Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на "пенсионноосигурителен институт" ад
ИмеЗаседание на редовно Общо събрание на акционерите на "пенсионноосигурителен институт" ад
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер28.04 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.pensionins.com/upl_doc/izvadka_ot_protokol_na os-24-03-2009.doc
ПРОТОКОЛ


от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на “ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

/ Извлечение /


Днес, 24 март 2009 година, в Република България, в град София, на адрес гр. София, ул. Кораб планина № 6 от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.


На заседанието на редовното ОСА присъстваха всички акционери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол - Приложение № 1. На ОСА присъстваха членовете на Съвета на директорите г-жа Антоанета Стефанова Попова, г-н Теодор Данаилов Дечев и г-н Алексей Алипиев Георгиев.

На основание чл. 232, ал. 1, т. 2 от Търговския закон /ТЗ/, акционерите пристъпиха към избор на ръководство на заседанието, като след направените обсъждания, с единодушие от присъствуващите акционери бяха избрани Председател, Секретар – протоколчик и Преброител, както следва:

Председател: Антоанета Стефанова Попова;

Секретар – протоколчик: Теодор Данаилов Дечев;

Преброител: Алексей Алипиев Георгиев.

Във връзка със законовите изисквания, Председателят на заседанието на ОСА г-жа Антоанета Попова разясни на присъстващите, че съгласно изпратените покани до акционерите редовното ОСА на “Пенсионноосигурителен институт” АД следва да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

…………………

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на «Пенсионноосигурителен институт» АД за 2008 г.

Проект на решение – ОСА приема десет процента от балансовата печалба на дружеството в размер на 14 991 лв. да бъде заделена за фонд «Резервен» на основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, а остатъчната печалба в размер на 134 915 лв. да се остави на разположение на дружеството под формата на неразпределена печалба от минали години.

Приемане на решение за разпределение на печалбата на «Пенсионноосигурителен институт» АД за 2008 г.


По т. 2 от дневния ред


Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите на дружеството по въпроса за разпределението на печалбата на «Пенсионноосигурителен институт» АД за 2008 г. , съгласно изискването на чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, като посочи, че дружеството е отчело балансова печалба в размер на 149 906 лв. Предложението на Съвета на директорите е десет процента от балансовата печалба на дружеството в размер на 14 991 лв. да бъде заделена за фонд «Резервен» на основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, а остатъчната печалба в размер на 134 915 лв. да се остави на разположение на дружеството под формата на неразпределена печалба от минали години в структурата на собствения капитал.


След направеното обсъждане на предложението акционерите взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА приема десет процента от балансовата печалба на дружеството в размер на 14 991 лв. да бъде заделена за фонд «Резервен», а остатъчната печалба в размер на 134 915 лв. да се остави на разположение на дружеството под формата на неразпределена печалба от минали години.

Решението по точка 2 от дневния ред се взе с единодушие от всички акционери. Редовното ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

------------------------

С това поради изчерпване на всички въпроси, включени в дневния ред на заседанието на редовното Общо събрание на “ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД, председателят на заседанието закри същото.


РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:


Председател ________________________

/Антоанета Стефанова/


Секретар ________________________

/Теодор Дечев/


Преброител ________________________

/Алексей Георгиев/

Свързани:

Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconПротокол
От заседание на редовно Общо събрание на акционерите на “пенсионноосигурителен институт” ад
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconЗаседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на «медика»
Редовно годишно общо събрание на акционерите на «медика» ад, гр. София, на основание чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconЗаседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "парк" адсиц
Днес, 04. 07. 2012 г. /четвърти юли две хиляди и дванадесета година/, в гр. София, ул. “Шейново” №7, се проведе редовно годишно Общо...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconЗаседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "парк" адсиц
Днес, 27. 05. 2009 г. /двадесет и седми май две хиляди и девета година/, в гр. София, пл. “България” №1 – Административна сграда...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconЗаседание на общото събрание на акционерите на
Рибор” ад /в ликвидация/ гр. Копривщица на основание разпоредбите на чл. 223 от тз свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconПротокол от годишно общо събрание на акционерите
София, р-н “Изгрев”, ул. “Фредерик Жолио Кюри” №16, ет. 3, ап. 5 от 10. 00 часа при спазване на всички разпоредби на действащите...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconПротокол от редовно общо събрание на акционерите
Днес, 26. 06. 2009 година, в град София, ул. „Шипка” №1, зала Академия на Националната Художествена Академия, се проведе редовното...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconЗаседание на редовното Общо събрание на акционерите
Днес, 30. 06. 2009 г., в гр. София, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на тк-холд ад
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconПисмени материали по дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на
Белово” ад на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от тз свиква редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите...
Заседание на редовно Общо събрание на акционерите на \"пенсионноосигурителен институт\" ад iconПротокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "асенова крепост" ад, проведено на 29. 06. 2011 г
Крепост» ад, находящ се в гр. Асеновград, ул. «Иван Вазов» №2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "асенова крепост"ад...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом