Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради
ИмеЗаседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер83.14 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://83.228.23.161:82/BCAP/Blg_Adm/webaccess.nsf/22bb58ff975da2b6c22576cf00324a2c/7dee390e27e7
Касационният жалбоподател „. М. М. с У. М. Л. М., редовно призован, се явява

лично и с адв. Ч. с пълномощно от днес.


Ответникът М. Ю., редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.,

с пълномощно от първа инстанция.


За О. П. – Б., редовно призовани, се явява прокурор Роза Мавродиева.


СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.


Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, предвид

редовното призоваване на страните, поради което


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА


АДВ. Ч.: Уважаеми Касационни съдии, поддържам жалбата. Считам, че

решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно. Същото е постановено

при драстични нарушения на съдопроизводствените правила, тъй като считам, че е

било ограничено правото на защита на доверителя ми. В тази връзка и във връзка

с изложените в първоинстанционния съд мотиви, представям и моля да приемете

като доказателство по делото извадка от Търговския регистър, че към настоящият

момент седалището и адрес на управление на доверителя ми, в качеството на , не

е променян с този, с който е сезиран Районен съд – Б..


ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаеми Касационни съдии, оспорвам така депозираната

жалба. Считам същата за неоснователна и недоказа. В днешното съдебно заседание

няма да представям допълнителни писмени доказателства, а по отношение на

представеното в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя

извлечение от Търговския регистър, считам, че съдът има публичен достъп до

Търговския регистър и тази извадка не е нужно да се дава по този начин, защото

никой не е твърдял нещо обратно, че лицето не живее в с. Ц.. Считаме, че

призоваването е редовно извършено и в този смисъл като информацията само, за

сведение, може да бъде приета от Вас и да бъде евентуално кредитирана или не.


ПРОКУРОРЪТ: Не възразяваме да се приеме като доказателство представеното

извлечение от Търговския регистър. Други доказателства няма да сочим.


Съдът намира, че следва да приеме така представеното от процесуалния

представител на жалбоподателя извлечение от Търговския регистър, поради което

О П Р Е Д Е Л И:


ПРОКУРОР МАВРОДИЕВА: Не възразявам да се приеме представената извадка от

Търговския регистър. Нямаме нови доказателствени искания, моля да дадете ход на

делото по същество.


Съдът намира, че следва да бъде приета така представеното в днешното съдебно

заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради

което


О П Р Е Д Е Л И:


ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя извлечение

от Търговския регистър.


СТРАНИТЕ (поотделно): Няма да сочим нови доказателства, нямаме други

доказателствени искания, моля да дадете ход на делото по същество.


Съдът, с оглед изявлението на страните, че няма да сочат нови доказателства и

нямат доказателствени искания


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО


АДВ. Ч.: Уважаеми Административни съдии, от името на доверителят ми,

моля да отмените решението на РС - Б. постановено по НАХД № 1410/2011 г., тъй

като считам, че същото е постановено при сериозни процесуални нарушения.

На първо място считам, че доверителят ми, в качеството му на едноличен

търговец е бил лишен то правото на защита, тъй като видно дори от мотивите на

самото решението, първоинстанционния съд е приел, че фирмата-жалбоподател е

нередовно призован, естествено също не е бил изпратен представител, но е бил

даден ход на делото и същото е приключило. Не мога да се съглася с изводите на

първоинстанционния съд, че е следвало да се даде ход на делото, тъй като видно

и от приложените към настоящото дело документи, най-вече отрязъка от

призовката, който е върнат и приложен по делото и най-вече, това което отразило

длъжностното лице по призоваването, е че лицето което се призовава не е

намерено в селото.

Считам, че с оглед предмета на самото нарушение, характера на нарушението,

което е било вменено на доверителят ми в качеството му на едноличен търговец и

най-вече на санкцията, която е била наложена и то в размер на 50 000 лв.,

първоинстанциония съд е следвало да положи малко повече усиля и да укаже на

длъжностното лице по призоваването, че е трябвало на няколко пъти да посети

адреса, който жалбоподателят ми е посочил в жалбата и след това да направи

извода, че действително на посочения в жалбата адрес, такова лице не се намира.

Считам, че съдът от друга страна, така както е възприел самата фактическа

обстановка е сторил само въз основа на доказателства – писмени и гласни

ангажирани само от страна на административнонаказващият орган. Всичко това е

довело, според мен до една неправилна преценка, тъй като ако жалбоподателят ми

е бил призован редовно призован, същият ще е имал възможността и най-вероятно

щеше да ангажира доказателства в противовес на тезата

административнонаказващият орган, че самото НП е правилно и законосъобразно.

Тъй като се намираме пред касационна инстанция и нямаме възможност да

ангажираме гласни доказателства по отношение на това, защо и по какъв начин е

извършено самото призоваване, аз ще Ви моля да отмените решението на

първоинстанционния съд и да върнете делото за ново разглеждане от друг състав

на РС – Б., за да може доверителят ми да упражни правото си на защита в пълен

обем.

Фактическата обстановка в обстоятелства в наказателно и бяхме лишени от

възможността за гласни доказателства.


ЮРИСК. С.: Уважаеми Касационни съдии, моля да постановите Вашето съдебно

решение като отхвърлите като неоснователна касационната жалба на жалбоподателя

и потвърдите като правилно и законосъобразно постановено решението на РС - Б.

по НАХД № 1410/2011г. по описа на РС - Б..

Като процесуален представител на М. Ю. считам, че правилно съдът на основание

чл. 61, ал. 2 е дал ход на делото, тъй като жалбоподателят не е бил намерен и в

условията на тази алинея е стартирано производството по делото. Считам, че не

нарушено правото на защита, защото във всеки един момент жалбоподателя е знаел,

че има такова производство, но е разчитал може би на това нередовно

призоваване, за да не организира свято защитата.

В този смисъл, Уважаеми Касационни съдии, считам, че и да се върне делото на

фаза предмет и решаване в Районен съд - Б., това искане е неоснователно, защото

няма как с гласови доказателства да се създаде такава обстановка, че да бъде

издадено едно разрешение за търговия с тютюневи изделия, точно заради

разрешение е всъщност санкциониран жалбоподателя. Очевидно за състава е, че

търговецът е извършвал търговия с тютюневи изделия, без да притежава такова

разрешение по смисъла за ППЗАДС и съответно за ЗАД.

Считам, че е постановен един законосъобразен акт, който следва да бъде

потвърден от настоящия съдебен състав, в качеството му на касационна инстанция.


ПРОКУРОР МАВРОДИЕВА: Уважаеми Касационни съдии, считам, че касационната жалба

е неоснователна. Считам, че в хода на производството първоинстанционният съд е

допуснал съществени процесуални нарушения на производствените правила, като е

дала ход на делото при наличието на нередовно призоваване. Считам, че този

довод е неоснователен.

Съдът според нас е дал ход на делото при условията на чл. 61, ал. 2 от ЗАНН.

Доколкото разбирам - няма нарушение. В случая обаче, ако Уважаемият съд приеме,

че първоинстанционният съд е допуснал нарушение, Ви моля да изпратите копие от

протокола с проведеното съдебно заседание, ведно с копие от призовката, тъй

като според нас има престъпление по служба и ще извършим проверка.

Обаче твърдя, че решението на първоинстанционният съд е правилно и

законосъобразно, постановено в съответствие с материално-процесуалния закон,

при напълно изяснена фактически обстановка, която според нас е на база

събраните доказателства. Наведените доводи от съда в хода на производството е,

че не са допуснати процесуални нарушения при съставянето на акта и НП. Правилно

е квалифициран в санкционната си част същото.


АДВ. Ч. (реплика): Спекулира се с тази теза, че видите ли

длъжностното лице по призоваването е баща на моя доверител. И това няма нищо

общо, тъй като в момента, първо, че беше заявено извън протокола и моля това

обстоятелство въобще да не го взимате предвид, когато обсъждате дали ще уважите

жалбата, или не.

И на второ място, няма как, аз пак казах – лишен съм от възможността пред

настоящата инстанция да доказвам в какви отношения в момента се намират, в

случая баща и син. Може да са във влошени роднински отношения, може да не си

говорят, да не живеят заедно. Не може без каквито и да е доказателства да се

предполага, че видите ли жалбоподателят през цялото време е знаел, че как върви

производството пред Районния съд – Б..


Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 10.20 часа.


Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в

законоустановения срок.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Серафимка Мадолева


СЕКРЕТАР: /п/ Ирина Гошева


Вярно с оригинала!

И

Свързани:

Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconВъпроси и отговори по процедура
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconЗакон за търговския регистър(зтр)
Наредба №1 от 14 февруари 2007 г за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconДо заместник председателя на комисия за финансов надзор, Ръководещ Управление
Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида n 11, том...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconДо заместник председателя на комисия за финансов надзор, Ръководещ Управление
Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида n 11, том...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconДо заместник председателя на комисия за финансов надзор, Ръководещ Управление
Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида n 11, том...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconДо заместник председателя на комисия за финансов надзор, Ръководещ Управление
Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида n 11, том...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconЗакон за търговския регистър(зтр)
Вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на управление и предмета на дейност на командитно дружество
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconЗакон за търговския регистър(зтр)
Вписване на промяна във фирмата, седалище, адрес на управление и предмета на дейност на едноличния търговец
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconПриложение №4 деклараци я по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от участник / подизпълнител
Търговския регистър при Агенцията по вписвания с еик, или вписано в търговския регистър при съд по ф д. № / г., Булстат /ненужното...
Заседание извлечение от Търговския регистър на фирмата на жалбоподателя, поради iconРегистрация на едноличен търговец
Службите по регистрация, поддържащи търговския регистър, осъществяват функциите си по Закона за търговския регистър на територията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом