Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер42.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/docs/Ukasanie2.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36


УКАЗАНИЯ

2


за провеждане на „изборно прореждане” за трансформация на насаждения в изборна структура на територията на РУГ „Смолян”


I. Общи положения

Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33.

Чл. 1 (1). „Изборно прореждане” е лесовъдско мероприятие за трансформация на насаждения с различна степен на структурна диференциация в изборни гори. Изборното прореждане съчетава отглеждане и възобновяване на насажденията.

(2). Изборно прореждане се прилага за постигане на неравномерност на пространствената структура на насажденията, изразена чрез разпределението на дърветата по степени на дебелина, както и за подобряване на техните количествени и качествени показатели.

(3). Целевото изборно разпределение на дърветата по степени на дебелина се определя въз основа на емпирично доказани, подходящи за съответните месторастения и състав криви на разпределение. За последните се правят специфични регионални научни изследвания, или се ползват по аналогия криви за други насаждения при сходни условия.

Чл. 2. „Изборно прореждане” се провежда в чисти и смесени насаждения, доминирани от сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове, в които ще се прилага изборна форма на стопанство чрез единично-изборна сеч - смърчови, елови, смърчово-елови, смърчово-борови, смърчово-елово-букови и други гори.

Чл. 3. Прилагането на „изборно прореждане” в насаждението се основава на оценка на следните критерии:

- Степен на диференциация на пространствената структура на насаждението;

- Средна възраст на насаждението;

- Качество на короните – дължина, симетричност, жизненост;

- Механична стабилност на отделните дървета;

- Възобновителни процеси и възобновителен потенциал;

- Здравословно състояние.

Чл. 4. Интензивността на „изборно прореждане” не може да бъде повече от 35%.

Чл. 5. Повторяемостта на сечта се определя от състоянието и структурата на насаждението след проведена предходна сеч, но не по-рано от 5 години.

II. Приложение

Чл. 6. Насажденията, в които ще се провежда изборно прореждане, се разделят на две групи според средната им възраст: насаждения до 80 години и насаждения над 80 години.

(1). В насаждения до 80 години се прилага изборно прореждане за:

- Поддържане и задълбочаване на началната неравномерност на структурата. Използват се възможностите за осигуряване на възобновяване чрез отваряне на възобновителни пространства (отсичане на единични или групи от рано-доминиращи дървета, заемащи голямо растежно пространство и/или с лошо качество на стъблата). Не се допуска отваряне на възобновителни пространства при напреднал процес на хомогенизация на вертикалната структура, както и в части от насаждението със средна височина на дървостоя над 10-12 метра. Не се допуска отсичането на групи от качествени дървета за оформяне на възобновителни пространства;

- Регулиране растежа и развитието на подраста и съществуващите качествени дървета от ниските степени на дебелина посредством склопеността на заобикалящия ги дървостой;

- Подпомагане развитието на короните на качествени дървета, които ще останат на корен до края на периода на трансформация в изборна структура;

- Осигуряване на общата устойчивост на насаждението.


(2). В насаждения над 80 години се прилага изборно прореждане за:

- Постигане на целева изборна структура чрез осигуряване на липсващите елементи, отличаващи моментната структура на относително разновъзрастните насаждения от изборната (възобновяване, дървета от отделните степени на дебелина и др.);

- Подобряване неравномерността на структурата в относително едновъзрастните насаждения чрез създаване на условия за естествено възобновяване и регулиране растежа на новото поколение дървета. Не се допуска отварне на възобновителни пространства с диаметър по-голям от 1/2 от височината на дървостоя. Дърветата с добра механична стабилност и в добро здравословно състояние се запазват максимално дълго време в насаждението.

- Осигуряване на общата устойчивост на насаждението.

Чл. 7. При провеждане на сечта в насажденията се оставят стояща и лежаща мъртва дървесина до 10% от запаса, но не по-малко от 5% стояща мъртва дървесина, както и дървета с хралупи служещи за хранене и гнездене на птици.

Чл. 8. Отпадът и клоните след сечта се оставят неравномерно разпръснати върху площта на насаждението. Във възобновителните участъци отпадът и клоните се събират на малки купчини, като се опазва наличния подраст.

ІІІ. Допълнителни разпоредби

§ 1. Структура на насаждението – разположението на дърветата и техните части във вертикалното и хоризонтално пространство на насаждението.

§ 2. Диференция на структурата на насаждението – степен на разнообразие на структурата на насаждението и параметрите на отделните дървета (диаметър, височина, корона и др.).

§ 3. Неравномерна вертикална структура – разпределение на короните на дърветата в цялото вертикално пространство на насаждението при което няма ясно изразена етажност.

§ 4. Хомогенизация на вертикалната структура – процес, които води до формиране на просто по структура насаждение в което короните на доминиращите дървета са разположени само в един ясно дефиниран етаж.

§ 5. Механична стабилност – способността на насаждението и/или на отделните дървета в него да устоят на очаквани натоварвания от абиотични фактори (например вятър, сняг и др.).

§ 6. Ранно-доминиращи дървета – в повечето случаи това са дървета, които поради дългия период на растеж без конкуренция се отличават с големи корони, ниска степен на самоокастреност и незадоволително качество на стъблата.


Указанията са приети с решение на ЕТИС отразено в протокол № от 2008 г. и на основание на чл. 5 от Наредба №33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане.
Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 1 Основната цел на инвестиционната програма е финансиране на инфраструктурни проекти в горския фонд
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Р-93/13. 12. 2006 г на г-н Сергей Станишев – министър – председател на Република България, представяме информация за дейността на...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Методическите указания за контролните функции на Инспекторатите и за тяхното взаимодействие – утвърдена със заповед № р-93/13. 12....
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Директора на Д. горско стопанство-Б., с което за нарушение на чл. 80 ал. 14 от Закона за горите и на основание чл. 102 от Закона...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconМинистерски съвет държавна агенция по горите
Собственост на
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconРепубликабългари я министерскисъве т
Закона за горите (ЗГ) при изключване на гори от гф или учредяване или възникване на сервитути върху гори от гф
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconНа основание чл. 273, ал. 3 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба №7/1997 г за продажба на движими вещи частна държавна собственост, във връзка
Заповед с рег. №627/01. 07. 2011г на Изпълнителна агенция по горите и заповеди с рег.№22/18. 01. 2012г на директора на Регионална...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Іі-ри от Наредба №7 / 14. 11. 1997 г за продажба на движими вещи – частна държавна собственост във връзка с чл. 273, ал. 3 и ал....
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите iconДържавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. Бургас
В изпълнение на чл. 70 ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 109 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за лова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом