Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер235 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/402-01-8.rtf
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


(Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г. и бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г.)


§ 1. В чл. 15а, ал. 2 т. 4 се отменя.

§ 2. В чл. 35, ал. 1, т. 14 след думите “в Българската армия” се поставя запетая и се добавя “и назначава служителите по сигурността на информацията в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната.”

§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, и поддържането на сигурността в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

б) в изречение второ след думите “към министъра на отбраната” се поставя запетая и се добавя “която се ръководи от директор”.

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Министърът на отбраната определя с правилник структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване", специфичните условия и ред за преминаване на кадровата военна служба в нея и правомощията на директора и другите ръководни длъжностни лица и утвърждава организационно-щатната й структура, като определя изискванията за заемане на съответните длъжности.”

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думите “на Министерството на отбраната и на Българската армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

б) в т. 2 думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”;

в) точка 3 се изменя така:

“3. извършва охрана на мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, на чуждестранни военнослужещи, на транспортни средства, с които се превозват личен състав, бойна техника, въоръжение, боеприпаси и други общоопасни средства, както и на чуждестранни военни формирования, делегации и инспекции”;

г) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “както и на техническата изправност и използването по предназначение на движещите се по пътя военни превозни средства;”

д) в т. 5 думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и с поддържането на сигурността в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

е) създава се т. 6:

“6. осъществява дейности по защитата на класифицираната информация в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.”

4. В ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

“1. личния състав от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при или по повод изпълнение на службата или в района на местоработата им;”

б) създава се нова т. 2:

2. сътрудниците на органите на Министерството на отбраната при или по повод изпълнение на възложени задачи;”

в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:

“3. лица извън посочените по т. 1 и 2, които са участвали в извършването на престъпления с тях, както и за предотвратяване на деяния на лица, насочени срещу отбраната на страната и/или срещу реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;”

г) досегашната т. 3 става т. 4;

д) създава се т. 5:

“5. лицата по т. 1 и 2, участващи в международни мисии в чужбина, доколкото не е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.”

5. Създава се нова ал. 5:

“(5) Служба "Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване" осъществява функциите си по поддържането на сигурността по ал. 3, т. 1, 5 и 6 и по отношение на лицата от състава на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата.”

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя “и със сродни служби на други държави и организации”.

7. Създава се ал. 7:

“(7) Финансовите средства за оперативно-специални нужди, предназначени за осъществяване функциите на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” по ал. 3, се планират, разходват и отчитат по ред, определен от министъра на отбраната.”

§ 4. В чл. 40а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Редът за назначаването, освобождаването, правомощията и условията и редът за заплащане на извънщатните служители на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" се определят с наредба на министъра на отбраната.”

2. Създава се нова ал. 5:

(5) В случаите по ал. 4 органите на военната полиция имат право да задържат лицата, извършили, извършващи или подготвящи се да извършат престъплението, а когато тези лица са извън посочените по чл. 40, ал. 4 - уведомяват незабавно органите на националната полиция, като осигуряват запазването на местопрестъплението.”

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 5. В чл. 40б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точки 3 и 4 се изменят така:

3. да извършват неотложни следствени действия при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, или проверки при условията и по реда, предвидени в закон;

4. да разкриват и участват в разследването на престъпления от общ характер, извършени от лицата по чл. 40, ал. 4, както и на територията на поделения и обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;”

б) в т. 5 думите “на Министерството на отбраната и на Българската армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната”;

в) точка 7 се изменя така:

“7. да извършват полицейска регистрация на лицата по чл. 40, ал. 4, срещу които е започнало наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер; държавните органи, осъществяващи наказателното преследване, са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от органите на военната полиция; редът за извършване на полицейската регистрация се определя с наредба на министъра на отбраната съгласувано с министъра на вътрешните работи;”

г) в т. 8 думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”;

д) създава се т. 11:

“11. да съдействат и вземат необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи от лицата по чл. 40,
ал. 4;”.

2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:

(2) Регистрацията по ал. 1, т. 7 е вид обработване на лични данни за лицата по чл. 40, ал. 4, която се осъществява при условията на този закон.

(3) За целите на регистрацията по ал. 1, т. 7 военнополицейските органи:

1. събират за лицата личните им данни, посочени в чл. 18, т. 1 – 20 от Закона за българските документи за самоличност;

2. дактилоскопират и фотографират лицата;

3. изземват образци за ДНК-профил на лицата, когато това е необходимо.

(4) Данните от полицейската регистрация на лицата се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защитата на реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната и/или насочени срещу отбраната на страната.

(5) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на упълномощени от него длъжностни лица служебно или след мотивирано писмено искане на регистрирания, когато:

1. е извършена в нарушение на закона;

2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите по чл. 21, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;

3. е влязла в сила оправдателна присъда;

4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;

5. лицето е починало, като в този случай искането може да се направи от неговите наследници.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.

4. Създава се ал. 7:

(7) В случаите по ал. 1, т. 2 задържаното лице има право да обжалва пред военния съд по реда на Закона за административното производство законността на задържането, като съдът е длъжен да се произнесе по жалбата незабавно. От момента на задържането им лицата имат право на адвокатска защита. Редът за действие на органите на военната полиция при задържането на лица по ал. 1, т. 2, оборудването на местата за настаняване на задържани лица и редът в тях се определят с инструкция на министъра на отбраната.”

§ 6. В чл. 40в се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 думите “на Министерството на отбраната и Българската армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

б) в т. 4 думите “по чл. 40, ал. 4” се заличават, а думите “на Министерството на отбраната и на Българската армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

в) създава се нова т. 5:

“5. призовават лица в служебни помещения за целите по т. 4;”

г) досегашната т. 5 става т. 6;

д) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:

“7. осъществяват дейности по защитата на класифицираната информация в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, съгласно Закона за защита на класифицираната информация;”

е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите “на Министерството на отбраната и Българската армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата”;

ж) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:

“9. в кръга на своята компетентност могат да изискват информация от държавни органи, командири и началници на поделения, обекти и административни звена на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната, едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, и от други лица във връзка с отбраната на страната и във връзка със защитата на сигурността на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата;”

з) досегашната т. 9 става т. 10.

2. Създава се ал. 2:

(2) Лицата по ал. 1, т. 9 са длъжни да предоставят изискваната информация и да не разгласяват факта на проявения от военното контраразузнаване интерес към тази информация.”

§ 7. Създава се чл. 40г:

Чл. 40г. (1) В служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се изграждат и поддържат информационни фондове, в които се събира, обработва, систематизира, анализира и съхранява информация в интерес на отбраната и в изпълнение на функциите на службата по чл. 40, ал. 3, при спазване на правилата за защита на класифицираната информация и личните данни. Фондовете могат да се изграждат и като автоматизирани. Министърът на отбраната издава наредба за условията и реда за експлоатация и достъп до фондовете.

(2) От информационните фондове по ал. 1 може да се извършва обмен на данни с информационни фондове на другите служби за сигурност и обществен ред, органите на съдебната власт и други държавни органи по ред, установен с нормативен акт или с двустранни споразумения, при спазване на правилата за защита на класифицираната информация и личните данни.

(3) В информационните фондове могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързано с функциите по чл. 40,
ал. 3, органите на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”:


1. не искат съгласието на физическото лице;

2. не информират съответното физическо лице преди и по време на обработването на личните му данни;

3. не предоставят лични данни на трети лица;

4. съхраняват данните по ред и в срокове, определени от министъра на отбраната.

(4) В информационните фондове по ал. 1 могат да се обработват и лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват за други цели освен за изпълнение на функциите по чл. 40, ал. 3. Тези данни не се препредават.

(5) Редът за обработка на личните данни във връзка с изпълнение на функциите по чл. 40, ал. 3 се определя с инструкция на министъра на отбраната.

(6) При изграждането на информационните фондове и при обработката на данните могат да се използват вътрешни идентификационни кодове, кодиране и криптиране на данните.

(7) Личните данни от информационните фондове извън случаите по ал. 9 могат да се предоставят само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно посочено наказателно дело, както и на чуждестранни полицейски органи или органи по сигурността по силата на сключен международен договор, по който Република България е страна.

(8) Личните данни по ал. 3 и 4 се заличават, ако повече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт. При заличаването на личните данни се вземат предвид възрастта на физическото лице, естеството на обработваните лични данни, необходимостта от обработване до приключването на конкретното разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане срока на давност.

(9) Всяко лице има право да иска достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани в информационните фондове по ал. 1, събирани без негово знание. Директорът на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”, който е администратор на личните данни, се произнася в
14-дневен срок от постъпване на искането за достъп, като може да предостави копие от обработваните лични данни на хартиен носител.

(10) Директорът на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” отказва пълно или частично предоставяне на данни, когато от това би възникнала опасност за националната сигурност или обществения ред, за опазването на информацията, класифицирана като държавна или служебна тайна, за разкриването на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране или ако предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”.

(11) Уведомяването на заявителите за отказа по ал. 10 се извършва писмено, като се посочва само правното основание. За отказ се счита и липсата на уведомление в предвидените от закона срокове.

(12) Отказите за предоставяне на данни по ал. 10 и 11 не подлежат на обжалване по съдебен ред.

(13) Директорът на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” възлага обработката на личните данни на определени от него длъжностни лица.

(14) Вътрешноведомственият контрол върху информационната дейност на служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се осъществява от министъра на отбраната, а общият контрол се осъществява от органите, определени със закон, при спазване на правилата за защита на класифицираната информация.”

§ 8. В чл. 87 ал. 2 се отменя.

§ 9. В чл. 107 т. 4 се изменя така:

“4. братята и синовете на военнослужещите, починали по време или по повод на изпълнение на военната служба, при условие че са подали молба до министъра на отбраната;”.

§ 10. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

“(2) Лицата, които освен българско гражданство имат и чуждо гражданство, не се освобождават от наборна военна служба само на това основание.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 11. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) С договора за кадрова военна служба може да се уговори участието в международни операции и мисии при условията на чл. 26, т. 2, ако кадровият военнослужещ отговаря на изискванията за конкретната операция или мисия.”

§ 12. В чл. 223, ал. 5 се създава изречение второ:

“Преди получаване на документите за уволнение от наборна военна служба лицето заявява изрично и писмено желанието си да участва в курс.”

§ 13. В чл. 238 ал. 3 се изменя така:

“(3) За база при изчисляване на еднократното парично обезщетение се взема размерът на брутното месечно възнаграждение, получено през месеца, предхождащ датата на освобождаването от кадрова военна служба."

§ 14. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя “по ред и в размер, определени от министъра на отбраната”.

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

“(2) В случаите, когато граждански лица и кадрови военнослужещи заемат длъжности с еднакви функционални или образователно-квалификационни изисквания, основните им месечни възнаграждения са равни.

(3) Министърът на отбраната определя длъжностите, за които се прилага ал. 2.”

3. В ал. 5 думите “по ред, определен от министъра на отбраната” се заменят с “по ред и в размери, определени от министъра на отбраната”.

§ 15. В чл. 297, т. 1 думите “заплатата за длъжност” се заменят с “брутното месечно възнаграждение”.

§ 16. В чл. 298 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите “имащ права на орган на дознание” и запетаята след тях се заличават.

2. В ал. 2 изречение трето се отменя.

3. Създава се нова ал. 3:

(3) Ако военнослужещият в едномесечен срок от връчването на заповедта писмено оспори основанието или размера на отговорността, Министерството на отбраната може да предяви срещу него иск пред съда.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “възнаграждението” се добавя "и/или обезщетението по чл. 237”.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 17. В чл. 310 ал. 1 и 2 се изменят така:

(1) Нарушенията по чл. 303, 305 и 306 се установяват с актове на съответните длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, нарушенията по чл. 307, 308 и 309 се установяват с актове от органите на държавната и местната администрация и военните окръжия, а нарушенията по чл. 309а се установяват с актове от органите на служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване”.

(2) Наказателни постановления по чл. 303, 305 и 306 се издават от министъра на отбраната или от упълномощени от него длъжностни лица, по
чл. 307, 308 и 309 – от началниците на военните окръжия, на органите по отбранително-мобилизационната подготовка и от упълномощените от органите на местната администрация лица, и по чл. 309а – от директора на служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване”.”Преходни и заключителни разпоредби


§ 18. (1) До 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет определя подразделения (войскови единици) от Българската армия за участие в международни операции и мисии.

(2) С кадровите военнослужещи от подразделения (войскови единици) по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения по чл. 119, ал. 2.

(3) На кадрови военнослужещ, който откаже да сключи споразумение по чл. 119, ал. 2, се предлага длъжност в подразделение (войскова единица) извън тези по ал. 1, съответстваща на притежаваното от него военно звание и професионална квалификация, по ред, определен от министъра на отбраната.

(4) В случай че няма подходяща длъжност или при отказ от страна на кадровия военнослужещ да заеме предложената му длъжност, на него му се връчва предизвестие за прекратяване на договора за кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 3.

§ 19. Навсякъде в закона думите “Кодекса за задължително обществено осигуряване” се заменят с “Кодекса за социално осигуряване”.

§ 20. Навсякъде в закона думите “местожителство” се заменят с “постоянен адрес”, думите “местожителството си” се заменят с “постоянния си адрес”, думите “новото местожителство” се заменят с “новия постоянен адрес” и думите “местожителството им” се заменят с “постоянния им адрес”.

§ 21. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 и 63 от 2003 г.) се правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 46а:

Чл. 46а. (1) При условията и по реда на тази глава и на правилника за прилагане на закона се извършват и продажбите на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната.

(2) Продажбата на недвижимите имоти по ал. 1, чиято балансова стойност надхвърля 500 хил. лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.

(3) Приходите от продажбата на недвижимите имоти по ал. 1 постъпват по бюджета на Министерството на отбраната.”

2. Създава се чл. 80а:

Чл.80а. (1) Държавен имот, предоставен за ползване и управление на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, който се владее или държи без основание или на отпаднало основание от друго физическо или юридическо лице или който се ползва не по предназначение, се изземва въз основа на заповед на министъра на отбраната.

(2) Заповедта на министъра на отбраната за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на военната полиция.

(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”

§ 22. В Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (обн., ДВ, бр. 102 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 5, ал. 6 след думите “държавни такси” се добавя “по сметка на Министерството на икономиката”.

2. В чл. 9, ал. 6 след думите “държавни такси” се добавя “по сметка на Министерството на икономиката”.

3. Създава се чл. 17а:

“Чл. 17а. (1) Министърът на икономиката е администратор на приходите от таксите по този закон.

(2) Приходите от таксите се използват за обезпечаване на дейността и контрола по този закон.”

§ 23. Параграфи 1 и 22 влизат в сила от 1 януари 2005 г.


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ………………………
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Огнян Герджиков)


М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) съдържа предложения в следните основни насоки:

Прецизира се кръгът на обектите, в които съгласно разпоредбите на ЗОВСРБ служба “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” (служба “Сигурност - ВП и ВКР”) осъществява своята дейност. В този смисъл към обектите се включат всички структури, които са на подчинение на министъра на отбраната, както и едноличните търговски дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата – по отношение на поддържането на сигурността.

Във връзка с новия кръг обекти са определени и лицата, спрямо които служба “Сигурност – ВП и ВКР” упражнява правомощията си. Предвижда се службата да осъществява правомощията си спрямо личния състав на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при или по повод изпълнение на службата им или в района на местоработата им; спрямо сътрудниците на органите на Министерството на отбраната при или по повод изпълнение на възложени задачи; спрямо лицата, извън изброените, които са участвали в извършването на престъпления с тях, както и за предотвратяване на деяния на лица, насочени срещу отбраната на страната и/или срещу реда и сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и в случаите, когато изброените категории лица участват в международни военни мисии в чужбина, доколкото не е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Службата упражнява правомощията си във връзка с функциите си по поддържането на сигурността в едноличните търговски дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, и спрямо лицата от тези дружества.

В законопроекта е отразена необходимостта да се регламентират специфичният ред за преминаването на кадровата военна служба в служба “Сигурност – ВП и ВКР”, както и планирането, разходването и отчитането на финансовите средства за оперативно-специални нужди.

Друга важна промяна е детайлното регламентиране на възможността за взаимодействие на служба “Сигурност – ВП и ВКР” с другите служби за сигурност и за обществен ред, както и с другите държавни органи, в това число със сродни служби на чужди държави и организации.

В контекста на предложените допълнения на функциите, на обхвата на лицата и обектите, спрямо които служба “Сигурност – ВП и ВКР” осъществява дейността си, са и предложените изменения и допълнения в нормите, които уреждат правомощията на органите на службата.

От особено значение е предвиждащата се регламентация на информационната дейност на служба “Сигурност – ВП и ВКР”. Уредени са въпросите за създаването, обработването и използването на информационните фондове, контрола върху тези дейности и възможностите за обмен на информация с други служби и държавни органи при стриктно спазване на правилата, установени в действащото законодателство, като са отчетени специфичните изисквания на Закона за защита на личните данни, и се регламентира подробно материята, свързана с полицейската регистрация на лицата, в това число обработката на личните данни, използването им, както и заличаването на полицейската регистрация.

В законопроекта са включени изрични разпоредби, регламентиращи възможността кадровите военнослужещи да сключват договори за служба в подразделения за изпълнение на военна служба извън територията на Република България при участие в международни операции и мисии. По този начин се създават законови предпоставки за изпълнение на издигнатата в т. 21 от Военната доктрина като принцип на отбранителната политика на Република България подкрепа на международните организации за поддържане на мира и осигуряване участие на български военнослужещи и формирования в международни военни, хуманитарни и контролни мисии.

Анализът на досегашната практика във връзка с участието на Република България в операции по поддържане на мира показва, че липсва механизъм за своевременно планиране на участие, сформиране и подготовка на необходимия личен състав. Възможен вариант за решаване на проблема е определянето на конкретни подразделения за изпращане извън страната при необходимост от участие в международни военни мисии. Във връзка с това се предлага Министерският съвет в съответствие с т. 91 от Военната доктрина да определи подразделения (войскови единици) от Българската армия за участие в международни операции и мисии. С кадровите военнослужещи от тези подразделения (войскови единици) да се сключват допълнителни споразумения за изразяване на принципно съгласие за бъдещо участие в международни операции и мисии. По този начин ще отпадне необходимостта за даване на последващо съгласие за всяка конкретна мисия, което ще позволи в мисиите да се изпращат предварително формирани и подготвени подразделения. На кадровите военнослужещи от тези подразделения, които откажат да сключат споразумения, ще се предложат подходящи длъжности в други подразделения. При отказ да заемат тези длъжности или при липса на подходящи вакантни длъжности на кадровите военнослужещи ще се връчват предизвестия за прекратяване на договора за кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ. Тези военнослужещи ще имат възможност в срока на предизвестието отново да кандидатстват за назначаване на длъжности във въоръжените сили по общия ред и ще запазят всички права при уволнение, свързани с участие в курсове за преквалификация, и дължимите обезщетения.

По този начин се преминава към хармонизиране на правната уредба с новите реалности в международната обстановка и произтичащите от това ангажименти на Република България, подкрепяща усилията на международната общност за установяване на мир и сигурност.

Участието на страната в международни мисии под егидата на ООН е тясно свързано и с евроатлантическата ни насоченост и се разглежда като гарант за бъдещото присъединяване на нашата страна към евроатлантическите структури.

Разширява се кръгът на лицата, които подлежат на освобождаване от наборна военна служба, като се предвижда да бъдат освобождавани братята и синовете на всички военнослужещи, починали по време или по повод на изпълнение на военната служба, а не само при изпълнение на наборна военна служба.

Предлаганите изменения в чл. 87 и 108 преодоляват противоречивите тълкувания относно възможностите за освобождаване от наборна военна служба на лица, които освен българско имат и чуждо гражданство. Промените в чл. 298 относно реализирането на ограничената имуществена отговорност на военнослужещите целят уеднаквяване на режима с нормативната уредба по Кодекса на труда.

Измененията и допълненията в чл. 275 целят уеднаквяване режима на заплащане на кадровите военнослужещи и гражданските лица от Въоръжените сили. С тях се предвижда един и същ орган – министърът на отбраната, да определя реда и размерите на възнагражденията за специфични условия на труд както за кадровите военнослужещи (установено в чл. 226, ал. 1 от ЗОВСРБ), така и за гражданските лица в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната.

С предлагания законопроект се конкретизира административнонаказателната дейност, осъществявана от органите на Министерството на отбраната, като се регламентират дейностите по установяването на административните нарушения и по налагането на административните наказания в предвидените в ЗОВСРБ случаи.

Предвидено е и допълнение на Закона за държавната собственост, с което се регламентират правомощията на министъра на отбраната и на военнополицейските органи в случаите, когато е налице неправомерно владеене или държане на имоти – държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Предвижда се постъпленията от продажбата на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, да постъпват по бюджета на министерството.

От друга страна се предлага, считано от новата бюджетна
2005 г., държавните такси по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (ЗКВТДОСТВДУ) да постъпват по сметка на Министерството на икономиката с оглед на обстоятелствата, че цялостното административно обслужване на Междуведомствената комисия по този закон се извършва от Министерството на икономиката, което е и контролен орган по изпълнението на ЗКВТДОСТВДУ.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)

Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом