Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на
ИмеДнес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на
страница1/14
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.47 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/protokol 3.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
П Р О Т О К О Л № 3


Днес, 14.12.2007 г., от 9.00 часа в зала “Пленарна” на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна г-н Борислав Гуцанов.


Присъстват 50 съветника, отсъства 1 - Красимир Тодоров Узунов.


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

Откривам третото заседание на Общински съвет-Варна. Раздаден ви е проекта за дневен ред. Имате думата за мнения, обсъждания, коментари по дневния ред.


ПЛАМЕН НАЧКОВ

Искам да предложа в проекта за дневен ред да бъде включена точката от ПК “Благоустройство и комунални дейности” и по възможност да бъде преди точката по Финанси и бюджет, тъй като решението което предлагаме е свързано с последващи решения в ПК “Финанси и бюджет”.


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

Първо трябва да бъде приета план-сметката колеги, така че основателно е искането на г-н Пламен Начков тя да стане точка пета преди Финанси и бюджет.


СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ

Молбата ми е да прехвърлим точката по БКД преди Финанси и бюджет.


ТОДОР МУТАФОВ

Уважаеми общински съветници към точка “Младежки дейности и спорт” предлагам да се включи и

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство от състезатели на Българска федерация по кик бокс и муай тай.

- материално стимулиране на Виктор Вионетков Великов, като личен треньор за постигнати високи спортни резултати от състезатели на Световно първенство по кик бокс

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство по академично гребане от състезатели на СГК “Черно море”

- материално стимулиране на Румяна Димитрова Нейкова за постигнато І м. на Европейско първенство по академично гребане, ІІ м. на Световно първенство по академично гребане и V м. на Световната купа по академично гребане;

- материално стимулиране на Анастасия Сотирова Нейкова, като личен треньор на Румяна Нейкова;

- материално стимулиране на спортисти за постигнато ІІ м. на Световно първенство по групова естетическа гимнастика

- материално стимулиране на Тодор Джуров и неговия треньор Марин Славов за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство и Европейско първенство по сумо.

- материално стимулиране на спортисти и техните треньори за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по тенис за юноши до 16 и 18 години.


АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Аз искам да предложа отмяна на първото тире към точката от ПК “Здравеопазване”. Става въпрос за общински център по хемодиализа и към момента това не можем да го обсъждаме, защото трябва да видим как ще бъде финансирана хемодиализата, да преценим имаме ли възможност и закупени апарати. Да направим нов център общински, който да финансираме и дали ще можем да го финансираме, да направим бизнес план, да оценим плюсовете и минусите. Моля да отпадне от разглеждане и да включим две точки, едната за удължаване срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения на общо практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина и другата е предложение за разрешаване на проблема с осемте общо практикуващи лекари, които са наематели в ДКЦ ІІ ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД.


НИКОЛАЙ ДЖАГАРОВ

Искам да внеса за разглеждане предложенията за решения от ПК Наука и образование относно:

- въвеждане на система на делегирани бюджети в общински учебни заведения

- приемане на Статут на общински форум за институционално взаимодействие в образованието.

- отпускане на средства на Виктория Божидарова Христова за закупуване на професионален инструмент – валдхорна.

- даване на помощ за лечение на преподавателя от ТУ-Варна Михран Гарбет Дерхачерян.


ЯНКО СТАНЕВ

Уважаеми г-н председател, дами и господа, предлагам към точката по Финанси и бюджет да бъдат прибавени решенията с черен курсив, отбелязани в проекта за дневен ред и правя още едно предложение да бъде включено предложението на кмета Кирил Йорданов относно приемане размер на сума за възстановяване на разходи за извозване на МПС със специализирано транспортно средство.


МИХАИЛ КУЛИКОВ-ГЛ.СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВАРНА

Уважаеми общински съветници, предлагам в точката по Наука и образование да влезе във връзка с подобряване приема на деца в общински детски градини и ОДЗ да се разгледат правилата за прием на деца в актуализиран вариант. Малки са промените, но понеже влизат от 2008 г. от януари, молбата ми е да го разгледате на сесията.


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

Правя няколко предложения, вие го виждате с почернения курсив, да влезе точката по Структури и общинска администрация. В съществуващата точка четири да бъде изменен текста в последната част, а именно: ..която следва да се проведе през 2008г. за морските плажове, част от крайбрежната плажна ивица на територията на Община Варна.” Не е необходимо да се конкретизира тъй като има и други възможности. Следваща точка за вземане на решение за отпускане на сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на Славянската литературна и артистична академия-Варна от бюджета на Община Варна, това е във връзка с честването на освобождаването на България от турско и османско робство. Следваща точка е предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-7-9302/224/12.12.2007 г. за утвърждаване на нови цени на билетите и абонаментните карти за градски транспорт и то е във връзка с трайното покачване на дизеловото гориво и на всички други компоненти, участващи във формирането на цената на превоза от транспортните фирми за промяна на цената на билета. Също едно предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-7-9302/221/11.12.2007 г. относно кандидатстване за получаване на средства за строителство на обект от инженерната инфраструктура за кандидатстване по еврофондовете, тъй като ако няма санкция на ОбС не може да се кандидатства от страна на общината. Може да е формално, но така е изискването за кандидатстване. Старите общински съветници го знаят това нещо. И последното предложение е за даване правомощия на председателя на ОбС за подписване на консултански договори с юристи, икономисти, инженери и други специалисти за подпомагане дейността на ОбС-Варна. Това са предложенията за дневен ред, колеги.


СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ

Г-н председател, уважаеми колеги, работата, по начина по който я оформяме, знаете че не е редно. Всички тези предложения, които влизат на сесия, трябва първо да минат през комисия и да бъдат разгледани. Такъв принципа на работа и в правилника ни и по логиката на ОбС. Далеч съм мисълта да обвинявам Общинския съвет за тази работа. Ще ви споделя наблюденията си от комисията по Структури и общинска администрация. Бях на заседание на тази комисия и според мен това положение до голяма степен се дължи на не добрата работа на общинската администрация и по-специално работата й с Общинския съвет. Вчера, ако бяхме спазвали всички правила по Правилника, ние нямаше да вземем нито едно решение в тази комисия и в момента нямаше да съществува като точка. Не може да предлагаш промени в администрацията без цялостна схема на общинската администрация, да носиш предложение на коляно, неподписани от кмет, вкарани по тоз или оня начин. До голяма степен това е въпрос и на самоуважение. Дайте оттук нататък, хайде днес е една от първите три сесии да тръгне да заработи ОбС правим компромис, но да вземем решение от следващата сесия нещата да са така, както по Правилник да си вървят. Това до голяма степен е възпитателно за администрацията и предлагам да бъде взето като решение, то даже е задължително.


БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

Аз напълно съм съгласен с г-н Севастиянов и Правилникът е такъв. Разбира се винаги, когато е необходимо ще правим изключения, както например в момента става за еврофондовете, но това не трябва да става практика. Нямане никакво разминаване и по Правилник е така, мисля че няма защо да го гласуваме. Просто трябва да спазваме едно към едно Правилника, който ние сме си го гласували. Иначе сте абсолютно прав г-н Севастиянов за това, което казахте. Поемам ангажимент да проведа разговор с кмета по този въпрос, материалите да бъдат вкарвани както си е по Правилник една седмица преди началото на сесията. Разбира се когато има нещо спешно, когато е важно, ще го гледаме, но не и да става като нормална практика. Напълно основателно е това, което казвате.


С резултат от гласуването за-43, против-0, въздържали се-0 се прие дневния ред да бъде гласуван анблок.

С резултат от гласуването за-41, против-0, въздържали се-0 Общинския съвет прие точка «Благоустройство и комунални дейности» да бъде преди точка «Финанси и бюджет», да се промени поредността на точките и последна точка да бъде Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински съвет-Варна и промени в наименованията им.


С резултат от гласуването за-45, против-0, въздържали се-0 Общински съвет-Варна прие следния


ДНЕВЕН РЕД


1. Питания и отговори на питания.

2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна.

3. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 49-3-1/2/14.11.07 г. и решение № 54-4-2/2/14.11.07 г. на Общински съвет-Варна.

4. Вземане на решение от Общински съвет – Варна за създаване на работна група, с представители на Общински съвет – Варна и администрацията на община Варна, която да проучи, анализира и предложи на Общински съвет – Варна правни варианти за кандидатстване от страна на Община Варна в конкурсна процедура по реда на Закона за концесиите, която следва да се проведе през 2008г. за морските плажове, част от крайбрежната плажна ивица на територията на Община Варна.

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Благоустройство и комунални дейности” относно приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2008 год.

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и бюджет” относно:

- определяне на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата на делегираните от държавата дейности към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, считано от 01.07.2007г.

- даване на съгласие през 2008г. Община Варна да продължи да подпомага целево кардиохирургичния център от УМБАЛ „Св. Марина”.

- даване на съгласие за средна брутна заплата във функция „Образование” от 01.11.2007г.

- определяне на основни месечни заплати за кмет на Община Варна, Председател на Общински съвет, кметове на райони и кметства.

- оказване на финансова подкрепа за газифицирането на студентските блокове в Медицински университет Варна.

- неосвобождаване от наем на Земеделска кооперация „Звездица”

- даване на разрешение членовете на Районна съюзна организация на слепите гр. Варна през 2008 година да пътуват безплатно в цялата градска мрежа.

- осигуряване на 80 т. гориво на „Фестивален и конгресен център”, необходимо за отопление.

- Проекто-сметка за изпълнение на ремонтни дейности на сектор „Хирургия” на „Стоматологичен център-1-Варна” ЕООД.

- неосвобождаване на ЕТ ”Ели – Еленка Кънчева”от заплащане на сума за ползване на общинска земя

- опрощаване на държавни вземания

- опрощаване на такса битови отпадъци

- опрощаване на наем за общинско жилище

- приемане на цени на нови услуги за ползване на Ледена пързалка в гр. Варна.

- промяна в текста на чл. 69 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на територията на Община Варна и промяна на размера на таксите определени в чл. 69 от Приложение №1 към същата Наредба.

- определяне на такса за битови отпадъци за 2008г.

- осигуряване на средства за финансиране на дейност „социален асистент” за деца и младежи с увреждания, интегрирани в масовите детски градини и училища.

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки дейности и спорт” относно:

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Ивомира Пламенова Михайлова за постигнато I място на джудо от Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Борис Людмилов Божков, като личен треньор на Ивомира Пламенова Михайлова за постигнато I място на джудо от Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение от състезатели на СК “Атлет”

- отпускане на средства за материално стимулиране на Людмила Любенова Атанасова, като личен треньор на Александър Атанасов Стоянов, Светослав Генчев Георгиев, Иван Станиславов Иванов, Радостина Станиславова Иванова, Людмила Любенова Атанасова за постигнати високи спортни резултати на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Светослав Георгиев Генчев за постигнато IV място по лека атлетика на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Людмила Любенова Атанасова, като личен треньор на Светослав Георгиев Генчев за постигнато IV място по лека атлетика на Световни игри за младежи и студенти с нарушено зрение.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Стилиян Марков Георгиев от СК “Варна 60” за постигнато II място на Европейско първенство по сумо.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на ТАК “Черно море”.

- отпускане на средства за материално стимулиране на Живко Томов Томов, като личен треньор на Владимир Маринов Урумов и Стоян Янков Янев, за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по вдигане на тежести от състезатели на ТАК “Черно море”.

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по корабомоделизъм от състезатели на “Спортен Моделклуб – Варна”

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство по корабомоделизъм от състезатели на “Спортен Моделклуб – Варна

- отпускане на средства за материално стимулиране на Георги Александров Миров, като личен треньор на Георги Владимиров Миров и Владимир Георгиев Миров, за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство по корабомоделизъм.

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство от състезатели на Българска федерация по кик бокс и муай тай.

- материално стимулиране на Виктор Вионетков Великов, като личен треньор за постигнати високи спортни резултати от състезатели на Световно първенство по кик бокс

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство по академично гребане от състезатели на СГК “Черно море”

- материално стимулиране на Румяна Димитрова Нейкова за постигнато І м. на Европейско първенство по академично гребане, ІІ м. на Световно първенство по академично гребане и V м. на Световната купа по академично гребане;

- материално стимулиране на Анастасия Сотирова Нейкова, като личен треньор на Румяна Нейкова;

- материално стимулиране на спортисти за постигнато ІІ м. на Световно първенство по групова естетическа гимнастика

- материално стимулиране на Тодор Джуров и неговия треньор Марин Славов за постигнати високи спортни резултати на Световно първенство и Европейско първенство по сумо.

- материално стимулиране на спортисти и техните треньори за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по тенис за юноши до 16 и 18 години.

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване”относно:

- поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 5341-7/57/19.09.07 г. на Общински съвет-Варна.

- удължаване срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения на Общо практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина;

-предложение за разрешаване на проблема с осемте Общо практикуващи лекари, които са наематели в ДКЦ ІІ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД.

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални дейности и жилищна политика” относно:

- отпускане на персонална пенсия на детето Биляна Тихомирова Димова

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Обществен ред и сигурност”относно:

- създаване на доброволни формирования за защита при бедствия.

11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура, вероизповедания, медии” относно:

- приемане на основни акценти в културната политика на Община Варна за периода 2008-2011 г.

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и образование” относно:

- въвеждане на система на делегирани бюджети в общински учебни заведения

- приемане на Статут на общински форум за институционално взаимодействие в образованието.

- отпускане на средства на Виктория Божидарова Христова за закупуване на професионален инструмент – валдхорна.

- промяна в правилата за прием на деца в общинските детски градини.

- даване на помощ за лечение на преподавателя от ТУ-Варна Михран Гарбет Дерхачерян.

13. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и общинска администрация” относно:

- разкрива на 4 /четири/ щатни бройки Зам. Кмет на Община Варна.

- преструктуриране на Дирекция “Канцелария, международно сътрудничество и европейска интеграция” в дирекции “Канцелария на кмета, протокол и връзки с обществеността” и “Международно сътрудничество, програми и проекти”.

- създаване на Дирекция “Превенции”

- увеличаване на числеността на Общинско предприятие “Спорт за всички” с 32 щатни бройки.

14. Избор на представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс Спартак” АД и упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 18.12.2007 г., съгласно покана вх. № ОС-7-2600/86/05.12.2007 г.

15. Избор на делегат и заместник делегат – представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с писмо изх.№ И-1330/29.11.2007 г.

16. Предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-7-9302/224/12.12.2007 г за утвърждаване на нови цени на билетите и абонаментните карти за градски транспорт.

17. Упълномощаване на председателя на Общински съвет-Варна да сключва консултантски договори с експерти и консултанти.

18. Предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-7-9302/221/11.12.2007 г относно кандидатстване за получаване на средства за строителство на обект от инженерната инфраструктура.

19. Вземане на решение за отпускане на сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на Славянската литературна и артистична академия-Варна.

20. Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към Общински съвет-Варна и промени в наименованията им.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconДнес, 06. 02. 2008 г., от 00 часа в зала "Пленарна" се проведе четвъртото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на председателя на ОбС г-н
Днес, 06. 02. 2008 г., от 00 часа в зала “Пленарна” се проведе четвъртото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconПротоко л
Днес, 19. 03. 2008 г., в зала “Пленарна” на Община Варна се проведе петото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconНа 15, 24 и 29 април 2002 г се проведе Тридесет и третото заседание на Общински съвет Варна, от 09. 00 ч в Пленарна зала на Община Варна, ръководено от
На 15, 24 и 29 април 2002 г се проведе Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, от 09. 00 ч в Пленарна зала на Община...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconНа 25 април 2007 г от 09. 00 до 16. 00 ч се проведе   Петдесет и третото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински
На 25 април 2007 г от 09. 00 до 16. 00 ч се проведе   Петдесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconЗаседание на Общински съвет Варна
Третото заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе на 14. 12. 2011 г. (сряда) и 15. 12. 2011 г. (четвъртък) от 9 часа в Пленарна...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на icon№33 Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се проведе на 20. 04. 2011 г от 09. 00 до 17. 00 часа и на 21. 04. 2011 г от 09. 00 до 11. 30 часа
Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов,...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconПротоко л
Днес, 13 февруари 2001 г в Пленарна зала на община Варна Председателят на Общински съвет – Варна г-н Стелиян Георгиев севастиянов...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconОбщински    съвет варна протокол    №43 На 12 юли 2006 г от 09. 00 до 14. 30 ч се проведе   Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов
На 12 юли 2006 г от 09. 00 до 14. 30 ч се проведе  Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconНа 20 май 2002 г се проведе Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет Варна, от 09. 00 ч в Пленарна зала на Община Варна, ръководено от Председателя
На 20 май 2002 г се проведе Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, от 09. 00 ч в Пленарна зала на Община Варна,...
Днес, 14. 12. 2007 г., от 00 часа в зала \"Пленарна\" на Община Варна се проведе третото заседание на Общински съвет-Варна под ръководството на Председателя на iconПротоко л
На 19 май 2010 г от 09. 00 до 17. 30 ч се проведе Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом