Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
страница2/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329352885.doc
1   2   3   4   5

Цели на мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.

Чрез прилагане на мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", се оказва подкрепа на стартиращи или съществуващи микропредприятия от селски райони за развиване на дейности, различни от земеделските дейности, като по този начин, финансовата помощ се насочва именно към разнообразяване на икономиката в селските райони.

Целите на мярка 312 са:

1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности в селските райони;

2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;

3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.


Ориентацията на "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"към насърчаване на предприемачеството и създаване на работни места е постигнато чрез дефиниране на съответните критерии за допустимост на дейностите и критериите за класиране на проектите.


Обхват на допустимите за финансиране дейности

Чрез заложените критерии за допустимост на кандидатите, критериите за допустимост на дейностите, критериите за оценка на проектите при ограничен бюджет, финансовата помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"е насочена към насърчаване на предприемачеството и създаване на работни места именно там, където има най-голяма необходимост.

Не са заложени секторни ограничения за разнообразяване на икономическите дейности при определяне на допустимите за финансиране дейности. Финансова помощ по мярката се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. въгледобив;

4. стоманодобив;

5. производство на синтетични влакна;

6. залагания и хазарт;

7. финансови услуги и операции с недвижими имоти;

8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;

9. производство и продажба на биогорива от биомаса;

10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над един мегават;

11. производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над един мегават;

12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

13. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. в случаите, когато кандидатът е микропредприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;

14. развъждане на животни (с изключение на коне за неземеделски дейности), както и производството на чистопородни разплодни животни и хибриди;

15. изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване.


Допустими кандидати

За подпомагане по мярка 312 " Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия " могат да кандидатстват физически лица (само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани), еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), изпълняващи следните изисквания:

1. да са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

2. да имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община, посочена в приложение № 2 на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.;

3. да не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

4. да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Кандидатите ЕТ и ЮЛ са допустими за подпомагане само ако са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията и при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Кандидатите физически лица по мярка 312 могат да кандидатстват само, ако са регистрирани по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани и при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

По-подробно, изискванията към кандидата могат да се прочетат в Раздел ІІІ на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР


Допустими разходи

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;

3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.


Недопустими разходи

Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на земя и сгради;

3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. лизинг, с изключение на финансов лизинг;

5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. принос в натура;

8. плащания в брой;

9. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;

10. закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен софтуер и специализирана техника), и превозни средства чрез финансов лизинг, когато ползвателят на помощта не стане собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане;

11. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

12. които е установено нарушение на изискванията на чл. 13а, ал. 1, 2 и 3 на наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия";

13. закупуване на земеделска техника и/или земеделско оборудване;

14. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени (списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА);

15. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;


Финансови условия

Размер на допустимите инвестиционни разходи:

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 400 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект за производство на енергия от възобновяеми източници е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Общите допустими разходи включват всички разходи, за които се кандидатства, заедно с тези, за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията и без него той не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.


Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от общите допустими инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници е в размер на 80 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Максималният размер на предоставената по реда на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” финансова помощ за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години не може да надхвърля 200 000 евро както за един ползвател, така и за предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, когато те са одобрени и/или подпомагани по реда на наредбата.

Максималният размер на финансова помощ, предоставена за проект в сектор "сухопътен транспорт" (предоставяне на услуги за превоз на хора с автомобилен транспорт) за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години не може да надхвърля 100 000 евро както за един ползвател, така и за предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, когато те са одобрени и/или подпомагани по реда на Наредба № 29 от 11 август 2008 г. уреждаща условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Основни положения при изпълнение на проекта.

ДФ “Земеделие” - РА уведомява кандидата за одобрение на проекта му, като му изпраща официално уведомително писмо, включващо точните условия за финансова помощ, а именно: общ размер на инвестицията/дейността по проекта, размер на финансовата помощ, срок на завършване на инвестицията/дейността по проекта и одобрените авансови и/или междинни плащания.

В 15 дневен срок от получаване на това писмо, кандидатът следва да се яви на определено място, съгласно указанията и да подпише договора за финансиране. В случай, че не го подпише в този срок, той губи правото да бъде подпомаган по съответния проект, като остава възможността да кандидатства отново.

Лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони се нарича ползвател на помощта.

Съгласно подписания Договор за изпълнение на проект по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", Ползвателят на помощта и Държавен фонд “Земеделие” са страните по него. Този договор урежда правата и задълженията на страните с оглед изпълнението на одобрения проект. Основният принцип, който трябва да спазва всеки ползвател, е да изпълнява проекта така, както е одобрен от ДФ “Земеделие” - РА и съответно заложен в подписания договор. Ползвателят е длъжен да запази целостта на договора за безвъзмездна финансова помощ, така както е сключен с Държавен фонд “Земеделие”. За това, преди да започне изпълнението на възложения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ползвателят следва подробно да се запознае със съдържанието му, общите условия и всички приложения към него. Необходимо е да се обърне особено внимание на всички срокове свързани с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Одобрението и сключването на договора не е достатъчно условие за ефективното и пълноценно изпълнение на проекта. По-трудното предстои при изпълнението и управлението на самия проект. Въпреки че в подписания договор не са разписани подробно всички практически стъпки и аспекти на отделните дейности, в него са заложени основните положения, произтичащи от нормативната база.


Основни положения, залегнали в подписания между Държавен фонд “Земеделие” и ползвателя договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 • Държавен фонд “Земеделие” - РА предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ, която представлява нормативно определен процент от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи. (Финансовата помощ е в размер 70 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро. В случай на проект за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, финансовата помощ е в размер на 80 % от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.)

 • Одобрените разходи по видове се намират в таблицата за одобрените разходи, която е приложение към всеки подписан договор. За да бъде изплатена помощта е необходимо ползвателят реално да извърши одобрените разходи, т. е. да е извършена одобрената инвестиция в съответствие с всички условия и срокове, заложени в подписания договор.

 • Ползвателят има право на авансово плащане и/или междинно плащане при условие, че е включено в договора за отпускане на финансова помощ и изпълни всички изисквания, свързани със съответното плащане. (описани са по-долу в Изплащане на финансовата помощ, Кандидатстване за авансово плащане и Указания за Заявката за плащане)

 • Срокът за изпълнение на всеки договор по мярката започва да тече от датата, на която последният е подписан. Този срок може да бъде максимално 24 месеца.

 • Съгласно подписания договор, ползвателят се задължава да изпълни цялата инвестиция (всички дейности и разходи, за които е кандидатствал), а не само одобрената за финансиране част от нея (в случай, когато ДФ „Земеделие” - РА е отказала финансиране на част от нея). Задължително е извършването и на частта дейности и разходи, които ДФ „Земеделие” - РА е определил, че ползвателят трябва за плати със собствени финансови ресурси, т. к. по мярката се съфинансират общите допустими разходи като цяло.

 • Ползвателят трябва да извърши одобрената инвестиция изцяло в рамките на срока по договора.

 • За да докаже изпълнение на инвестицията, ползвателят трябва да предостави необходимата информация и изискуемите документи, потвърждаващи осъществяването й, както и да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с инвестицията, на представителите на Държавен фонд “Земеделие” – РА.

 • Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на ДФ „Земеделие” - РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност, а ДФ „Земеделие” - РА от своя страна е задължена да осигури конфиденциалност на получената информация и да я използва единствено с оглед постигане целите на проекта.

 • Ползвателят, както и лицата или предприятията, с които той влиза в отношения във връзка с подпомаганите дейности подлежат на контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани с подпомаганата дейност, който може да бъде извършван от представители на ДФ „Земеделие” - РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите. Осъществяващите контрола имат право да: извършват проверки на място, да проверяват материалните ценности, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с одобрената инвестиция, да изискват от ползвателя или от упълномощени от него лица документи, сведения и справки. Контролът може да се осъществява след предоставянето на безвъзмездната финансова помощ с цел установяване на целевото й използване, съобразно подписания договор за финансово подпомагане;

 • Ползвателят е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, на неговата действителна стойност. Ползвателят не може да подзастрахова предмета на инвестицията.

Рисковете срещу които следва да се сключи застрахователната полица са посочени в подписания договор, в Приложение „Застрахователни рискове по видове застраховки в зависимост от инвестициите, обект на подпомагане”.

Застраховката се сключва за срок от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключения договор. При подаване на заявката за плащане, ползвателят трябва да представи застрахователна полица с валидност - минималния изискуем съгласно договора за финансиране и заявката за плащане срок.

В срок до 31 януари всяка година след годината на извършване на плащането, ползвателят е длъжен да представя застрахователна полица с валидна до 31 януари на следващата календарна година и така до изтичане на 5 годишния срок от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.

Застрахователната премия се плаща от ползвателя, като при сключването на съответния застрахователен договор, ползвателят е задължен да внася еднократно целия й размер за съответния срок.

Договорът за застраховка се сключва с уговорка в полза на ДФ „Земеделие”, както следва:

 • при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФ „Земеделие” - РА до размера на отпуснатата финансова помощ; Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на ДФ „Земеделие” - РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към ДФ „Земеделие” – РА;

 • при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта. При настъпване на частична щета ползвателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив и да уведоми ДФ „Земеделие” - РА при превеждането му във функционално състояние.

Ползвателят е длъжен да се грижи за запазване на застрахованото имущество, а при настъпване на застрахователно събитие, да уведоми незабавно съответната застрахователна компания и ДФ „Земеделие” - РА.

 • Ползвателят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с инвестицията за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ;

 • Ползвателят е длъжен да води всички финансови операции, свързани с финансираните дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера. Счетоводната му отчетност трябва да бъде организирана така, че да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност).


Отклонение при изпълнение на проекта от одобреното по договора не се допуска, освен в случаите, когато ползвателят подаде искане за промяна и тази промяна е одобрена със сключен анекс между ДФ “Земеделие” и ползвателя. Процедурите, които трябва за бъдат приложени от ползвателя за изменения на договора за безвъзмездна финансова помощ са описани по-долу


Изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ

Одобреният проект трябва да се изпълнява в съответствие с подписания между ползвателя и Държавен фонд „Земеделие” договор. В случай, че има причини възпрепятстващи това и при промяна на някое от обстоятелствата в подписания договор, ползвателят трябва да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в ДФ „Земеделие” - РА, но не по-късно от два месеца преди да изтече крайния срок за извършване на инвестицията по договора. Искането за промяна може да се оформи като молба за анекс, в която ползвателят описва промените, които би искал да бъдат одобрени и ако е необходимо прилага документи, които подкрепят неговото искане и служат като аргумент за основателността на искането. Примери за причини за подаване на искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ са: промяна на име, седалище и/или адрес на управление на ползвателя, промяна на банковата му сметка, промяна в марката, модела или типа на някой от одобрените за финансиране активи, промяна в изпълнителя/доставчика на одобрените разходи, удължаване на срока за извършване на инвестицията и др.

Не се допуска изменение на договора за отпускане на финансова помощ, което:

 • засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект;

 • води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;

 • води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;

 • удължава срока по договора над максималния срок от 24 месеца за извършване на инвестицията.

При разглеждане на подадено искане за промяна ДФ „Земеделие” - РА може да изиска и допълнителни разяснения или документи, на базата на които да вземе окончателното си решение.

В срок до един месец от подаването, искането за промяна се приема или отхвърля и ДФ „Земеделие” - РА уведомява кандидата, като при одобрение следва, той да се яви на определено място, съгласно указанията и да подпише анекса към договора за финансиране.

1   2   3   4   5

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconСеминари по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013г
Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 322
Обновяване и развитие на селата” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия ” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино» по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом