Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
страница3/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329352885.doc
1   2   3   4   5

Изплащане на финансовата помощ

Финансовата помощ по сключен договор за финансиране се изплаща след извършване на цялата инвестиция, но е допустимо да се извърши плащане и преди цялостното й завършване. Съответно плащанията по одобрен проект могат да бъдат: авансово, междинно и окончателно, но за да бъде изплатено всяко едно от тях е необходимо да са спазени следните изисквания:


Кандидатстване за авансово плащане

Авансово плащане се извършва, при условие че е включено в договора за отпускане на финансова помощ.

Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ, но се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

Авансово плащане се заявява с подаване на заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” ведно с изброените в нея приложими за съответния ползвател документи. Подаването се извършва в областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" /ОДФ - РРА – РА/ на РА по място на извършване на инвестицията.

Авансово плащане може да бъде заявено не по рано от 10 работни дни и не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

В случаите на кандидатстване за авансово плащане се изисква:

 • банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие” - РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и със срок на валидност, покриващ срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца

или

 • договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители се задължават пред кредитора ДФ „Земеделие” - РА да отговарят за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и със срок на задължението покриващ срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца. Проекто-договорите за поръчителство се представят в оригинал, разписани от поръчителите. Броят оригинали трябва да е по-един за всяка от страните по договора за поръчителство.


Образец на банковата гаранция е публикуван на :

http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/merki/measure_121/aktual-bank-garant/

Образец на договор за поръчителство е публикуван на:

http://www.prsr.bg/merki/%D0%9C%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-312/20/index.html


Поръчителят трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс. При изчисляването на размера на собствения капитал ДФ „Земеделие” - РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на тези условия за всеки договор за поръчителство.

Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.


При подаване на заявката за авансово плащане в Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" се извършва преглед на придружаващите я документи в присъствието на ползвателя на помощта.

В случай на липса или нередовност на някой от изискуемите документи ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

След отстраняване на констатираните пропуски, ползвателят на помощта има право отново да подаде заявка за плащане, но това трябва да стане не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ

След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

В случаите, когато при обработка на заявката за авансово плащане ДФ „Земеделие” - РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, ДФ „Земеделие” - РА изпраща уведомително писмо на ползвателя. В срок до 10 работни дни от получаването на писмото, ползвателят трябва да предложи друг поръчител като представи за последния съответните документи, които се изискват при поръчителство, при подаване на заявка за авансово плащане. Другият вариант е в рамките на 10 дневния срок, ползвателят да предложи отговаряща на изискванията банкова гаранция.

При одобрение и подписване на договора за поръчителство от страна на ДФ „Земеделие” - РА, последният изпраща уведомително писмо за одобрение, с което отправя покана до поръчителите да получат своите оригинали на договора за поръчителство. При отказ от страна на ДФ „Земеделие” - РА да сключи договор за поръчителство, на всеки един от поръчителите се изпраща уведомително писмо за отказ.

В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.

При отказ за авансово плащане, ползвателят може да кандидатства отново за авансово плащане, но в рамките на определения в процедурата 3-месечен срок.


Освобождаване или предявяване за плащане на банкова гаранция/договор за поръчителство

Банковата гаранция се освобождава, а договорът за поръчителство се прекратява, когато РА установи, че сумата на одобрената за плащане финансова помощ, надхвърля сумата на аванса. В този случай, сумата на платения аванс се приспада от сумата на изчислената за плащане финансова помощ.

В случай на отказ за окончателно плащане, когато при междинно плащане банковата гаранция не е освободена/договорът за поръчителство не е прекратен, тогава ДФ „Земеделие” – РА предявява за плащане банковата гаранция/договора за поръчителство.

В случай че има извършено авансово плащане, но изчислената сума за окончателно плащане не надхвърля сумата по аванса, плащането се отказва и се пристъпва към предявяване за плащане на банковата гаранция/договора за поръчителство.


Кандидатстване за междинно плащане

Междинно плащане се извършва при условие, че е включено в договора за отпускане на финансова помощ.

Допустимо е едно междинно плащане за периода на изпълнение на проекта, като то трябва да бъде за одобрена от ДФ „Земеделие” - РА обособена част от инвестицията и с размер надвишаващ левовата равностойност на 2000 евро.

Междинно плащане се заявява с подаване на заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, ведно с изброените в нея приложими за съответния ползвател и проект документи. Подаването се извършва в областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) на РА по място на извършване на инвестицията

Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

При обработката на заявка за междинно плащане, в случай на строителство, реконструкция и др., за които се изисква разрешение за строеж, не се изисква задължително представянето на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (част, етап от него) (образец №16). Този документ трябва задължително да се представи със заявката за окончателно плащане.


Кандидатстване за окончателно плащане

Окончателно плащане се заявява с подаване на заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, ведно с изброените в нея приложими за съответния ползвател и проект документи. Подаването се извършва в областните дирекции на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) на РА по място на извършване на инвестицията.

Окончателно плащане се заявява след извършване на инвестицията, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ (т. е. до един месец след изтичане на крайния срок на договора).


При кандидатстването за междинно и окончателно плащане се ползва един и същи образец на заявка за плащане, утвърден от изпълнителния директор на РА. Процедурата по приемане, проверка, одобрение и изплащане на финансовата помощ по подадена заявка, както за междинно, така и за окончателно плащане е една и съща, и протича при спазване на следните правила:

При подаване на заявката за плащане (междинно или окончателно) в Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" се извършва преглед на придружаващите я документи в присъствието на ползвателя на помощта.

В случай на липса или нередовност на някой от изискуемите документи ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

След отстраняване на констатираните пропуски, ползвателят на помощта има право отново да подаде заявка за плащане, но това трябва да стане не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ

След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

От момента на подаване на заявката за плащане, ДФ „Земеделие” - РА започва извършването на определени процедури по обработката й, а именно:

1. извършване на административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. възможно е извършване на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална несамостоятелност. С извършваните фактически проверки на място се установява дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект, в т. ч. дали местоположението на обекта съответства на проекта, дали цялата или част от инвестицията/дейността е извършена, инвестицията функционира ли по предназначение. При така извършваните проверки представителите на ДФ „Земеделие” - РА са в правото си да извършват определени измервания, да изискват от ползвателя представяне на оригинални документи, свързани с проекта за сравнение. Тази проверка се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител. При приключване на проверката на място служителят на ДФ „Земеделие” - РА представя протокол с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации. Копие от този протокол се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място. В случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, ДФ „Земеделие” - РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола. В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

При извършване на така описаните проверки по т. 1 и т. 2, ДФ „Земеделие” - РА може да установи нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти. В тези случаи, централното управление на РА писмено уведомява ползвателя на помощта, на който се дава възможност в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти, като представи допълнителни и/или нови документи, включително документи извън тези, които се изискват за представяне ведно със заявката за плащане. Допълнително предоставените от бенефициента документи трябва да бъдат оригинали или нотариално заверени техни копия.

3. при извършване на проверките по т. 1 и т. 2 по – горе се прави анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция, положителният резултат, от който за ползвателя е одобрение на изплащането на финансовата помощ и съответно самото й изплащане на ползвателя;

4. извършването на проверките може да доведе до отрицателен за ползвателя резултат, а именно – мотивиран отказ от изплащане помощта със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Това са случаите, при които не се установи фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция.

Срокът за извършване на всички процедури от страна на ДФ „Земеделие” - РА, свързани с обработката на подадена заявка за плащане е 4 месеца.

Този срок може да бъде удължен в следните случаи:

 • когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;

 • със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и когато в резултат от обработката на заявката за плащане са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

 • когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и до датата на вземане на решение за оценка;

 • когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършен административен контрол и контрол на място (физическа проверка).

В резултат на извършените проверки ДФ „Земеделие” - РА може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;

2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия";

3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението, указващо да бъдат отстранени констатираните нередовности, непълноти или неясноти;

4. се налага корекция във връзка с извършена проверка на изискването за спазване на максимално допустимия размер на финансиране (правилото за минимални помощи – de minimis, а именно ползвателят да не е получавал финансиране в рамките на 3 последователни данъчни години в размер по-голям от 200 000 евро) При установени получени такива помощи, сумата се приспада при изчисление на сумата на финансовата помощ. В случай че декларираните от бенефициента данни в декларацията за наличие или липса на двойно финансиране и/или декларацията за получени минимални помощи, приложени към заявката за плащане се разминават със сумите установени при проверката, плащането се отказва и ползвателят се изключва от плащания за текущата и следващата финансова година на ЕЗФРСР за съответната мярка.

5. приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011, а именно:

 • Когато исканата от ползвателя сума, посочена в подадената от него заявка за плащане не надхвърля с повече от 3 % стойността на реално извършените и одобрени разходи от ДФ „Земеделие” - РА след извършване на всички задължителни проверки по подадената заявка за плащане, тогава ДФ „Земеделие” - РА приема отклонението за допустимо и изчислява сумата на финансовата помощ на база извършените проверки

 • Когато исканата от ползвателя сума, посочена в подадената от него заявка за плащане надхвърля с повече от 3 % стойността на реално извършените и одобрени разходи от ДФ „Земеделие” - РА след извършване на всички задължителни проверки по подадената заявка за плащане, тогава ДФ „Земеделие” - РА налага санкция, като намалява сумата на финансовата помощ, изчислена на база извършените проверки, с разликата между сумата на разходите, посочени в заявката за плащане и сумата, установена на база извършените проверки.

Тази санкция представлява допълнително намаление на изчислената на база извършените задължителни проверки финансова помощ. Санкцията не се прилага, когато бъде установено, че ползвателят не е включил умишлено недопустими за подпомагане суми в заявката за плащане.


Пример:

След реализация на одобрен от ДФ „Земеделие” - РА проект, в съответствие със сключения договор за отпускане на финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" на обща стойност 120 000,00 лева, ползвателят подава заявка за плащане, с която отправя искане за възстановяване на разходи на обща стойност 100 000,00 лева

Вариант І

ДФ „Земеделие” - РА извършва всички задължителни проверки по подадената заявка за плащане и определя, че допустимата сума за плащане е в размер на 98 000,00 лв. Така заявените за финансово подпомагане от ползвателя разходи в размер на 100 000,00 лева надхвърлят определената за допустима за плащане сума в размер на 98 000,00 лв. с 2 %. Разликата между двете суми е по-малка от 3% и санкция не се прилага. При този случай, на ползвателя се изплаща пълния размер на определената за допустима за плащане финансова помощ в размер на 98 000,00 лв.

Вариант ІІ

ДФ „Земеделие” - РА извършва всички задължителни проверки по подадената заявка за плащане и определя, че допустимата сума за плащане е в размер на 95 000,00 лв. Така заявените за финансово подпомагане от ползвателя разходи в размер на 100 000,00 лева надхвърлят определената за допустима за плащане сума в размер на 95 000,00 лв. с 5 %. Разликата между двете суми е по-голяма от 3% и ДФ „Земеделие” - РА е задължен да приложи санкция в размер на разликата между двете суми, т.е 5 000,00 лв. Санкцията се прилага не върху заявената от ползвателя сума в размер на 100 000,00 лв., а върху вече намалената такава след изключване на недопустимите разходи, т.е. от 95 000,00 лв. се изваждат 5 000,00 лв. и на ползвателя се изплащат 90 000,00 лв.


Основанията за определяне на част от заявената сума от ползвателя със заявката за плащане за недопустима могат да бъдат различни, като например:

 • установени несъответствия в представените разходно-оправдателни документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения);

 • несъответстващи количества за дадена позиция в отделните документи, приложени към заявката. В този случай за допустимо се приема най-малкото количество за съответната позиция;

 • констатирани по-малки количества при извършена проверка на място;

 • променени при изпълнението на проекта параметри на някои позиции без това да е съгласувано с ДФ „Земеделие” - РА и съответно няма подписан анекс, като например променен модел, марка, спецификация;

 • други.


В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Допустимо е кандидатстването за подпомагане по реда на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" с нов проект, едва когато е извършено окончателно плащане по предходния проект, с изключение на случаите, когато се кандидатства за подпомагане за инвестиции по Европейския план за икономическо възстановяване.


Образец на необходимите документи за кандидатстване за авансово, междинно и окончателно плащане са публикувани на:

http://www.prsr.bg/merki/Мярка-312/20/index.html

Общи изисквания към документите, представени със заявките за плащане

При кандидатстване за плащане на финансовата помощ, документите се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, приложени към заявката за плащане трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;

 • да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - легализиран или с апостил.Целта на всеки ползвател е да изпълни и отчете дейностите по проекта така, че след извършване на всички проверки от страна на РА (административни проверки и фактически проверки), той да получи в максимален размер одобрената финансова помощ.

1   2   3   4   5

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом