И за да се произнесе,взе предвид
ИмеИ за да се произнесе,взе предвид
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер103.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://smolyandc.judiciary-bg.org/courts/dc/smolian/webbcap.nsf/0/4953adf6aa833513c22577500022d9
и за да се произнесе,взе предвид:

Производството е по част ІV ТЗ.

Образувано е по молба на „. М. – Е. ,със седалище и адрес на управление Г.С.,представлявано от управителя П.В.Д. и е за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството поради неплатежоспособност.Твърди се,че дружеството е изпаднало в това състояние поради:тотален срив в рентабилността на производството за 2009 год. в сравнение с всяка една от предишните години с предишни печалби в рамките на 250 000 лв.годишно;снижаване на цените на възложителите за модели със същата сложност,което противостои на повишените разходи и работни заплати за цялата 2009 год. – загубата за така посочената година е 384 000 лв.;поръчките на основните партньори са били преустановени към 15.12.2009 год. и последните приходи от тях са към 13.01.2010 год.;че на персонала от 55 служители,от които 52 уволнени на 01.02.2010 год.,се дължат обезщетения от 85 153.86 лв. съгласно КТ; че на “Уникредит Булбанк”-Клон С. са дължими главници по текущи кредити в размер на 87 000 лв.,вкл. закъсняла вноска от 20.01.2010 год. от 3401.30 лв.;че задълженията към НАП за осигуровки и данъци са в размер на 336 444.79 лв.;че вземанията на дружеството са от френски партньор от 2005 год. в размер на 2 986.59 лв. и отпуснат кредит на собственика от 8 800 лв..

Твърди се и че последното разплащане е от 16.02.2010 год. и е в размер на 812.59 лв. – за старо задължение към енергодоставчик.

С тези твърдения молителят-длъжник е обосновал правния интерес от предявяване на исковата молба,с която се иска съдът да постанови решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Към молбата са приложени: баланс и отчет за данъчната 2009 год.;баланс и отчет за периода да 18.02.2010 год. включително;списък с оценка на дълготрайните активи;списък на кредиторите,фирми,институции и персонал,към които дружеството-молител има задължения ;уведомление до НАП-С. - съгласно чл. 78 ДОПК.

Молбата се поддържа пред съда от управителя П. Д..

По делото беше изслушано вещо лице.

Съдът,като взе предвид изложеното от ищеца в исковата молба,подписана и депозирана от управителя му,обсъди събраните по делото писмени доказателства и заключението на изслушаната експертиза - в тяхната съвкупност и поотделно на основание чл.235 ал.2 ГПК във връзка с чл.608 и сл.ТЗ ,направи следните фактически и правни изводи:

Предявената молба е от длъжник за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност.Молителят е търговско дружество,търговец,поради което е налице първата необходима предпоставка за това производство – съгласно чл.607а ал.1 ТЗ производството по несъстоятелност се открива за търговец.

От приложенията към нея и от заключението на изслушаното вещо лице С. Т. по назначената СИЕ ,се установява,че: при съобразяване осчетоводените стопански операции до края на февруари 2010 год. и изготвените счетоводен баланс,ОПР,оборотна ведомост,състоянието на балансовите позиции по групи и статии,показателите на финансово-счетоводния анализ са следните:

- показатели за ефективност-коефициентът на ефективност на разходите е 0,200 , коефициентът на ефективност на приходите е 5.000;

- показателите за ликвидност са съответно:коефициент на обща ликвидност 0.024;коефициент на бърза ликвидност 0.024;коефициентите на незабавна ликвидност и на абсолютна ликвидност са 0.000;

- показателите за финансова автономност са:коефициент на финансова автономност -1.964 и коефициент на задлъжнялост -2.037;

- показателите за рентабилност са:коефициентът на рентабилност на приходите от продажби е 0,000,коефициентът на рентабилност на собствения капитал е 0,000 ,коефициентът на рентабилност на пасивите е -0.973 и коефициентът на капитализация на пасивите е -27.000.

Вещото лице сочи,че показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието ;че двата показателя са реципрочни ,като съответно показват размера на прихода,реализиран срещу 1 лв.разход и обратно.В случая установените от него данни показват,че с 1 лв.разходи през 2009 год. е реализиран приход в размер на 0.20 лв. или 1 лв. приход е реализиран срещу 5 лв.разход.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики за способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи /без разходите за бъдещи периоди/.В случая за изследвания период коефициентът за обща ликвидност е 0.024 или е под 1.50 – общоприетият в практиката за граничен и индикира неспособността на предприятието да покрива регулярно текущите си задължения.Коефициентите за незабавна и абсолютна ликвидност са нулеви и показват,че дружеството не разполага с никакви краткосрочни финансови активи ,парични средства и техни еквиваленти.

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики за степента на финансовата независимост на предприятието от кредитори.В случая показателите за коефициента на финансова автономност и за коефициента на задлъжнялост – съответно -1,964 и -2,037,са реципрочни и представляват съотношения между собствения капитал и текущите задължения на предприятието /привлечения капитал/.За изследвания период собственият капитал на дружеството е отрицателна величина /- 535/,като привлеченият капитал е трикратно по-висок – това е индикатор за много висока зависимост на предприятието от кредиторите.Предприятието е напълно декапитализирано.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на пасивите и реалните активи на предприятието.Рентабилността /доходността/ е един от най-важните параметри на финансовото състояние на дружеството - тя отразява потенциала му да генерира и реализира доходи.Изчислява се чрез система от показатели,изразяващи определени съотношения между реализираните доходи и направените разходи,използваните активи и собствения капитал.През анализирания период в случая ,предприятието фактически не е работило ,не е реализирало нетни приходи и продажби на стоки и услуги.

Вещото лице е установило,че към 28.02.2010 год. дружеството има 555 х. лв.задължения,за колкото са и твърденията в молбата му и които се потвърждават и от представените доказателства – баланс,ОПР,оборотна ведомост и справки в размер на 511 х.лв.,както и изчислените следващи се законни лихви за просрочие в плащането на всички начислени,но неплатени публично-правни задължения за данъци и осигурителни вноски в размер на 44 х.лв..Вещото лице е посочило подробно в отделни позиции задълженията на „. М. Е. Г.С. по направления и те са:

- 87 х.лв.задължения по получени краткострочни заеми от банки;

- 6 х.лв. задължения към доставчици – сумата е задължение към лизингодател /”И еф Джи Ауто лизинг” Е./,представляваща главници и лихви по финансов лизинг,като същият е разтрогнат и вещите са върнати /два бр.автомобили/;

- 82 х.лв. задължения към персонал по трудови правоотношения;

- 5 х.лв.задължения към фиска – “ДДС за внасяне” за данъчен период м.януари 2010 год.;

- 19 х.лв. задължения към фиска “Корпоративен данък” – по ГДД за 2008 год.,както и 2 х.лв. изтекли лихви от 31.03.2009 год. до 28.02.2010 год.;

- 27 х.лв.задължения към фиска “Окончателен данък по чл.38 ЗДДФЛ върху начислени и платени дивиденти”,както и 3 х.лв. изтекли лихви 15.02.2009 год. до 28.02.2010 год..За това задължение вещото лице сочи,че е оформено и осчетоводено на основание едноличен акт на собственика на капитала от 05.01.2009 год.,с който е взето решение за разпределение като дивидент натрупаната до 31.12.2008 год. печалба в размер на 550 421.90 лв.и респ.начисляването на следващия се окончателен данък по ЗДДФЛ в размер на 27 521.10 лв..Изплащането на нетната сума на дивидента в размер на 522 900.86 лв. е осчетоводено с операция на 15.01.2009 год..

- 63 х.лв.задължения към фиска “ДОД по ЗДДФЛ за персонал по трудови правоотношения”,както и 5 х.лв. изтекли лихви за данъчни периоди от март 2008 год. до януари 2010 год.;

- 140 х.лв.задължения за “Осигурителни вноски ДОО за персонал по трудови правоотношения”,както и 23 х.лв. изтекли лихви за осигурителни периоди от март 2008 год. до януари 2010 год.;

- 54 х.лв.задължения за “Осигурителни вноски НЗОК за персонал по трудови правоотношения” и 9 х.лв. изтекли лихви за осигурителни периоди от март 2008 год.до януари 2010 год.;

- 27 х.лв.задължения за “Осигурителни вноски ДЗПО за персонал по трудови правоотношения” и 4 х.лв. изтекли лихви за осигурителни периоди от м.март 2008 год. до м.януари 2010 год.;

- 1 х.лв.задължения за “Осигурителни вноски ФГВРС за персонал по трудови правоотношения “за осигурителни периоди от м.март 2008 год. до м.януари 2010 год..

Активите на предприятието по балансова стойност /без начислените амортизации за ДМА/ възлизат на 20 х.лв.,от които : ДМА с балансова стойност 7 х.лв.;вземания от клиенти на стойност 3 х.лв. – тъй като те са с произход от април 2006 год. ,в.л. сочи,че то може да се счита за несъбираемо; други вземания на стойност 9 х.лв. – от предоставен заем на представляващия дружеството и разходи за бъдещи периоди на стойност 1 х.лв.,представляващи неприключен разчет по финансови разходи върху приключени финансови лизингови договори.

Вещото лице сочи,че от всички тези активи,единствено ДМА могат да се считат осребрими.Сочи и че към датата на депозиране на молбата по настоящото производство и към датата на изготвяне на заключението,предприятието не е стопански активно,няма назначен персонал и е преустановило стопанската си дейност и че последното плащане за разходи е на 16.02.2010 год. в размер на 812.59 лв.за доставена ел.енергия.Спирането на плащанията е поради липса на доходи и налични парични средства /вж.устното доп. в с.з./.

Вещото лице е направило заключение и за капиталовата структура и ефективността от използването на собствения капитал на дружеството-длъжник и е посочило,че показателите / в таблица/ са индикатор за катастрофалното му финансово състояние.Анализът на структурата на капитала показва екстремни съотношения спрямо пасивите и дълготрайните активи ;че делът на пасивите в общия капиталов ресурс е в размер на 2775%,което е с 2755% отрицателно отклонение от стабилното състояние,прието в практиката от 40 % .

След проследяване на паричните потоци - процес на вливане и изтичане на парични средства и трябва да се разбира не като наличности на пари,а като изменение,движение на паричните средства и паричните еквиваленти на фирмата - за 2009 год. и след анализ на имуществената структура и финансовото равновесие на дружеството-длъжник към 28.02.2010 год.,вещото лице сочи,че коефициентите за покриване на краткосрочните пасиви с наличните краткосрочни активи,е значително под 1-ца и според действащата анализна практика дружеството не е в състояние с наличните си краткотрайни активи ,да обслужва текущите си задължения и ангажименти.

Устно в с.з. е допълнило,че дейността на дружеството е била шивашка,осъществявана изцяло на ишлеме;че след отпадането на голяма част от договорите ,не е възможно да се реализират доходи,за да се посрещат евентуалните разноски,както и текущата издръжка за персонал,за суровини,материали,енергия,както и за изплащане на по-стари задължения; че фактически е спряно плащането на осигурителни вноски за персонала,ДОД върху доходите на осигурителни вноски на персонала,считано за м.март 2008 год. и че до тогава плащането е било регулярно,а е преустановено след това;че спирането на плащанията на публично-правните задължения касаят също периода след м.март 2008 год.;че след 16.02.2010 год. се спират всякакви плащания;че посоченото по баланса е нетната сума,от която са приспаднати данъци.

Съдът приема заключението на вещото лице като компетентно и обективно изготвено.То не е оспорено и от молителя.

Въз основа на установеното,съдът прави следните правни изводи:

Налице са всички процесуални предпоставки за допустимост на молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност съгласно изискванията на чл.628 ТЗ ,в т.ч. и необходимото съгласно ДОПК уведомяване.Молбата е предявена пред надлежния С..Тъй като молител е длъжник,държавна такса към момента на депозирането й не се внася.

Относно материалноправните предпоставки,съдът счита следното:

За да бъде открито производство по несъстоятелност трябва да са налице кумулативно три материалноправни предпоставки съгласно чл.608 ал.1 ТЗ : длъжникът да е търговец по смисъла на ТЗ;да е налице неизпълнено изискуемо парично задължение и това парично задължение да произтича от търговска сделка или представлява публичноправно задължение към държавата и/или общините ,свързано с търговска му дейност.

В случая ищецът е регистрирано по ТЗ търговско дружество,т.е. търговец и следователно първата от тези три предпоставки е налице.

Съдът счита и че молителят-търговец е неплатежоспособен.Неплатежоспособен е търговец,който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и/или общините,което също е свързано с търговската му дейност.В случая – от анализираното финансово-икономическо състояние на длъжника към 28.02.2010 год., се установява,че то е лошо ,че коефициентите за ликвидност са далеч от стабилните равнища съгласно изискванията на СС-13,което показва ниска степен на ликвидност на текущите пасиви.Или това означава,че с наличните краткосрочни активи не могат да се платят краткосрочните задължения на дружеството.В случая задълженията са изискуеми,свързани са с търговската дейност на молителя, основната част от тях са публичноправни.

Съдът обаче счита,че молбата му за откриване на производство по несъстоятелност следва да се отхвърли по следните съображения: неплатежоспособността е фактическо състояние на длъжника и представлява липса на налични парични средства за изпълнението им,но то трябва и да е обективно състояние,да не зависи от волята му.В случая се установява,че финансовите затруднения на дружеството започват от пролетта на 2008 год.и че въпреки тях,въпреки обстоятелството,че главно задълженията му са към фиска,на 05.01.2009 год. е взето решение от едноличния собственик на капитала за разпределяне и съответно за получаване като дивидент на натрупаната до 31.12.2008 год.печалба в размер на 550 421.90 лв.и изплащането на нетната сума на дивидента в размер на 522 900.86 лв. е осчетоводено с операция на 15.01.2009 год..От посоченото съдът счита,че се налага извод,че въпреки че дружеството е имало налични парични средства,с които е могло да покрие задълженията си,това не е сторено.Вместо изплащането на паричните си задължения към този момент ,дружеството е разпределило дивидент и по този начин се е поставило в невъзможност да покрие тези задължения,увеличаването на които след това е продължило /с натрупване на лихви върху задълженията към фиска,с необходимостта да се плащат обезщетения на освободените работници и т.н./.При посоченото, затруднения към момента на изплащане на дивидента той не е имал / или те са могли да се считат за временни – с оглед размера им и размера на печалбата / и макар неплатежоспособността да се преценява към момента на постановяване на съдебното решение,съдът счита,че търговецът е способствал за лошото си финансово състояние,поради което молбата му за обявяване в несъстоятелност е неоснователна и като такава не следва да се уважава.

Водим от горните съображения и на основание чл.631 ТЗ съдът


Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ като неоснователна молбата на „. М. Е. Г.С.,за откриване на производство по несъстоятелност .

ОСЪЖДА „. М. Е. Г.С. да заплати по сметка на СмОС дължимата за производството държавна такса в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен С.-Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.


О. СЪДИЯ:

Свързани:

И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк не е постъпила допълнителна искова молба от ищеца. Съдът констатира редовността на разменените книжа,предвид което следва да...
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Частната жалба е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от активно легитимирано лице, в законоустановения 7-дневен срок...
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Искането е направено пред първоинстанционния съд,предвид което молбата на ищеца за допускане на обезпечение на предявените обективно...
И за да се произнесе,взе предвид iconЗа да се произнесе, взе предвид

И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе,взе предвид

И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
В касационната жалба се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение. Излагат се доводи, че предвид...
И за да се произнесе,взе предвид iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Твърди се, че административният акт е постановен, без да е взето предвид, че вземането е надлежно обезпечено и личното имущество...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом