Административна комисия за координация на системите за социална сигурност
ИмеАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер46.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Dec_S5bg - rev.DOC
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТРЕШЕНИЕ № S5


от 2 октомври 2009 г.


за тълкуване на понятието „обезщетения в натура“ съгласно определението в член 1, буква ха) от Регламент (ЕО) № 883/2004 за болест или майчинство в съответствие с член 17, член 19, член 20, член 22, член 24, параграф 1, член 25, член 26, член 27, параграфи 1, 3, 4 и 5, член 28, член 34 и член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […]


(текст от значение за ЕИП и за споразумението между ЕO и Швейцария)


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,


като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена с разглеждането на всички административни въпроси и въпросите, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […],


като взе предвид членове 35 и 41 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


като има предвид, че:


(1) За целите на прилагането на член 17, член 19, член 20, член 22, член 24, параграф 1, член 25, член 26, член 27, параграфи 1, 3, 4 и 5, член 28, член 34 и член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, понятието „обезщетения в натура“ при болест и майчинство, както е определено в член 1, буква ха) от Регламент (ЕО) № 883/2004, трябва да се свърже с ясно и обвързващо всички държави-членки значение.


(2) Понятието „обезщетение в натура“ за болест или майчинство в съответствие с практиката на Съда на европейските общности трябва да включва и обезщетенията в натура, предоставяни на лица, нуждаещи се от грижи,


като предприе действия в съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


РЕШИ:


I. Общи разпоредби


1. Обезщетенията в натура при болест и майчинство, които трябва да се имат предвид при изчисляване на сумите за възстановяване, посочени в членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […] (по-нататък наричан „регламентът по прилагане“), са онези, които се разглеждат като обезщетения в натура по силата на националното законодателство, прилагано от институцията, която е предоставила обезщетенията, доколкото те могат да бъдат получени в съответствие с разпоредбите на член 17, член 19, член 20, член 22, член 24, параграф 1, член 25, член 26, член 27, параграфи 1, 3, 4 и 5, член 28, член 34 и член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (по-нататък наричан „основният регламент“).


2. По смисъла на горепосочените членове от основния регламент за обезщетения в натура се приемат също:


а) обезщетения за осигуряване за грижи, които осигуряват пълно или частично пряко покриване на някои разходи, обусловени от нуждата от грижа на лицето и направени в негова пряка полза, като сестрински грижи и получена в дома му или в специализирани заведения помощ, закупуване на оборудване за здравно обслужване или извършване на ремонт на жилището; обезщетенията в натура се предоставят най-вече като допълнение към обезщетенията в натура по болест, с цел да се подобрят здравословното състояние и качеството на живот на зависещите от грижи лица;


б) обезщетения в натура, които не произтичат от осигуряване за грижи, но имат същите характеристики и цели като посочените в буква а) по-горе, доколкото могат да бъдат разглеждани като обезщетения в натура от системата за социална сигурност по смисъла на основния регламент и могат да бъдат получени по същия начин като посочените в буква а) в съответствие с разпоредбите на гореупоменатите членове от основния регламент.


Обезщетенията в натура, упоменати в букви a) и б), се включват в разходите, посочени в точка 1 по-горе.


3. По смисъла на горепосочените членове от основния регламент за разходи за обезщетения в натура не се приемат:


а) разходите, свързани с управлението на здравноосигурителната схема, например разходите, направени при обработката на плащането на възстановени суми на частни лица или между институциите;


б) разходите, свързани с предоставянето на обезщетения по болест, като например потребителска такса за издаване на медицински свидетелства от лекар, необходими за оценяване на степента на инвалидност на заявителя или на неговата пригодност за упражняване на трудова дейност;


в) разходите за медицински изследвания и субсидии за заведения за профилактика, отпускани за общи мерки за здравна защита, както и разходи за общи мерки (несвързани с конкретен риск);


г) доплащания от лицата.


II. Разпоредби относно изчисляването на фиксираните суми, предвидени в член 63 от регламента по прилагане


1. При изчисляването на месечния и общия размер на фиксираните суми в съответствие с член 64 от регламента по прилагане се вземат предвид:


  1. размерът на обезщетенията в натура, предоставяни по националните схеми в държавата-членка на пребиваване в съответствие с членове 17, 24, параграф 1, 25 и 26 от основния регламент;
  1. размерът на обезщетенията в натура, предоставяни въз основа на планирано лечение извън държавата-членка на пребиваване в съответствие с членове 20 и 27, параграфи 3 и 5 от основния регламент;
  1. разходите за обезщетения в натура, предоставени на дадено осигурено лице през периода на временен престой извън държавата на пребиваване, доколкото разходите за тези обезщетения трябва да бъдат заплатени по силата на националното законодателство; с изключение на разходите, предвидени в точка II, параграф 2, буква а) от настоящото решение.


2. При изчисляването на месечния и общия размер на фиксираните суми в съответствие с член 64 от регламента по прилагане не се вземат предвид:


  1. размерът на обезщетенията, предоставяни през периода на временен престой извън държавата-членка на пребиваване въз основа на член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от основния регламент;
  1. размерът на обезщетенията, възстановени в съответствие с основния регламент или въз основа на двустранни или многостранни споразумения, с изключение на възстановени средства за планирано лечение.


III. Други разпоредби


1. Изчисляването на сумите за възстановяване се основава при възможност на официалната статистика и счетоводните документи в мястото на престой или пребиваване, като се предпочитат публикуваните официални данни. Посочват се източниците на използваните статистически данни.


2. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила на регламента по прилагане.


Председател на Административната комисия

Lena MALMBERG
Свързани:

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconРепубликабългари я народно събрание
Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъобщение за печата
Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconНа системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници временно...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом