Доклад за дейността на областна администрация
ИмеДоклад за дейността на областна администрация
страница1/5
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер431 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/DokladZaDeynosttaOUVT2005.doc
  1   2   3   4   5


Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


03-82

13.04. 2006 г.


ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2005 ГОДИНА


През изминалата 2005 година Областна администрация – Велико Търново продължи дейността си за укрепване и модернизиране на администрацията, за координиране работата на административните структури на територията на областта, за подобряване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица и за изпълнение на основните функции, задачи и правомощия на Областния управител, произтичащи от съответните законови и подзаконови нормативни актове.

Показател за постигнатите от нас високи стандарти на работа е издаденият на Областна администрация Велико Търново през м.юни 2005г. Сертификат за качество на управлението, съобразно изискванията на системата за управление ISO 9001:2000. Администрацията беше една от първите областни администрации, които получиха такъв сертификат. Положителната оценка за издаването му беше представена от международната сертификационна организация BVQI със седалище в Лондон. Това е един безспорен показател за съответствието на нашата работа спрямо международни, национални и браншови стандарти.

1. Провеждане на държавната политика в областта, координирането работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт:


1.1.Провеждане на държавната политика в областта по сектори, относно дейностите, които са осъществени с прякото участие на областната администрация:

Направление “Икономика”Продължи доброто сътрудничество между администрацията и различните организации на бизнеса през 2005 г. Продължиха да се организират срещи с представители на бизнеса от област Велико Търново, които бяха инициирани от Областен Управител. За нуждите на бизнеса администрацията оказваше логистична подкрепа за провеждане на техни заседания и работни срещи.

Ангажираността и участието в тези срещи на експерти от областна администрация осигуряваше гаранция за информирането на изпълнителната власт за проблемите и въпросите, поставяни на тези срещи.

През октомври 2005 г. представител на Областна администрация завърши дистанционното обучение на държавната и областна администрация по предприсъединителните финансови инструменти, структурни и кохезионен фондове на Европейски съюз. Обучението бе организирано от Института по публична администрация и европейска интеграция със съдействието на Институт “Отворено общество”. Едногодишното обучение ще разшири възможностите за подпомагане от страна на областна администрация на кандидатстващите бенефициенти по тези фондове.


Направление “Заетост, безработица и социални дейности”


Областна администрация извършва провеждането на държавната политика в областта на заетостта и безработицата чрез изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и чрез непрекъснато взаимодействие и координация с поделенията на Агенцията по заетостта /Дирекциите „Бюро по труда”/. В изпълнение на чл.9 от ЗНЗ и съгласно чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за регионално развитие и с решение на Областния съвет за регионално развитие, през месец Април 2002 г. към Областния съвет за регионално развитие се създаде Постоянна комисия по заетостта. В състава на комисията са включени представители на областна администрация, дирекциите “Бюра по труда”, общините от областта, представители на работодателите и синдикатите, на браншови организации, НПО, други регионални институции, работещи по проблемите на заетостта и безработицата.

През 2005 г. Областна администрация разработи и изпълни 3 проекта по Националната програма ОСПОЗ, по които бе осигурена заетост на 56 безработни лица.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението...
Доклад за дейността на областна администрация iconПресслужба Областна администрация – Варна
Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни
Доклад за дейността на областна администрация iconДоклад за дейността на областна администрация перник
Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област...
Доклад за дейността на областна администрация iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Доклад за дейността на областна администрация iconОтчет на дейността на областна администрация велико търново и
Областна администрация Велико Търново, за тези четири години бе непрекъснатото подобряване на административното обслужване и изграждането...
Доклад за дейността на областна администрация iconОбластна администрация сливен
Аит/, в София. Причината за номинацията и награждаването е реализирането на пилотен проект „Електронно правителство”. По този начин...
Доклад за дейността на областна администрация iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Областна администрация Бургас и контрол по изпълнението и въз основа на предложение/доклад вх. №80-00-174/16. 06. 2011г на Катя Василева...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом