Тема: строителство, строителен контрол
ИмеТема: строителство, строителен контрол
страница1/25
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер2.43 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/monitoring/22_03_2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
22 март 2010 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИСъдържание:


В. Телеграф 5

В. Телеграф 5

В. Дневник 6

В. Дневник 9

В. Дневник 10

В. Пари 18

В. Пари 22

В. Пари 23

В. 24 часа 24

В. 24 часа 24

В. 24 часа 24

В. 24 часа 26

В. 24 часа 27

В. 24 часа 28

В. 24 часа 28

В. 24 часа 29

В. 24 часа 29

В. 24 часа 30

В. 24 часа 30

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 33

В.24 часа 34

В. Монитор 42

В. Монитор 43

В. Монитор 44

В. Монитор 44

В. Монитор 45

В. Монитор 46

В. Монитор 46

В.Монитор 47

В.Монитор 48

В. Сега 51

В. Сега 52

В.Сега 52

В.Сега 56

В.Класа 57

В.Класа 58

В.Класа 59

В.Класа 60

В.Класа 60

В. Земя 61

В. Земя 61

В. Земя 62

В. Земя 63

В.Земя 63

В.Стандарт 66

В.Стандарт 66

В.Стандарт 67

В.Стандарт 67

В.Стандарт 68

В.Стандарт 69

В.Стандарт 71

В.Стандарт 71

В.Стандарт 73

В.Стандарт 74

В.Стандарт 75

В.Стандарт 75

В.Стандарт 76

В.Стандарт 76

В.Стандарт 78

В.Стандарт 78

В.Стандарт 78

В.Стандарт 79

В.Стандарт 80

В.Стандарт 81

В.Стандарт 81

В.Стандарт 82

В.Стандарт 82

В.Стандарт 83

В.Стандарт 83

В.Стандарт 84

В.Стандарт 84

В.Стандарт 84

В.Стандарт 86

В.Стандарт 86

В.Стандарт 86

В.Стандарт 87

В.Стандарт 87

В.Стандарт 87

В.Стандарт 88

В.Стандарт 89

В.Стандарт 90

В.Стандарт 91

В.Стандарт 92

В.Стандарт 93

В.Стандарт 94

В.Стандарт 94

В.Новинар 95

В.Новинар 95

В.Новинар 96

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 100

В. Труд 102

В. Атака 117

В. Дума 121

В. Дума 124

В. Дума 125

В. Телеграф 5

В. Телеграф 5

В. Дневник 6

В. Дневник 9

В. Дневник 10

В. Пари 18

В. Пари 22

В. Пари 23

В. 24 часа 24

В. 24 часа 24

В. 24 часа 24

В. 24 часа 26

В. 24 часа 27

В. 24 часа 28

В. 24 часа 28

В. 24 часа 29

В. 24 часа 29

В. 24 часа 30

В. 24 часа 30

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 31

В. 24 часа 33

В.24 часа 34

В. Монитор 42

В. Монитор 43

В. Монитор 44

В. Монитор 44

В. Монитор 45

В. Монитор 46

В. Монитор 46

В.Монитор 47

В.Монитор 48

В. Сега 51

В. Сега 52

В.Сега 52

В.Сега 56

В.Класа 57

В.Класа 58

В.Класа 59

В.Класа 60

В.Класа 60

В. Земя 61

В. Земя 61

В. Земя 62

В. Земя 63

В.Земя 63

В.Стандарт 66

В.Стандарт 66

В.Стандарт 67

В.Стандарт 67

В.Стандарт 68

В.Стандарт 69

В.Стандарт 71

В.Стандарт 71

В.Стандарт 73

В.Стандарт 74

В.Стандарт 75

В.Стандарт 75

В.Стандарт 76

В.Стандарт 76

В.Стандарт 78

В.Стандарт 78

В.Стандарт 78

В.Стандарт 79

В.Стандарт 80

В.Стандарт 81

В.Стандарт 81

В.Стандарт 82

В.Стандарт 82

В.Стандарт 83

В.Стандарт 83

В.Стандарт 84

В.Стандарт 84

В.Стандарт 84

В.Стандарт 86

В.Стандарт 86

В.Стандарт 86

В.Стандарт 87

В.Стандарт 87

В.Стандарт 87

В.Стандарт 88

В.Стандарт 89

В.Стандарт 90

В.Стандарт 91

В.Стандарт 92

В.Стандарт 93

В.Стандарт 94

В.Стандарт 94

В.Новинар 95

В.Новинар 95

В.Новинар 96

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 97

В.Новинар 100

В. Труд 102

В. Атака 117

В. Дума 121

В. Дума 124

В. Дума 125
21.03.2010 г., с. 5


Дупница вдига цените до 1000%


От 100 до 1000% уве-Г А личение за различните услуги и такси предлага в докладна записка кметът на Дупница Ата­нас Янев.

В условията на криза и въпреки уверенията, че няма да има увеличения, на 25 март общинските съветници ще разгледат предложението за по-ви­соки такси. Цените на техническите услуги, ка­саещи недвижими имоти, ще бъдат увеличени, и то драстично, ако съветни­ците приемат предложе­нието на кмета. 20 лв. вместо досегашните 10 лева ще се искат за изда­ване на скица за имот и 30 лева за удостовере­ние за факти и обстоя­телства по ТСУ. Първо­началната такса за раз­решително за премина­ване през чужд имот се увеличава от 100 на 400 лева. Увеличението за одобрение на архитекту­рен проект за ново строи­телство е в рамките на 100 до 1000%, в зависи­мост от това дали имотът е в града или в селата.
22.03.2010 г., с. 1


МЕРКИ СРЕЩУ КРИЗАТА


ДАНЪК ЛУКС ЗА БОГАТИТЕ


Облагат яхти, джипове и големи къщи


РАДОСЛАВ КИРОВ СОФИЯ СИМЕОНОВА

Данък върху лук­созните придобивки като яхти, коли, са­молети и големи къ­щи ще предложи правителството, за да закрепи бюджета. Ще бъдат обло­жени и големите де­позити над 100 000 лв.

За сметка на то­ва няма да се пи­пат парите на майките, пенсио­нерите и социал­но слабите.
22.03.2010 г., с. 5


СКЛЮЧИЛИ 150 ДОГОВОРА И АНЕКСИ БЕЗ ПОКРИТИЕ


Половината кабинет „СТАНИШЕВ” на прокурор


Скандалните контракти отварят дупка от 2,1 милиарда лева


ТЕЛЕГРАФ

Половината кабинет "Станишев" ще бъде даден на проку­рор заради незаконното сключ­ване на контракти без покритие. Макар чл. 79 от Закона за бю­джета изрично да забранява на шефовете на ведомства да па­рафират договори, без да са им отпуснати средства за тях, бив­шите управници поголовно са нарушавали ветото.

Това обяви вчера премиерът Бойко Бори­сов. Той обяс­ни, че е получил справка от ми-

нистерствата, според която в пър­вите шест месеца на 2009 г. са би­ли парафирани 150 необезпечени договори и анекси на обща стой­ност 2 158 455 515 лева. Средст­вата, необходими за изплащане­то им, не са били планирани в бю­джета за предната година и съот­ветно не са предвидени във фи­нансовата рамка за тази. Така се получава скрит дефицит от 2,1 млрд. лева, наследен от кабинета на тройната коалиция, посочи Бо­рисов. "В закона за бюджета не е указано какво се случва, ако бъде на­рушен текс­тът. Нашите ' юристи смя­тат, че тряб­ва да сезира­ме прокурату­рата", обясни той.

Рекордьор

Поне петима бивши шефове на ведомства и агенции от кабинета "Станишев" ще трябва да отговарят пред обвинителите за сключените от тях контракти, става ясно от дан­ните на МС. Рекордьор по необезпе­чени договори е Агенцията по соци­ални дейности към военното минис­терство. По времето когато начело на МО беше Николай Цонев, са па­рафирани сделки и анекси за 645 млн. лева. В момента Цонев е под­съдим за далавери за милиони ле­вове. Под ръководството на Асен Гагаузов МРРБ е сключило необез­печени договори за 302,9 млн. лева. Национална агенция "Пътна инф­раструктура" е поела ангажименти за 421,2 млн. лева, а под ръководс­твото на Весела Лечева Държавна­та агенция за младежта и спорта е договорила сделки без покритие за 108 млн. лева. МВР пък е парафира­ло контракти за 64,2 млн. лева. От­делно подобни сделки, но за по-малки суми, са сключвани и от част от другите министерства.

"Ако аз накарам министър Дянков да изплати тези пари, това означа­ва, че той-нарушава тази точка в Закона за бюджета за 2009 г., как­то са направили предните минист­ри", подчерта вчера Борисов и до­пълни: "В същото време бизнесът е бил подведен, сключил е договори, теглил е кредити, като много от не­щата са построени, а други са за­почнати и сега чакат да им дадем 2 млрд. лева, които ги няма". Той подчерта, че е представил всички документи на синдикатите.
22.03.2010 г., с. 10


Кадастралните карти грешни


Над половината кадастрални карти в страната са неверни и от грешните данни в тях се блокират покупки, продажби и делби на имотите. Това стана ясно на семинар на Нотари­алната камара в Пловдив. Законът за кадастъра и имот­ния регистър е от преди 10 години, ка­то за кадастъра са похарчени над 100 млн. лв. Въпреки то­ва обаче грешките са изключително много. Грешните карти предизвикват и огромен брой съ­дебни дела,които в момента са над 2000.
22.03.2010 г., с. 1-2


Бизнес , синдикати и власт с общ език за кризата


Според финансовия министър има консенсус за над 40 мерки, от които се очакват над 5 млрд. лв.


Плоският данък остава без промяна. От Стефан Антонов
Зам-финансовият министър Владислав Горанов, премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Симеон Дянков обясниха на пресконференция в неделя вижданията на кабинета за антикризисните мерки
Фотограф: Асен ТоневОт антикризисния пакет на бизнеса и синдикатите - 21 мар

Мнения за антикризисния пакет - 21 мар

Проблемът вериги - доставчици отново е на дневен ред - 21 мар

Антикризисните мерки на кабинета: Данък "лукс", държавни облигации, таван за чиновническите заплати - 21 мар

След като цяла седмица тестваха различни идеи за спешни антикризисни мерки (включително в събота социалният министър Тотю Младенов изпробва общественото мнение с варианта за премахване на плоския данък), уикендът премина в совалки между работодателските организации, синдикатите и правителството. В неделя следобед те се обединиха по повечето от предложенията (според финансовия министър Симеон Дянков: По около 80% от общите мерки на бизнеса и синдикатите веднага постигнахме консенсус).
Обсъжданията ще продължат и кабинетът трябва да пресметне финансовия ефект от мерките. Според изчисленията на социалните партньори те ще осигурят приходи за бюджета между 5 и 8 млрд. лева до края на годината. 
Финален вариант за гласуване от правителството се очаква да е готов до четвъртък, когато премиерът се завръща от посещението си в Кувейт и Катар. 
 "Трябва да издържим за половин година, или за една година, в противен случай ще фалираме държавата". Този коментар на Бойко Борисов на въпрос за антикризисните мерки на кабинета в петък, даде надежда, че премиерът този път може би ще подкрепи по-сериозни реформи, за каквито бизнесът настоява.  
След неделя сигурните действия са, че: ще бъде емитиран външен и вътрешен дълг, ще има приватизация на миноритарни дялове, разпродажба на ненужното държавно имущество, което в момента се дава под наем за символични наеми, допускане на "Сребърния фонд" да инвестира в нискорискови български финансови инструменти и др.
В пакета има и предложения за съвсем конкретни отрасли - като регулация на отношенията между търговските вериги и доставчиците им. 
Идеите на правителството и социалните партньори за осигуряване на повече приходи във фиска съвпадат на 100%, каза Симеон Дянков, след като обсъди заедно с колегата си Божидар Нанев пакета на работодатели и синдикати в централата на КНСБ.
Срещата им беше веднага след извънредното оперативно заседание на кабинета в неделя, което обсъждаше над 47 правителствени мерки. Тепърва обаче ще се дебатира предложението на социалните партньори за данъчна амнистия - 10% за имоти, придобити от доходи от сивия сектор, но не и от криминална дейност. Към нея финансовото министерство е скептично.
Ведомството на Дянков не приема идеята да се премахне тавана на обезщетенията за безработица. 
Плоският данък няма да се пипа, но ще се въвежда данък "лукс", заяви Бойко Борисов. А таванът за държавните заплати той обясни с идеята никой да не получава повече от премиера. 
Пенсиите няма да се облагат, само работещите пенсионери ще се осигуряват върху трудовите си възнаграждения, каза още Борисов. "Пенсиите, социално слабите и майките с деца - не пипаме", заяви той.
По най-щекотливата за част от министрите и синдикатите тема - дали държавните служители да поемат личните си вноски към осигурителната система, Борисов даде назад. По думите му всички тези мерки ще дадат възможност "да не пипаме осигуровките до края на 2011 г., когато очакваме държавата да е излязла от кризата и тогава, когато имаме възможност да вдигаме заплатите на военните и полицаите, ще отидем и дотам - всеки да си плаща осигуровките". Финансисти от правителството обаче се усъмниха дали това ще се окаже възможно.
"Без механизъм как да увеличим приходите в бюджета ще е трудно да отложим осигуряването за собствена сметка и на държавните служители, полицаи и военни. Все още търсим решение", каза пред "Дневник" експерт от правителството.
Най-много критики събра идеята за данък "лукс". "Звучи добре като популистка идея, но просто няма да се реализира успешно", прогнозира председателят на СДС Мартин Димитров. По думите на Борисов той ще се плаща от собствениците на яхти - "по 50-60 лв. годишно", частни самолети, жилища над 250 кв.м и мощните автомобили над 150 к.с. Според други икономисти обаче този данък ще санкционира и хора по селата с големи къщи, но без реални доходи.
Еднозначно положително беше посрещната идеята за нова дългова емисия. Повечето експерти я определиха като необходима и достатъчно сериозна, за да повлияе положително. По думите на Борисов облигациите ще се емитират от "държавната банка". Пред "Дневник" източници от правителството обясниха, че е възможно и правителството, и Българската банка за развитие поотделно да емитират облигации.
В първия случай набраните средства ще финансират бюджетния дефицит, а във втория ще се използват за стимулиране на кредитирането чрез търговските банки. Икономистът и преподавател от УНСС Димитър Чобанов обаче предупреди, че "дефицитът трябва да се ограничи в разумни граници и да се вземат мерки за съкращаване на държавните разходи".
Предложението за орязване на социалните придобивки на държавните служители, сред които и полицаите и военните, предизвика и най-голям спор в рамките на самото правителство. Министър Цветан Цветанов подкрепи лично мълчаливия протест на полицейските синдикати в събота. Ден по-рано военният министър Аню Ангелов посъветва подчинените си да слушат само него и премиера, игнорирайки позициите на финансовия министър.
Цветанов предложи, вместо редовите полицаи да си поемат осигуровките, да се намалят заплатите на ръководството на министерството. В неделя част от колегите му коментираха идеята преди оперативното заседание на правителството на въпрос на журналисти дали са склонни да се режат министерски заплати, за да се компенсират полицаи. Министърът на образованието Сергей Игнатов беше "за", но регионалният Росен Плевнелиев заяви категорично несъгласие да се подкрепят служителите на МВР, докато секторът не се реформира.
Аргументирайки идеята за таван на държавните заплати, Борисов даде за пример заплатите в "Ръководство въздушно движение" и заяви, че има болници, в които средното възнаграждение на служител е 35 хил. лв. месечно, а за някои от хората в тези болници заплащането е било 72 хил. лв. Пред "Дарик радио" председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов заяви, че максимум 20 лекари взимат подобни възнаграждения. 
"Такива болници с такава средна заплата със сигурност няма. Може би има отделни болници, в които отделни лекари да получават такава заплата. Тук става дума за най-тежките дейности, които изискват най-висока квалификация и те не са държавни служители. Това, че работят в държавна болница, не ги прави държавни служители. Те са наемни работници, както сме всички останали", каза Райчинов.
Борисов обяви и резултатите от анализ на всички министерства за договорите за обществени поръчки при предишното правителство. За 150 договора и анекси към тях за 2.158 млрд. лв. не е предвидено финансиране. Това е нарушение на законите за бюджета през 2008 и 2009 г. и е заложен капан от скрит дефицит за тази година. На въпрос защо тези договори не се обявят за нищожни Борисов отговори, че ако държавата ги прекрати, фирмите ще фалират, а служителите им ще се наредят пред социалното министерство като безработни.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Инспектори от държавния строителен контрол мерят стената на една от вилите в митничарското селище
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Дирекцията за национален строителен контрол е издала общо 168 влезли в сила заповеди за премахване на базови станции. Те са издадени...
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Банките затягат финансирането, клиентите предпочитат все повече новото строителство
Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Тема: строителство, строителен контрол iconТема: строителство, строителен контрол

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом