І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
ИмеІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване04.11.2012
Размер156.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/13091111.doc

Услуги
 Номер 13 от 09.11.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Ловеч

 Пощенски код: 5500

 За контакти: Общинска администрация

 Електронна поща: obshtina@lovech.bg

 Факс: 068 601261

 Адрес: ул. "Търговска" №22

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Ловеч

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Найден Вълчев

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.lovech.bg

 Телефон: 068 688280

 Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg

 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: местно самоуправление

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG315

 Място на изпълнение: община Ловеч

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 12

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга.

Предметът на настоящата поръчка е „Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч", на следните обекти:

1. Мост над „Летнишка бара”, с.Лешница, Община Ловеч, Път LOV 2059 км. 0+600.

2. Мост над река „Дебчинска”, с. Малиново, Община Ловеч”, Път LOV 2074 км. 10-749.

3. Мост на улицата от центъра към християнските гробища, с. Малиново, Община Ловеч.

4. Мост над река „Абланска”, с. Абланица, Община Ловеч, Път LOV 2174 км. 31+800

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 71315000: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч„, на следните обекти: 1. Мост над „Летнишка бара”, с. Лешница, Община Ловеч, Път LOV 2059 км. 0+600; 2. Мост над река „Дебчинска”, с. Малиново, Община Ловеч”, Път LOV 2074 км. 10-749; 3. Мост на улицата от центъра към християнските гробища, с. Малиново, Община Ловеч; 4. Мост над река „Абланска”, с. Абланица, Община Ловеч, Път LOV 2174 км. 31+800

 Прогнозна стойност: 10000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни: 30

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: 1. Гаранция за участие 80.00 (осемдесет) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: (1) парична сума; (2) банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни от датата на представяне на Офертата. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на Изпълнител на настоящата поръчка. Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN BG22IORT80463300081201, BIC IORTBGSF при "Инвестбанк" АД, клон Ловеч. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 2. Гаранцията за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ процента от стойността му без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да е съобразен с условията на проекта на договор. Гаранцията се представя в една от следните форми: (1) парична сума; (2) банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Разплащането по договора ще става по следната схема:-90% от стойноста на договора в седем дневен срок след приемане на изработеното с протокол /образец на Възложителя/ за пълнотата и съответствието на инвестиционния проект.-10% от стойността на договора в 14 дневен срок след съгласуване и одобряване на проекта от главен архитект на Община Ловеч

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1.Съдържание на Плик № 1- "Документи за подбор" 1.1.Списък на документите, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника. Списъкът трябва да указва номерата на страниците на документите – подава се от Участника.1.2.Оферта за участие – - подава се от Участника.1.3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.•Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, Участникът – юридическо лице или едноличен търговец прилагат удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му;•Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран. (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);•Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.1.4.Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка съгласно раздел IV, т. 3 от документацията за участие– оригинал - подава се от Участника.1.5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация – оригинал - подава се от Участника.1.6.Копия от документи за данъчна регистрация, БУЛСТАТ, и регистрация по ЗДДС - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя;1.7.Документ за внесена гаранция за участие - подава се от Участникапредставят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.1.8.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. 1.9.Декларация за участието на подизпълнители – подава се от Участника. - ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и процент за изпълнение;Забележка: Когато Офертата не предвижда участие на подизпълнител, се изписва следния текст „Няма да ползвам подизпълнител за целия срок на договора”.1.10.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв-подава се от подизпълнителя.. Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.1.11.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. 1.12.Проект на договор - не се попълва, но се парафира (подписва се на всяка страница) – (Формуляр №10) - подава се от Участника.2. Съдържание на ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"2.1.Декларация за срока за изпълнение на договора – Формуляр № 11 3. Съдържание на ПЛИК № 3 “Предлагана цена”Ценовата оферта се запечатва в отделен плик 3.1. Ценова офертаИзвън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в Офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите и годишен счетоводен баланс за последните три години (2008, 2009 и 2010г.), заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводство - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.-Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а е приложено Удостоверение за актуално състояние, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс и отчет за приходите и разходите – подава се от Участника, от всички членове в Обединението и от всички Подизпълнители;-Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, но в търговския регистър не са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс и отчет за приходите и разходите – подава се от Участника, от всички членове в Обединението и от всички Подизпълнители;-Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и в националния регистър са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците не ги представят – отнася се за Участника, за всички членове в Обединението и за всички Подизпълнители;-Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни Обединения, представя финансовите отчети съгласно националното му законодателство. Документите трябва да са преведени на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България).Съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП, когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже финансовото и икономическото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство.

 Минимални изисквания: 1. Участникът, а в случай на обединение, обединението като цяло да има годишен оборот за последните три години /2008, 2009 и 2010 година/ средно не по-малко от 10 000 лева. без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1.Документ за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица - подава се от Участника /за всеки член на екипа/. 2.Декларация със списък на договори за проектиране за последните 3 /три/ години / 2008, 2009 и 2010 г./. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора; име на възложителя с адрес и телефон; предмет на договора; срок на изпълнение; стойност без ДДС на договора – попълва се Формуляр №2. Задължително за всеки договор се прилагат препоръки за добро изпълнение от съответният възложител от списъка, като тези препоръки съдържат стойността без ДДС, датата, мястото на изпълнението – подава се от участника;3.Декларация – списък на лицата, които участникът ще използва за изпълнение на услугата по отделните части на проекта. - подава се от Участника.Чуждестранните лица представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им законодателство.

 Минимални изисквания: 1. Всеки участник следва да има пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите, съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.2. За последните 3 /три/ години участникът да има успешно изпълнени договори за проектиране в страната или чужбина.3. Да осигури екип за изработването на проекта, който да включва: Ръководител на екипа и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части, ,съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и техническото задание на Възложителя за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: НЕ

 Час: 17:00

 Цена

 Условия

 Дата: 09/12/2011

 Валута

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 12:00

 Дата: 19/12/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 180

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Залата на Общински съвет Община Ловеч

 Час: 14:00

 Лица: На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Упълномощаванете следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

 Дата: 20/12/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: На обжалване подлежи всяко решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка.Решението се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:(1). публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 09/11/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

Свързани:

І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Цялостно почистване на коритото на река Бисерска в с. Лешниково, Община Харманли"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом