Република българия министерство на околната среда и водите
ИмеРепублика българия министерство на околната среда и водите
страница1/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/Sektorni_rakovodstva/16Monitoring/Rakovodstvo_16_Ot
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЪКОВОДСТВО № 16

за

прилагане на Наредба № 7 от 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствие с Наредба №7/2003г.


ЯНУАРИ, 2006 г.


Използвани съкращения:


ПУР

План за управление на разтворителите

ЛОС

Летливи органични съединения

ОС

Околна среда

ОР

Органични разтворители

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

КПКЗ

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КВР

Количество вложени разтворители

КО

Компетентен орган

МИ

МОСВ

Министерство на икономиката

Министерство на околната среда и водите

mg C/Nm3

Концентрация - милиграма общ органичен въглерод на един нормален кубичен метър

НДЕ

Норми за допустими емисии

ННЕ

Норми за неорганизирани емисии

НОЕ

Норми за общи емисии

НДНТ

Най-добри налични техники

РИОСВ

Регионална инспекция на околната среда и водите

СНЕ

Схема за намаляване на емисиите

ПСКР

Прагова стойност за консумация на разтворители

МС

МЗ

МРРБ

МИ

ЗЧАВ

Министерски съвет

Министерство на здравеопазването

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на икономиката

Закон за чистотата на атмосферния въздухСЪДЪРЖАНИЕ

Увод 4

1. общи изисквания към измерванията, МОНИТОРИНГа, ДОКАЗВАНЕ и ДОКЛАДВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕто с наредба 7/2003г. 5

2. Указания за техниките и методите за измерване на общото количество ЛОС, изпускани в атмосферния въздух 16

3 Указания за измерване скорост на газов поток 27

4. Указания за измерване/оценка на индивидуалните входящи и изходящи параметри на ОР (ЛОС) 29

5 Указания за оценка на емисиите от някои обикновени източници 36

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГИ ИЗСИКВАНИЯ И НЯКОИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА НАРЕДБА №7/2003г. 39

7. Приложения 41

8. Библиография 42
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Указанията са утвърдени със Заповед № рд – 1242 от 24. 11. 2004 г на министъра на околната среда и водите
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Относно: пуп-прз за „Монтаж на соларна инсталация” в имот №038088, землище с. Брягово, Община Първомай
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз и представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив
Нуриоспппиппцозз, представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Република българия министерство на околната среда и водите iconРепублика България Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
Нуриоспппиппцозз), представена писмена документация от Възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от нуриовос и по чл. 10, ал. 1 и ал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом