Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница1/6
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер2.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Prognoza2008.rtf
  1   2   3   4   5   6Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ


СВЕДЕНИЕ

за резултатите от лесопатологичното обследване на горите за нападения от вредители,болести и други

повреди и необходимите лесозащитни мероприятия през 2008 година.


Вредител

Л З С

Р У Г

Нападната площ - дка
Необходими мероприятия - дка

слабо

силно

всичко

Авиохи-мична борба

Авиобио-логична борба

Наземна химична борба

Механи-чна борба

Интегри-рана борба

Санита-рни сечи


Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236

Борова процесионка 157810 27276 185086 12348 0 60 8613 19293 0

ЛЗС София 37803 1142 38945 1142 0 0 0 0 0

РУГ Благоевград 11782 1142 12924 1142 0 0 0 0 0

РУГ Кюстендил 24700 0 24700 0 0 0 0 0 0

РУГ София 1321 0 1321 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 120007 26134 146141 11206 0 60 8613 19293 0

РУГ Kърджали 46439 18272 64711 8706 0 0 0 19293 0

РУГ Пазарджик 3536 60 3596 0 0 60 0 0 0

РУГ Пловдив 18535 721 19256 0 0 0 4422 0 0

РУГ Смолян 41193 4590 45783 0 0 0 2000 0 0

РУГ Стара Загора 10304 2491 12795 2500 0 0 2191 0 0

Зимна летораслозавивачка 28 0 28 0 0 0 28 0 0

ЛЗС Пловдив 28 0 28 0 0 0 28 0 0

РУГ Пловдив 28 0 28 0 0 0 28 0 0

Ръждива борова листна оса 90352 5954 96306 1994 3960 0 0 0 0

ЛЗС София 90352 5954 96306 1994 3960 0 0 0 0

РУГ Благоевград 23148 1994 25142 1994 0 0 0 0 0

РУГ Кюстендил 67204 3960 71164 0 3960 0 0 0 0

Самотна борова листна оса 283 0 283 0 0 0 74 0 0

ЛЗС София 5 0 5 0 0 0 5 0 0

РУГ Ловеч 5 0 5 0 0 0 5 0 0

ЛЗС Пловдив 278 0 278 0 0 0 69 0 0

РУГ Пазарджик 1 0 1 0 0 0 1 0 0

РУГ Пловдив 222 0 222 0 0 0 68 0 0

РУГ Смолян 55 0 55 0 0 0 0 0 0

Въшки 76 0 76 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 76 0 76 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 76 0 76 0 0 0 0 0 0

Голям горски градинар 1012 0 1012 0 0 0 0 0 52

ЛЗС Пловдив 70 0 70 0 0 0 0 0 35

РУГ Пазарджик 36 0 36 0 0 0 0 0 34

РУГ Пловдив 34 0 34 0 0 0 0 0 1

ЛЗС Варна 942 0 942 0 0 0 0 0 17

РУГ Шумен 942 0 942 0 0 0 0 0 17

Голям боров хоботник 290 0 290 0 0 290 0 0 0

ЛЗС Пловдив 290 0 290 0 0 290 0 0 0

РУГ Смолян 290 0 290 0 0 290 0 0 0

Върхов корояд 1733 34 1767 0 0 0 52 0 1043

ЛЗС Пловдив 1733 34 1767 0 0 0 52 0 1043

РУГ Пазарджик 44 2 46 0 0 0 0 0 42

РУГ Пловдив 577 0 577 0 0 0 0 0 6

РУГ Смолян 1112 32 1144 0 0 0 52 0 995

Шестзъб корояд 45 0 45 0 0 0 0 0 45

ЛЗС Пловдив 18 0 18 0 0 0 0 0 18

РУГ Смолян 18 0 18 0 0 0 0 0 18

ЛЗС Варна 27 0 27 0 0 0 0 0 27

РУГ Бургас 27 0 27 0 0 0 0 0 27

Двузъб корояд 5 0 5 0 0 0 5 0 0

ЛЗС Пловдив 5 0 5 0 0 0 5 0 0

РУГ Смолян 5 0 5 0 0 0 5 0 0

Типограф 33 8 41 0 0 0 17 0 24

ЛЗС Пловдив 33 8 41 0 0 0 17 0 24

РУГ Пазарджик 3 0 3 0 0 0 0 0 3

РУГ Смолян 30 8 38 0 0 0 17 0 21

Халкограф 191 0 191 0 0 0 0 0 191

ЛЗС Пловдив 191 0 191 0 0 0 0 0 191

РУГ Пазарджик 181 0 181 0 0 0 0 0 181

РУГ Смолян 10 0 10 0 0 0 0 0 10

Корояди 4851 2958 7809 0 0 0 3093 0 4881

ЛЗС София 1660 2757 4417 0 0 0 0 0 4417

РУГ Благоевград 0 691 691 0 0 0 0 0 691

РУГ Кюстендил 1111 1960 3071 0 0 0 0 0 3071

РУГ Ловеч 0 106 106 0 0 0 0 0 106

РУГ София 549 0 549 0 0 0 0 0 549

ЛЗС Пловдив 3091 201 3292 0 0 0 3093 0 464

РУГ Kърджали 3089 4 3093 0 0 0 3093 0 315

РУГ Стара Загора 2 197 199 0 0 0 0 0 149

ЛЗС Варна 100 0 100 0 0 0 0 0 0

РУГ Сливен 100 0 100 0 0 0 0 0 0

Сечковци /игл./ 0 869 869 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 0 869 869 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 0 869 869 0 0 0 0 0 0

Болести по иглистните гори 19259 5772 25031 0 0 1646 0 0 18465

Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) 104 0 104 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 104 0 104 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 104 0 104 0 0 0 0 0 0

Изсъхване на иглиците от Hendersonia & Lophodermella 60 0 60 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 60 0 60 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 60 0 60 0 0 0 0 0 0

Боров въртун 1193 0 1193 0 0 1646 0 0 0

ЛЗС Пловдив 1193 0 1193 0 0 1646 0 0 0

РУГ Пазарджик 31 0 31 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 1162 0 1162 0 0 1646 0 0 0

Ръжда по смърча 16 32 48 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 16 32 48 0 0 0 0 0 0

РУГ Смолян 16 32 48 0 0 0 0 0 0

Коренова гъба 338 253 591 0 0 0 0 0 591

ЛЗС София 38 253 291 0 0 0 0 0 291

РУГ Кюстендил 38 253 291 0 0 0 0 0 291

ЛЗС Пловдив 300 0 300 0 0 0 0 0 300

РУГ Пазарджик 300 0 300 0 0 0 0 0 300

Сърцевинно гниене 300 0 300 0 0 0 0 0 300

ЛЗС Пловдив 300 0 300 0 0 0 0 0 300

РУГ Пазарджик 300 0 300 0 0 0 0 0 300

Бял имел 87 0 87 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Пловдив 87 0 87 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 87 0 87 0 0 0 0 0 0

Съхнене на белия бор 11147 3472 14619 0 0 0 0 0 11645

ЛЗС София 7028 3279 10307 0 0 0 0 0 10307

РУГ Благоевград 0 193 193 0 0 0 0 0 193

РУГ Велико Търново 2075 1615 3690 0 0 0 0 0 3690

РУГ Кюстендил 3566 999 4565 0 0 0 0 0 4565

РУГ Ловеч 1140 460 1600 0 0 0 0 0 1600

РУГ София 247 12 259 0 0 0 0 0 259

ЛЗС Пловдив 1335 93 1428 0 0 0 0 0 547

РУГ Пловдив 1321 93 1414 0 0 0 0 0 547

РУГ Стара Загора 14 0 14 0 0 0 0 0 0

ЛЗС Варна 2784 100 2884 0 0 0 0 0 791

РУГ Сливен 147 100 247 0 0 0 0 0 247

РУГ Шумен 2637 0 2637 0 0 0 0 0 544

Съхнене на черния бор 4761 1885 6646 0 0 0 0 0 4759

ЛЗС София 646 60 706 0 0 0 0 0 706

РУГ Ловеч 646 60 706 0 0 0 0 0 706

ЛЗС Пловдив 1057 232 1289 0 0 0 0 0 412

РУГ Пазарджик 2 1 3 0 0 0 0 0 3

РУГ Пловдив 962 176 1138 0 0 0 0 0 354

РУГ Стара Загора 93 55 148 0 0 0 0 0 55

ЛЗС Варна 3058 1593 4651 0 0 0 0 0 3641

РУГ Бургас 343 877 1220 0 0 0 0 0 1210

РУГ Варна 830 309 1139 0 0 0 0 0 1139

РУГ Русе 179 192 371 0 0 0 0 0 78

РУГ Сливен 552 215 767 0 0 0 0 0 767

РУГ Шумен 1154 0 1154 0 0 0 0 0 447

Съхнене на елата 658 4 662 0 0 0 0 0 606

ЛЗС София 602 4 606 0 0 0 0 0 606

РУГ Благоевград 0 4 4 0 0 0 0 0 4

РУГ Кюстендил 524 0 524 0 0 0 0 0 524

РУГ София 78 0 78 0 0 0 0 0 78

ЛЗС Пловдив 56 0 56 0 0 0 0 0 0

РУГ Пазарджик 3 0 3 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 53 0 53 0 0 0 0 0 0

Съхнене на смърча 317 0 317 0 0 0 0 0 190

ЛЗС София 190 0 190 0 0 0 0 0 190

РУГ Кюстендил 133 0 133 0 0 0 0 0 133

РУГ София 57 0 57 0 0 0 0 0 57

ЛЗС Пловдив 127 0 127 0 0 0 0 0 0

РУГ Пловдив 127 0 127 0 0 0 0 0 0
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом