Указани я
ИмеУказани я
Дата на преобразуване04.11.2012
Размер109.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dfz.bg/assets/540/1_6_2_20.doc
Д Ъ Р Ж А В Е Н Ф О Н Д “З Е М Е Д Е Л И Е”

Приложение №5

У К А З А Н И Я


за предоставяне на субсидии на земеделски производители по инвестиционните програми

до края на 2009 г.


На основание чл. 12, ал.2 от ЗПЗП и решение в Протокол № …… от ………….2006 г., Управителният съвет на ДФ “Земеделие” утвърди условията за:


І. Предоставяне на капиталови субсидии за създаване на трайни насаждения от лозя, рози и овощни масиви; оранжерии за зеленчукопроизводство, създаване на пчелини и оборудване за мелничарството, хлебопроизводството и сладкарството.


ІІ. Предоставяне на субсидии за покриване на разходи за лихви.


ІІІ. Предоставяне на субсидии на земеделски производители от регионите, включени в Програма за алтернативно земеделие в Родопите, Регионална програма за Северозападна България и Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар.


РАЗДЕЛ І


Условия за предоставяне на капиталови субсидии за създаване на трайни насаждения от лозя, рози и овощни масиви; оранжерии за зеленчукопроизводство, създаване на пчелини и оборудване за мелничарството, хлебопроизводството и сладкарството. 1. Капиталови субсидии се предоставят за:

  1. създаване на трайни насаждения от лозя при норматив 100 лв./дка, но не-повече от 600 дка за един земеделски производител.

  2. възстановяване на амортизирани и бракувани трайни насаждения от лозя при норматив 150 лв./дка, но не-повече от 600 дка за един земеделски производител.

  3. създаване на трайни насаждения от овощни масиви, при норматив 100 лв./дка, но не повече от 350 дка за един земеделски производител.

  4. създаване на трайни насаждения от рози при норматив 100 лв./дка, но не повече от 300 дка за един земеделски производител.

  5. изграждане, възстановяване и оборудване на стоманено – стъклени или с армирано или стабилизирано фолио оранжерии за зеленчукопроизводство, при норматив за един земеделски производител 5 % от размера на кредита за обекта на база сключения договор за кредит с Търговската банка.

  6. създаване на пчелини, при условие че се закупуват племенни пчелни майки или отводки, удостоверено със сертификат за произход от НРАП или РДСРЖ, при норматив за един земеделски производител 10 лв. на пчелна майка/отводка.

  7. за оборудване и технологично обновление в мелничарството, хлебопроизводството и сладкарството, при норматив за един земеделски производител 2 % от размера на кредита на база сключения договор за кредит с Търговската банка.
 1. Капиталовите субсидии се предоставят:

  1. Когато инвестиционния проект се финансира чрез рефинансиране на ТБ - след одобряване на проекта от ДФ “Земеделие” и ТБ, и сключване на договор за субсидия с ДФ “Земеделие”. Средствата от субсидията се превеждат по сметка на кредитополучателя в кредитиращата ТБ.

  2. Когато инвестиционния проект се финансира пряко от ДФ “Земеделие” – след одобряване на проекта от ДФ “Земеделие” и сключване на договор за кредит и субсидия. Средствата от субсидията се превеждат по банкова сметка на кредитополучателя, посочена в договора.
 1. Капиталовите субсидии стават дължими, когато:

  1. За създаване на насаждения от лозя, рози и овощни масиви – насаждението не е създадено в първия сезон, следващ предоставянето на субсидията.

  2. За изграждане на оранжерии – инвестиционният проект не е изпълнен в срок от една година от предоставянето на субсидията.

  3. За създаване на пчелини – инвестицията не е реализирана в срок до 3 месеца от предоставянето на субсидията.
 1. В случаите по точка 3:

  1. Земеделският производител възстановява получените средства по договора за субсидия заедно със законната лихва върху тях, считано от датата на получаването до окончателното й издължаване – когато инвестиционният проект е финансиран чрез ТБ

  2. Получените средства се превръщат в кредит и се издължават от земеделския производител при условията на сключения договор за кредит и субсидия – когато инвестиционният проект е финансиран пряко от ДФ “Земеделие”.РАЗДЕЛ ІІУсловия за предоставяне на субсидии за покриване на разходи за лихви


1. По инвестиционни кредити за създаване на пчелини


1.1. Субсидията за покриване на разходите за лихви по инвестиционните кредити за създаване на пчелини е в размер на 6 % при пряко кредитиране, респ. 9 % през ТБ за покриване на лихвите през гратисния период на кредита.

1.2.Субсидията по инвестиционни кредити за създаване на пчелини се ползва при условие, че се закупуват племенни пчелни майки или отводки, удостоверено със сертификат за произход от НРАП или РДСРЖ.


2. По инвестиционни кредити за създаване на трайни насаждения от лозя и рози

2.1. Субсидията за покриване на разходите за лихви е в размер на 6 % при пряко кредитиране, респ. 9 % през ТБ за покриване на лихвите през гратисния период на кредита.


3. По инвестиционни кредити за закупуване на нова селскостопанска техника

3.1. Субсидията за покриване на разходите за лихви при пряко кредитиране е 6 % и се предоставя както следва:

- за кредити до 100 000 лв. – за 9 месеца от срока за издължаване.

- за кредити над 100 000 лв. до 200 000 лв. – за 18 месеца от срока за издължаване.

- за кредити над 200 000 лв. – за 24 месеца от срока за издължаване.


3.2. Субсидията за покриване на разходите за лихви чрез рефинансиране на ТБ е 9 % за целия период на кредита.


4. Субсидиите се предоставят както следва:

4.1. Когато инвестиционният проект се финансира чрез рефинансиране на ТБ - след одобряване на проекта от ДФ “Земеделие” и ТБ, и сключване на договор за субсидия с ДФ “Земеделие”. Средствата от субсидията се превеждат по разплащателна сметка на кредитополучателя в кредитиращата ТБ.

4.2. Когато инвестиционният проект се финансира пряко от ДФ “Земеделие” – след проверка за изпълнението на инвестиционният проект в края на всяка година от гратисния период/периода на кредита/, съгласно сключения договор. Задължително условие в договора е средствата от субсидията да се използват за погасяване на дължимата лихва за съответната година.


5. Субсидиите стават дължими при констатирани нарушения, съгласно договора за кредит и субсидия.


РАЗДЕЛ ІІІУсловия за предоставяне на субсидии на земеделски производители от регионите, включени в Програма за алтернативно земеделие в Родопите, Регионална програма за Северозападна България и Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар. 1. Капиталови субсидии и субсидии за покриване на разходите за лихви ползват земеделски производители, кандидатстващи за кредит по програми “Растениевъдство” и “Животновъдство” само за инвестиции в регионите, съгласно Приложение №1.

2.1.Земеделските производители – физически лица трябва към датата на кандидатстване да са с настоящ адрес в някой от регионите по т.1., което се удостоверява с фотокопие от личната карта и Удостоверение от Общината.

2.2. Земеделските производители – юридически лица и еднолични търговци трябва към датата на кандидатстване да имат седалище или регистриран клон в регионите по т.1, което се удостоверява с Удостоверение за актуално правно състояние.


3.Капиталовите субсидии се предоставят както следва:

3.1. По програма за алтернативно земеделие в Родопите, планинските райони на Северозападна България и Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар – 20 % от размера на кредита.

  1. По регионална програма за Северозападна България – 14 % от размера на кредита.


4.Субсидии за покриване на разходите за лихва се предоставят както следва - в размер на 6 % при пряко кредитиране, респ. 9 % през ТБ за покриване разходите за лихва през целия период на кредита.


5. При кредитиране по програма “Животновъдство” на земеделски производители по този раздел, изискванията за закупуване на минимален брой животни са както следва:

  1. Бременни юници и крави до второ теле – 5 бр.

  2. Бременни малакини и биволици на първо малаче – 5 бр.

  3. Свине – майки и разплодни прасета над 4 месеца – 10 бр.

  4. Дзвиски и овце – майки до второ агне – 30 бр.

  5. Разплодни козички и Кози – майки до второ яре – 30 бр.

  6. Кобили – майки – 2 бр.

  7. Прасета за угояване – 30 бр.

  8. Кокошки – носачки и ярки за стоково производство – 800 бр.

  9. Еднодневни пилета за стоково производство – бройлерно направление – 1 500 бр.

  10. Еднодневни пилета за стоково производство – яйценосно направление – 1 000 бр.

  11. Пуйки, патици и гъски за стоково производство – 250 бр.

  12. Еднодневни гъсета, патета и пуйчета за стоково производство – 500 бр.

  13. Щрауси до 6 месечна възраст – 5 бр.

  14. Зайци за стоково производство – 30 бр.

  15. Пъдпъдъци за яйца и месо – 500 бр.


6. От земеделските производители от регионите, включени в Програма за алтернативно земеделие в Родопите, желаещи да започнат отглеждане на говеда от породите Българско родопско говедо, Родопско късорого говедо и Местно сиво говедо и овце от породата Родопски цигай с кредит и субсидия от ДФ “Земеделие”, да се изисква като минимум удостоверение, че със закупените животни ще се осъществява бъдеща развъдна и селекционно-племенна дейност по договор с Развъдните асоциации по видове и породи животни или ИАСРЖ и потвърждение от Областната дирекция на Фонда, че за тях не е ползвана субсидия за издръжка на животни и птици от националния генофонд.


7. Субсидиите се предоставят:

  1. Когато инвестиционния проект се финансира чрез рефинансиране на ТБ - след одобряване на проекта от ДФ “Земеделие” и ТБ, и сключване на договор за субсидия с ДФ “Земеделие”. Средствата от субсидията се превеждат по разплащателна сметка на кредитополучателя в кредитиращата ТБ.

  2. Когато инвестиционния проект се финансира пряко от ДФ “Земеделие”:

7.2.1. Капиталовите субсидии – след одобряване на проекта от ДФ “Земеделие” и сключване на договор за кредит и субсидия. Средствата от субсидията се превеждат по банкова сметка на кредитополучателя, посочена в договора.

7.2.2. Субсидиите за покриване разходите за лихва – след проверка за изпълнението на инвестиционният проект в края на всяка година от гратисния период, съгласно сключения договор. Задължително условие в договора е средствата от субсидията да се използват за погасяване на дължимата лихва за съответната година.


8.Субсидиите стават дължими:

8.1. По програма “Растениевъдство” – когато трайното насаждение или маточната база не са създадени в първия сезон, следващ предоставянето на субсидията; когато инвестиционния проект за оранжерии не е изпълнен в срок от една година от предоставянето на субсидията.

8.2. По програма “Животновъдство” – когато животните или оборудването не са придобити в срок до 3 месеца от предоставянето на субсидията; когато инвестиционния проект за селскостопански постройки не е изпълнен в срок от една година от предоставянето на субсидията.


9.В случаите по точка 8:

9.1.Земеделският производител възстановява получените средства по договора за субсидия заедно със законната лихва върху тях, считано от датата на получаването до окончателното й издължаване – когато инвестиционният проект е финансиран чрез ТБ

9.2.Получените средства се превръщат в кредит и се издължават от земеделския производител при условията на сключения договор за кредит – когато инвестиционният проект е финансиран пряко от ДФ “Земеделие”.


10. Когато земеделските производители от посочените в този раздел региони кандидатстват с проекти по програма “Селскостопанска техника” ползват преференциите по т. 3 от раздел ІІ на настоящите указания.


11. Когато земеделските производители от посочените в този раздел региони кандидатстват с проекти по подпрограма “Кредитиране за оборудване и технологично обновление в мелничарството, хлебопроизводството и сладкарството чрез рефинансиране на ТБ от ДФ “Земеделие” ползват преференциите по т. 1.7. от раздел І на настоящите указания.


Приложение №1


І. СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РОДОПИТЕ

Област Кърджали - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
Област Смолян - Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
Област Хасково - Планинската част на област Хасково, включваща общините: Маджарово, Ивайловград, Хасково с. Широка поляна; Стамболово – селища Бял кладенец, Воденци, Долно черковище, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен; Любимец – селища Вълче поле, Дъбовец; Харманли – селища Върбово, Орешец; Минерални бани – селища Ангел войвода, Боян ботево, Караманци, Винево, Сърница, Спахиево, Сираково.
Област Пловдив - Планинската част на област Пловдив, включваща общините: Лъки, Перущица, Кричим – гр. Кричим; Родопи – селища Марково, Бойково, Дедово, Извор, Лилково, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Чурен; Първомай – селища Драгойново, Воден, Буково, Брягово, Искра, Леново; Куклен – селища Гълъбов, Добралък, Руен, Цар Калоян, Яврово; Асеновград – селища Бачково, Бор, Врата, Горнослав, Добростан, Изворово, Косово, Лясково, Мостово, Нареченски бани, Новаково, Орешец, Сини връх, Тополово, Три могили, Узуново, Жълт камък.


Област Пазарджик - Плланинската част на област Пазарджик, включваща общините: Велинград; Ракитово; Батак; Белово – гр. Белово; Пещера – гр. Пещера; Брацигово – селища гр. Брацигово, Равногор , Розово, Жребичко.

Област Благоевград - Обхваща планинската част на Западни Родопи, включваща общините: Сатовча, Гърмен, Якоруда, Белица – всички селища без гр. Белица; Разлог – с. Елешница; Гоце Делчев – с. Буково; Хаджидимово – с. Абланица, с. Блатска.
ІІ. СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ


Област Видинвсички общини


Област Врацавсички общини


Област Монтанавсички общини


ІІІ. СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ


Област Видин

Община Белоградчик – гр. Белоградчик, с. Граничак, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Стакевци, с. Струйндол и с. Чифлик.

Община Макреш – с. Подгоре

Община Чупрене – с. Чупрене, с. Бостаните, с. Върбово, с. Горни лом, с. Долни лом, с. Репляна и с. Търговище


Област Враца

Община Враца – с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче и с. Челопек.

Община Мездра – с. Елисеина, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол и с. Типченица.

Обща Роман – с. Марково равнище и с. Средни рът.


Област Монтана

Община Берковица – гр. Берковица, с. Бързия, с. Котеновци, с. Цветкова бара и с. Черешовица.

Община Вършец – гр. Вършец, с. Горна бела речка, с. Долна бела речка и с. Горно озирово.

Община Георги Дамяново – с. Говежда, с. Дива слатина, с. Дълги дел, с. Копиловци, с. Меляне и с. Помеждин.

Община Чипровци – гр. Чипровци, с. Горна лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна.


ІV. СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В СТРАНДЖА-САКАР


Област Бургас – всички населени места от общините Малко Търново, Приморско, Царево, Средец и Созопол.


Област Ямболвсички населени места от общините Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.


Област Хасково – всички населени места от общините Любимец, Свиленград и Тополовград.


Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом