Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329352885.doc
1   2   3   4   5

Задължения на ползвателя след получаване на финансова помощ

За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение (Изискването не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок, но такава се допуска само след одобрение на ДФ „Земеделие” - РА);

2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон (Изискването да не се преотстъпва ползването на актива не се прилага за одобрените инвестиции, за които в бизнес плана е обосновано, че обичайното му предназначение е свързано с преотстъпване на ползването му на трети лица, с изключение на случаите за предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.);

3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

4. да не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която се извършва инвестицията (Изискването не се прилага за транспортни средства за превоз на пътници и товари, когато адресът за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 79, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.), е на територията на общината, в която ще се извърши инвестицията.);

5. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство;

6. да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера; да организира подробна счетоводна отчетност; да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности;

7. да поддържа валидна застраховка (изискванията относно сключването и поддържане на валидна застраховка са описани в „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Основни положения при изпълнение на проекта”);

8. след извършване на окончателно плащане по проекта, да постави и поддържа на видно място табела (когато е одобрен за финансова помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 50 000 евро) или билборд (когато е одобрен за финансова помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата, с обща стойност на проекта над левовата равностойност на 500 000 евро) с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, - на мястото/местата, където се извършва инвестицията.

Табелата или билбордът трябва да съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони", като тази информация е задължително да заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда. Знамето на Европейския съюз трябва да се изобрази върху табела с правоъгълна форма на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват, образуващи кръг.


Изисквания към начина за изобразяване на знамето на Европейския съюз

1. Знаме на Европейския съюз

- Символно описание

На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като числото 12 е символът на съвършенство и единение.

В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.

- Хералдическо описание

На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.

- Геометрично описание

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина /размах е един и половина пъти размерът на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.

2. Дефиниция на стандартните цветове


Синьо ПАНТОН

Емблемата е в следните

РЕФЛЕКС

цветове:

 

Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;

Жълто ПАНТОН

Жълто ПАНТОН за звездите.

 

Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.

 

Четирицветен процес/технология

 

Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".

 

Интернет

 

В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)

- В случай на монохромна/едноцветна репродукция

Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).

Ако имате наличен само син цвят (той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.

- В случай на репродукция на цветен фон

Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.

3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.


Чрез поставянето на табела или билборд, обществеността се информира за ролята на Общността в ПРСР, чрез популяризиране на приноса й за развитието на селските райони и се осигурява прозрачност относно финансовото подпомагане на ползвателите по ЕЗФРСР във връзка с реализирания проект.


РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта, в случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ.

РА може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

  • ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

  • ползвателят на помощта е получил допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

  • ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;

  • ползвателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение.


В случаите на неизпълнение на задълженията по т. 6, т. 7 или т. 8, ДФ „Земеделие” - РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай, като му дава възможност да отстрани нередовностите в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. В случай на неизпълнение на задълженията в срок, ползвателят дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Публичност и прозрачност

С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година, ДФ „Земеделие” публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта - юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности":

  • пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта - юридическо лице;

  • общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

  • общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

  • вид на подпомаганите дейности;

  • информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;

  • валутата, в която тези суми са били получени.


1   2   3   4   5

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом