Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
страница4/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329352885.doc
1   2   3   4   5

Указания за изпълнение и отчитане на дейностите по проекта

Успешното изпълнение и отчитане на дейностите по одобрен за финансиране по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. проект предполага спазване на много правила, най-основните, от които са маркирани в систематизиран вид по-долу:


Указания за извършване на дейностите

Всички дейности по одобрения проект е необходимо да бъдат извършени след подаване на заявлението за подпомагане и не по-късно от крайния срок на договора за финансиране. Изключение правят общите разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери (т.5 от допустимите разходи по-горе), за които е допустимо да са извършени и преди подаване на заявлението за подпомагане, но не по-рано от една година преди датата на подаването му.

Друго изключение е, когато проектът включва строително-монтажни работи. Тогава изпълнението на дейностите по проекта е необходимо да започне не само след подаване на заявлението за подпомагане, но и след извършване на посещение на място, (установяващо фактическото съответствие с представените от кандидата документи), като последното се прави от представители на ДФ „Земеделие” - РА в срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане.

Извършените разходи се одобряват за финансиране само при съответствието им с изпълнените дейности по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и представянето на всички отчетни документи. Допустими за финансиране са разходите, когато едновременно изпълняват следните условия:

 • да са заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • да са извършени в нормативно установените срокове, описани по-горе;

 • са удостоверени с първични счетоводни документи, съгласно българското законодателство;

 • да са действително платени (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на Данък добавена стойност);

 • плащането им да е извършено по банков (плащане в брой е недопустимо);

 • да са извършени за обекти, предмет на инвестиция, за които може да се докаже, че са фактически придобити и приети от ползвателя;

 • да са отразени в счетоводната и данъчната документация на ползвателя;

 • да не са финансирани по друг проект, програма или финансова операция, с публични средства от националния или европейския бюджет.

Всички дейности и инвестиции по проекта, за които съгласно българското законодателство се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за да се извършват, се подпомагат само в случай, че ползвателят на финансовото подпомагане разполага със съответните лицензи, разрешения и/или регистрация за тях.


Неспазването на тези правила при извършването на дейностите и разходите по проекта води до отказ от предоставянето на финансова помощ за тези дейности и може да застраши цялостно одобрението на проекта за финансиране.


По време на целия срок на изпълнение на договора за финансиране, сключен между ДФ „Земеделие” и ползвателя се генерират голям брой документи, свързани с одобрения проект.

Документите, които се представят със заявките за плащане трябва да я окомплектоват напълно (т. е. при подаване, заявката се придружава от всички отнасящи се до конкретния проект, изброени в нея документи) и тези документи трябва да съдържат необходимите реквизити съгласно нормативната уредба.


Указания за Заявката за плащане

Извършването във времето на изменения в нормативната база, регламентираща подпомагането по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" може да е довело до промяна във формулярите на заявките за плащане. За това, всеки ползвател следва да е запознат с актуалния формуляр на съответната заявка за плащане и при кандидатстване за плащане да е попълнил и съответно да подаде актуална такава.

Попълването на съответната заявка за плащане се извършва внимателно, така че информацията относно името, адреса, банковите данни на ползвателя и номера на проекта, местоположение и описание на инвестицията и т.н. да е идентична с тази по договора за финансиране и анексите към него.

В случай че ползвателят е възпрепятстван да подаде лично заявката за плащане и е

упълномощил за това друго лице, в заявката за плащане се попълват личните данни на упълномощеното лице, както и данни от самото пълномощно.

В секции „Общи документи” и секция „Специфични документи по видове разходи” на заявката за плащане срещу съответния документ се отбелязва „да”, в случай че се представя (отбелязват се само тези документи, които се отнасят до конкретния проект).

Ползвателят попълва секция „Декларации” на заявката за плащане, като отбелязва всяко едно от изброените обстоятелства, които се отнасят за него.

В случай на заявката за авансово плащане, ползвателят вписва размера на авансовото плащане, което заявява по съответния проект.

В случай на заявка за междинно/окончателно плащане, ползвателят вписва размера на извършените от него разходи, за които заявява финансово подпомагане и размера на финансовата помощ, която заявява за плащане. При изплатено авансово и/или междинно плащане, ползвателят вписва стойността/ите на тези плащания.


Заявката за междинно/окончателно плащане се придружава от Таблица за разходите, където ползвателят наред с информацията за номера на проекта и вида на плащането, попълва и следната важна информация:

Ползвателят попълва в таблица за разходите само тези одобрени и включени в договора за финансово подпомагане инвестиции (активи), за които заявява плащане и то до стойността по сключения договор за подпомагане.

За всички инвестиции (активи) ползвателят попълва количество, мерна единица, единична цена, както и сума на разходите, които се заявяват за финансиране.

Стойността на направените инвестиционни разходи, за които се заявява плащане се записва с или без ДДС, като се има предвид следното:

 • Ако с договора за финансово подпомагане инвестициите (активите) са одобрени на стойност с ДДС, ползвателят има право да ги заяви с ДДС, но само при условие че при последваща регистрация по ДДС поеме ангажимент да не се възползва от правото си на данъчен кредит, като в уверение на това попълва декларация (по образец), част от приложимите към заявката за плащане документи;

 • Ако с договора за финансово подпомагане инвестициите (активите) са одобрени на стойност без ДДС, ползвателят следва да ги заяви на стойност без ДДС, т. е. няма право да заяви плащането на ДДС.

Срещу всяка инвестиция (актив) се вписва номера и датата на фактурата, по която е извършено плащането й (му). В случай, че с една фактура е извършено плащане за повече от един актив и е включен актив, който не се заявява за плащане, то този актив се изважда от общата стойност по фактурата и се вписва само стойността на инвестиции (активи), които се заявяват за плащане. За плащане се заявяват само инвестиции (активи), които са платени от ползвателя и са реално извършени.

Срещу всяка инвестиция (актив), която (който) ползвателят е длъжен да застрахова съгласно договора за финансово подпомагане се записва номера на съответстващата застрахователна полица.

Попълва се общата сума на инвестиционните разходи, които се заявяват за финансиране.

Попълват се одобрените, съгласно сключения договор за финансово подпомагане общи разходи свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, като за всеки от тези разходи ползвателят вписва сумата, която заявява заподпомагане, номера и датата на фактурата. Стойността се записва с или без ДДС, в съответствие с инструкцията за третиране на ДДС по-горе.

Попълва се общата сума на извършените т.нар. общи разходи, които се заявяват за

финансиране.

Ползвателят попълва общата сума на всички извършени разходи, които се заявяват за плащане, в т. ч. инвестиционни и т. нар. общи разходи.

Сумата на извършените разходи, за които се заявява финансово подпомагане в заявката за междинно/окончателно плащане трябва да е същата като общата сума на всички разходите, изчислена в Таблицата за разходите, която е приложена към съответната заявка.

Заявката за плащане и Таблицата за разходите се подписват и подпечатват от ползвателя, а не от упълномощеното лице (в случай на упълномощаване).


Всички разходи по проекта извършени в изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, за които се заявява подпомагане се отразяват в таблицата за разходите към заявката за плащане и за да бъдат финансирани трябва да са подкрепени от представените със заявката за плащане общи и специфични документи.


Указания за документите за плащане

За някои от документите се изисква да бъдат приложени към заявката за плащане в оригинал, а за други е допустимо да се представят нотариално заверени копия или заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат копия, като последните се сверяват със съответстващите им оригинали още при подаване на заявката в ОДФ - РРА – РА.


В помощ на ползвателите изпълняващи и отчитащи дейностите по одобрен за финансиране проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" е необходимо да се отбележат няколко важни момента, касаещи документите, доказващи изпълнение на проекта в съответствие с подписания договор за финансиране:

 • Всеки документ, който е издаден от външна за ДФ „Земеделие” - РА институция трябва да съдържа печат, подпис на служител от тази институция, изходящ номер и др.

 • Всеки документ, за който съгласно нормативната уредба е определен срок на валидност от издаването му следва да се провери датата на издаването му.

 • Всички финансови отчети (счетоводни документи) на ползвателя трябва да са подписани/подпечатани в съответствие с разпоредбите на чл. 34 от Закона за счетоводството.

 • Всички разходооправдателни документи (фактури) трябва да съдържат необходимите реквизити, коректно попълнени, съгласно изискванията на чл. 7 от Закона за счетоводството, чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Издател на фактурата следва да бъде съответния одобрен доставчик/изпълнител, а получател – ползвателя.

 • Датите на фактурите трябва да са в периода между датата на подаване на заявлението за кандидатстване и датата на подаване на заявката за плащане, но не по-късно от крайния срок, упоменат в договора за финансово подпомагане. Изключение правят фактурите, удостоверяващи извършването на общите разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери (т. 5 от допустимите разходи по-горе), за които е допустимо да са издадени и преди подаване на заявлението за подпомагане, но не по-рано от една година преди датата на подаванено му. (На всеки оригинал на фактура, квитанция или друг разходооправдателен документ, чието копие е приложено към заявката плащане експертът, който приема заявката за плащане поставя на гърба печат, удостоверяващ, че съответния документ е подаден за плащане в ДФ „Земеделие” – РА.)

 • Изискването да се представи платежно нареждане прикрепено към всяка фактура, не определя като невярно съставено платежното нареждане, в което като основание е цитиран, например договора, на база на който е извършена съответната доставка или услуга, предмет на подпомагане. При извършване на проверките от страна на РА в тази връзка, могат да бъдат поискани допълнителни пояснения от ползвателя или негов доставчик за уточняване на извършения превод.

 • Във връзка с изискването всяко плащане, свързано с проекта да бъде извършено по банков път (с изключение на плащането на застрахователната премия, което може да се извърши и в брой) следва, че във всяко платежното нареждане, сумата за плащане трябва да бъде наредена от банковата сметка на ползвателя към банковата сметка на одобрения доставчик/изпълнител за съответния обект. Всяко от тези плащания, отнасящо се до финансиран по мярката актив следва да бъде отразено в представените пълни банкови извлечения. Като издадени от външна за ДФ „Земеделие” - РА институция, банковите документи трябва да съдържат печат и подпис на служител на съответната банка. Всякакви парични трансфери от и към сметката на ползвателя, за които липсва яснота, дават основание на ДФ „Земеделие” – РА да направи допълнителни проверки за установяване на причините за тяхното извършване.

 • Застрахователната полица за всеки обект на инвестицията (за който се изисква застраховка - напр. за разходи по предоставяне на услуга не се изисква представяне на застрахователна полица) трябва да е сключена в полза на ДФ „Земеделие” (като се вземат предвид изискванията по наредба за случаите на частична и тотална щета), да съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на чл. 184 от Кодекса за застраховането, да покрива всички застрахователни рискове, упоменати в договора за финансово подпомагане, да е сключена след датата на придобиване на обекта, застрахователната сума по нея да покрива действителната стойност на активите, да е сключена за минималния изискуем съгласно договора за финансиране и заявката за плащане срок, а начислената по нея застрахователна премия да е изцяло платена. Когато се застрахова обект, отличаващ се с определени технически характеристики марка, модел, сериен номер и др.), техническата спецификация на съответния обект следва да бъде неразделна част от застрахователната полица.

 • Приемо-предавателните протоколи между ползвателя и доставчика/изпълнителя и Декларацията от доставчика, че всички елементи на инвестицията не са втора употреба е необходимо да съдържат техническа спецификация за активите, когато това е приложимо.

 • Актовете и протоколите, които се съставят по време на извършване на строително-монтажните работи трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 • В случай на проект включващ строително-монтажни работи, общата стойност на фактурираните от изпълнителя (строителя) строително-монтажни работи трябва да е равна на общата стойност на извършените строително-монтажни работи в обобщения приемо-предавателен протокол между строителя и инвеститора (ползвателя на помощта).

 • Всички декларации и справки, подписвани от бенефициента, и някои от финансови отчети (счетоводни документи), за които има изискване да са „към датата на заявката за плащане”, като част от комплекта от документи, подаван със заявката за плащане, следва да носят същата дата, като датата на приемане/регистриране/ на самата заявка за плащане и таблицата за разходите към нея.Консултантски услуги

Разработването и изпълнението на проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г. е свързано с влагане на значителен човешки и финансов ресурс.

Човешкият ресурс е насочен към набавяне, анализиране и систематизиране на необходимата информация, физическо осъществяване на инвестицията, изготвяне на цялостната документация, необходима за реализирането на проекта по мярката.

Финансовият ресурс е насочен към заплащане на различни административни такси /например: за изготвяне на скици, разрешителни/, заплащане на цената на различни видове проучвания и проекти /работен, технически, технологичен/, заплащане на цената за финансови и юридически консултации и др.

С оглед оптимизиране на влаганите ресурси, всеки кандидат/бенефициент по мярката следва да прецени небходимостта от ползването на консултантски услуги за осъществяването на проекта му по мярката. В зависимост от специфичните нужди по конкретния проект, консултантските услуги могат да обхващат различни дейности:

- проучване и разасняване на възможностите за кандидатстване, в т.ч. на изискванията за допустимост на кандидата и допустимост на дейностите и разходите;

-детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията по мярката;

-изготвяне на предпроектни проучвания и анализи, в т.ч изготвяне на бизнес план;

-изготвяне на заявление за кандидатстване и заявка за плащане, и попълване на бланкови документи със специфичната за кандидата/бенефициента информация;

-детайлна проверка и съхранение на постъпващите от кандидата документи, които са свързани с проекта;

- окомплектоване и цялостно оценяване на проектната документация, при което може да се препоръча промяна на някой от документите и т.н.

Осъществяването на проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" е задача, изискваща отлично познаване на принципите и изискванията при изпълнение и отчитане на проекта, произтичащи от нормативната база. В много случаи, това се оказва непосилна за самостоятелно изпълнение от страна на бенефициента задача и тогава последният има нужда от компетентен съветник, който да внесе яснота, да даде насоки и да е съпричастен с целия процес по осъществяване на проекта. Консултантът следва да познава спецификата на проекта, да е в състояние да консултира вида и формата на всички изисквани документи и в детайли да съдейства за намирането на точни решения. За да може да извършва тази дейност, е необходимо, той да притежава качества и умения, базирани на добро познаване на нормативната база, ресурсна обезпеченост и опит в реализирането на проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

От своя страна бенефициентът трябва активно да участва в дейността по реализация на проекта, като осигурява необходимата на консултанта информация, документация и съдействие. Бенефициентът следва да изисква и получава информация относно хода на изпълнението на поставените на консултанта задачи, без да нарушава оперативната му сямостоятелност.

Най-общо, за бенефициента, изпълняващ проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", консултантът следва да е този, който ще съкрати времето и усилията при управление на проекта.

1   2   3   4   5

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом