Закононарушения през месец октомври 201
ИмеЗакононарушения през месец октомври 201
Дата на преобразуване31.10.2012
Размер56.94 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs1011.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври 2011 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6810 анализа на 1588 проби на атмосферен въздух за м.октомври в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 69 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 12 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 31 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 26 проби, от които11 проби са над средноденонощната норма , като превишението е от 1,01-1,6 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 718 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 726 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 336 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 721 проби, от които 1 превишение на средночасовата норма, като превишението е от 1,4 пъти.

за азотен оксид 721 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 743 проби, от които 29 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,00 до 2,1 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които 11 проби са над средноденонощната норма , като превишенията са от 1,01 до 2,2 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 706 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 701 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 706 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 701 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които14 проби са над средноденонощната норма , като превишението е от 1,02 до 2,7 пъти.


II. Шум

Извършени са контролни измервания на обща звукова мощност излъчвана в околната среда от неподвижни източници на шум в следните обекти:

"АБАНОС" ООД – не са установени превишения на нормите

"ГАБРОВО МИЛК" ООД – не са установени превишения на нормите


ІІ. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00079MS190 (р.Янтра, след гр.В.Търново, мост с.Самоводене) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00412MS070 (р.Бохот преди вливане в р.Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS220 (р.Дряновска, преди вливане в р.Белица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS210 (р.Белица, преди вливане на р.Янтра) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с.Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00917MS230 (р.Янтра след гр. Габрово – мост за гр.Севлиево) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с.Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04519MS060 (р.Росица след гр.Севлиево на шосеен мост София - Варна) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04521MS110 (р.Чопарата гр.Севлиево преди вливане в р.Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN43219MS090 (р.Мъгъра преди вливане в яз.”Ал.Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр.Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица, преди вливане в р.Янтра - с. Поликраище) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

- Пункт BG1YN00059MS130 (р.Янтра при с.Драганово – след вливане на р.Лефеджа) –отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели


Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06413MS150 (р.Голяма при ХМС гр.Стражица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа при с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

    2.Емисионен контрол

Велпа-91 АД-гр. Стражица

Протокол от изпитване № 694/11.10.2011г. проба отпадъчни води от ТП №2, крайна изходна шахта на Велпа-91 АД-гр.Стражица. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Таблица 10.3.1.1. Индивидуални емисионни ограничения от Условие 10.3.1.1. на комплексно разрешително № 383 / 2009г. по показатели: Неразтворени вещества-1.84 над ИЕО.


Община Лясковец

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00621MS170 (р.Джулюнска мост на с.Джулюница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Директор

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец октомври 201 iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом