Република българия четиридесет и първо народно събрание
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер170.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/41/254-01-53.rtf
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!


З А К О Н


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г.


§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 4(2) се създава нова точка 3а: Енергийни обекти,които са от значение за националната сигурност преносната мрежа и принадлежащите и подстанции високо на средно напрежение 110кв/20кв/10 кв, газопреносната мрежа,големите електро и топлоцентрали,големите ВЕЦ и ПАВЕЦ не могат да бъдат приватизирани повече от 25% на световните борси.

Не подлежат на приватизация АЕЦ Козлудуй ЕАД и миноритарните държавни дялове в електроразпределителните дружества 33% ТЕЦ Марица изток 3 с 28%.


§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

„Чл. 7 (1) При провеждането на държавната политика в областта на енергетиката министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да се подпомага от браншовите камари, професионалните и синдикалните организации на енергетиците и миньорите, както и други заинтересувани юридически лица с нестопанска цел.

(2) Работодателите и работещите в енергетиката могат да създават и да членуват в браншови камари, професионални и синдикални организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни носители.

(3) Браншовите камари, професионалните и синдикалните организации на енергетиците и миньорите се регистрират при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Браншовите камари, професионалните и синдикалните организации на енергетиците и миньорите:

1. имат за цел представителство и защита на общите интереси на своите членове;

2. могат да преговарят по въпроси от взаимен интерес и да са страна при подписването на браншови колективен трудов договор;

3. разработват правила за добрите производствени практики, модели и системи за анализ на опасностите при производството на енергия и/или добива на енергийни носители, както и други професионални изисквания;

4. участват в разработването на анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;

5. създават колективи от експерти в бранша за оказване на съдействие на дружествата и на държавните органи;

6. прилагат етичен кодекс, регламентиращ равнопоставеност и професионалната етика в бранша, недопускане на нелоялна конкуренция, локаут или дискриминация;

7. информират компетентните органи за извършени нарушения при производството, преноса, разпределението, търговията и снабдяването с енергия и/или енергийни носители;

8. дават становище по промени в нормативните актове за съответния бранш;

9. организират и провеждат професионално обучение;

10. изпълняват и други функции, възложени им със закон.

(5) Държавните органи и органите на браншовите камари, професионалните и синдикални организации в енергетиката си сътрудничат и взаимно се информират по всички въпроси от взаимен интерес.

(6) Държавните органи и местните власти оказват съдействие на браншовите камари, професионалните и синдикални организации в енергетиката за осъществяване на функциите им, предвидени по този закон.


В чл.7 се създава нова ал.6, а алинея 6 става алинея 7:

При приватизация на енергийни дружества МИЕТ и синдикатите взаимно се информират за технико икономическите показатели и договарят и сключват споразумение за трудова заетост и фонд работна заплата.


§ 4. Чл. 7а да не се отменя, да се създаде нова алинея 5:

В Обществения съвет задължил но се разглежда,изготвянето на нов закон за енергетиката, изменения и допълнения на този закон, приватизация на държавни активи,важни структурни промени,поведението на енергийни предприятия,които не изпълняват и нарушават този закон и други важни решения с голям обществен интерес.

§13. Чл. 21.

(2) Във връзка с осъществяване на правомощия си по регулиране на дейността на операторите на преносни мрежи, комисията:…


Точка 9 на чл. 21 да се заличи.


§ 19. Чл. 30. (1) се изменя така:

9. По които обществените снабдители продават електрическа енергия на битови потребители и малки предприятия с по-малко от 50 наети служители и годишен оборот или балансов отчет под 10 милиона евро;


§ 20. Чл. 30. (2) се изменя така:

Цените на енергията, природния газ и услугите, предоставени от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от комисията при установена от Комисията за защита на конкуренцията липса на монополно или господстващо положение при доставката на всеки отделен продукт, газ или услуга.


§ 21. Ал. 3 от чл. 32 да не се отменя.

§ 31. Чл. 39. (1) се изменя така:

Дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, са:

т.2 - управление на електроенергийната система и пренос на електрическа енергия

т.2а - пренос на топлинна енергия

т.2б - пренос на природен газ

т.6 - организиране и администриране на пазар на електрическа енергия.


Промяната трябва да се отрази и в ал.5.

Аналогично и за Чл. 43

§34 Чл. 43. (1) се изменя така:

На територията на страната се издава само една лицензия за:

1. управление на електроенергийната система и пренос на електрическа енергия

2. организиране и администриране на пазар на електрическа енергия;


§ 56. В чл. 71 да не се заличават думите електроенергийна система думите „всеобщо предлагана услуга” се заменят с думите „услуга от общ интерес”.


Също в § 69. Чл. 86. (2)

§ 65. Чл. 81л. (1) се изменя така:

§ 65. Чл. 81л. (1) Ако лицензираният съгласно чл. 44 оператор на преносната система прояви дискриминационно поведение спрямо трети лица в полза на вертикално интегрираното предприятие, комисията извършва предвидените в глава тринадесета действия.

(1а) Ако лицензираният съгласно чл. 44 оператор на преносната система прояви повторно дискриминационно поведение спрямо трети лица в полза на вертикално интегрираното предприятие, комисията прехвърля специфични задачи от лицензирания оператор на преносната система на друг, независим системен оператор.

(2) За независим системен оператор по ал. 1а се назначава лице, предложено от собственика на преносна мрежа и одобрено от комисията, по отношение на което са изпълнени следните изисквания:


§ 63.

.

Раздел ІV.

Оператори на преносни мрежи, отделени по собственост

Чл. 81о(1) се изменя така:

Всяко предприятие, което притежава газопреносна мрежа функционира и се сертифицира като оператор на газопреносна мрежа.

Булгартрансгаз ЕАД притежава държавната газопреносна мрежа, функционира и се сертифицира като оператор на газопреносна мрежа, и не осъществява дейности по производство и/или доставка на природен газ или газ от възобновяеми източници и не е част от вертикално интегрирано предприятие, в което се осъществяват такива дейности.


§ 68. Член 86 се изменя така:

Чл. 86. (1) Оперативното управление на ЕЕС и преносът на електрическа енергия се осъществява от електроенергийния системен оператор получил лицензия за пренос на електрическа енергия и сертифициран като Независим преносен оператор.

 1. Управлението на ЕЕС, преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от общ интерес, която се диспечира от електроенергийния системен оператор.


§ 91. Чл. 105 ал. 1 - Да се запази текста „електроенергиен системен оператор”.


§ 94. Чл. 108 се изменя така:

Чл. 108 (1) Единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система се осъществява от електроенергийния системен оператор и операторите на всяка от електроразпределителните мрежи.

(2) Оперативното управление и надеждното функциониране на електроенергийната система се осъществява от Централното диспечерско управление към електроенергийния системен оператор.

(3) Оперативното управление и надеждното функциониране на електроразпределителните мрежи се осъществява от диспечерски служби към оператора на съответната разпределителна мрежа.


§ 110. Чл. 120 а да не се отменя.


§ 169. В Чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:

- в ал. 2 се добавят думите: „операторът на електроразпределителната мрежа“.


София, 05.04.2012 г. ВНОСИТЕЛИ:


М О Т И В И


§ 3 чл. 4. Такива текстове са записани във френския закон. Френската енергийна фирма ЕдФ е с вертикална интеграция и държавен монопол. Изследването на експерти от университета Гринуич Лондон констатира: Франция е едно изключение - ефективност, обслужване на обществото, подобряване на условията, желае всички да я последват.

§ 4 чл. 7. Уточнени са текстовете за общественото участие в енергийната политика, като са равнопоставени браншовите камари на работодателите, професионалните и синдикалните организации на енергетиците и миньорите, както и други заинтересувани юридически лица с нестопанска цел.

§ 4 чл. 7а. С протоколно решение от 24.08.2011 г. Министерския съвет е възложил на министър-председателя да потвърди желанието и готовността на Р.България за участие в Глобална инициатива за партньорство за открито управление, ангажименти за участие са поели 37 държави включително и България. Ключови принципи за открито управление са: прозрачност, гражданско участие, отговорност и отчетност и технологично обновление. Планът за действие трябва предварително да бъде представен в началото на месец април 2012г.


§ 13. Чл. 21

(2) 1. Задачите на операторите се възлагат от закон, от подзаконов акт или от договор, чрез който собственикът наема един оператор, а не от регулаторен орган.

2. Каква е разликата между „независим преносен оператор” и „независим системен оператор, предложен от собственика на мрежата”?

3. Кой от двамата е сертифициран/лицензиран и за какво?

4. Към коя система (електропреносната или електроенергийната) операторът е проявил „системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие”?

5. Какъв е смисълът, регулаторът да възложи всички или част от определени чрез закон задачи на оператор на електропреносна мрежа (система), който нарушава задълженията си?


§ 19. Чл. 30 (1).

Критерият за „защитени” потребители е въведен чрез Директива 72 еднакво за всички Европейски страни („битови потребители и малки предприятия с по-малко от 50 наети служители и годишен оборот или балансов отчет под 10 милиона евро”).

Не е допустимо в България да бъде прилаган друг критерий, само и само малките предприятия да бъдат принудени да търсят други посредници, в резултат от което тяхната електроенергия ще поскъпне и много от тях ще фалират.

Чл. 30 (2): Наличието на конкуренция не е определен термин, нито може да бъде установявано от ДКЕВР. За свободна конкуренция може да се говори по отношение на взаимозаменяема стока (продукт, услуга), което се установява от КЗК съгласно ЗЗК (липса на монопол или господство).


Чл. 32 (3) и чл. 120 а

В отговор на Генерална дирекция “Здравеопазване и защита на потребителите”, ЕК Брюксел до Федерация на потребителите в България Директива (2006/32 “При потребителите се осигуряват индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно отчитат реално консумираното количество енергия от крайния потребител, и че сметките се изготвят от енергоразпределителните предприятия въз основа на реално енергийно потребление и информацията е представена по ясен и разбираем начин”.

Директива (2006/32/ЕО) член 13 е пренесена в ЗЕЕ чл.37, ал.3 и 4 и чл.32(3), чл.120а от ЗЕ и стават Регламент съгласно Регламент (ЕО) номер 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

Всички разходи по дейността са включени в крайната цена, във фактурата не е регламентирано да има такси. Съгласно чл. 31 т. 2 и т. 2 а, б, г, д от ЗЕ комисията се ръководи от следните принципи: цените да възстановяват икономически обосновани разходи за дейността включително за управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти, ремонти, амортизации. Мотивите че потребителите, които имат малка консумация трябва да заплащат ежемесечна такса са необосновани, възниква въпроса тези, които имат голяма консумация би трябвало да получат премия. На ЕРД са признати от ДКВЕР и включени в цената технологични разходи около 15%.


§ 31. Чл. 39 (1). Аналогично и за чл. 43 (1):

I. Не е допустимо дейността по т. 11 (управление на ЕЕС) да отпадне от списъка на лицензионните дейности. Самите автори чрез § 70 предлагат следните текстове в чл. 87:

„1. В ал. 1 думите „Преносното предприятие” се заменят с „Операторът на електропреносната мрежа”;

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Операторът на електропреносната мрежа осигурява:

1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на електропреносната мрежа;

2. преноса на електрическа енергия по електропреносната мрежа;”

Не може първата и основна дейност на оператора да отпадне от обхвата на лицензията. У нас дейността „управление на ЕЕС” е синоним на оперативно или оперативно-диспечерско управление. Сега в директива 72 тя се нарича „диспечиране и балансиране” и е ргламентирана в член 15. Би могло да се мисли за вариант чрез заместване на думичката управление с въведените чрез Директива 72 изменени понятия, но в никакъв случай заличаване. Това е дейност, която е регламентирана в раздел девети на девета глава. Тя предопределя резултата от понятието пренос на електрическа енергия. Затова лицензия на оператора на електропреносната мрежа, издадена само за пренос ще отразява по-малката от двете присъщи дейности на оператора на ЕЕС. Няма причина тези две дейности да са разделени в две лицензии, както досега, защото са части от един неразривен процес на управление на производствени мощности, предавателни елементи в т.ч. презграничен пренос и потребление. Ето защо лицензията трябва да е обща за двете отделни дейности „управление на ЕЕС (диспечиране) и предаване на електроенергия”.

II. Дейностите „пренос по електропреносна мрежа”, „пренос на топлинна енергия” и „пренос на природен газ” са различни и не е коректно да се обединяват в една точка.

III. Борсата е само един вид подпазар. ЕСО организира и администрира всички подпазарни: двустранни договори, борсов пазар, пазар на балансираща енергия през всички периоди - бъдещи и краткосрочни. Лицензията за организиране и администриране на пазар на електрическа енергия трябва да обхване дейностите, свързани с администриране на пазара във всичките му сегменти.

Така предложените две лицензии най-представително обхващат дейностите на ЕСО, определени в Закона.


§ 56. В Чл.71

I. Не трябва да се заличават думите „управление на електроенергийната система”, защото те отразяват първата и основна дейност на оператора (виж по-горе мотивите към § 31).

II. Трябва да се прави разлика между следните термини:

    1. услуга от общ интерес (service of general interest);

    2. обществена услуга (public service)

    3. общодостъпна, равно достъпна, еднаква, услуга (universal service).

В терминологията не съществува услуга от обществен интерес.

Директивите прилагат двете понятия universal service и public service според различния смисъл на отделните членове и алинеи. Затова и нашия закон трябва да ги разграничи, като е посочено по-долу, след което трябва да се уточнят също 86 (3), 88(2), 95а(2), 178б, 181.


ІІІ. По-долу в т.41 от § 184 за изменения в ДР са посочени измененията в дефинициите за „услуга от общ интерес” и „Обществена услуга”.

§ 65. Чл. 81л.: Задълженията на оператора на преносната мрежа, както и на операторите на разпределителните мрежи, се определят от този закон или актовете към него. Те се възлагат на лицензирано от комисията лице, което може в определени случаи да е и сертифицирано. Член 37 ал.5 буква „h” от Директива 72, непрецизен опит за перефразиране на който е направен, вменява задължение на държавите членки на ЕС да упълномощят своя регулаторен орган да прехвърли всички или част от задачите на вече лицензиран оператор върху друг, независим оператор, в случай, че титулярът повторно нарушава задълженията си.

Глава тринадесета определя действията на комисията при установяване на различни нарушения. Затова тук трябва да се заличат думите за други нарушения на задължения и текстът да касае само проявата на дискриминационно поведение.

Освен това текстът трябва да предвиди постепенно въздействие, в случая двуетапно.

И накрая, но най-значимо, е изменението за опазване на националния оператор от провокирано изземване. За тази цел предлагаме само отделни задачи да се прехвърлят на другия оператор, а не всички задачи.


§ 63.

.

Раздел ІV.

Оператори на преносни мрежи, отделени по собственост

Чл. 81о

Държавата не трябва да допуска „всяко предприятие, което придобие газопреносна мрежа да функционира и се сертифицира като оператор на газопреносна мрежа”. Държавата трябва да защити своето предприятие, а не кое да е. Другото е унищожаване на държавата. Това ли иска българския законодател?

§ 68. Чл. 86 (1). Такива текстове има във френския закон в досега действащия български и други европейски страни.Стария НЕК бе създаден по френския модел, който беше разпарчатосан под натиска на МВФ и Световната банка. Милен Велчев подписа споразумение с МВФ за продажбата на ЕРД.


§ 94. Чл. 108 (1) Държавата запазва силата си ако е изградена от силни структури. Досегашната практика за обезличаване на държавните организации е пагубна. Тридесетгодишната история на разруха на българския електроенергиен сектор трябва да бъде прекратена. По подобие на френския, чешкия и пр. закони в нашия закон трябва поименно да бъдат назовани националните организации, на които държавата и за в бъдеще ще разчита.

По цял свят диспечерите управляват функционирането (оперирането, работата) на ЕЕС у нас това щяло да се прави от звеноводи. Този, който предлага подобни жалки съчинения трябва да бъде освободен, за да се оставят диспечерите да си вършат работата, както са я вършили повече от 60 години.

Сама по себе си „електропреносната мрежа” е мъртва съвкупност от електропроводи, трансформатори и уредби. Тя се превръща в електроенергийна система и „оживява” (започва да функционира), когато се слее с производствените агрегати и с уредбите на потребителите в едно цяло. Това цяло може „сигурно, безопасно и ефективно да функционира. Ако това цяло се замени с „електропреносна мрежа”, както предлагат съставителите на проекта, понятието функционира няма да е приложимо.


§ 169. Чл. 206 (2) :

Санкцията до 10% от годишния оборот е само за преносния оператор, за ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН остава стария текст от 20000 до 1 000 000 лв.

Съгласно чл.23(1) т.3 от Закона за енергетика (ЗE) ,,осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия.

ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН са реализирали чисти приходи за шест години 4,048 млрд лв. общо, направените разходи за външни услуги са 1 млрд лв., от които 450 млн.лв. незаконосъобразно и не са изплатили на държавата дивидент от неразпределената печалба за 2010 г. 494 млн.лв. ЧЕЗ 198 млн.лв., ЕВН 189 млн.лв. ЕОН 107 млн.лв..

ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН не са изпълнили нищо от констатираните нарушения от експертите извършили одита, от наложените наказателни постановления от ДКЕВР, от акционерните споразумения между МИЕТ и ЧЕЗ, както и не са заплатили нищо за наложените им санкции. Вместо да ги задължат да изпълняват лицензиите, проектозакона им отваря широко вратите да получат необосновано допълнителни приходи.

Предложенията за заличаване на чл. 32(3) и чл. 120а както и чл. 206(2) санкцията до 10% от годишния оборот да е само за преносния оператор са лобистки и обслужват интересите на чуждите ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН.


София, 05.04.2012 г. ВНОСИТЕЛИ:

Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
Кръглата маса бе открита в 13,00 ч и председателствана от госпожа Десислава Атанасова – председател на Комисията по здравеопазването...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание разпореждане
На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
В закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, (обн., Дв, бр. 99 от 17. 12. 2010 г.), в преходните и заключителни...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно
На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Чл. 1 Хазартът в Република България е забранен, освен в случаите, когато е издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта по...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Приватизацията на дружествата по чл. 3, ал. 3, т. 1 се извършва след приемане на стратегия от Народното събрание по предложение на...
Република българия четиридесет и първо народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание на република българия
Чл. Забранява се проучването и добива на течни и газообразни въглеводороди (шистов газ) чрез сондиране, последвано от хидравлично...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом