Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване04.11.2012
Размер145.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000851216.docx
00085-2012-0016

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Военномедицинска академия, бул."Св. Г.Софийски" №3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ВМА - София, ет.2, ст.35

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma-bg.org.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Военномедицинска академия, бул."Св. Г.Софийски" №3, За: Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова, България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА-София, ст.25 - каса

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Военномедицинска академия, бул."Св. Г.Софийски" №3, За: Росица Иванова Иванова, Огняна Димитрова Никодимова, България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: Явно деловодство на ВМА - ет.2

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Сключване на рамково споразумение с предмет:“Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции: Позиция І Кохлеарни инплантни системи–типа I, приложение 1.1 Позиция ІІ Кохлеарни инплантни системи–типа II, приложение 1.2 Позиция ІІІ Oтоларингиални инпланти, приложение 1.3 Позиция ІV Специфичен консуматив за ендоскопска хирургия, приложение 1.4, Позиция V Консумативи за многофункционална електрохирургична платформа приложение 1.5, Позиция VІ Консумативи за радиофреквентна аблация на венозен рефлукс, приложение 1.6, Позиция VІІ Консумативи за хемодиализа и друг специфичен консуматив, приложение 1.7, Позиция VIII Други консумативи, приложение 1.8 за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: Военномедицинска академия
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един изпълнител

Срок на действие в години

3

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

4500000 BGN

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

“Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции: Позиция І Кохлеарни инплантни системи–типа I, Позиция ІІ Кохлеарни инплантни системи–типа II, Позиция ІІІ Oтоларингиални инпланти, Позиция ІV Специфичен консуматив за ендоскопска хирургия, Позиция V Консумативи за многофункционална електрохирургична платформа, Позиция VІ Консумативи за радиофреквентна аблация на венозен рефлукс, Позиция VІІ Консумативи за хемодиализа и друг специфичен консуматив Позиция VIII Други консумативи за нуждите на ВМА, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1 количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33185200, 33185300, 33140000

Описание:

Кохлеарен имплантат
ORL (оториноларингологичен) имплантант
Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Количествата посочени в Техническата спецификация - от Приложение № 1.1 до 1.8 от конкурсната документацията са ориентировъчни за една година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие –І, ІІ, ІІІ и ІV по 600 (шестотин) лева, за позиции V, VI, VII VІІІ - по 500 (петстотин) лева, със срок на валидност срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение - 1 % от стойността на сключваните договори по рамковото споразумение без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на стоките, доставени по конкретни договори по рамковото споразумение, се извършват чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предаване на стоките и представяне на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците да представят: 1. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. 2. Копия на документи за регистрация, заверени от участника с подпис и печат – за регистрация по БУЛСТАТ, за данъчна регистрация и регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС. 3. Декларации от управителя, съответно от управителния орган на участника за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, и ал. 5, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП (Приложение №4, Приложение № 5). 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 50 от ЗОП. 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП. 6. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в откритата процедура. 7. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие в откритата процедура. 8. Административни сведения (Приложение № 7). 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител (Приложение № 6). При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като такъв . 10. Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на рамково споразумение и на договора по рамково споразумение (свободене текст ); 11. Проект на рамково споразумение, подписан от участника, без да се попълва (Приложение № 8). 12. Проекто-договор по рамково споразумение, подписан от участника, без да се попълва (Приложение № 9). 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците да представят документи по чл.50 от ЗОП: 1. Заверени от участника годишни финансови отчети за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), съдържащи отчета за приходите и разходите и счетоводен баланс. 2.Декларация за общия оборот и за оборота на стоките, обект на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) . Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът трябва да има за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) общ оборот от продажбата на стоки предмет на поръчката, в размер равен или надвишаващ: за позиция I в размер равен или надвишаващ 430 000 лева с ДДС ; за позиция II в размер равен или надвишаващ 280 000 лева с ДДС ; за позиции III в размер равен или надвишаващ 50 000 лева с ДДС ; за позиции IV - в размер равен или надвишаващ 50 000 лева с ДДС ; за позиции V - в размер равен или надвишаващ 40 000 лева с ДДС ; за позиции VІ - в размер равен или надвишаващ 30 000 лева с ДДС ; за позиции VІІ - в размер равен или надвишаващ 60 000 лева с ДДС ; за позиции VІІ - в размер равен или надвишаващ 80 000 лева с ДДС ;

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Участниците да представят документи по чл.51 от ЗОП: 1. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася. 2.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на стоки,обект на поръчката, извършени през последните три години с предмет,стойност, срок и име на възложителя. -Препоръки за добро изпълнение. 3.Сертификати, издадени от акредитираните институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. - Сертификат ISO 9001, EN ISO 13485 или еквивалентен на името на производителя; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието; - Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо, издадена от производителя. -Проспекти, каталози, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя. 4.Сертификат ISO 9001 или еквивалентен на името на участника; 5. Декларация съдържаща списък на персонала, оборудването, машините и техническите съоръжения, с които разполагат за изпълнение на поръчката.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл.77 от ЗМИ, а за лекарствените продукти разрешения/регистрации за търговия на едро с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ. Предложените лекарствени продукти да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ. Срокът на годност на предложените медицински изделия и лекарствени продукти да е не по-малък от 60 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. 2.Участникът трябва да има минимум 3 години опит в производството или продажбата на медицински изделия, обект на поръчката. 3.Предложените медицински изделия да са регистрирани в съотверствие с изискванията на Закона за медицински изделия (ЗМИ), а за лекарствените продукти (разтвори за перитонеална диализа) разрешения/регистрации за търговия на едро с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ. 4.Участникът да има внедрена система за управление на качеството. 5.Складовата база и транспортните средства, с които разполагат участниците трябва да позволяват доставките на консумативите до ВМА и подчинените й структури, МБАЛ София, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Сливен, МБАЛ Варна, МБАЛ Плевен да се извършват в разумен срок , а при спешна необходимост – до 12 часа.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

03.08.2012 г. Час: 15:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на ВМА - стая № 25, ІІ етаж, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, гр. София, всeки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

14.08.2012 г. Час: 15:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 15.08.2012 г. Час: 10:00

Място

ВМА-София, Зала №10 - партера на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл.68,ал.4 и 5 и чл. 69а, ал.3 и ал.4 от ЗОП, могат да присъстват участниците в откритата процедура или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи:документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представители на медиите - служебна карта или друг документ ,удостоверяващ служебното положение,по силата на което лицето има право да присъства.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

10 дневен от уведомяване за решението

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции

1) Кратко описание

Кохлеарни инплантни системи–типа I, приложение 1.1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33185200

Описание:

Кохлеарен имплантат

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции:

1) Кратко описание

Кохлеарни инплантни системи–типа II, приложение 1.2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33185200

Описание:

Кохлеарен имплантат

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции

1) Кратко описание

Oтоларингиални инпланти, приложение 1.3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33185300

Описание:

ORL (оториноларингологичен) имплантант

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции:

1) Кратко описание

Специфичен консуматив за ендоскопска хирургия, приложение 1.4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции

1) Кратко описание

Консумативи за многофункционална електрохирургична платформа приложение 1.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции

1) Кратко описание

Консумативи за радиофреквентна аблация на венозен рефлукс, приложение 1.6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции

1) Кратко описание

Консумативи за хемодиализа и друг специфичен консуматив, приложение 1.7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692800

Описание:

Разтвори за диализа

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на специфичен консуматив по следните обособени позиции:

1) Кратко описание

Други консумативи, приложение 1.8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

за нуждите на ВМА, съгласно технически спецификации – Приложения № 1.1 до 1.8 /неразделна част от документацията/". Посочените в Приложение № 1.1 до1.8, количества на консумативите са ориентировъчни за 1 година и зависят текущите потребноси срока на рамковите споразумения

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал "Токуда Болница София" ад, бул. Никола Вапцаров 51Б, За: Йоана Драганова, България 1407, София, Тел.: 02 4034366, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Нина Илковска, рбългария 1000, София, Тел.: 02 8036040, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Умбалсм "Н. И. Пирогов" еад, бул. Тотлебен 21, За: Веселина Денчева, Р. България 1606, София, Тел.: 02 9154507, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Емилия Пенчова Джамбазова, България 1606, София, Тел.: 02 9225704, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом