Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008
ИмеКонкурс „развитие на научната инфраструктура 2008
Дата на преобразуване04.11.2012
Размер72.23 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nsfb.net/system/storage/RNF_results2.doc
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС „РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” 2008


ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
КООРДИНАТОР

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМА НА ПРОЕКТА

RNF01/0125

Момчилова Албена Борисова

Научно-технологично обслужване

Подобряване на капацитета на научни организации и мсп за развитие на клетъчни и молекулярни биотехнологии и приложенията им в медицината и здравеопазването

RNF01/0004

Кулев Евелин Веселинов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Архиометрично изследване на златните находки от варненския енеолитен некропол /V хилядолетие пр. хр./ и идентифициране на източниците на злато

RNF01/0136

Димитров Любомир Иванов

Институт по океанология - БАН

Изграждане на високотехнологична инфраструктура за комплексно изследване дъното на морски басейни - SEEBED

RNF01/0006

Марчев Петър Гочев

Геологически институт - БАН

Елементи-следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологични материали чрез използването на лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма

RNF01/0115

Атанасов Иван Илиев

Агробиоинститут - Селскостопанска академия

Устойчиво развитие на съвместния геномен център

RNF01/0117

Георгиев Асен Георгиев

Столична библиотека

Обединен каталог на български периодични издания. дигитална колекция до 1944 г . (РЕГИНА-ПИ)

RNF01/0121

Гочева Нина Николова

СБАЛССЗ – НКБ ЕАД (Национална кардиологична болница)

Промени в човешкия плазмен/серумен протеом при пациенти със сърдечна недостатъчност

RNF01/0130

Атанасов Емануил Йорданов

Институт по паралелна обработка на информацията - БАН

Високопроизводителен изчислителен Грид за иновативни научни приложения

RNF01/0127

Караджова Оля Евтимова

Институт за защита на растенията

Изграждане на диагностичен център за растително здраве

RNF01/0114

Райчев Андрей Венцелов

Фондация „Галъп Интернешънъл Институт”

Създаване на съвременна информационна система за съхраняване и обработка на исторически данни от социално-политически и електорални проучвания за периода 1991 – 2008

RNF01/0102

Кацаров Крум Сотиров

Военномедицинска академия - София

Създаване на мрежа от вивариуми в България

RNF01/0122

Янакиев Александър Милков

Институт за изкуствознание, БАН

Български арт архиви, ресурси и технологии на изследване, 3 част (БААРТИ-3)

RNF01/0140

Моллова Маргарита Василева

Институт по биология и имунология на размножаването “Акад. К. Братанов”- БАН

Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве

RNF01/0106

Андонов Андон Василев

Аграрен университет - Пловдив

Изследване на стресови отговори и подбор на толерантни генотипове при основни селскостопански култури

RNF01/0103

Бакърджиев Светлозар Димитров

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Усъвършенстване на петроложките изследвания на въглищата, битумолитите и органичното вещество в скалите и почвите чрез закупуване на съвременен научно-изследователски микроскоп

RNF01/0120

Тодоров Марин Методиев

Институт по планинско животновъдство и земеделие

Усъвършенстване на системите за използване на планинските екосистеми за производството на здравословни храни

RNF01/0105

Ангелов Ангел Иванов

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Изследователска мрежа за мониторинг на качеството и безопасността в хранителната верига

RNF01/0113

Белоев Христо Иванов

НИС - Русенски университет „Ангел Кънчев”

Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника

RNF01/0116

Пенчева Невена Стоянова

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Изграждане и пробация на научен комплекс за оценка на физиологични и биомеханични параметри при физическото натоварване за нуждите на кинезитерапията и спорта

RNF01/0101

Коцилкова Румяна Кирилова

Централна лаборатория по физико-химическа механика

Изграждане на Отворена лаборатория по експериментална механика на микро- и наноструктури

RNF01/0135

Троянова Петранка Петрова

Специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД

Рак на простатната жлеза – диагноза, прогноза, лечение и оценка на лечебните резултати и усложнения

RNF01/0138

Драгомирова Илиева Красимира

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Изграждане на инфраструктура за разработване на Неутронна терапия в България     

RNF01/0001

Стайкова Теодора Атанасова

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Изграждане и развитие на специализиран център за научни изследвания, учебна и диагностична дейност за нуждите на апидологията и серикологията в България

RNF01/0110

Иванов Петко Маринов

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН

Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии

RNF01/0005

Димитрова Румяна

Център за научно-техническа информация при Селскостопанска академия

Изграждане на ефективна система за съвременно научно-информационно обслужване на аграрните науки - национален аграрен научно-информационен комплекс /НАНИКО/. Дооборудване на комплекса

RNF01/0104

Колаклиева Лиляна Петрова

Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Оборудване и методика за характеризиране на микро и нанотвърдост на свръхтвърди материали и покрития

RNF01/0107

Русев Стоян Христов

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч.

RNF01/0129

Вълчев Венцислав Цеков

Технически университет - Варна

Подобряване на капацитета и инфраструктурата на създадения консорциум за научноизследователска, учебна, мониторингова и развойна дейност за извършване на проучвания на ветровия и слънчев потенциал в България

RNF01/0133

Радоев Борян Пенков

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Университетска лаборатория по атомно-силова микроскопия


За финансиране са одобрени проектите с окончателна оценка не по-ниска от 86 точки.


Съгласно решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания” от 29.11.2008 г. размерът на възнагражденията на научните колективи на одобрените за финансиране проекти в конкурс „Развитие на научната инфраструктура” не може да надхвърля 10 процента от общата стойност на проекта. В случаите, когато размерът на възнагражденията е по-висок, финансирането от Фонд „Научни изследвания” ще бъде редуцирано в съответстиве с това изискване.

Свързани:

Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconКонкурс „развитие на научната инфраструктура 2009
Създаване на интердисциплинaрен научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconКонкурс „научна инфраструктура
Изграждане и развитие на специализирана инфраструктура в областта на природните науки за съвместно използване от консорциум от минимум...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconСтратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на столична община
Диагноза анализ на съществуващото състояние и оценка на тенденциите за развитие на инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconПрограма "регионално развитие" 2007-2013г
Договор за безвъзмездна финансова помощ № bg161PO001 1-02/2008/007 сключен между община Лъки и Министерство на регионалното развитие...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconСметна палата
Берковица по одитен доклад №0031200910 за извършен одит на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconКонкурс „изграждане на центрове за върхови научни постижения
Целта на конкурса е: укрепване и развитие на съществуващите научни центрове в страната чрез развитие на научния им потенциал (човешки...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconРецензия
Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс за придобиване на научното звание „доцент” по научната специалност (шифър )05....
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Конкурс „развитие на научната инфраструктура 2008 iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом