Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер211.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/302-01-67.rtf


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№302-01-67/6.11.2003 г. Проект


З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

(Обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., и бр. 28 от 2002 г.)


§ 1. Наименованието на закона се изменя така: “Закон за насърчаване на предприемачеството”.

§ 2. В чл. 1 думите “създаването и развитието на малки и средни предприятия” се заменят с “на предприемачеството”.

§ 3. Член 2 се изменя така:

“Чл. 2. Този закон има за цел да насърчи предприемачеството чрез:

1. изграждане на благоприятна институционална, нормативна и финансова среда за създаване и развитие на малки и средни предприятия;

2. насърчаване на експорта.”

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2 числото “1 000 000” се заменя с “13 000 000”, а думите “стойността на дълготрайните им материални активи е до 800 000” се заменят с “балансова стойност на активите на предприятието до 9 000 000”.

2. В ал. 4:

а) в т. 1 числото “100” се заменя с “250”;

б) в т. 2 числото “3 000 000” се заменя със “78 000 000”, а думите “стойността на дълготрайните им материални активи е до 2 400 000” се заменят с “балансова стойност на активите на предприятието до 52 000 000”.

3. Създава се ал. 5:

“(5) За обстоятелството, че са независими, предприятията представят писмена декларация.”


§ 5. Член 4 се отменя.

§ 6. Наименованието на глава втора се изменя така: “Органи за осъществяване на политиката по насърчаване на предприемачеството”.

§ 7. Членове 5, 6, 7 и 8 се изменят така:

“Чл. 5. (1) Министърът на икономиката ръководи, координира и контролира държавната политика за насърчаване на предприемачеството чрез насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и насърчаване на експорта при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната.

(2) Министърът на икономиката координира провеждането на държавната политика при взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации, сдруженията, подпомагащи малките и средните предприятия и експортната дейност, и браншовите камари и съюзи.

(3) Министърът на икономиката внася за приемане от Министерския съвет национална стратегия за насърчаване на предприемачеството и годишни програми за нейното прилагане, като координира и контролира изпълнението.

(4) Министърът на икономиката извършва анализ на състоянието и развитието на предприемачеството в Република България, като изготвя годишен доклад, който се представя за одобряване от Министерския съвет.

(5) Държавната политика за насърчаване на предприемачеството се изпълнява от изпълнителния директор на Агенцията за насърчаване на предприемачеството.

(6) Министрите и другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление провеждат държавната политика за насърчаване на предприемачеството съобразно националната стратегия и годишните програми.

(7) Неправителствените организации, сдруженията, подпомагащи малките и средните предприятия и експортната дейност, браншовите камари и съюзи могат да участват в изпълнението на държавната политика за насърчаване на предприемачеството, като осъществяват дейности по чл. 6, ал. 1, т. 4-7, които са им възложени, или когато възлагането на дейности е предвидено в друг закон - при спазване на принципа за доброволност.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на агенцията:

1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори, които са свързани с насърчаване на предприемачеството, и анализира въздействието на нормативните актове в тази област;

2. организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми за насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия и на експорта;

3. организира и координира разработването и изпълнението на проекти и програми, насочени към райони със специфични проблеми и приоритети и към лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда;

4. осигурява информационно обслужване на предприятията, кандидати по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и други донори;

5. извършва проучвания и анализ на конкретни фактори, въздействащи върху условията за осъществяване на стопанска дейност от предприятията;

6. организира курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия и за повишаване на търговските умения и опит;

7. съдейства за информационното и консултантското обслужване на малките и средните предприятия и организира информационно обслужване на експортната дейност;

8. съдейства за инвестирането в малки и средни предприятия от чуждестранни и местни физически и юридически лица съвместно с Българската агенция за инвестициите;

9. участва в подготовката за присъединяване на Република България към Европейския съюз по въпросите, свързани с малките и средните предприятия;

10. осъществява сътрудничество с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации и органи, извършващи дейности за развитие и насърчаване на предприемачеството;

11. организира изграждането и поддържането от агенцията на информационна система;

12. определя реда за осъществяване на информационното, консултантското и административното обслужване на предприятията от агенцията;

13. извършва и други дейности, насочени към стимулиране развитието на малките и средните предприятия и на експорта.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват при съвместно участие на държавни органи, неправителствени организации, сдружения, подпомагащи малките и средните предприятия и експортната дейност, браншови камари и съюзи.

(3) Изпълнителният директор може да възлага извършването на дейностите по ал. 1, т. 4-7 чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.

(4) Дейности по ал. 3 се възлагат на организации, които имат предмет или извършват дейност по подпомагане на малките и средните предприятия и на експортната дейност.

(5) Условията и редът, при които се възлагат дейности по ал. 1, т. 4-7, се определят с наредба на Министерския съвет.

(6) С възлагането се определят видът и обемът на дейностите по
ал. 1, т. 4-7, размерът на предоставеното от бюджета финансиране, гаранциите за целесъобразното му използване, правата и задълженията на страните и други условия.

Чл. 7. (1) Създава се Агенция за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката, наричана по-нататък “агенцията”.

(2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(3) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с териториални звена, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

(4) Структурата, дейността, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 8. Агенцията изгражда и поддържа информационна система с данни за:

1. малките и средните предприятия в Република България, за местни производители, износители и вносители;

2. организациите, банките, донорските програми, предоставящи целево финансиране на малки и средни предприятия, както и за условията на финансиране и формулярите за участие;

3. организациите, оказващи друга подкрепа на малките и средните предприятия, включително въвеждане на нови технологии, предоставяне на информационни и консултантски услуги;

4. проекти, програми и курсове за обучение на малки и средни предприятия;

5. административните услуги, оказвани на предприятията от агенцията, включително стандартизирани и унифицирани формуляри, когато има такива.”


§ 8. Член 9 се отменя.

§ 9. Наименованието на глава трета се изменя така: “Консултативен съвет за насърчаване на предприемачеството”.

§ 10. Член 11 се изменя така:

“Чл. 11. (1) За осъществяване на сътрудничеството в областта на насърчаване на предприемачеството се създава Консултативен съвет за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката, наричан по-нататък “консултативния съвет”.

(2) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват представители на министерства, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени организации, сдружения, подпомагащи малки и средни предприятия, браншови камари и съюзи и на “Насърчителна банка” АД, както и учени - специалисти по проблемите на икономическата политика.

(3) Министърът на икономиката е председател на консултативния съвет по право.

(4) Изпълнителният директор на агенцията е член на консултативния съвет по право. Организационно-техническото подпомагане на работата на съвета се осъществява от администрацията на агенцията.

(5) Съставът и организацията на работа на консултативния съвет се определят с правилник на министъра на икономиката.

(6) Поименният състав на консултативния съвет се определя със заповед на министъра на икономиката.”

§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите “малки и средни предприятия” се заменят с “насърчаване на предприемачеството”;

б) в т. 1 думите “създаването и развитието на малките и средните предприятия” се заменят с “на предприемачеството”;

в) точка 2 се изменя така:

“2. обсъжда резултатите от годишния анализ на състоянието и развитието на малките и средните предприятия и експорта по области и отрасли и дава предложения при изготвянето на доклада по чл. 5, ал. 4;”

г) в т. 3 след думата “предприятия” се добавя “и експорта”;

д) създава се т. 5:

“5. обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на предприемачеството и на годишните програми за нейното прилагане.“

2. В ал. 2 думите “малки и средни предприятия” се заменят с “насърчаване на предприемачеството”.

§ 12. Наименованието на глава четвърта се изменя така: “Мерки за насърчаване на предприемачеството”.

§ 13. Член 13 се изменя така:

“Чл. 13. (1) Създаването на малки и средни предприятия се насърчава при условията, по реда и критериите на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, когато техните разпоредби са приложими, чрез:

1. създаване на благоприятни условия за възникването на нови малки и средни предприятия;

2. създаване на подходящи условия за достъп до капитал, включително предоставяне на финансиране на малки и средни предприятия;

3. гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево на малки и средни предприятия;

4. разработване и реализиране на програми за малки и средни предприятия;

5. организиране на обучение за придобиване на предприемачески умения;

6. създаване на позитивен образ на предприемачеството чрез програми и мерки за неговото популяризиране;

7. подпомагане проучването на осъществимостта на нови бизнес идеи;

8. отдаване под наем на имоти - частна държавна и частна общинска собственост;

9. изграждане на технологични паркове и инкубатори за развитие на малки и средни предприятия.

(2) Развитието и повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия се насърчават чрез:

1. разработване на програми, насочени към поощряване разпространението на технологии и иновации в малките и средните предприятия и разширяване на възможностите им да идентифицират, избират и прилагат технологии и иновации;

2. реализиране на програми за повишаване конкурентоспособността на предприятията чрез повишаване на тяхната производителност извън мерките за въвеждане на нови технологии;

3. изготвяне на методология и провеждане на обучение за оптимално използване на целевите средства за малки и средни предприятия в предприсъединителните фондове, структурните фондове и програмите на Европейския съюз и създаване на административен капацитет за нейното прилагане;

4. информационно и консултантско обслужване на малките и средните предприятия;

5. организиране на обучение за повишаване на професионалната външнотърговска квалификация на управителите и персонала на предприятията;

6. информационно, консултантско и аналитично осигуряване на експортната дейност на предприятията;

7. реализиране на проекти за повишаване експортната ориентация на предприятията;

8. реализиране на промоционно-рекламни програми за повишаване имиджа на предприятия, сектори и на страната като цяло на международните пазари;

9. разработване на програми за насърчаване на малките и средните предприятия в определени отрасли и райони със специфични проблеми и приоритети, както и сред групите в неравностойно положение на пазара на труда;

10. други дейности и мерки в полза на малки и средни предприятия, предвидени в други закони.

(3) Мерките по ал. 1, т. 4, 7 и 9 и ал. 2, т. 1 могат да се осъществяват при участието на научни организации и висши училища.”

§ 14. Членове 14, 15 и 16 се отменят.

§ 15. Член 18 се отменя.

§ 16. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите “Националната служба по заетостта” се заменят с “Агенцията по заетостта”.

§ 17. В чл. 25 се създава ал. 4:

(4) Кметовете на общините ежегодно представят в Агенцията за насърчаване на предприемачеството списък на имотите по ал. 1.”

§ 18. Създава се глава четвърта “а”:

“Глава четвърта “а”

ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 26а. (1) Държавата може да подпомага дейностите по насърчаване на предприемачеството в рамките на бюджета на Министерството на икономиката със средства за:

1. финансиране на новосъздадени малки и средни предприятия;

2. осъществяване на развойна дейност и прилагане на технологии и иновации от малки и средни предприятия;

3. разработване и изпълнение на други проекти и програми;

4. курсове за обучение и семинари;

5. информационно и консултантско обслужване на малки и средни предприятия, включително за издаване на справочно-информационни издания;

6. поддържане на информационна система.

(2) Агенцията е администратор на приходи от такси по чл. 10.

Чл. 26б. "Насърчителна банка" АД кредитира приоритетно малки и средни предприятия при условия и по ред, определени с устава и в правилата за работа на банката.”

§ 19. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 и 3 думите “Закона за лицата и семейството” се заменят със “Закона за юридическите лица с нестопанска цел”.

2. В т. 4 накрая се добавя:

“Този праг може да бъде надвишен в следните два случая:

а) ако предприятието е притежавано от инвестиционни дружества, дружества за рисково инвестиране или институционални инвеститори, при условие че не се упражнява контрол нито индивидуално, нито съвместно;

б) ако капиталът е разпределен по такъв начин, че не е възможно да се определи от кого е притежавано предприятието и ако предприятието декларира, че може законно да се приеме, че 25 на сто или повече от капитала не са собственост на едно предприятие или съвместно на няколко предприятия, които попадат извън дефиницията за малки и средни предприятия.”

3. В т. 6 изречение трето се изменя така:

“За предприятията, които нямат предходна финансова година, средносписъчният брой се определя за периода на текущата финансова година.”

4. Създават се т. 8 и 9:

“8. “Групи в неравностойно положение на пазара на труда” се определят съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

9. “Институционален инвеститор” е банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.”


§ 20. Параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 21. Навсякъде в закона думите “председателят” и “председателя” се заменят съответно с “изпълнителният директор” и “изпълнителния директор”.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 22. (1) Агенцията за малки и средни предприятия към Министерския съвет и Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката се преобразуват чрез сливане в Агенция за насърчаване на предприемачеството.

(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Агенцията за малки и средни предприятия и на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията се поемат от Агенцията за насърчаване на предприемачеството.

(3) Служебните и трудовите правоотношения със служителите на Агенцията за малки и средни предприятия и на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията преминават към Агенцията за насърчаване на предприемачеството.

§ 23. Издадените удостоверения за вписване в регистъра на малките и средните предприятия запазват действието си до изтичането на срока на тяхната валидност. Недовършените производства по вписване в регистъра се прекратяват, като се връщат платените такси за вписване.

§ 24. В чл. 5, ал. 1 от Закона за патентите (обн., ДВ, бр. 27 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г. и бр. 17 от 2003 г.) думите “Закона за малките и средните предприятия” се заменят със “Закона за насърчаване на предприемачеството”.

§ 25. В чл. 41, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г. и бр. 43 и 45 от 2002 г.) думите “регистрирани по реда на отделен закон” се заличават.

§ 26. В едномесечен срок от обнародването на закона в Държавен вестник Министерският съвет приема Устройствен правилник на Агенцията за насърчаване на предприемачеството.

§ 27. Областните управители и кметовете на общините създават условия и съдействат на Агенцията за насърчаване на предприемачеството, като й предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за осъществяването на дейността й.

§ 28. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 26, който влиза в сила от датата на обнародването.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Огнян Герджиков) М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия


Анализът на институционалната подкрепа, оказвана на бизнеса в Република България, еднозначно сочи ниското качество и недостъпност на предоставяните административни услуги - фактор, сочен от всички анализатори на бизнес климата като една от пречките пред икономическото развитие на страната.

Сега действащият Закон за малките и средните предприятия беше приет през 1999 г. с основна задача да изгради институция, която да поеме ролята на застъпник на малкия и средния бизнес пред изпълнителната и законодателната власт в страната с цел концентриране на вниманието и усилията на държавата върху специфичните проблеми, произтичащи от размера на този бизнес. В този смисъл законът изпълни своята роля и до голяма степен изчерпа инструментите за подкрепа на предприемачеството, които бяха заложени в него. Необходима е актуализация, която да промени основната насоченост на нормативната уредба от институцията към нейните клиенти – “кандидат–предприемачите”, към малките и средните предприятия, към износителите.

Вторият критерий наред с функционираща пазарна икономика, който Копенхаген постави пред икономиката ни, е способността тя да издържи на конкурентния натиск на единния пазар. Повишаването на конкурентоспособността на предприятията и развитието на икономиката ни както в контекста на европейския пазар, така и в контекста на съвременния глобален икономически ред, е възможно единствено чрез изграждане на икономика, основана на познанието и иновациите. Това е и основата на Лисабонския дневен ред, който е дневният ред на бизнеса в Европа. Малките и средните предприятия са важно средство за постигане на икономически растеж и създаване на заетост. Благодарение на гъвкавостта им те ще играят съществена роля за осигуряване динамичността на националната икономика. Икономическото и социалното благосъстояние на българското общество все повече ще се основава на функционирането на тези предприятия. Но култивирането на предприемаческа култура в българското общество и развитието на сектора на малките и средните предприятия се нуждаят от подкрепата на държавата.

Осигуряването на тази подкрепа е целта на предлаганите изменения и допълнения на закона. Разширява се предметът на регулиране, като се предвижда законът да урежда насърчаване на предприемачеството въобще. Основните инструменти за това са създаване на позитивен образ на предприемачеството, обучение в предприемачески умения, насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и на експорта чрез финансови и нефинансови мерки. При предоставяне на финансова подкрепа проектът поставя акцент върху новосъздадени малки и средни предприятия и въвеждането на технологии и иновации в предприятията. Практиката на страни като Чехия, Полша и Ирландия показва, че този подход може да осигури в достатъчна степен конкурентоспособност на местните предприятия на външни пазари, което е от съществено значение за икономики като нашата, която не може да разчита на голям вътрешен пазар.

Механизмите на Закона за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия могат ефективно да допринесат и за постигане целите на Закона за регионалното развитие - постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната.

Във връзка с това предлагаме и ново наименование на закона - Закон за насърчаване на предприемачеството.

С предвиденото изменение в чл. 3 се въвеждат финансовите прагове за определяне на предприятията като малки и средни предприятия и изискванията за численост на персонала на средните предприятия съобразно Препоръка на Европейската комисия от 3 април 1996 г. относно дефиницията на малки и средни предприятия (96/280/ЕС). По този начин в обхвата на малки и средни предприятия ще бъдат включени повече предприятия поради повишаването на финансовите прагове и числеността на персонала на предприятията.

Предлаганите изменения са основно в две насоки – функционални и структурни промени.

Във функционално отношение се предлага ясно разграничаване на дейността по ръководство, координация и контрол на държавната политика в областта на насърчаването на предприемачеството от нейното изпълнение. Разтоварването на агенциите от несвойствени функции ще освободи административен капацитет за предоставяне на публични услуги на бизнеса и ще позволи по-тясна специализация на персонала.

Предвижда се министърът на икономиката да координира и контролира държавната политика в областта на насърчаването на малките и средните предприятия и на експортната дейност, като предлага на Министерския съвет два основни програмни документа - национална стратегия за насърчаване на предприемачеството и годишни програми за прилагането й.

Изпълнението на държавната политика се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за насърчаване на предприемачеството, както и на другите държавни органи съобразно приетите програмни документи.

Предвижда се допълване на мерките за насърчаване на малките и средните предприятия с облекчаване на достъпа до финансиране, предоставяне на финансиране на малки и средни предприятия, подпомагане въвеждането на технологии и иновации, изграждане на методология и провеждане на обучение на мениджърите за ефективно участие в програмите, финансирани от Европейския съюз, обучение в предприемачески умения и изграждане на дух и позитивно отношение към предприемачеството.

Основните мерки ще бъдат програми и проекти за развитие и повишаване на конкурентоспособността на предприятията, повишаване на експортната ориентация и имиджа им. Проектът предвижда мерки, насочени към насърчаване на експортната дейност на предприятията. Информационното, консултантското и аналитичното осигуряване на експортната дейност на предприятия е също част от насърчаването на експорта.

Функционалните промени изискват адекватни структури за осъществяване на политиката. В структурно отношение се предлага сливане на двете агенции в една обща Агенция за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката.

Основна цел на предлаганите промени е да доближат услугите до онези, които се нуждаят от тях, да ги направят по-лесно достъпни и диференцирани спрямо нуждите на потребителя. От тази гледна точка се предлага и сливането на Агенцията за малки и средни предприятия с Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията, като се цели предоставяне на възможно най-пълен пакет от публични услуги на едно място.

Обединяването на двете агенции ще доведе до оптимизиране на административния капацитет за провеждане на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия и на експорта. По този начин, от една страна, ще се постигне по-ефективен разход на бюджетни средства, а от друга – ще се спестяват разходи и от ползващите услуги за подпомагане както на производството им, така и на маркетинга им на външния пазар. Агенцията ще изпълнява само дейности по обслужване на бизнеса. С цел подобряване на услугите се предвижда агенцията да има териториални поделения.

Основен принцип при провеждането на държавната политика е взаимодействието между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, сдруженията, подпомагащи малки и средни предприятия и предприемачеството, и браншовите камари и съюзи.

Привличането на най-заинтересуваните лица - самия бизнес – в процеса на формиране на политиката и на нейното изпълнение ще даде значителен тласък на развитието на общата бизнес среда и на икономиката. Партньорството между властта и адресатите на политическите решения в процеса на формиране и изпълнение на тези решения е основен подход в политическия процес в Европа на всички нива на отговорност - местно самоуправление, държава, Европейски съюз.

В този дух се разширяват и функциите на Консултативния съвет, който е съвещателен орган към министъра на икономиката. Основните му функции ще бъдат свързани с обсъждане на състоянието и политиката за насърчаване на предприемачеството, предложения за подобряване на нормативната уредба в тази област, осъществяване на “обществен контрол” по изпълнението на националната стратегия и годишните програми. Съставът на Консултативния съвет ще бъде съобразен с принципа на взаимодействие между държавните органи и неправителствените организации.

За първи път се предвижда възможност сдруженията на бизнеса да участват пряко в изпълнението на политиката. В духа на Бялата книга за добри управленски практики проектът дава възможност за съвместно осъществяване на мерки по насърчаване на предприемачеството между държавата и неправителствени организации. Мерките ще бъдат предоставяни при съвместно финансиране от страна на държавата и тези организации (в противен случай като публична функция те са само за сметка на бюджета). Неправителствените организации ще участват при осъществяването на мерките за насърчаване на предприемачеството при условията на доброволност и състезателност. Условията и редът за възлагане на дейности ще бъдат определени с акт на Министерския съвет.

Предложените законови промени подобряват координацията при провеждането на държавната политика за насърчаване на предприемачеството. Очаква се те да предоставят необходимата подкрепа на бизнеса в България, за да адаптират икономиката ни към завишените изисквания за конкурентоспособност и развитие в условията на единен европейски пазар и глобализиращ се икономически ред.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)


Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом