Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация
ИмеРамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер310.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/bg.rtf
  1   2   3


Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

Документ за консултация

Целта на настоящата консултация е да прикани държавите-членки и заинтересованите страни да внесат коментари по приложението на Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации и във връзка с политиката за научни изследвания, развитие и иновации като цяло.


Комисията приканва държавите-членки и заинтересованите страни да изпратят своите коментари до Генерална дирекция „Конкуренция“ до 24 февруари 2012 г.

1. Въведение

Насърчаването на научните изследвания, развитието и иновациите (наричани по-нататък НИРИ) е важна цел от общ интерес. Член 179, параграф 1 от ДФЕС гласи: „Съюзът има за цел да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването на европейско научноизследователско пространство, в което изследователите, научните познания и технологиите се движат свободно, и да насърчава развитието на конкурентоспособността си, включително тази на своята промишленост, както и да насърчава научноизследователските дейности, смятани за необходими по силата на други глави от Договорите (…).“


В своето Съобщение относно „Европа 2020“1 Комисията определя политиката за НИРИ като основна съставна част на стратегията си за създаване на растеж и работни места. В своето Съобщение относно „Съюз за иновации“2, една от седемте водещи инициативи, определени в стратегията „Европа 2020“, Комисията подчертава колко е важно да се подобрят рамковите условия и достъпът до финансови средства за научноизследователска дейност и иновации, за да се гарантира, че новаторските идеи могат да бъдат превърнати в продукти и услуги, които създават растеж и работни места.


Успоредно с политиките на ЕС националните публични политики също могат да направят много за насърчаване на НИРИ при посочените по-горе рамкови условия. Добре насочената финансова подкрепа може да допринесе и за стимулиране на частните инвестиции в НИРИ. При някои обстоятелства финансовата подкрепа се определя като държавна помощ и към нея се прилагат правилата от Договора за осигуряване на равнопоставени условия за конкуренция между фирми и държави-членки на вътрешния пазар.


Съгласно член 107, параграф 3 от ДФЕС някои категории помощи, отпускани от държавите-членки, могат да бъдат определени като съвместими с вътрешния пазар, по-специално когато имат за цел „да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес“ (член 107, параграф 3, буква в)). В член 108 се уточняват процедурни аспекти на правилата на ЕС за държавни помощи.


Съобщението относно „Европа 2020“ изрично се позовава на ролята на държавната помощ: „Политиката за държавна помощ може също така да допринесе активно и положително за целите на „Европа 2020“ като насърчава и подкрепя инициативи за по-иновативни, ефективни и екологични технологии, като същевременно улеснява достъпа до обществена подкрепа за инвестиции, рисков капитал и финансиране за изследвания и развой.“


Комисията определя критериите, които използва за оценка на съвместимостта на държавната помощ за НИРИ, в своята Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации3 (наричана по-нататък „Рамка за НИРИ“). От 29 август 2008 г. насам голям брой категории НИРИ са освободени от предварително уведомяване, когато съответстват на определените в Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО)4 условия.


В съответствие с балансовия тест, определен в Плана за действие по държавните помощи от 2005 г.5, държавните помощи за НИРИ могат да бъдат обявени за съвместими с вътрешния пазар, когато помощта е насочена към несъвършенства на пазара във връзка с НИРИ и е необходима за увеличаване на НИРИ, при условие че произтичащите от нея нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията не противоречат на общия интерес. Целта на Рамката за НИРИ е да осигури постигането на тази цел и да се улеснят държавите-членки в усилията им за по-прецизно насочване на помощта към съответните несъвършенства на пазара.


В Рамката за НИРИ се признава, че без обществена подкрепа НИРИ могат да бъдат по-малко от социално желателните. В същото време в нея се подчертават възможните рискове от нарушаване на конкуренцията между дружествата и на разполагането на инвестициите в Съюза. Недобре насочената държавна помощ за НИРИ може да доведе до масово напускане на конкурентите, като по този начин се намалява общият иновационен резултат на пазара (чрез намаляване на стимулите на други участници на пазара да продължават да осъществяват научноизследователска и развойна дейност), поддържа се неефективна пазарна структура (чрез изкуствена подкрепа на пазарното присъствие на дружеството на пазара) и/или се увеличава или се запазва пазарната мощ на получателя на помощта.


С оглед на изтичането на срока на Рамката за НИРИ и на ОРГО през декември 2013 г. и като първа подготвителна крачка към новите правила Комисията публикува на 10 август 2011 г. Междинен преглед на прилагането на Рамката за НИРИ6, като по този начин изпълни своя ангажимент 13 от Съобщението относно „Съюз за иновации“. Като втори етап сега тя очаква допълнителна обратна информация от държавите-членки и заинтересованите страни относно прилагането на правилата за НИРИ и съществен принос с оглед на преразглеждането на последните.


2. Как се участва в консултацията

Държавите-членки и другите заинтересовани страни са приканени да отговорят на въпросника по-долу. Отговорите могат да бъдат предавани на всички официални езици на ЕС7.

Някои от въпросите са насочени конкретно към публични органи, докато други са предназначени за публични органи и за други заинтересовани страни (участници). За ваше удобство въпросите са подредени по основна целева аудитория. Ако смятате, че даден въпрос не се отнася до вас, моля, отговорете „неприложимо“.

Въпросите, в които се говори за „вашата държава-членка“ или „вашите органи“ и подобни на тях могат да се приемат от международни организации, които не принадлежат към никоя държава-членка, като посочващи „държави-членки“ и „органите на държава-членка“.

Крайният срок за предаване на отговори е 24 февруари 2012 г. Отговорите се изпращат на адрес: European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels, референция „HT 618“, за предпочитане по електронна поща на адрес Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Службите на Комисията планират да предоставят достъп до отговорите на този въпросник на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. Поради това, ако респондентите не желаят тяхната самоличност или част от отговорите им да бъдат разкривани, това трябва да бъде ясно посочено и същевременно да бъде предаден и неповерителен вариант. При липса на каквито и да било указания за поверителни елементи ГД „Конкуренция“ ще приеме, че отговорът не съдържа такива и може да бъде публикуван в неговата цялост.

ВЪПРОСНИК


Сведения за вас

Относно правилата за защита на личните данни на уебсайта EUROPA, моля, вижте: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_bg.htm#personaldata

Специална декларация за поверителност: Получените отговори, както и самоличността на техните автори, ще бъдат публикувани в интернет, освен ако авторът не възрази срещу публикуването на личните му данни на основание, че такова публикуване би могло да навреди на законните му интереси. При това положение отговорът може да бъде публикуван като анонимен. В противен случай отговорът няма да бъде публикуван и по принцип съдържанието му няма да бъде взето под внимание.

Моля, попълнете вашите данни за контакт по-долу:

Име
Представлявана организация
Местонахождение (страна)
Адрес на електронна поща:
Моля, опишете основните дейности на вашето дружество/организация/асоциация.


Раздел А: Общи въпроси относно цялостната политика за НИРИ


A.1. Политика за НИРИ – Установяване на фактите

Въпроси, насочени към публични органи:

 1. Моля, опишете как вашите органи подкрепят НИРИ. Представете кратък исторически преглед на общата политика за НИРИ и правните инструменти, на които се основават публичните намеси. До каква степен тази политика се управлява на национално, регионално или местно равнище?

 2. Моля, опишете структурата на общия финансов бюджет, определен за развитие на общата политика за НИРИ през последните 5 години във вашата държава-членка. Моля, представете разбивка по:

 1. Видове подкрепа:

 • Без мерки за държавна помощ:

 • Общи инициативи за НИРИ, които не са насочени към дружества (например образование),

 • Финансова подкрепа за фирми под минималния праг8,

 • Общи мерки (например фискални облекчения за инвестиции на дружествата в НИРИ),

 • Държавни помощи: схеми, помощи ad hoc (извън схеми).

 • Цели за НИРИ на национално равнище (а също на регионално и на местно, където е приложимо) – цели, като например финансиране за научноизследователски организации, за научноизследователски и развойни проекти, изследователски инфраструктури, насърчаване на клъстери, насърчаване на трансфер на знания;

 1. Видове мерки, където е възможно, съгласно предвиденото в Рамката за НИРИ (подпомагане на проекти за НИРД; помощ за проучване на техническите възможности; помощ за разходите на МСП във връзка с права на индустриална собственост; помощ за млади иновационни предприятия; помощ за иновации в областта на процесите и организационни иновации в сферата на услугите; помощ за консултантски услуги по иновации, помощ за поддържащи услуги по иновации; помощ за заемане на висококвалифициран персонал; помощ за иновационни клъстери);

 2. Сектори (за разбивката по сектори можете да използвате кодовете от номенклатурата NACE или рубриките, предлагани от функция „Select“ („Избор“) на търсачката за дела, свързани с държавни помощи, на адрес: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

 3. Размер (малки, средни и големи предприятия9) и същност на бенефициерите (предприятие, изследователска организация, включително от висшето образование, организация с идеална цел, друго);

 4. Видове инструменти за помощ (например преки безвъзмездни средства, възстановяеми аванси, заеми, нисколихвени заеми, данъчни стимули, предоставяне на капитал, кредитни гаранции, компенсация при цени на стоки и услуги над пазарните, консултантски услуги, обучение, предоставяне на инфраструктури, политика за обществени поръчки, намаляване на вноските за социална сигурност, отписване на задължения);

 1. Изпълнение и усвояване на схемите за държавна помощ за НИРИ 1. Моля, приложете списък на текущите схеми за подкрепа на НИРИ във вашата държава-членка.

 2. Моля, уточнете целта на всяка схема: цел за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), иновационна цел10 или смесени цели (НИРИ).

 3. Каква част от първоначалния общ бюджет, предвиден за всяка схема, е действително усвоена (тоест реално отпусната)?

 4. Каква част от бюджета на всяка схема е усвоена от МСП, големи предприятия и други бенефициери?

 1. Моля, опишете ролята на програмите и финансирането от ЕС за стратегията за НИРИ във вашата държава-членка. Ако е възможно, посочете относителния дял на следните програми и финансирания на ЕС:

 • Рамковите програми на ЕС (текущата Седма рамкова програма11);

 • Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации12;

 • Европейският институт за иновации и технологии13;

 • политиката за сближаване, по-специално чрез финансиране от структурен фонд за НИРД и иновации, предприемачество, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и развитие на човешкия капитал14;

 • Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по-специално чрез Механизма за финансиране с поделяне на риска (МФПР)15.

Въпроси, насочени към публични органи и към други заинтересовани страни

 1. Какъв е делът на частното финансиране за развитието на политиката за НИРИ във вашата държава-членка? Можете ли да посочите относителния дял на различните източници на частно финансиране като финансиране със заеми от банки, собствени капиталови ресурси, съществуващи акционери, рисков капитал (инвестиции в некотирани дружества от инвестиционни фондове) и инвестиции в рисков капитал (финансиране за собствен и частично собствен капитал на дружествата на ранен етап от тяхното развитие)?

 2. До каква степен настоящата икономическа и финансова криза е оказала въздействие върху:

 • общата публична политика за НИРИ;

 • отпускането на държавна помощ за НИРИ във вашата държава-членка;

 • равнището на частни разходи за НИРИ?

  Ако е налице такова въздействие, бихте ли го описали, като посочите дали и кога вашите органи са адаптирали в съответствие с него общата си политика за НИРИ, и по-специално отпускането на държавна помощ? Как възнамеряват вашите органи да осигуряват финансиране за НИРИ на МСП, които са особено силно засегнати от финансовата криза с банковите заеми?A.2. Обосновка на политиката за НИРИ

Въпроси, насочени към публични органи:

 1. Кои са основните цели на политиката за НИРИ във вашата държава-членка (например увеличаване на инвестициите в НИРИ, по-добро разпределение на ресурсите, развитие на конкретен сектор, дейност или регион, заетост, околна среда)? В случай че според вас съответните мерки не са били насочени към никаква конкретна цел, можете ли да посочите причините за това?

 2. Смятате ли, че когато изпълнява мерки за НИРИ, които са различни от помощ, и мерки за НИРИ, които са държавна помощ, вашата държава-членка преследва различни цели за НИРИ? Ако отговорът е положителен, можете ли да посочите такива различия?

 3. Как вашата държава-членка постига равновесие в своите политики за НИРИ между намеси, свързани с държавна помощ, и други политики, насочени към подкрепа на НИРИ? В какво според вас е основният принос на мерките за държавна помощ, които имат по-голям обхват от общите хоризонтални мерки?

 4. Как оценявате ефективността на вашата политика за НИРИ? Провеждате ли оценъчен анализ на индивидуални мерки или програми?

Въпроси, насочени към публични органи и към други заинтересовани страни:

 1. Как виждате развитието на вашата политика за НИРИ с оглед на посочената по-горе стратегия „Европа 2020“ и нейното изпълнение?


  1   2   3

Свързани:

Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconДокумент за кандидатстване ръководител базова организация
...
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconКонкурс „стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения
Ването на научни идеи, доказали своята целесъобразност и научна значимост в предходни изследвания. Развитие на научния потенциал...
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconЧаст III б Формуляр за допълнителна информация за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации: Индивидуална помощ
Формуляр за допълнителна информация за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации: Индивидуална помощ
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconПрезентация на националното сдружение на малкия и среден бизнес
Информационно общество и иновации и технологичен трансфер. И в двете области нсмсб се занимава с приложни научни изследвания и анализи,...
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация icon1. основни характеристики на мярката, предмет на уведомление
Формуляр за допълнителна информация за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации: Схеми за помощ
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconОбществена консултация относно преразглеждането на правилата на Европейския съюз за регионалната държавна помощ
Дфес. Критериите за съвместимост, на които трябва да отговаря тази помощ, са установени от Европейската комисия и са посочени в редица...
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация icon1. Научни изследвания и иновации в подкрепа на транспортната политика Error: Reference source not found
Разгръщане на неизползвания потенциал за иновации на европейския транспортен сектор Error: Reference source not found
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconДокумент за консултация Държавна помощ за подпомагане на достъпа до рисков капитал на малките и средните предприятия
И относно достъпа им до финансиране като цяло. Коментарите ще осигурят важен принос за предстоящото през 2013 г преразглеждане на...
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconТеоретични аспекти на икономическите изследвания
Директор на Института за научни изследвания и главен редактор на Алманах Научни изследвания
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации Документ за консултация iconХоризонт 2020 : Комисията предлага 80 млрд. Eur инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта
Хоризонт 2020“: Комисията предлага 80 млрд. Eur инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом