тях; копие от тази информация се изпраща и на управляващото дружество, с което инвестиционното дружество има сключен договор за управление;

и) да предава и приема в определени срокове и по ред, установен с договора, документи и информация, свързани с дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд;

к) да уведоми писмено инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорния фонд, в срок 3 работни дни, ако спрямо нея бъде приложена административна мярка по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките;

7. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора;

8. разходите по видове, които ще бъдат поети от всяка от страните;

9. условията и реда за прехвърлянето на активите на инвестиционното дружество и на договорния фонд при замяна на банката депозитар, както и документите, необходими на новата банка депозитар за осъществяване на функциите й;

10. реда за предаване на банката депозитар на цялата налична при управляващото дружество информация и документация във връзка с дейността на фонда, както и за извършване на управителни действия от банката депозитар по отношение на договорния фонд в случаите по чл. 177а, ал. 10 ЗППЦК;

11. отговорността на страните за неизпълнение на договорните задължения, включително отговорността на банката депозитар по чл. 173, ал. 11 ЗППЦК .

(3) Договорът по ал. 1 трябва да съдържа и следните ограничения и забрани:

1. по отношение на инвестиционното дружество:

а) да съхранява собствените си парични средства и ценни книжа в банка, различна от банката депозитар, освен ако в закон е предвидено друго;

б) да извършва безкасовите си плащания чрез друга банка, различна от банката депозитар;

2. по отношение на управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд:

а) да съхранява активите на фонда в банка, различна от банката депозитар, освен ако в закон е предвидено друго;

б) да извършва безкасовите плащания във връзка с дейността на фонда чрез банка, различна от банката депозитар;

3. по отношение на банката депозитар:

а) да възлага на друга банка да изпълнява функциите й по сключения договор;

б) да откаже предоставянето на информация или издаването на удостоверителен документ за размера на активите, включително за вложените парични средства, падежа и/или номиналната стойност на депозираните ценни книжа;

в) да използва за своя сметка предоставените й за съхраняване ценни книжа;

г) да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество и на договорния фонд, освен за вземанията си по сключения договор за депозитарни услуги;

д) да прихваща свои вземания срещу инвестиционното дружество за сметка на поверените й от него парични средства и ценни книжа.

(4) С договора по ал. 1 може да се предвиди възможност банката депозитар:

1. да изплаща за сметка на инвестиционното дружество възнагражденията на членовете на управителния и на контролния орган на дружеството и да превежда дължимите по тях данъци и осигуровки, както и другите разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество;

2. да изплаща дивидентите на акционерите на инвестиционното дружество, съответно да разпределя доход между притежателите на дялове от договорния фонд;

3. да съдейства на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд, за получаване на информация и за участие в общи събрания на емитентите, в чиито ценни книжа то е инвестирало;

4. да изпраща свой представител на общото събрание на акционерите, както и на заседанията на управителния орган на инвестиционното дружество.

Чл. 12. (1) Наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа, притежавани от инвестиционното дружество и договорния фонд, се предоставят за съхранение в банката депозитар.

(2) Наличните чуждестранни ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните чуждестранни ценни книжа, притежавани от инвестиционното дружество и договорния фонд, могат да бъдат предоставени от банката депозитар за съхранение в чуждестранна банка, с която банката депозитар има сключен договор. Това не освобождава банката депозитар от отговорността й пред инвестиционното дружество и неговите акционери, както и пред управляващото дружество и притежателите на дялове в договорния фонд за вредите, претърпени от тях в резултат от действията на чуждестранната банка.

(3) В случая по ал. 2 банката депозитар е длъжна да поиска от чуждестранната банка да й бъдат предоставени своевременно необходимите сведения и документи. Банката депозитар незабавно уведомява инвестиционното дружество и управляващото дружество за постъпилите от чуждестранната банка сведения и документи.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И НА ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconТримесечен отчет съгласно чл. 73д от Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 52 от Правилата на дф"Стандарт Инвестмънт Международен фонд" за периода 2011 31. 03. 2011 година
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconНаредба №25 от 22 март 2006 Г. За изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове обн. Дв бр
Наредба №25 от 22 март 2006 Г. За изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconНаредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconИнформация по чл. 48 ал. 3 от наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconИнформация по чл. 48 ал. 3 от наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconИнформация по чл. 48 ал. 3 от наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconИнформация по чл. 48 ал. 3 от наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconНаредба за изменение и допълнение на наредба №25 от 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове дв, бр. 36 от
Наредба за изменение и допълнение на наредба №25 от 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните...
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconДопълнителна информация съгласно чл. 73Г, ал. 1, т. 6, букви "а" – "д" от наредба №25 от 2006 Г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове към 31. 12. 2010 Г
Допълнителна информация съгласно чл. 73Г, ал. 1, т. 6, букви “а” – “д” от наредба №25 от 2006 Г. за изискванията към дейността на...
Наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове iconДопълнителна информация съгласно чл. 73Г, ал. 1, т. 6, букви "а" – "д" от наредба №25 от 2006 Г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове към 31. 12. 2010 Г
Допълнителна информация съгласно чл. 73Г, ал. 1, т. 6, букви “а” – “д” от наредба №25 от 2006 Г. за изискванията към дейността на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом