Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
ИмеКонкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
Дата на преобразуване01.11.2012
Размер40.22 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nmnhs.com/downloads/competitions/assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35/opinion_georg


СТАНОВИЩЕ

по конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент”

по научна специалност 01.06.14. „Ентомология”


Кандидат: ст.н.с. II ст. д-р Станислав Пенчев Абаджиев

Рецензент: проф. дсн Георги Цветков Георгиев


На конкурса за старши научен сътрудник II степен (Доцент) по научната специалност 01.06.14. „Ентомология”, обявен от Научния съвет на Националния природонаучен музей при БАН с протокол № 4 от 05.10.2010 г., обнародван в Държавен вестник бр. 35 от 11.05.2010 г., се е явил един кандидат – д-р Станислав Пенчев Абаджиев.

Станислав Абаджиев е хабилитиран за старши научен сътрудник II степен в Института по зоология през 2002 г. Той участва в конкурса с 52 публикации – 1 автореферат на дисертационен труд, 6 монографии и 45 статии в ентомологични списания и сборници. От тях 34 са самостоятелни, а 18 – в съавторство, при което в 7 кандидатът е водещ автор. Преобладаващата част от публикациите – 40 са отпечатани в чужбина. След хабилитирането са публикувани 14 научни труда – 3 монографии (1 в чужбина) и 11 статии (10 в чужбина). Тринадесет публикации – 3 монографии и 10 статии – имат импакт фактор, или са приравнени към публикации с импакт фактор, съгласно критериите на Комисията по биологични и медикобиологични науки при ВАК.

Научните трудове на д-р Ст. Абаджиев са цитирани общо 143 пъти (117 пъти в чужбина и 26 пъти в България). Впечатляващ е броят на цитиранията в монографии (33), което свидетелства за значимостта на научната проблематика и качеството на резултатите от работата на кандидата.

Научната дейност на д-р Ст. Абаджиев е свързана основно с проучване на таксономията, биоекологията, зоогеографията и консервационната значимост на видовете от надсемейства Hesperoidea и Papilionoidea (Lepidoptera). Кандидатът съчетава по най-добър начин умения и нагласа за провеждане на теренни проучвания и изследвания на музейни колекции.

Трудовете на д-р Ст. Абаджиев съдържат редица научни и научно-приложни приноси, които разкриват нови или допълват съществуващи знания в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията, биоекологията и опазването на представителите на Hesperoidea и Papilionoidea:

Таксономични приноси. Описани са 2 нови таксона (1 подвид и 1 аберация) и са установени 15 нови синонима и 1 нов хомоним. Локализирани са точните типови находища на 7 таксона и са означени лектотипи при 145 вида. Съставени са определителни таблици за 3 лепидоптерни семейства (Papilionidae, Pieridae и Nymphalidae) в България.

Фаунистични приноси. Съобщени са нови родове и видове за фауната на Балканския полуостров, България и Албания. Установени са нови фаунистични данни за таксони от България, Русия, Албания, Македония, Гърция, Турция и страни от Централна и Южна Америка. Обобщени са данните за разпространението на таксоните от надсемейства Hesperoidea и Papilionoidea в България и са изготвени карти за отделните видове на основата на международната система за картография UTM.

Зоогеографски приноси. Направена е ареалографска характеристика и групиране на видовете от Hesperoidea и Papilionoidea, известни от България, на чиято основа е предложено оригинално хоризонтално и вертикално райониране на територията на страната. Изказани са несъгласия с отделни постановки от зоогеографски районирания на България, касаещи отделянето на Черноморски и Странджански регион и приписването на подчертан средиземноморски произход в Южната зоогеографска подобласт. Констатирано е, че в умерения климатичен пояс ксеротермофилията определя предимно южен тип на разпространение, а сезонността – преобладаване на униволтинни видове.

Екологични приноси. Установени са нови хранителни растения при ларвите на 2 вида. Направена е класификация на видовете от Hesperoidea и Papilionoidea в зависимост от изискването им към слънчевата светлина, температура и влажност.

Морфологични приноси. Описана е яйчната морфология на 1 вид чрез използване на сканираща електронна микроскопия.

Природозащитни приноси. Изготвен е списък на консервационно значимите видове Hesperoidea и Papilionoidea в България. Определени са 50 основни райони за пеперуди върху 20 % от територията на страната, покриващи значителна част от мрежата NATURA 2000. Предложени са списъци на целевите видове, изтъкнати са главните заплахи и са набелязани мерки за тяхното опазване.

Други приноси. Съставена е фауна на Papilionidae, Pieridae и Nymphalidae в България, каталог на типовите екземпляри от надсемейство Papilionidae в колекцията на Института по зоология при БАН и каталози на неотропичните Pieridae в колекциите на Природонаучния музей в Лондон, Естественоисторическия музей в Париж и Смитсъновия институт във Вашингтон.


Заключение

Кандидатът за получаване на академична длъжност „Доцент” – д-р Станислав Пенчев Абаджиев – се явява на конкурса със значителна по количество и стойностна научна продукция. Приносите му обогатяват и разширяват българската и световната ентомологична и биологична наука с нови факти за таксономията, фаунистиката, биоекологията, и консервационната значимост на таксоните от надсемейства Hesperoidea и Papilionoidea. Показател за високото качество на неговите научни изследвания са големият брой публикации в реномирани списания и цитирания от чуждестранни и български автори, които надхвърлят изискванията на Комисията по биологични и медикобиологични науки при ВАК.

Направените научни приноси, високият професионализъм и личните качества на кандидата ми дават основание с пълна убеденост да препоръчам на Почитаемия Научен съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания да избере д-р Станислав Пенчев Абаджиев за доцент към Националния природонаучен музей при БАН.


22.12.2010 г.

Рецензент:

София

(проф. дсн Г. Георгиев)Свързани:

Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
Конкурс за Академична длъжност „Професор”, по научна специалност „Науки за Земята” 04. 04 с участник дгн Николай Георгиев Бонев
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за академична длъжност "Доцент"
Доцент” по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми”, специалност „Обогатяване на полезни...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за научните звания "доцент"
Чл. (1) При обявяване на конкурс за научните звания “доцент” или “професор” се има предвид потребността от заемане на съответната...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconОт капитан I ранг, проф., д в. н. Боян Кирилов Медникаров, началник на ввму „Н. Й. Вапцаров" Варна, Относно: Конкурс за академична длъжност „Доцент", по
Администрация и управление”, научна специалност 05. 02. 24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство“,...
Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент\" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология\" iconРезюмет а
Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на ва “Г. С. Раковски” за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом